ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

econ

IY1 K AA2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -econ-, *econ*
English-Thai: Longdo Dictionary
exclusive economic zone(n) เขตเศรษฐกิจจำเพาะ
sufficiency economyเศรษฐกิจพอเพียง
reconnaissance plane(n, phrase) เครื่องบินลาดตระเวน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
economy(n) ความมัธยัสถ์, See also: การประหยัด, ความขี้เหนียว, Syn. retrenchment, thrift
economy(adj) ที่ราคาถูกกว่า, See also: ที่ประหยัดกว่า, Syn. cheaper
economy(n) ระบบ, Syn. system
economy(n) เศรษฐกิจ, See also: รายได้
economic(adj) เกี่ยวกับเศรษฐกิจ, See also: ในทางเศรษฐศาสตร์
economics(n) วิชาเศรษฐศาสตร์
economist(n) นักเศรษฐศาสตร์
economize(vi) ประหยัด, See also: อดออม, มัธยัสถ์, Syn. conserve, save
economical(adj) ประหยัด, See also: มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระเเหม่, Syn. frugal, prudent, thrifty
econometrics(n) การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และทางสถิติในการทดสอบทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
economic(อีคะนอม'มิค,เอคคะนอม'มิค) adj. เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์,เกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจ
economical(อีคะนอม'มิเคิล,เอคคะนอม'มิเคิล) adj. ประหยัด,มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่
economics(อีคะนอม'มิคซฺ,เอคคะนอม'มิคซฺ) n. เศรษฐศาสตร์,สภาพเศรษฐกิจ
economise(อีคอน'นะไมซ) vt.,vi. ประหยัด,ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: economizer, economiser n.
economism(อีคอน'นะมัสซึม) n. การเพิ่มผลผลิตโดยการให้ชาวนาได้รับส่วนแบ่ง ของผลผลิตมากขึ้นการเพิ่มค่าแรงงานสวัสดิการและอื่น ๆ (เป็นทฤษฎีหรือหลักการ ของคอมมิวนิสต์จีน)
economist(อีคอน'นะมิสทฺ) n. นักเศรษฐศาสตร์,ผู้ที่ประหยัด
economize(อีคอน'นะไมซ) vt.,vi. ประหยัด,ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: economizer, economiser n.
economy(อีคอน'นะมี) n. เศรษฐกิจ,การประหยัด,รายได้,การเคหะ. adv. โดยสารชั้นประหยัด, Syn. frugality
economy classn. ค่าโดยสารชั้นประหยัด
billisecondใช้ตัวย่อว่า BS เป็นหน่วยวัดความเร็วในการทำงานหรือการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์

English-Thai: Nontri Dictionary
economic(adj) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์,ในทางเศรษฐกิจ,ในเรื่องเงิน
economical(adj) มัธยัสถ์,ประหยัด,อดออม,กระเหม็ดกระแหม่
economics(n) เศรษฐศาสตร์,สภาพเศรษฐกิจ
economist(n) นักเศรษฐศาสตร์,ผู้ที่ประหยัด
economize(vt) มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่,ไม่สุรุ่ยสุร่าย
economy(n) ความมัธยัสถ์,ความประหยัด,รายได้,เศรษฐกิจ
irreconcilable(adj) ปรองดองกันไม่ได้,เข้ากันไม่ได้
preconceive(vt) คิดล่วงหน้า,ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า
preconception(n) ความคิดล่วงหน้า,การไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า
preconcert(vt) เตรียมล่วงหน้า,จัดไว้ล่วงหน้า,กำหนดไว้ล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
econometricsเศรษฐมิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
economic activityกิจกรรมทางเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
economic basementหินฐานเศรษฐกิจ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
economic demographyประชากรศาสตร์เศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
economic dependency ratioอัตราส่วนการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
economic determinismนิยัตินิยมทางเศรษฐศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
economic determinismนิยัตินิยมทางเศรษฐกิจ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
economic developmentการพัฒนาเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
economic growthความเติบโตทางเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
economic nationalismชาตินิยมทางเศรษฐกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Econometric modelแบบจำลองเศรษฐมิติ [เศรษฐศาสตร์]
Econometric modelsแบบจำลองทางเศรษฐมิติ [TU Subject Heading]
Econometricsเศรษฐมิติ [เศรษฐศาสตร์]
Econometricsเศรษฐมิติ [TU Subject Heading]
Economic administrationการบริหารเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Economic agreementความตกลงทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Economic analysisการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Economic and Social Commission for Asia and the Pacificคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ แปซิฟิก, Example: องค์กรถาวรของสหประชาชาติ มีหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม เอสแคปกำเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2517 สาขาของงานที่เอสแคปให้ลำดับความสำคัญมาก มี 6 สาขา ได้แก่ อาหารและการเกษตร พลังงาน วัตถุดิบ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาชนบท เอสแคปมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ มีสมาชิกในภูมิภาครวม 39 ประเทศ [สิ่งแวดล้อม]
Economic and Social Commission for Asia and the Pacificคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและ แปซิฟิก มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ [การทูต]
Economic and Social Councilคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (แห่งสหประชาชาติ) เป็นองค์กรหลักของสหประชาชาติ ที่ทำหน้าที่ในการศึกษาและรายงานเกี่ยวกับเรื่องระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา อนามัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำคำแนะนำเสนอต่อสมัชชา สมาชิกของสหประชาชาติ ตลอดจนทบวงการชำนัญพิเศษที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการเคารพ และการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชน และอิสรภาพของมวลมนุษย์ ทั้งนี้ ประกอบด้วยสมาชิกของสหประชาชาติ 54 ประเทศ [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
economic corridor(n) พื้นที่หลักเศรษฐกิจ (ไม่ใช่ 'ระเบียงเศรษฐกิจ')
economy of scale(phrase) การประหยัดจากขนาดของธุรกิจหรือกำลังการผลิต

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
econA campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.
