ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dome

D OW1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dome-, *dome*
Possible hiragana form: どめ
English-Thai: Longdo Dictionary
lower abdomen(n) ท้องน้อย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dome(n) หลังคารูปทรงกลม
domestic(adj) เกี่ยวกับบ้าน, See also: เกี่ยวกับครอบครัว, Syn. heart-loving
domestic(adj) เชื่อง, Syn. tame, Ant. wild, untamed
domestic(n) ผู้ช่วยทำงานบ้าน, See also: คนรับใช้, Syn. servant, household
domestic(adj) ภายในประเทศ, See also: เกี่ยวกับท้องถิ่น, พื้นบ้าน, Syn. native, not foreign, indigenous, Ant. foreign, imported
domesticate(vt) ทำให้เชื่อง, See also: ทำให้เชื่อฟัง, ฝึกให้เชื่อ, Syn. tame, breed, train
domesticity(n) ความเป็นอยู่ภายในบ้านและครอบครัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dome(โดม) n. หลังคากลม,ยอดกลมของหลังคา., Syn. vault, roof, span
domesdayn. ดูdoomsday
domestic(ดะเมส'ทิค) adj. เกี่ยวกับบ้าน,เกี่ยวกับครอบครัว ในบ้าน,เชื่อง,เกี่ยวกับประเทศของตน,ซึ่งพบในหรือผลิตภายในประเทศ, Syn. domesticated, family, endemic, indigenous
domestic animaln. สัตว์เลี้ยง
domestic fowlเป็ดไก่
domestic sciencen. เคหศาสตร์, Syn. home economics
domesticate(ดะเมส'ทะเคท) vt. ทำให้ชอบอยู่ในบ้าน,ทำให้เป็นขนบธรรมเนียม, ทำให้เชื่อง,ทำให้เคยชิน, See also: domesticable adj. ดูdomesticate domestication n. ดูdomesticate domesticative adj. ดูdomesticate domesticator n. ดูdomesticate คำที่มีความหม
domesticity(โดเมสทิส'ซิที) n. ภาวะที่เกี่ยวกับบ้าน,ภาวะครอบครัว,เรื่องในบ้าน,งานในบ้าน
abdomen(แอบ' โดเมิน, แอบโด' เมิน) n. ช่องท้อง,สวนท้อง ตัวอย่าง: *an abdominal pain. ปวดช่องท้อง*, *an abdominal operation. การผ่าตัดช่องท้อง*
ardometer(อาร์ดอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความร้อนสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
dome(n) หลังคาทรงกลม,โดม
domestic(adj) เกี่ยวกับครอบครัว,เกี่ยวกับบ้าน,ภายในประเทศ,ในบ้าน,เชื่อง
domestic(n) คนรับใช้,เด็กรับใช้
domesticate(vt) ทำให้เชื่อง,ทำให้เคยชิน,ทำให้ชอบบ้าน,ทำให้อยู่ในบ้าน
abdomen(n) ท้อง
speedometer(n) เครื่องวัดความเร็ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
domeคำตัดสิน (ก. เก่าอังกฤษ) [ดู doom] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domeโดม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
domestic agreementข้อตกลงระหว่างคนในครอบครัว (ที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic billตั๋วแลกเงินในประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic comedyสุขนาฏกรรมครอบครัว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic companyบริษัทภายในประเทศ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic courtศาลแห่งท้องที่ (ที่คู่ความมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic premisesบริเวณเคหสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic productผลิตภัณฑ์ในประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
domestic product, gross (G.D.P.)ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Domeยอด,ส่วนยอด [การแพทย์]
domedome, โดม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Dome Cyst of Blood Good, Blueบลูโดมซิสต์ของบลัดกูด [การแพทย์]
Dome Shapeรูปโค้งมน,ตรงกลางนูนสูงและขอบลาดลง,ลักษณะโค้งๆคล้ายหมวก,รูปโดม [การแพทย์]
Domestic animalsสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
Domestic consumptionการบริโภคในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Domestic economic assistanceการช่วยเหลือเศรษฐกิจในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Domestic Garbageขยะครัว, ขยะชุมชน, Example: ขยะที่ได้มาจากอาคารบ้านเรือน ส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Domestic marketตลาดในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Domestic Refuseขยะชุมชน [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
domestic(adj) ที่แต่เดิมเป็นของป่าแต่นำมาเพาะเลี้ยง
domestic law(n) กฎหมายภายใน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
domeA housewife has many domestic duties.
domeA wife's activities are confined to domestic matter.
domeCats were domesticated by the Egyptians.
domeCompetition in the domestic market is cutthroat.
domeDo you have a cheap flight ticket on a domestic line?
