ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dos

D AO1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dos-, *dos*, do
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
DOS(n) ระบบการปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์, See also: ระบบดอส, Syn. Disk Operating System
dose(vt) เติมส่วนผสม
dose(n) ปริมาณยาที่ให้ต่อครั้ง
dose(vt) ให้ยา, See also: เติมยา, Syn. medicate, treat
dosh(sl) เงิน
doss(vi) นอนในที่พักราคาถูก (คำสแลง), See also: ไม่ได้นอนบนเตียงหรือที่นอน
dosage(n) ปริมาณยาที่ใช้ต่อหนึ่งครั้ง, See also: ขนาดยา, Syn. dose, posology
dosser(sl) คนจรจัด
dosser(sl) คนขี้เกียจ
dose with(phrv) ให้ยากับ, See also: รักษาด้วยยาให้กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dos(ดอส) ย่อมาจาก disk operating system (ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกับการจัดการควบคุมแผ่นบันทึก (disk) หรือที่เรียกว่าระบบปฏิบัติการ (OS) ดอสที่ใช้เฉพาะกับไมโครคอมพิวเตอร์ (ดอสที่ใช้กับเมนเฟรมก็มี เป็นของบริษัทไอบีเอ็ม)
dos prompt(ดอสพรอมพท์) หมายถึง สัญลักษณ์ > ที่แสดงบนจอภาพ ในช่วงที่ยังไม่ได้เข้าไปในโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง ดอส พรอมพท์ ทั่ว ๆ ไปจะมีลักษณะเหมือนเครื่องหมายมากกว่า เช่น C:\> หรือ C:\windows\system> ซึ่งแปลความได้ว่า " นี่คือเครื่องคอมพิวเตอร์ ฉันพร้อมแล้วที่จะทำงาน จะให้ทำอะไรก็บอกมาเลย" แล้วก็พิมพ์คำสั่งลงไปได้ที่หลังเครื่องหมายนี้
dose(โดสฺ) n. ปริมาณยาที่ให้ต่อครั้ง,ปริมาณรังสีที่ให้ต่อครั้ง vt. ให้ยาvi. รับยา
dosimeter(โดซิม'มิเทอะ) n. อุปกรณ์วัดปริมาณกับมันตรังสี,การวัดปริมาณยาที่ให้., See also: dosimetric adj.
dosser(ดอส'เซอะ) n. ตะกร้าใส่ของสำหรับหิ้วไว้ด้านหลัง,สิ่งประดับผนังกำแพง., Syn. dorser
dossier(ดอส'เซียร์) n. เอกสารเรื่องราวเดียวกันที่เก็บรวมกัน,เรื่องเดิม,แผงเอกสาร -pl. dossiers
dost(ดัสทฺ) v. กริยาบุรุษที่ 2 เอกพจน์และ ปัจจุบันกาลของ do
acidosis(แอสซิโด' ซิส) ภาวะที่โลหิตมีปริมาณไบคาร์โบเนตมากกว่าปกติ -acidotic adj.
aldose(แอล' โดส) chem. น้ำตาลที่มี aldehyde group (a sugar)
aldosterone(แอลโดสทิโรน์') n. Biochem. ฮอร์โมนชนิดหนึ่งจากเปลือกของต่อม adrenal gland (a hormone) ดูที่ adrenal gland

English-Thai: Nontri Dictionary
dose(n) ยามื้อหนึ่ง
dose(vt) ให้ยา
kaleidoscope(n) ภาพลานตา
overdose(n) การใช้ยาเกินขนาด
overdose(vt) ใช้ยาเกินขนาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
DOS (disk operating system)ดอส (ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dosageขนาดใช้ (ยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
doseขนาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, dailyขนาดต่อวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, dividedขนาดแบ่งใช้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, effectiveขนาดให้ผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, fatal; dose, lethalขนาดถึงตาย, ขนาดฆ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, fractionalขนาดย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, lethal; dose, fatalขนาดถึงตาย, ขนาดฆ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, maintenanceขนาดพยุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
DOS device driver (Computer programs)ดอส ดีไวซ์ ไดรเวอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
DOS promptตัวพร้อม เมื่อเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ MS-DOS หากเครื่องของเรามีฮาร์ดิสก์ ข้อความสุดท้ายที่จะเห็นบนจอก็คือ C> ข้อความนี้ก็คือตัวพร้อม ซึ่งแสดงว่า DOS พร้อมรับคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]
Dosageปริมาณจ่ายสาร, ปริมาณป้อนสาร, Example: ดู Dose (Dose หมายถึง ปริมาณของสารที่ใช้ต่อหน่วยของน้ำที่ต้องการ บำบัด ) [สิ่งแวดล้อม]
Dosageขนาดยา [การแพทย์]
Dosage formsรูปแบบยา [TU Subject Heading]
Dosage Formsรูปแบบยาเตรียม [การแพทย์]
Dosage Forms, Liquidยาเตรียมประเภทของเหลว,รูปแบบของยาน้ำ [การแพทย์]
Dosage Forms, Pharmaceuticalยาเตรียมรูปต่างๆ [การแพทย์]
Dosage Forms, Semi-Solidยาเตรียมประเภทกึ่งแข็ง [การแพทย์]
Dosage Forms, Solidรูปแบบของยาเม็ด,ยาเตรียมประเภทของแข็ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dosFirst swallow one dose of barium.