econAccording to this magazine, the economic situation in Japan is getting worse year by year.
econAfter having read the economic white paper, I am beginning to see the light on our financial standing.
econAgriculture is economy of the country.
econA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
econA housewife should be economical.
econA huge federal budget deficit has been plaguing the American economy for many years.
econAlmost all societies now have a money economy based on coins and paper bills of one kind or another.
econAlong with this increase, there has been a change in the world's economic organization.
econAlthough the government refuses to admit it, its economic policy is in ruins.
econAn international trade ban could be the last straw for that country's economy.
econAny turnaround of the economy is not expected this year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงการเศรษฐกิจ(n) economic sector, Syn. แวดวงเศรษฐกิจ, Example: เขาเป็นผู้นำในวงการเศรษฐกิจที่ริเริ่มระบบเศรษฐกิจแนวใหม่, Count Unit: วงการ, Thai Definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจ(adj) economic, Example: โครงสร้างด้านเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลบางพระมีฐานทางเศรษฐกิจค่อนข้างแคบ, Thai Definition: ที่เกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ ของชุมชน
นักเศรษฐศาสตร์(n) economist, Example: ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจนั่งเถียงกัน แทบล้มประดาตายระหว่างนักเศรษฐศาสตร์ของรัฐบาล กับนักเศรษฐศาสตร์ของพรรคความหวังใหม่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำการวิจัยและนำหลักฐานทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับที่มาของรายได้ รายจ่าย การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการผลิต การบริโภคสินค้าและบริการ
ภาวะเศรษฐกิจ(n) economic condition, See also: economic circumstance, Example: วิกฤติการณ์ในอ่าวเปอร์เชียส่งผลกระทบกับราคาน้ำมันและภาวะเศรษฐกิจของโลกอย่างต่อเนื่อง, Thai Definition: สภาพทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ(n) economy, See also: economic affairs, Example: การพัฒนาวัฒนธรรมของสังคมต้องพึ่งพาพลังงานใหม่ๆ ภายใต้อิทธิพลทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และอื่นๆ, Thai Definition: งานอันเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ ของชุมชน, Notes: (สันสกฤต)
เศรษฐศาสตร์(n) economics, Syn. เศรษฐวิทยา, Example: เกษตรกรนิยมเลี้ยงไก่พันธุ์ต่างประเทศ เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เพราะเหตุผลทางด้านเศรษฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว, Thai Definition: วิชาว่าด้วยการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ ของชุมชน มี 2 สาขา คือ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหัพภาค
ออม(v) save, See also: economize, Syn. ประหยัด, เก็บหอมรอมริบ, Ant. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Example: พ่อสอนให้ลูกรู้จักออมตั้งแต่เล็ก โดยมีกระปุกออมสินให้หยอดสตางค์คนละหนึ่งใบ
สภาพเศรษฐกิจ(n) economic situations, Example: สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยยังต้องอยู่ในขั้นปรับปรุงทุกด้าน
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ(n) economic geography, Example: เขาศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศจีน, Thai Definition: วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวกับการครองชีพของมนุษย์
เขม็ดแขม่(v) economize, See also: be frugal, be thrifty, Syn. อดออม, มัธยัสถ์, ประหยัด, กระเหม็ดกระแหม่, Ant. สุรุ่ยสุร่าย, Example: คุณนายบ้านนี้เขม็ดแขม่เหลือเกินไม่ยอมเสียเงินซื้ออะไรง่ายๆ, Thai Definition: ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพราะเกรงว่าจะไม่พอใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[ahōsikam] (v) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive
อาการข้างเคียง[ākān khāngkhīeng] (n, exp) EN: side effect  FR: effet secondaire [m]
อกตัญญู[akatanyū] (adj) EN: ungrateful  FR: ingrat ; pas reconnaissant
บ้านพักตากอากาศ[bānphak tāk-ākāt] (n, exp) EN: weekend house  FR: résidence secondaire [f]
บรรยากาศสบาย ๆ[banyākāt sabāi-sabāi] (n, exp) EN: cosy atmosphere  FR: atmosphère décontractée [f]
เบาใจ[baojai] (adj) EN: relieved  FR: réconforté ; tranquillisé ; allégé
เบาสมอง[baosamøng] (adj) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed  FR: décontracté
เบ็ด[bet] (n) EN: fishhook ; hook ; barbed hook  FR: hameçon [m]
เบียดกรอ[bīetkrø] (adv) EN: economically  FR: frugalement ; chichement
บท[bot] (n) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson  FR: chapitre [m] ; leçon [f] ; strophe [f] ; épisode [m] ; terme [m] ; clause [f] ; article [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ECON IY1 K AA2 N