domeEveryone has domestic troubles from time to time.
domeFEN does not carry domestic news.
domeHave you ever been to the Tokyo Dome?
domeHaving said 'domestic wine', anything bottled domestically is deemed to be domestic wine.
domeHe had to master a lot of new information and spend dome of his own time in different parts of the country.
domeHe is afraid his wife is not very domestic.
domeIn contrast to the dog, the cat has become domesticated only in recent times.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับใช้(n) servant, See also: domestic helper, Syn. คนรับใช้, คนใช้, Ant. เจ้านาย, Example: เขาให้แม่อยู่บ้านหลังเดิม จัดหาลูกจ้าง ผู้รับใช้ให้พร้อมสรรพ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีหน้าที่รับใช้และอาศัยอยู่ในบ้านเจ้านาย
สัตว์เลี้ยง(n) domestic animal
ในประเทศ(adj) domestic, See also: local, in the country, Ant. นอกประเทศ, ต่างประเทศ, Example: เอเอ็นเอเป็นสายการบินในประเทศของญี่ปุ่น, Thai Definition: เกี่ยวกับภายในประเทศ
ไก่บ้าน(n) domestic fowl, Example: ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ไก่บ้านจะมีราคาแพงที่สุด, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ไก่ที่เลี้ยงไว้ตามบ้าน
สัตว์เลี้ยง(n) pet, See also: domestic animal, Example: นกแก้วมักเป็นสัตว์เลี้ยงที่เชื่องและหัดพูดได้ง่าย
ข่าวในประเทศ(n) local news, See also: domestic news, Example: ข่าวในประเทศวันนี้มีเรื่องน่าสนใจมากมาย, Thai Definition: เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องเกิดใหม่และเป็นที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นภายในประเทศ
คหกรรมศาสตร์(n) domestic science, See also: home economics, Thai Definition: วิชาว่าด้วยศิลปะและศาสตร์ของการครองเรือน รวมวิชาต่างๆ ไว้หลายด้าน เช่น วิชาอาหารและโภชนาการ
ปศุสัตว์(n) domestic animal, See also: livestock, cattle, Syn. ปศุ, Example: การปลูกพืช และการเลี้ยงปศุสัตว์ รวมทั้งการผสม และการคัดพันธุ์ อาจจัดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่เรารู้จัก, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัตว์เลี้ยงใช้แรงงานเช่น ช้าง ม้า แพะ แกะ วัว ควาย
โดม(n) dome, Example: โดมเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Count Unit: โดม, Thai Definition: หลังคาส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่มีลักษณะโค้งกลมคล้ายผลส้มผ่าครึ่งคว่ำ, ส่วนที่มีลักษณะโค้งกลม ซึ่งครอบอยู่บนสิ่งก่อสร้าง, Notes: (ฝรั่งเศส)
เชื่อง(v) be tame, See also: domesticate, be gentle, be docile, Syn. ว่าง่าย, สิ้นฤทธิ์, สิ้นพยศ, Ant. พยศ, Example: เสือตัวนี้ถูกเลี้ยงไว้ในบ้านและคลุกคลีกับคนจนเชื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่าว[bāo] (n) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge  FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
เชือก[cheūak] (n) EN: [classifier : domesticated elephants]  FR: [classificateur : éléphants domestiques]
เชื่อง[cheūang] (x) EN: tame ; domesticated ; docile ; gentle  FR: apprivoisé ; domestiqué
ช่องท้อง[chǿngthøng] (n) EN: abdomen  FR: abdomen [m]
โดม[dōm] (n) EN: dome  FR: dôme [m]
ไฟฟ้าในบ้าน[faifā nai bān] (n, exp) FR: électricité domestique [f]
ห่านเทาปากดำ[hān thao pāk dam] (n, exp) EN: Swan Goose  FR: Oie cygnoïde [f] ; Oie de Guinée (forme domestique) [f]
ไก่บ้าน[kai bān] (n, exp) EN: domestic fowl  FR: volaille [f]
กายวิภาคศาสตร์สัตว์เลี้ยง[kāiyawiphāksāt sat liēng] (n, exp) EN: anatomy of domestic animals
การบริโภคภายในประเทศ[kān børiphōk phāinai prathēt] (n, exp) EN: local consumption ; domestic consumption  FR: consommation intérieure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOME D OW1 M
DOMES D OW1 M Z
DOMEK D OW1 M EH0 K
DOMED D OW1 M D
DOMER D OW1 M ER0
DOMECQ D OW2 M EH1 K
DOME'S D OW1 M Z
DOMEIER D AA1 M AY0 ER0
DOMENECH D AA1 M IH0 N IH0 K
DOMENICI D AH0 M EH1 N AH0 CH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dome (n) dˈoum (d ou1 m)