dosHe dos not approve of women smoking.
dosIt cannot reasonably be assumed that decreasing the dose would reduce the risk of side-effects.
dosIt's time you had a dose of your medicine.
dosPlease be sure to take one dose three times a day.
dosPlease give him a dose of medicine every six hours.
dosThe doctor dosed the girl with antibiotics.
dosThis program cannot be run in DOS mode.
dosWhat is the maximum dosage for an adult?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำนวน(n) case, See also: dossier, file of a case, Example: พนักงานสอบสวนกำลังทำสำนวนเพื่อส่งฟ้องอัยการ, Thai Definition: รายงานคดีที่เรียบเรียงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำการส่งฟ้อง
ขนาดยา(n) dose, See also: dosage, Example: แพทย์สั่งให้คนไข้กินยาให้ครบขนาดยา
โด๊ส(clas) dose, Example: วัคซีน 1 โด๊ส ประกอบด้วยไวรัสนิวคาสเซิลและ สเตรนลาโซต้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกหาม[baēk hām] (v, exp) EN: carry on the back ; shoulder  FR: transporter sur le dos
เบือน[beūoen = beūan] (v) EN: turn  FR: détourner la tête ; tourner le dos
ชื่อแฟ้ม[cheū faēm] (n, exp) EN: file name  FR: nom du fichier [m] ; titre du dossier [m]
ชื่อแฟ้มข้อมูล[cheū faēm khømūn] (n, exp) EN: file name  FR: nom du fichier [m] ; titre du dossier [m]
เดินย่อตัว[doēn yø tūa] (v, exp) EN: walk stoopingly  FR: marcher le dos courbé
ดอส[døs] (n) EN: DOS  FR: DOS [m]
แฟ้ม[faēm] (n) EN: file ; binder ; dossier  FR: fichier [m] ; dossier [m] ; casier [m]
หันหลัง[han lang] (v, exp) EN: turn one's back towards  FR: tourner le dos
หัวชนกำแพง[hūa chon kamphaēng] (n, exp) EN: with one's back to the wall  FR: le dos au mur
อีแร้งเทาหลังขาว[īraēng thao lang khāo] (n, exp) EN: White-rumped Vulture  FR: Vautour chaugoun [m] ; Vautour à dos blanc [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOS D AO1 S
DOS D OW1 S
DOST D AA1 S T
DOSS D AO1 S
DOSH D AA1 SH
DOSE D OW1 S
DOSES D OW1 S AH0 Z
DOSHI D OW1 SH IY0
DOSCH D AO1 SH
DOSES D OW1 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dos (n) dˈuːz (d uu1 z)
dose (v) dˈous (d ou1 s)
doss (v) dˈɒs (d o1 s)
dost (v) dʌst (d uh s t)
dosed (v) dˈoust (d ou1 s t)
doses (v) dˈousɪz (d ou1 s i z)
dosage (n) dˈousɪʤ (d ou1 s i jh)
dosing (v) dˈousɪŋ (d ou1 s i ng)
dossed (v) dˈɒst (d o1 s t)
dosser (n) dˈɒsər (d o1 s @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jì, ㄐㄧˋ, / ] dose, #2,986 [Add to Longdo]
剂量[jì liàng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] dosage; prescribed dose of medicine, #4,776 [Add to Longdo]
一服[yī fú, ㄧ ㄈㄨˊ, ] dose [Add to Longdo]
剂量效应[jì liàng xiào yìng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄠˋ ㄧㄥˋ, / ] dose effect [Add to Longdo]
剂量当量[jì liàng dāng liáng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄤ ㄌㄧㄤˊ, / ] dose equivalent [Add to Longdo]
冲服剂[chōng fú jì, ㄔㄨㄥ ㄈㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] dose of medicine to be taken in solution; infusion [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Dose(n) |die, pl. Dosen| กระป๋อง, กระปุก เช่น Ich habe eine Dose Cola. ฉันมีโคล่าหนึ่งกระป๋อง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dose {f} | Dosen {pl}tin [Br.]; can [Am.] | tins; cans [Add to Longdo]
