ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

easing

IY1 Z IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -easing-, *easing*, eas
English-Thai: Longdo Dictionary
teasing(adj) ที่ล้อเลียน, อย่างยั่วยวน, เย้าแหย่, สัพยอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ceasing(ซีส'ซิง) n. การหยุด,การยุติ
displeasingadj. ซึ่งไม่พอใจ,กริ้ว,น่าเกลียด, Syn. disagreeable
leasing(ลี'ซิง) n. การโกหก,ความเท็จ
pleasing(พลีซ'ซิง) adj. เป็นที่พอใจ,เป็นที่ถูกใจ,ซึ่งทำให้พอใจ., See also: pleasing ness n., Syn. agreeable
unceasing(อันซีส'ซิง) adj. ไม่หยุดยั้ง,ไม่รู้จบ, Syn. ceaseless
unpleasing(อันพลีส'ซิง) adj. ไม่สนุก,ไม่สบายใจ,ไม่ราบรื่น,น่าเบื่อ, Syn. disagreeable

English-Thai: Nontri Dictionary
increasingly(adv) โดยเพิ่มขึ้น,อย่างทวีคูณ,อย่างเพิ่มพูน
pleasing(adj) ซึ่งทำให้ยินดี,เป็นที่พอใจ,เป็นที่ถูกใจ
unceasing(adj) ไม่หยุดหย่อน,ไม่รู้จักจบ,ตลอดไป

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
easingFrictions between Japan and the U.S. are easing up for a change.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราขยาย[attrā khayāi] (n, exp) EN: expansion ratio ; expansion rate ; increasing rate  FR: taux d'expansion [m] ; niveau d'expansion [m]
บันเทิงใจ[banthoēngjai] (adv) EN: pleasingly
เช่าซื้อ[chao-seū] (v, exp) EN: hire purchase (HP) ; buy on an instalment plan ; buy by hire-purchase  FR: acheter en leasing ; louer-acheter
เจริญใจ[jaroēnjai] (adj) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive  FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[jaroēn tā] (v, exp) EN: be pleasant to the eyes ; be pleasing to the eyes  FR: être agréable à l'oeil
เจริญตา[jaroēn tā] (adj) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming  FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[jaroēn tā jaroēn jai] (xp) EN: to be pleasing ; look good ; be delighted ; be happy
เจริญตาเจริญใจ[jaroēn tā jaroēn jai] (adj) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye  FR: plaisant ; charmant
เจริญตาเจริญใจ[jaroēn tā jaroēn jai] (adv) EN: pleasingly ; lovely ; pleasurably ; delightfully  FR: adorablement
การให้เช่า[kān hai chao] (n, exp) EN: leasing

CMU English Pronouncing Dictionary
EASING IY1 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
easing (v) ˈiːzɪŋ (ii1 z i ng)
Easington (n) ˈiːzɪŋtən (ii1 z i ng t @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entlastung {f}easing the burden (of; on) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たゆまぬ努力;弛まぬ努力[たゆまぬどりょく, tayumanudoryoku] (exp) (See 弛む) diligence; unceasing efforts [Add to Longdo]
ちゃらける[charakeru] (v1) (col) (See チャラチャラ) speak jokingly, teasingly, messing around; speak nonsense [Add to Longdo]
アップ[appu] (n,n-suf,vs) (1) increasing (eng [Add to Longdo]
スクイズ[sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P) [Add to Longdo]
リース産業[リースさんぎょう, ri-su sangyou] (n) leasing industry [Add to Longdo]
一部緩和[いちぶかんわ, ichibukanwa] (n,vs,adj-no) partial relaxation; partial easing [Add to Longdo]
右肩下がり[みぎかたさがり, migikatasagari] (exp) decreasing (graph falling to the right); shrinking; declining [Add to Longdo]
営営;営々[えいえい, eiei] (adj-na,adv,n) hard; unceasing [Add to Longdo]
益々(P);益益;益;増す増す[ますます, masumasu] (adv) (uk) increasingly; more and more; decreasingly; less and less; (P) [Add to Longdo]
下げ止まり[さげどまり, sagedomari] (n,vs) bottoming out; reaching a floor; ceasing to fall; edging lower [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
需要増加[じゅようぞうか, juyouzouka] increased demand, increasing demand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 easing
   n 1: a change for the better [syn: {easing}, {moderation},
      {relief}]
   2: the act of reducing something unpleasant (as pain or
     annoyance); "he asked the nurse for relief from the constant
     pain" [syn: {easing}, {easement}, {alleviation}, {relief}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top