ECONOMY IY0 K AA1 N AH0 M IY0
ECONOMY IH0 K AA1 N AH0 M IY0
ECONOCOM IY0 K AA1 N OW0 K AA2 M
ECONOMIC IY2 K AH0 N AA1 M IH0 K
ECONOMOU EH0 K OW0 N OW1 M UW0
ECONOMOS EH0 K AH0 N OW1 M OW0 Z
ECONOMIC EH2 K AH0 N AA1 M IH0 K
ECONOLINE IY0 K AA1 N OW0 L AY2 N
ECONOMICO IY0 K AA2 N AH0 M IY1 K OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
economy (n) ˈɪkˈɒnəmiː (i1 k o1 n @ m ii)
economic (j) ˌiːkənˈɒmɪk (ii2 k @ n o1 m i k)
economics (n) ˌiːkənˈɒmɪks (ii2 k @ n o1 m i k s)
economies (n) ˈɪkˈɒnəmɪz (i1 k o1 n @ m i z)
economist (n) ˈɪkˈɒnəmɪst (i1 k o1 n @ m i s t)
economize (v) ˈɪkˈɒnəmaɪz (i1 k o1 n @ m ai z)
economical (j) ˌiːkənˈɒmɪkl (ii2 k @ n o1 m i k l)
economists (n) ˈɪkˈɒnəmɪsts (i1 k o1 n @ m i s t s)
economized (v) ˈɪkˈɒnəmaɪzd (i1 k o1 n @ m ai z d)
economizes (v) ˈɪkˈɒnəmaɪzɪz (i1 k o1 n @ m ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经济[jīng jì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] economy; economic, #127 [Add to Longdo]
经济效益[jīng jì xiào yì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄠˋ ㄧˋ, / ] economic benefit, #4,444 [Add to Longdo]
经济学[jīng jì xué, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] economics (as a field of study), #6,128 [Add to Longdo]
经济学家[jīng jì xué jiā, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] economist, #6,416 [Add to Longdo]
经济体制[jīng jì tǐ zhì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄊㄧˇ ㄓˋ, / ] economic system, #10,394 [Add to Longdo]
经济危机[jīng jì wēi jī, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄨㄟ ㄐㄧ, / ] economic crisis, #23,368 [Add to Longdo]
经济制度[jīng jì zhì dù, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, / ] economy, #24,188 [Add to Longdo]
经济界[jīng jì jiè, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] economic circles, #29,578 [Add to Longdo]
经济舱[jīng jì cāng, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄘㄤ, / ] economy class, #44,253 [Add to Longdo]
经济学者[jīng jì xué zhě, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ, / ] economist, #62,129 [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
leçon(n) la, บทเรียน เช่น étudier une leçon = เรียนหนังสือหนึ่งบท

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
economic globalizationEconomic Globalization Contemporary patterns of economic globalization have been strongly associated with a reframing of the relationship between states and markets. Although the global economy as a single entity is by no means as highly integrated as the most robust national economies, the trends point unambiguously towards intensifying integration within and across regions. Patterns of contemporary economic globalization have woven strong and enduring webs across the world's major regions such that their economic fate is intimately connected. Levels of inter-regional trade are largely unprecedented whilst the form which trade takes has changed considerably. Despite the fact there is a tendency to exaggerate the power of global financial markets, ignoring the centrality of states to sustaining their effective operation especially in times of crisis, there is much compelling evidence to suggest that contemporary financial globalization is a market, rather than a state, driven phenomenon. Reinforced by financial liberalization, the accompanying shift towards markets and private financial institutions as the 'authoritative actors' in the global financial system poses serious questions about the nature of state power and economic sovereignty. Alongside financial integration the operations of multinational corporations integrate national and local economies into global and regional production networks .Under these conditions, national economies no longer function as autonomous systems of wealth creation since national borders are no longer significant barriers to the conduct and organization of economic activity. The distinction between domestic economic activity and worldwide economic activity, as the range of products in any superstore will confirm, is becoming increasingly difficult to sustain. Central to the organization of this new global capitalist order is the multinational corporation. In 1999 there were over 60,000 MNCs worldwide with 500,000 foreign subsidiaries, selling $9.5 trillion of goods and services across the globe. Today transnational production considerably exceeds the level of global exports and has become the primary means for selling goods and services abroad. Multinational corporations now account, according to some estimates, for