Dose {f}; Gehäuse {n}box [Add to Longdo]
Dosenbier {n}canned beer [Add to Longdo]
Dosenlibelle {f}circular level [Add to Longdo]
Dosenöffner {m}; Büchsenöffner {m}can opener [Am.]; tin-opener [Br.] [Add to Longdo]
Dosieranlage {f}batcher [Add to Longdo]
Dosiereinheit {f}dosing unit [Add to Longdo]
Dosiereinrichtung {f}metering device [Add to Longdo]
Dosierpumpe {f}metering pump; dosing pump [Add to Longdo]
Dosierung {f} | Dosierungen {pl}dosage | dosages [Add to Longdo]
Dosierungsschema {n}dosage schedule [Add to Longdo]
Dosierventil {n}; Zumessventil {n}metering valve [Add to Longdo]
Dosis {f}dose [Add to Longdo]
Dossier {n}; Akte {f} | Dossiers {pl}; Akten {pl}dossier | dossiers [Add to Longdo]
dosierento meter [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
sac à dos(n) |m| กระเป๋าเป้, กระเป๋าสะพายหลัง

Japanese-English: EDICT Dictionary
DoS攻撃[ディーオーエスこうげき, dei-o-esu kougeki] (n) {comp} denial-of-service (DoS) attack [Add to Longdo]
rem[レム, remu] (n) rem (unit of radiation dose) [Add to Longdo]
ああしろこうしろ[aashirokoushiro] (exp) do this, do that; dos and don'ts [Add to Longdo]
いけ年[いけどし, ikedoshi] (n) (arch) old enough (to know better, etc.) [Add to Longdo]
ため年[ためどし, tamedoshi] (n) (sl) same age [Add to Longdo]
どさくさ[dosakusa] (n,adv) confusion; turmoil [Add to Longdo]
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs [Add to Longdo]
どさっと;ドサっと[dosatto ; dosa tto] (adv) (on-mim) (See ドサ) with a thud [Add to Longdo]
どさどさ[dosadosa] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See ドサ) throwing down multiple objects in succession; (2) at once in great numbers [Add to Longdo]
どさり[dosari] (adv-to) with a thud [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
うるう年[うるうどし, uruudoshi] leap year [Add to Longdo]
エンドシステム[えんどしすてむ, endoshisutemu] end system [Add to Longdo]
カードサービス[かーどさーびす, ka-dosa-bisu] card services [Add to Longdo]
カードスタッカ[かーどすたっか, ka-dosutakka] card stacker [Add to Longdo]
カードスロット[かーどすろっと, ka-dosurotto] card slot [Add to Longdo]
キーワードサーチ[きーわーどさーち, ki-wa-dosa-chi] keyword search [Add to Longdo]
クローズドシステム[くろーずどしすてむ, kuro-zudoshisutemu] closed system [Add to Longdo]
クローズドショップ[くろーずどしょっぷ, kuro-zudoshoppu] closed shop [Add to Longdo]
コードサイズ[こーどさいず, ko-dosaizu] code size [Add to Longdo]
コードセット[こーどせっと, ko-dosetto] code set [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
土砂崩れ[どしゃくずれ, doshakuzure] Erdrutsch [Add to Longdo]
土砂降り[どしゃぶり, doshaburi] Regenguss, Platzregen [Add to Longdo]
製缶工場[せいかんこうじょう, seikankoujou] Dosenfabrik, Buechsenfabrik [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 DoS
   n 1: the federal department in the United States that sets and
      maintains foreign policies; "the Department of State was
      created in 1789" [syn: {Department of State}, {United
      States Department of State}, {State Department}, {State},
      {DoS}]
   2: an operating system that is on a disk [syn: {DOS}, {disk
     operating system}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top