ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egocentric

IY2 G OW0 S EH1 N T R IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egocentric-, *egocentric*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
egocentric(adj) ซึ่งเห็นแก่ตัว, See also: ซึ่งถือเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่, Syn. egotistic, self-centered, selfish
egocentric(n) ผู้ที่เห็นแก่ตัว, See also: ผู้ที่ถือเอาประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่, Syn. egoist, egotistic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egocentricadj. เชิงอัตรา,เห็นแก่ตัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Egocentricการใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลาง [การแพทย์]
Egocentricismการยกอัตตา [การแพทย์]
Egocentricityคิดถึงตนเองเป็นสำคัญ,ถือเอาตัวเองเป็นหลัก [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
EGOCENTRIC IY2 G OW0 S EH1 N T R IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
egocentric (j) ˌɛgousˈɛntrɪk (e2 g ou s e1 n t r i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
自家本位[じかほんい, jikahon'i] (n) self-centeredness; selfishness; egoism; egotism; egocentricity [Add to Longdo]
自己中;自己チュー[じこちゅう(自己中);じこチュー(自己チュー), jikochuu ( jiko naka ); jiko chu-( jiko chu-)] (n) (abbr) (sl) (See 自己中心) selfishness; egotism; egoism; egocentricity [Add to Longdo]
自己中心[じこちゅうしん, jikochuushin] (n,adj-no) selfishness; egotism; egoism; egocentricity [Add to Longdo]
自分本位[じぶんほんい, jibunhon'i] (n,adj-no) self-centeredness; selfishness; egotism; egocentricity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 egocentric
   adj 1: limited to or caring only about yourself and your own
       needs [syn: {egoistic}, {egoistical}, {egocentric},
       {self-centered}, {self-centred}] [ant: {altruistic},
       {selfless}]
   n 1: a self-centered person with little regard for others [syn:
      {egocentric}, {egoist}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top