ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

easement

IY1 Z M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -easement-, *easement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
easement(n) สิทธิในการใช้ทรัพย์สินของผู้อื่น (ทางกฎหมาย), See also:

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
easement(อี'ซิเมินทฺ) n. ความง่าย,ความสบาย,ความไร้กังวล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
easementสิทธิเหนือภารยทรัพย์ [ดู servitude ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
easementสิทธิใช้ภาระจำยอม, สิทธิเหนือภารยทรัพย์ [ดู servitude ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
EASEMENT IY1 Z M AH0 N T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erleichterung {f} | Erleichterungen {pl}easement | easements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アピーズメントポリシー[api-zumentoporishi-] (n) appeasement policy [Add to Longdo]
地役権[ちえきけん, chiekiken] (n) easement [Add to Longdo]
鎮静[ちんせい, chinsei] (n,vs,adj-no) (esp. human-induced) (See 沈静・ちんせい) calm; quiet; tranquility; tranquillity; appeasement; pacification [Add to Longdo]
宥和[ゆうわ, yuuwa] (n,vs) appeasement [Add to Longdo]
宥和政策[ゆうわせいさく, yuuwaseisaku] (n) appeasement policy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 easement
   n 1: (law) the privilege of using something that is not your own
      (as using another's land as a right of way to your own
      land)
   2: the act of reducing something unpleasant (as pain or
     annoyance); "he asked the nurse for relief from the constant
     pain" [syn: {easing}, {easement}, {alleviation}, {relief}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top