ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elect

AH0 L EH1 K T   
153 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elect-, *elect*
English-Thai: Longdo Dictionary
election commission(n) คณะกรรมการเลือกตั้ง
electrical shock(n) ไฟฟ้าดูด
electrical short(n) ไฟฟ้าลัดวงจร
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elect[VT] คัดเลือก, See also: เลือก, คัด, ออกเสียงเลือกตั้ง, Syn. choose, select
elect[ADJ] ซึ่งได้รับคัดเลือก, See also: ซึ่งคัดเลือกแล้ว, ซึ่งผ่านการคัดเลือกไว้แล้ว, ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี, ยอดเยี่ยม, หัวกะทิ
elector[N] ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, See also: ผู้เลือก, Syn. voter
elect as[PHRV] ได้รับเลือกเป็น
elect to[PHRV] ได้รับเลือกเป็น
election[N] การเลือก, See also: การคัดสรร
elective[ADJ] โดยการเลือกตั้ง, See also: เกี่ยวกับการเลือกตั้ง, Syn. electoral
elective[ADJ] โดยสมัครใจ, See also: ซึ่งเปิดให้เลือก, Syn. optional
elective[N] วิชาเลือก, See also: สาขาวิชาที่เปิดให้เลือก
electric[N] เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า, See also: เกี่ยวกับไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elect(อิเลคทฺ') {elected,electing,elects} vt.,vi. คัดเลือก,เลือก adj. รักษาการ,ซึ่งได้รับการเลือก,ถูกเลือก. -n. -Phr. (the elect ผู้ที่ถูกเลือก,ผู้ที่ได้รับการเลือกจากพระผู้เป็นเจ้า), Syn. choose
electee(อีเลค'ที) n. ผู้ได้รับเลือก
election(อีเลค'เชิน) n. การเลือกตั้ง,การคัดเลือก,การเลือก,สิทธิการเลือกตั้ง,การเลือกโดยพระผู้เป็นเจ้า, Syn. selection
electioneer(อีเลค'เชินเนียร์) vi. ดำเนินการหาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, See also: electioneerer n. ดูelectioneer
elective(อีเลค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการเลือก,-n. วิชาเลือก, See also: electiveness n. ดูelective, Syn. chosen
electomassagen. การนวดด้วยไฟฟ้า
elector(อีเลค'เทอะ) n. ผู้เลือก
electoraladj. เกี่ยวกับผู้เลือก,เกี่ยวกับการเลือก
electoral voteคะแนนเสียงที่ลงโดยผู้แทนรัฐ (electoral college) ในการเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
electoraten. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด,เขตเลือกตั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
elect(adj) ที่ถูกเลือก,ได้รับการเลือก,รักษาการ
elect(vt) เลือก,เลือกตั้ง,คัดเลือก
election(n) การคัดเลือก,การเลือกตั้ง,การเลือก,สิทธิการเลือกตั้ง
electioneer(vt) ช่วยหาเสียง,ช่วยโฆษณา
elective(adj) เกี่ยวกับการเลือก,ซึ่งมีสิทธิ์เลือก,ซึ่งได้รับเลือก
elector(n) ผู้เลือก,ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
electoral(adj) เกี่ยวกับการเลือกตั้ง,เกี่ยวกับผู้เลือก
electoral(n) สิ่งที่ให้เลือกได้,ผู้มีสิทธิเลือกได้
electorate(n) ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง,เขตเลือกตั้ง
electric(adj) มีไฟฟ้า,เกี่ยวกับไฟฟ้า,ประดุจไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electionการเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electionการเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
election, certificate ofหนังสือสำคัญการได้รับเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
election, contestedการเลือกตั้งที่มีการคัดค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
election, generalการเลือกตั้งทั่วไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
election, generalการเลือกตั้งทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
election, primaryการเลือกตั้งผู้สมัครรอบแรก (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
election, special๑. การเลือกตั้งซ่อม (อเมริกัน)๒. การเลือกตั้งพิเศษ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electioneeringการหาเสียงเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
elective benefitsผลประโยชน์ที่เลือกได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Election forecastingพยากรณ์การเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Election lawกฎหมายเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Election monitoringการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Election officialsข้าราชการและพนักงานการเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Electionsการเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Elections in literatureการเลือกตั้งในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Electiveวิชาเลือก,วิชาชีพ,ชนิดที่คอยได้ [การแพทย์]
Elective Caseผู้ป่วยที่สามารถรอการรักษา [การแพทย์]
Electon microscopyจุลทรรศน์อิเล็กตรอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electortherapeuticsการรักษาด้วยไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
electric post (n) เสาไฟฟ้า
Electrical and Electronics Instituteสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. EEI,
