ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

doddering

D AA1 D ER0 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doddering-, *doddering*, dodder
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doddering(adj) เดินโซเซ (ด้วยความชรา), See also: เดินยักแย่ยักยัน, เดินตัวสั่นงันงก, Syn. shaky, a tremble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doddering(ดอด'เดอริง) adj. สั่น,สั่นระริก,เดินเตาะแตะ,เดินโงนเงน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A doddering old foolมีตาแก่งี่เง่าอยู่คนหนึ่ง Debate 109 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย่องแย่ง[yǿngyaēng] (adv) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely

CMU English Pronouncing Dictionary
DODDERING D AA1 D ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doddering (v) dˈɒdərɪŋ (d o1 d @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老态龙锺[lǎo tài lóng zhōng, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄥˊ ㄓㄨㄥ, / ] doddering; senile [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
爺むさい;爺穢い[じじむさい, jijimusai] (adj-i) (uk) like an old man; doddering; wizened; frowzy; seedy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 doddering
   adj 1: mentally or physically infirm with age; "his mother was
       doddering and frail" [syn: {doddering}, {doddery},
       {gaga}, {senile}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top