domed (j) dˈoumd (d ou1 m d)
domes (n) dˈoumz (d ou1 m z)
Domesday (n) dˈuːmzdɛɪ (d uu1 m z d ei)
domestic (j) dˈəmˈɛstɪk (d @1 m e1 s t i k)
domesticate (v) dˈəmˈɛstɪkɛɪt (d @1 m e1 s t i k ei t)
domesticity (n) dˌɒmɛstˈɪsɪtiː (d o2 m e s t i1 s i t ii)
domestically (a) dˈəmˈɛstɪkliː (d @1 m e1 s t i k l ii)
domesticated (v) dˈəmˈɛstɪkɛɪtɪd (d @1 m e1 s t i k ei t i d)
domesticates (v) dˈəmˈɛstɪkɛɪts (d @1 m e1 s t i k ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国内[guó nèi, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ, / ] domestic; internal (to a country); civil, #444 [Add to Longdo]
国内外[guó nèi wài, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, / ] domestic and international; at home and abroad, #3,489 [Add to Longdo]
畜生[chù sheng, ㄔㄨˋ ㄕㄥ˙, ] domestic animal, #14,153 [Add to Longdo]
牲畜[shēng chù, ㄕㄥ ㄔㄨˋ, ] domesticated animals; livestock, #15,713 [Add to Longdo]
家用电器[jiā yòng diàn qì, ㄐㄧㄚ ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] domestic electric appliance, #19,281 [Add to Longdo]
家畜[jiā chù, ㄐㄧㄚ ㄔㄨˋ, ] domestic animal; livestock; cattle, #21,953 [Add to Longdo]
[shēng, ㄕㄥ, ] domestic animal, #25,604 [Add to Longdo]
畜产品[xù chǎn pǐn, ㄒㄩˋ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] domesticated animal products, #28,632 [Add to Longdo]
家养[jiā yǎng, ㄐㄧㄚ ㄧㄤˇ, / ] domestic (animals); home reared, #29,503 [Add to Longdo]
圆顶[yuán dǐng, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˇ, / ] dome, #54,383 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Felsendom {m} (in Jesusalem)Dome of the rock [Add to Longdo]
Kuppel {f}; Gwölbe {n} | Kuppeln {pl}dome | domes [Add to Longdo]
Domkappe {f} (Ventil)dome top cap (valve) [Add to Longdo]
Ventilkappe {f} ohne Schlüsseldome cap (valve); dome top cap (valve) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GDP[ジーディーピー, ji-dei-pi-] (n) gross domestic product; GDP [Add to Longdo]
かゆみ止め;痒み止め[かゆみどめ, kayumidome] (n) anti-itch medication; antipruritic drug [Add to Longdo]
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A [Add to Longdo]
ど頭;頭[どたま, dotama] (n) (uk) (derog) head; dome; bean; nob; noggin [Add to Longdo]
ぱちん留め;ぱちん留[ぱちんどめ, pachindome] (n) ornamental clip (hair, obi, etc.) [Add to Longdo]
れどめ;りどめ[redome ; ridome] (n) (sl) {comp} readme [Add to Longdo]
アカウントドメイン[akauntodomein] (n) {comp} account domain [Add to Longdo]
アストロドーム[asutorodo-mu] (n) Astrodome [Add to Longdo]
アナログスピードメーター[anarogusupi-dome-ta-] (n) analog speedometer [Add to Longdo]
インドメタシン[indometashin] (n) indomethacin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エクステンドメモリ[えくすてんどめもり, ekusutendomemori] extended memory [Add to Longdo]
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB) [Add to Longdo]
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS) [Add to Longdo]
カスケードメニュー[かすけーどめにゅー, kasuke-domenyu-] cascading menu [Add to Longdo]
シェアードメモリ[しえあーどめもり, shiea-domemori] shared memory [Add to Longdo]
ドメイン[どめいん, domein] domain [Add to Longdo]
ドメインネーム[どめいんねーむ, domeinne-mu] domain name [Add to Longdo]
ドメインネームシステム[どめいんねーむしすてむ, domeinne-mushisutemu] domain name service (DNS) [Add to Longdo]
ドメイン名[ドメインめい, domein mei] domain name [Add to Longdo]
パブリックドメイン[ぱぶりっくどめいん, paburikkudomein] public-domain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dome
   n 1: a concave shape whose distinguishing characteristic is that
      the concavity faces downward
   2: informal terms for a human head [syn: {attic}, {bean},
     {bonce}, {noodle}, {noggin}, {dome}]
   3: a stadium that has a roof [syn: {dome}, {domed stadium},
     {covered stadium}]
   4: a hemispherical roof

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top