Electronic Government Agency (Public Organization) (abbrev ) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Great idea. Maybe we can get him elected senator.ความคิดที่ดี บางทีเราอาจจะได้รับเขาได้รับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 12 Angry Men (1957)
Testimony that could put a boy into the electric chair shou/d be that accurate.พยานหลักฐานที่จะนำเด็กเข้าไปในไซต์เก้าอี้ไฟฟ้า / d เป็นไปได้ว่าถูกต้อง 12 Angry Men (1957)
- What's your electricity bill like?มันเรียงลำดับของขั้วยาว Help! (1965)
They've electrified the wire with high tension.ด้วยความตึงเครียดสูง แอชที Help! (1965)
Radar, sonar, electric toothbrushes.เรดาร์โชนาร์ เเปรงสีฟันไฟฟ้า Jaws (1975)
Tell me a little about this electric piano.เล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับเปียโนไฟฟ้านี้ The Blues Brothers (1980)
There's an electrical service duct behind your drummer's riser.มีท่อไฟฟ้าข้างหลังมือกลองของคุณ The Blues Brothers (1980)
There was an electrostatic buildup of some kind.มีไฟฟ้าสถิตเป็น การสะสมของบางชนิด 2010: The Year We Make Contact (1984)
I don't think it's electrostatic anything.ฉันไม่คิดว่ามันเป็นอะไรไฟฟ้า สถิต 2010: The Year We Make Contact (1984)
If it has to taste like this I don't care if my electrolytes are balanced or not.หากมีจะได้ลิ้มรสเช่นนี้ฉันไม่ สนใจ ถ้าอิเล็กของฉันมีความสมดุล หรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Then we split up again, and the murderer switched off the electricity.แล้วเราแยกกันอีกครั้ง และฆาตกรปิดไฟ Clue (1985)
So when we split up again, you switched off the electricity.ดังนั้นเมื่อเราแยกกันอีกครั้งคุณปิดไฟฟ้า Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
electAfter careful thought, I elected to stay at home.
electA general election was in the air.
electA general election will be held in May.
electAirplanes have taken the place of electric trains.
electAmerican politics are interesting to watch, especially during a presidential election.
electAn electric current can generate magnetism.
electA politician thinks of the next election; a statesman, the next generation.
electArtificial light is produced by means of electricity.
electAt our high school, French is an elective.
electAt Wimbledon there are now special electronic machines to judge the serves.
electAya likes intense colors, such as hot pink, electric blue and deep purple.
electBut for electricity, what would our life be like?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าไฟฟ้า[N] electricity bill, See also: electricity charge, electricity record, Syn. ค่าไฟ, Example: การใช้เครื่องไฟฟ้าที่ประหยัดไฟจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและประหยัดพลังงานได้มาก, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า
เก้าอี้ไฟฟ้า[N] electric chair, Example: ผมสั่งให้ปล่อยเลยตามเลย ให้เขาส่งอ้ายหมอนี่เข้าไปนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าไม่ไหว, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องประหารชีวิตชนิดหนึ่งทำเป็นรูปเก้าอี้ ให้นักโทษนั่งแล้วปล่อยไฟฟ้าแรงสูงทำลายชีวิต
เตาไฟฟ้า[N] electric stove, See also: electric cooker, Example: แม่บ้านเริ่มนิยมใช้เตาไฟฟ้าหุงหาอาหารแทนเตาแก๊ส, Thai definition: เตาหุงต้มอาหารแบบใช้ไฟฟ้า
เครื่องเสียง[N] stereo, See also: electroacoustic
การเลือกตั้ง[N] election
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง[N] elector, See also: qualified voter
เขตเลือกตั้ง[N] electorate, Example: กกต.กล่าวถึงความคืบหน้าในการประกาศผลการรับรองเขตเลือกตั้งที่มีปัญหา, Count unit: เขต, Thai definition: ท้องที่ซึ่งจัดเป็นเขตโดยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
โฆษณาหาเสียง[N] electioneer, Syn. หาเสียง, Example: ผู้ลงสมัครต่างเร่งโฆษณาหาเสียงกันยกใหญ่ในช่วงโค้งสุดท้าย, Thai definition: แสวงหาคะแนนเสียงด้วยการประกาศคุณความดีของบุคคลนั้น
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์[N] electronic mail, See also: e-mail, Syn. อีเมล์, Example: ผู้ที่จะรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้จะต้องมีที่อยู่หรือที่เรียกว่า e-mail address เสียก่อน, Thai definition: การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หน่วยหนึ่งไปยังหน่วยอื่น
มีดโกนหนวดไฟฟ้า[N] shaver, See also: electric razor, Example: แบตเตอร์รี่ชนิดนี้สามารถยืดอายุการใช้งานของมีดโกนหนวดไฟฟ้าได้ยาวนานขึ้น, Thai definition: เครื่องมือใช้สำหรับโกนหนวดที่ใช้พลังงานไฟฟ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านตัวเลขบนมิเตอร์ไฟฟ้า [xp] (ān tūalēk bon mitoē faifā) FR: relever le compteur (électrique)
