ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dung

D AH1 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dung-, *dung*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dung(n) มูลสัตว์, See also: ขี้สัตว์, Syn. feces, excrement, manure
dungeon(n) คุกใต้ดินในปราสาท, Syn. pit, prison

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dung(ดัง) {dunged,dunging,dungs} n. มูล,มูลสัตว์,ปุ๋ยมูลสัตว์,เรื่องเลวร้าย. vt. คลุมด้วยมูลสัตว์, Syn. droppings
dung beetlen. แมลงปีกแข็งที่อยู่ตามมูลสัตว์
dungaree(ดังกะรี') n. เสื้อผ้าชุดทำงาน,ผ้าฝ้ายหยาบ,ผ้ายีนส์,ชุดยีนส์สีน้ำเงิน -pl. dugarees
dungeon(ดัน'เจิน) n. คุกใต้ดิน,คุกที่แข็งแรงและมิดชิด,หอคอยป้อมปราการ

English-Thai: Nontri Dictionary
dung(n) มูลสัตว์,ปุ๋ย,ปุ๋ยคอก,มูล
dungeon(n) คุกขี้ไก่,คุกใต้ดิน,คุกมืด,กรุ,หอคอย
dunghill(n) กองมูลสัตว์,สถานที่สกปรก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dungEvery cock crows on his own dunghill.
dungEvery cock crows on his own dunghill. [Proverb]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูลสัตว์(n) dung, See also: animal droppings, Example: ปุ๋ยจากมูลสัตว์มีราคาถูก และอุดมด้วยไนเตรต, Thai Definition: อุจจาระของสัตว์
มูล(n) excrement, See also: dung, droppings, feces, guano, Syn. ขี้, อึ, อุจจาระ, คูถ, Example: โคจะถ่ายมูลและปัสสาวะลงในดินกลายเป็นปุ๋ยได้อีกทาง, Count Unit: ก้อน, Thai Definition: อุจจาระสัตว์, ขี้หรือเศษของสิ่งต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วงขี้ควาย[duang khīkhwāi] (n) EN: Dung beetle ?
ด้วงขี้ควาย[duang khīkhwāi] (n) EN: Dung beetle ?
ด้วงขี้ควาย[duang khīkhwāi] (n) EN: Dung beetle ?
ด้วงมะพร้าว[duang maphrāo] (n) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle  FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
ขี้-[khī-] (pref, (n)) EN: - (waste, dung , refuse)  FR: - (déchet, détritus)
ขี้ควาย[khī khwāi] (n, exp) EN: buffalo dung
กุดจี่เบ้า[kutjī bao] (n, exp) EN: Dung Beetle ?
กุดจี่ขี้[kutjī khī] (n, exp) EN: Dung Beetle ?
กุดจี่ขี้ช้าง[kutjī khī chāng] (n, exp) EN: Dung Beetle ?
กุดจี่ขี้คน[kutjī khī khon] (n, exp) EN: Dung Beetle ?

CMU English Pronouncing Dictionary
DUNG D AH1 NG
DUNGAN D AH1 NG G AH0 N
DUNGEY D AH1 N JH IY0
DUNGEON D AH1 N JH AH0 N
DUNGEONS D AH1 N JH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dung (n) dˈʌŋ (d uh1 ng)
dungeon (n) dˈʌnʤən (d uh1 n jh @ n)
dungeons (n) dˈʌnʤənz (d uh1 n jh @ n z)
dunghill (n) dˈʌŋhɪl (d uh1 ng h i l)
dungarees (n) dˌʌŋgərˈiːz (d uh2 ng g @ r ii1 z)
dunghills (n) dˈʌŋhɪlz (d uh1 ng h i l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粪土[fèn tǔ, ㄈㄣˋ ㄊㄨˇ, / ] dung and dirt; muck, #52,094 [Add to Longdo]
邓加[Dèng jiā, ㄉㄥˋ ㄐㄧㄚ, / ] Dunga, #54,869 [Add to Longdo]
[qiāng, ㄑㄧㄤ, ] dung beetle, #415,391 [Add to Longdo]
粪金龟[fèn jīn guī, ㄈㄣˋ ㄐㄧㄣ ㄍㄨㄟ, / ] dung beetle [Add to Longdo]
粪金龟子[fèn jīn guī zǐ, ㄈㄣˋ ㄐㄧㄣ ㄍㄨㄟ ㄗˇ, / ] dung beetle [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Entscheidung(n) |die, pl. Entscheidungen| การตัดสินใจ
Entscheidungen(n) |pl.|, See also: die Entscheidung
eine Entscheidung (über etw./jn.) treffen(phrase) ตัดสินใจ (เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง), See also: entscheiden
Kleidung(n) |die, pl. Kleidungen| เสื้อผ้า
Erfindung(n) |die, pl. Erfindungen| การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ, See also: erfinden
Scheidung(n) |die, pl. Scheidungen| การหย่าร้าง
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| แผนภาพ, ภาพอธิบาย, แผนผัง
Prüfungsanmeldung(n) |die| การลงทะเบียนเพื่อจะขอสอบ, See also: A. die Prüfungsabmeldung
Prüfungsabmeldung(n) |die| การลงทะเบียนยกเลิกการสอบที่ได้ลงเอาไว้แล้ว
Ladung(n) |die, pl. Ladungen| ประจุไฟฟ้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dung {m}; Mist {m}dung [Add to Longdo]
Dung {m}manure [Add to Longdo]
Mistgabel {f} | Mistgabeln {pl}dung fork | dung forks [Add to Longdo]
Misthaufen {m}dung hill; dunghill [Add to Longdo]
Misthaus {n}Dung House [Add to Longdo]
Mistkäfer {m} [zool.] | Mistkäfer {pl}dung beetle | dung beetles [Add to Longdo]
Dungstreuer {m}manure spreader [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダンガリー[dangari-] (n) dungaree [Add to Longdo]
ダンジョン[danjon] (n) dungeon [Add to Longdo]
ドンゴロス[dongorosu] (n) dungarees [Add to Longdo]
バンドン会議[バンドンかいぎ, bandon kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Bandung Conference (1955) [Add to Longdo]
異化効果[いかこうか, ikakouka] (n) alienation effect; Verfremdungseffekt [Add to Longdo]
牛糞;牛ふん[ぎゅうふん, gyuufun] (n) cattle manure; cow dung; cowpat; bullshit [Add to Longdo]
教養小説[きょうようしょうせつ, kyouyoushousetsu] (n) novel about one's education, spiritual growth, etc.; Bildungsroman [Add to Longdo]
玉押金亀子[たまおしこがね;タマオシコガネ, tamaoshikogane ; tamaoshikogane] (n) (uk) (obsc) (See 糞転がし) dung beetle [Add to Longdo]
成長小説[せいちょうしょうせつ, seichoushousetsu] (n) novel of formation (education); novel of character development; novel which traces the intellectual, moral, spiritual or social development of a young person; Bildungsroman (German) [Add to Longdo]
掃き溜めに鶴[はきだめにつる, hakidamenitsuru] (exp) a jewel in a dunghill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  dung
      n 1: fecal matter of animals [syn: {droppings}, {dung}, {muck}]
      v 1: fertilize or dress with dung; "you must dung the land"
      2: defecate; used of animals

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top