at least 20 per cent of world production and 70 per cent of world trade . It is global corporate capital, rather than states, which exercises decisive influence over the organization, location and distribution of economic power and resources in the contemporary global economy. Contemporary patterns of economic globalization have been accompanied by a new global division of labour brought about, in part, by the activities of multinationals themselves . Developing countries are being re-ordered into clear winners and losers, as the experience of the East Asian tiger economies shows. Such restructuring is, moreover, replicated within countries, both North and South, as communities and particular locales closely integrated into global production networks reap significant rewards whilst the rest struggle on its margins. Economic globalization has brought with it an increasingly unified world for elites - national, regional and global - but divided nations and communities as the global workforce is segmented, within rich and poor countries alike, into winners and losers . Furthermore, the globalization of economic activity exceeds the regulatory reach of national governments while, at the same time, existing multilateral institutions of global economic governance have limited authority because states, still jealously guarding their national sovereignty, refuse to cede these institutions substantial power. Under such conditions, global markets may effectively escape political regulation. For the most part, the governance structures of the global economy operate principally to nurture and reproduce the forces of economic globalization whilst also serving to discipline and streamline this nascent 'global market civilisation'. Yet, in some contexts, these governance structures may carve out considerable autonomy from the dictates of global capital and/or the G7 states. Hence, multilateral institutions have become increasingly important sites through which economic globalization is contested, by weaker states and by the agencies of transnational civil society. The G7 states and representatives of global capital have found themselves on many occasions at odds with collective decisions or rule making . Moreover, the political dynamics of multilateral institutions tend to mediate great power control, for instance through consensual modes of decision making, such that they are never merely tools of dominant states and particular social groupings. Alongside these global institutions, there also exist a parallel set of regional bodies, from APEC to the EU, which represent an additional attempt to shift the terms of engagement with global market forces. Within the interstices of this system operate the social groups of an emerging transnational civil society, from the International Chamber of Commerce to the Jubilee 2000 campaign, seeking to promote, contest and bring to account the agencies of economic globalization. Economic globalization has been accompanied by a significant internationalization of political authority associated with a corresponding globalization of political activity.

Japanese-English: EDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] (n) {comp} secondary station [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units [Add to Longdo]
METI[メティ, metei] (n) Ministry of Economy, Trade and Industry; METI [Add to Longdo]
S波;エス波[エスは, esu ha] (n) S-wave (e.g. of earthquake); secondary wave [Add to Longdo]
いざなみ景気;伊弉冉景気[いざなみけいき, izanamikeiki] (n) (See だらだらかげろう景気) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
お代わり(P);お替り;お替わり;御代わり;お代り;御代り[おかわり, okawari] (n,vs) (1) (See 代わり・かわり・4) second helping; another cup; seconds; (int) (2) (See お手・おて・3) command to have dog place its second paw in one's hand; (P) [Add to Longdo]
お徳[おとく, otoku] (n) economical [Add to Longdo]
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
セカンダリキャッシュ[せかんだりきゃっしゅ, sekandarikyasshu] secondary cache [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
セカンダリリング[せかんだりりんぐ, sekandariringu] secondary ring [Add to Longdo]
チャネルパス再接続[チャネルパスさいせつぞく, chanerupasu saisetsuzoku] CPR, Channel Path Reconnection [Add to Longdo]
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization [Add to Longdo]
デコンボリューション[でこんぼりゅーしょん, dekonboryu-shon] deconvolution [Add to Longdo]
ナノ秒[ナノびょう, nano byou] nanosecond (ns) [Add to Longdo]
ピコ秒[ピコびょう, piko byou] picosecond [Add to Longdo]
マイクロ秒[マイクロびょう, maikuro byou] microsecond [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top