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable   FR: délicieux ; savoureux ; succulent
แบตเตอรี่[n.] (baettoērī) EN: battery ; accumulator   FR: batterie (électrique) [f] ; pile [f]
ใบแดง[n. exp.] (bai daēng) FR: exclusion pour fraude électorale [f]
ใบเหลือง [n. exp.] (bai leūang) FR: avertissement électoral [m]
ช่างชุบ[n.] (chang chup) EN: electroplater ; plater   FR: plaqueur [m]
ช่างไฟฟ้า [n.] (chang faifā) EN: electrician ; electrical mechanics   FR: électricien [m] ; électricienne [f]
ฉนวน[n.] (chanūan) EN: electric insulator   FR: isolant (électrique) [m]
ชอบ[v.] (chøp) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy   FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชุดข้อมูล[n. exp.] (chut khømūn) EN: data set   FR: sélection [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECT    AH0 L EH1 K T
ELECTS    AH0 L EH1 K T S
ELECT'S    AH0 L EH1 K T S
ELECTRA    AH0 L EH1 K T R AH0
ELECTED    AH0 L EH1 K T AH0 D
ELECTRO    AH0 L EH1 K T R OW0
ELECTORS    AH0 L EH1 K T ER0 Z
ELECTION    AH0 L EH1 K SH AH0 N
ELECTING    AH0 L EH1 K T IH0 NG
ELECTIVE    AH0 L EH1 K T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elect    (v) ˈɪlˈɛkt (i1 l e1 k t)
elects    (v) ˈɪlˈɛkts (i1 l e1 k t s)
elected    (v) ˈɪlˈɛktɪd (i1 l e1 k t i d)
elector    (n) ˈɪlˈɛktər (i1 l e1 k t @ r)
electing    (v) ˈɪlˈɛktɪŋ (i1 l e1 k t i ng)
election    (n) ˈɪlˈɛkʃən (i1 l e1 k sh @ n)
elective    (j) ˈɪlˈɛktɪv (i1 l e1 k t i v)
electors    (n) ˈɪlˈɛktəz (i1 l e1 k t @ z)
electric    (j) ˈɪlˈɛktrɪk (i1 l e1 k t r i k)
electro-    (j) ˈɪlˈɛktrou- (i1 l e1 k t r ou -)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, / ] electric; electricity; electrical, #333 [Add to Longdo]
电子[diàn zǐ, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ, / ] electronic; electron, #1,132 [Add to Longdo]
电力[diàn lì, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] electrical power; electricity, #2,543 [Add to Longdo]
电动[diàn dòng, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] electric powered, #6,463 [Add to Longdo]
电源[diàn yuán, ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, / ] electric power source, #6,481 [Add to Longdo]
电流[diàn liú, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] electric current, #9,515 [Add to Longdo]
电气[diàn qì, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] electric, #9,534 [Add to Longdo]
电子邮件[diàn zǐ yóu jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] electronic mail; email, #9,829 [Add to Longdo]
电机[diàn jī, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, / ] electrical machinery, #10,320 [Add to Longdo]
心电图[xīn diàn tú, ㄒㄧㄣ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄨˊ, / ] electrocardiogram, #11,023 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM [Add to Longdo]
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
ETC[イーティーシー, i-tei-shi-] (n) electronic toll collection system; ETC [Add to Longdo]
Eメール[イーメール, i-me-ru] (n) {comp} email; electronic mail [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
お任せ;御任せ[おまかせ, omakase] (n,vs) (See 任せる・1,任せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef) [Add to Longdo]
びりびり[, biribiri] (adj-na,adv,n) (on-mim) like an electric shock; ripping; rattling; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
エレクトロニックコマース[えれくとろにっくこまーす, erekutoronikkukoma-su] electronic commerce [Add to Longdo]
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection [Add to Longdo]
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book [Add to Longdo]
ジャンパ選択可能[ジャンパせんたくかのう, janpa sentakukanou] jumper selectable [Add to Longdo]
スイッチ選択可能[スイッチせんたくかのう, suicchi sentakukanou] switch-selectable (an) [Add to Longdo]
セレクタチャネル[せれくたちゃねる, serekutachaneru] selector channel [Add to Longdo]
セレクティング[せれくていんぐ, serekuteingu] selecting [Add to Longdo]
セレクト[せれくと, serekuto] select (vs) [Add to Longdo]
ファストセレクト[ふぁすとせれくと, fasutoserekuto] fast select [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elect
   adj 1: selected as the best; "an elect circle of artists";
       "elite colleges" [syn: {elect}, {elite}]
   2: elected but not yet installed in office; "the president
     elect"
   n 1: an exclusive group of people; "one of the elect who have
      power inside the government" [syn: {chosen}, {elect}]
   v 1: select by a vote for an office or membership; "We elected
      him chairman of the board"
   2: choose; "I elected to have my funds deposited automatically"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top