หรือคุณหมายถึง dör?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

doer

D UW1 R   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doer-, *doer*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doer(ดู'เออะ) n. ผู้กระทำ,ผู้ปฏิบัติ,ผู้ทำงานอย่างจริง ๆ จัง ๆ
evildoern. ผู้กระทำความชั่ว, See also: evildoing n. ดูevildoer
welldoer(เวล'ดูเออะ) n. คนดี,คนที่กระทำแต่ความดี
wrongdoer(รอง'ดูเออะ) n. ผู้กระทำผิด,ผู้ละเมิดกฎหมาย, Syn. sinner, miscreant

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doerGreat talkers are little doers.
doerStrong measures should be taken against wrong doers.
doerThe greatest talkers are the least doers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ลงมือ(n) doer, Syn. ผู้กระทำ, ผู้ทำ, Example: ตำรวจได้เบาะแสมาว่าเขาคือผู้ลงมือในคดีปล้นธนาคาร, Count Unit: คน
กรรตุ(n) doer, See also: performer, actor, Syn. ผู้ทำ
การก(n) doer, See also: producer, Syn. ผู้กระทำ
นักทำ(n) doer, See also: actor, performer, agent, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประกอบขึ้นหรือผลิตขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[anthaphān] (adj) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer
การก[kārok] (n) EN: doer
คนทุจริต[khon thutjarit] (n, exp) EN: social evil doer
ผู้-[phū-] (pref) EN: -er, -or (suffix : agent or doer)  FR: -eur, -euse, ier-, -ière, -ien, -ienne (suffixe : spécialisation, métier, activité)
ผู้กระทำ[phū kratham] (n, exp) EN: doer ; actor ; agent  FR: acteur [m] ; faiseur [m] (r.) ; faiseuse [f] (r.)
ผู้กระทำผิด[phū kratham phit] (n) EN: wrongdoer ; offender ; culprit ; perpetrator  FR: fautif [m] ; fautive [f]
ผู้ผิด[phūphit] (n) EN: wrongdoer ; guilty person ; offender ; mistaken person ; person in error  FR: fautif [m] ; coupable [m] ; inculpé [m] ; inculpée [f]
ผู้ร้าย[phūrāi] (n) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain  FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)
ผู้ทำ[phū tham] (n) EN: doer

CMU English Pronouncing Dictionary
DOER D UW1 R
DOERS D UW1 ER0 Z
DOERR D AO1 R
DOERNER D AO1 R N ER0
DOERING D UW1 ER0 IH0 NG
DOERSAM D AO1 R S AH0 M
DOERFLER D AO1 R F L ER0
DOERFLER D AO1 R F AH0 L ER0
DOERNBERG D AO1 R N B ER0 G
DOERFLINGER D AO1 R F L IH0 NG ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doer (n) dˈuːər (d uu1 @ r)
doers (n) dˈuːəz (d uu1 @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど偉い[どえらい, doerai] (adj-i) immense; awesome; enormous; terrific [Add to Longdo]
トライ&エラー[トライアンドエラー, toraiandoera-] (n) (See トライアルアンドエラー) trial and error (wasei [Add to Longdo]
トライアルアンドエラー[toraiaruandoera-] (n) (See トライ&エラー) trial and error [Add to Longdo]
ドエリング[doeringu] (n) dwelling [Add to Longdo]
ドエル[doeru] (n) dwell [Add to Longdo]
ハードウェアT&L[ハードウェアティーアンドエル, ha-doueatei-andoeru] (n) {comp} hardware transform and lighting; hardware T&L [Add to Longdo]
ハードエラー[ha-doera-] (n) {comp} hard error [Add to Longdo]
ブラッドエリート[buraddoeri-to] (n) blood elite; (P) [Add to Longdo]
ワイドエリアネットワーク[waidoerianettowa-ku] (n) {comp} wide area network; WAN [Add to Longdo]
悪人[あくにん, akunin] (n,adj-no) bad person; villain; scoundrel; wrongdoer; wicked person; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハードエラー[はーどえらー, ha-doera-] hard error [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 doer
   n 1: a person who acts and gets things done; "he's a principal
      actor in this affair"; "when you want something done get a
      doer"; "he's a miracle worker" [syn: {actor}, {doer},
      {worker}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top