ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edible

EH1 D AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edible-, *edible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
edible(adj) ซึ่งกินได้, See also: ซึ่งใช้กินได้, ซึ่งเหมาะแก่การกิน, Syn. eatable, comestible
edible(n) อาหาร, See also: ของกิน, ของรับประทานได้, Syn. eatable, foodstuff, victual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edible(เอด,'ดะเบิล) adj. กินได้,ใช้กินได้. -n. อาหาร,ของกิน, See also: edibility n. ดูedible
credible(เครด'ดะเบิล) adj. ซึ่งเชื่อถือได้,น่าเชื่อถือ,น่าไว้วางใจ., See also: credibility n. -Conf. creditable, credulous
incredible(อินเครด' ดะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อ,เหลือเชื่อ., See also: incredibility, incredibleness n. incredibly adv., Syn. inconceivable, unbelievable, doubtful
inedible(อินเอด'ดะเบิล) adj. กินไม่ได้,ไม่เหมาะสำหรับกิน., See also: inedibility n.

English-Thai: Nontri Dictionary
edible(adj) กินได้,รับประทานได้
credible(adj) น่าเชื่อถือ,ไว้ใจได้,น่าไว้วางใจ
incredible(adj) เหลือเชื่อ,ไม่เชื่อถือ,ไม่เลื่อมใส
inedible(adj) กินไม่ได้,กินไม่ลง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Edible birds' nestsรังนกที่กินได้ [TU Subject Heading]
Edible coatingsสารเคลือบผิวที่กินได้ [TU Subject Heading]
Edible insectsแมลงที่กินได้ [TU Subject Heading]
Edible snailsหอยทากที่กินได้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
edibleCarrots and turnips are edible roots.
edibleLook, today was 'sea harvest' so let's go forage for edible plants tomorrow!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวปลี[hūaplī] (n, exp) EN: banana blossom ; bud end of a flowering banana stalk ; edible inflorescence of a banana plant  FR: partie comestible de l'inflorescence du bananier [f]
ของกิน[khøngkin] (n, exp) EN: food ; edible things ; edibles ; foodstuff ; victuals ; things to eat  FR: aliment [m] ; nourriture [f] ; produit comestible [m] ; victuailles [fpl] ; provisions alimentaires [fpl] ; vivres [fpl]
กินได้[kindāi] (adj) EN: edible ; eatable  FR: comestible ; mangeable
เหลือเชื่อ[leūacheūa] (x) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe  FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire
ไม่น่าเชื่อ[mai nācheūa] (adj) EN: incredible ; unbelievable ; too improbable for belief ; not believable  FR: incroyable ; pas croyable ; invraisemblable
น่าเชื่อถือ[nācheūatheū] (adj) EN: believable ; reliable ; dependable ; credible ; trustworthy  FR: fiable ; crédible
นกแอ่นกินรัง[nok aen kin rang] (n, exp) EN: Germain's Swiftlet ; Edible-nest Swiftlet ; German's Swiftlet (?)  FR: Salangane de German [f] ; Salangane à nid blanc [f]
ผักกูดน้ำ[phak kūt nām] (n, exp) EN: Edible Fern
แปลก[plaēk] (x) EN: strange ; queer ; outlandish ; odd ; incredible  FR: bizarre ; étrange ; surprenant ; incroyable
แปลกแต่จริง[plaēk tāe jing] (x) EN: incredible but true ; believe it or not  FR: incroyable mais vrai

CMU English Pronouncing Dictionary
EDIBLE EH1 D AH0 B AH0 L
EDIBLES EH1 D AH0 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
edible (n) ˈɛdɪbl (e1 d i b l)
edibles (n) ˈɛdɪblz (e1 d i b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
食盐[shí yán, ㄕˊ ㄧㄢˊ, / ] edible salt, #15,114 [Add to Longdo]
木耳[mù ěr, ㄇㄨˋ ㄦˇ, ] edible tree fungus, #18,017 [Add to Longdo]
[chún, ㄔㄨㄣˊ, / ] edible water plant; Brasenia schreberi, #51,423 [Add to Longdo]
[chún, ㄔㄨㄣˊ, / ] edible water plant; Brasenia schreberi, #51,423 [Add to Longdo]
可食[kě shí, ㄎㄜˇ ㄕˊ, ] edible [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steinpilz {m} [bot.]edible boletus; yellow boletus [Add to Longdo]
Weinbergschnecke {f} [zool.]edible snail [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼんたん飴[ぼんたんあめ, bontan'ame] (n) Botan Rice Candy (lemon orange flavored soft, chewy candy with an edible wrapper and includes a small Botan Ame); Botan Ame; Bontan Ame [Add to Longdo]
アホロートル;アホロトル[ahoro-toru ; ahorotoru] (n) axolotl; Mexican walking fish; edible salamander; neotenous salamander (Ambystoma mexicanum) [Add to Longdo]
エスカルゴ[esukarugo] (n) (edible) snail (fre [Add to Longdo]
エディブルフラワー[edeiburufurawa-] (n) edible flower [Add to Longdo]
オニオン[onion] (n) (See 玉ねぎ) onion (edible plant, Allium cepa); (P) [Add to Longdo]
ガーリック[ga-rikku] (n) (See 大蒜) garlic (edible plant, Allium sativum) [Add to Longdo]
スグリ属[スグリぞく, suguri zoku] (n) Ribes (genus of flowering plants, including the edible currants) [Add to Longdo]
チャイブ[chaibu] (n) chive (edible plant with flat leaves, Allium schoenoprasum) [Add to Longdo]
チューナー(P);チューナ[chu-na-(P); chu-na] (n) (1) tuner (e.g. radio); (2) tuna (edible fish, Thunnus spp.); (P) [Add to Longdo]
パウア貝[パウアかい, paua kai] (n) paua (edible New Zealand abalone; species Haliotis iris, H. australis, H. virginea) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 edible
   adj 1: suitable for use as food [syn: {edible}, {comestible},
       {eatable}] [ant: {inedible}, {uneatable}]
   n 1: any substance that can be used as food [syn: {comestible},
      {edible}, {eatable}, {pabulum}, {victual}, {victuals}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top