ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ecumenical

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ecumenical-, *ecumenical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ecumenical(adj) เกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างศาสนาต่างๆ, Syn. universal
ecumenical(adj) ที่ช่วยส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนทั่วโลก, See also: เกี่ยวกับโบสถ์คริสเตียนทั้งหมด, เกี่ยวกับนิกายคริสเตียนทั้งหมด, Syn. universal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ecumenical(เอค'ยูแมน'นิคัล) adj. โดยทั่วไป,เกี่ยวกับโบสถ์คริสเตียนทั้งหมด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Constantine held a famous ecumenical gathering..คอนสแตนตินได้จัดประชุมผู้นำศาสนจักรชื่ิอดัง The Da Vinci Code (2006)
Welcome to my ashram, the Ecumenical Intuitive Enlightenment Initiative Organization, or E.I.E.I.O.ขอต้อนรับสู่อาศรมของผม สถาบันส่งเสริมการฝึก การรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง หรือ อีไออีไอโอ The Love Guru (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
ECUMENICAL EH2 K Y UW0 M EH1 N IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ecumenical (j) ˌiːkjuːmˈɛnɪkl (ii2 k y uu m e1 n i k l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
公会議[こうかいぎ, koukaigi] (n) Ecumenical Council [Add to Longdo]
世界教会運動[せかいきょうかいうんどう, sekaikyoukaiundou] (n) Ecumenical Movement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ecumenical
   adj 1: concerned with promoting unity among churches or
       religions; "ecumenical thinking"; "ecumenical
       activities"; "the ecumenical movement" [syn: {ecumenic},
       {oecumenic}, {ecumenical}, {oecumenical}]
   2: of worldwide scope or applicability; "an issue of
     cosmopolitan import"; "the shrewdest political and ecumenical
     comment of our time"- Christopher Morley; "universal
     experience" [syn: {cosmopolitan}, {ecumenical},
     {oecumenical}, {general}, {universal}, {worldwide}, {world-
     wide}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top