ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

duel

D UW1 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duel-, *duel*
หรือคุณหมายถึง dül?
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duel(n) การแข่งขันระหว่าง 2 คน, See also: การต่อสู้ระหว่าง 2 คน
duel(vt) แข่งขันระหว่าง 2 คน, See also: ต่อสู้ระหว่าง 2 คน, Syn. struggle, battle, collide, compete, Ant. surrender, yield

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duel(ดู'เอิล) n. การดวลกัน,การต่อสู้กัน,การต่อสู้กันตัวต่อตัว., See also: duelistic adj. ดูduel duellistic adj. ดู duel, Syn. contest, contend
duelist(ดู'อะลิสทฺ) n. ผู้ดวลกัน,ผู้ต่อสู้กันตัวต่อตัว., See also: duellist n. ดูduelist dueler n. ดูduelist dueller n. ดูduelist

English-Thai: Nontri Dictionary
duel(n) การประลองฝีมือ,การดวลกัน,การต่อสู้กัน,การประมือกัน
duel(vi) ประลองฝีมือ,ประมือกัน,ดวลกัน,ต่อสู้กัน
duelist(n) ผู้ประลองฝีมือ,ผู้ดวลกัน,คู่ต่อสู้
duellist(n) ผู้ประลองฝีมือ,ผู้ดวลกัน,คู่ต่อสู้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
duelAfter the second innings, the opposing pitcher recovered too, and it turned into a pitching duel.
duel"Dad, this a real sword?" "Of course, it is a duel after all."
duelKyouichi Saionji, who he supposed would win the duel, has lost.
duelThe sisters dueled with each other verbally.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคล[bukkhon] (adj) EN: individual ; private  FR: individuel ; privé
เฉพาะบุคคล[chaphǿ bukkhon] (adj) EN: individual  FR: individuel
ดวล[dūan] (n) EN: duel ; fight  FR: duel [m] ; joute [f]
เอกชน[ēkkachon] (adj) EN: individual ; private  FR: individuel ; privé
ห้องเดี่ยว[hǿng dīo] (n, exp) EN: single room  FR: chambre individuelle [m]
ค่อย[khǿi] (x) EN: little by little ; graduellement  FR: petit à petit ; graduellement ; doucement
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[khømphiutoē suanbukkhon] (n, exp) EN: personal computer  FR: ordinateur individuel [m] ; ordinateur personnel [m]
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[khreūang khømphiūtoē suanbukkhon] (n, exp) EN: personal computer ; PC  FR: ordinateur individuel [m] ; PC [m]
คู่[khū] (n) EN: match  FR: match [m] ; partie [f] ; rencontre (sportive) [f] ; duel [m]
ลำพัง[lamphang] (adv) EN: alone ; solely ; by oneself ; on one's own ; solitary ; single-handed  FR: seul ; tout seul ; par soi-même ; sans aide ; solitairement ; individuellement ; isolément

CMU English Pronouncing Dictionary
DUEL D UW1 AH0 L
DUELL JH UW1 L
DUELL D UW1 L
DUELS D UW1 AH0 L Z
DUELED D UW1 AH0 L D
DUELING D UW1 L IH0 NG
DUELIST D UW1 AH0 L IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duel (v) djˈuːəl (d y uu1 @ l)
duels (v) djˈuːəlz (d y uu1 @ l z)
duelist (n) djˈuːəlɪst (d y uu1 @ l i s t)
duelled (v) djˈuːəld (d y uu1 @ l d)
duelists (n) djˈuːəlɪsts (d y uu1 @ l i s t s)
duelling (v) djˈuːəlɪŋ (d y uu1 @ l i ng)
duellist (n) djˈuːəlɪst (d y uu1 @ l i s t)
duellists (n) djˈuːəlɪsts (d y uu1 @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对抗赛[duì kàng sài, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄙㄞˋ, / ] duel; match; competition between paired opponents (e.g. sporting), #17,445 [Add to Longdo]
决斗[jué dòu, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄡˋ, / ] duel, #24,594 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
individuell(adj) เฉพาะบุคคล, แต่ละบุคคล, ส่วนบุคคล, ส่วนตัว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Duell {n}duel [Add to Longdo]
Duellant {m} | Duellanten {pl}dueler | duelers [Add to Longdo]
Duellant {m} | Duellanten {pl}duelist | duelists [Add to Longdo]
duellierenddueling [Add to Longdo]
duelliertedueled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デュエル[deyueru] (n) duel [Add to Longdo]
黄金鶸[おうごんひわ;オウゴンヒワ, ougonhiwa ; ougonhiwa] (n) (uk) American goldfinch (Carduelis tristis) [Add to Longdo]
黄嘴鶸[きばしひわ;キバシヒワ, kibashihiwa ; kibashihiwa] (n) (uk) twite (species of finch, Carduelis flavirostris) [Add to Longdo]
果たし合い[はたしあい, hatashiai] (n) duel [Add to Longdo]
河原鶸;川原鶸[かわらひわ;カワラヒワ, kawarahiwa ; kawarahiwa] (n) (uk) Oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
胸赤鶸[むねあかひわ;ムネアカヒワ, muneakahiwa ; muneakahiwa] (n) (uk) Eurasian linnet (Carduelis cannabina) [Add to Longdo]
決闘[けっとう, kettou] (n,vs) duel; shoot-out [Add to Longdo]
決闘者[けっとうしゃ, kettousha] (n) duellist; duelist; dueller; dueler [Add to Longdo]
決闘状[けっとうじょう, kettoujou] (n) dueling challenge [Add to Longdo]
五色鶸[ごしきひわ;ゴシキヒワ, goshikihiwa ; goshikihiwa] (n) (uk) European goldfinch (Carduelis carduelis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duel
   n 1: a prearranged fight with deadly weapons by two people
      (accompanied by seconds) in order to settle a quarrel over
      a point of honor [syn: {duel}, {affaire d'honneur}]
   2: any struggle between two skillful opponents (individuals or
     groups)
   v 1: fight a duel, as over one's honor or a woman; "In the 19th
      century, men often dueled over small matters"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top