ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

divest

D AY0 V EH1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -divest-, *divest*
English-Thai: Longdo Dictionary
divestiture(n) การถอนทุนบริษัท, การขายบริษัท, See also: divestment, A. investment, spin off, Syn. divesture

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
divest(vt) ปลดเปลื้อง, See also: ทำให้หมดไป
divest of(phrv) ปลดออกจาก, See also: ถอดออกจาก
divest of(phrv) ปลด
divest of(phrv) กำจัดออกไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
divest(ไดเวสทฺ') {divested,divesting,divests} vt. เปลื้องผ้า,เปลื้อง,ปลด,กำจัด,ละทิ้ง., See also: divestible adj. ดูdivest divestiture n. ดูdivest, Syn. unclothe, denude, deprive

English-Thai: Nontri Dictionary
divest(vt) ขจัด,กำจัด,ทำให้สิ้นไป,ปลดเปลื้อง,ละทิ้ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
divestment(n) การเลิกกิจการ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It seems Conrad is seeking to divest you of your stock in the company.ดูหมือนคอนราดกำลังหาทาง ที่จะปลดคุณจากหุ้นในบริษัท Infamy (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
divestThe Board of Trustees voted to divest the organization's overseas holdings.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลด[plot] (v) EN: undo ; remove ; divest ; relieve ; release ; free ; discharge  FR: détacher ; défaire ; libérer ; rétrograder

CMU English Pronouncing Dictionary
DIVEST D AY0 V EH1 S T
DIVEST D IH0 V EH1 S T
DIVESTS D AY0 V EH1 S T S
DIVESTED D AY0 V EH1 S T IH0 D
DIVESTING D AY0 V EH1 S T IH0 NG
DIVESTMENT D AY0 V EH1 S M AH0 N T
DIVESTMENT D AY0 V EH1 S T M AH0 N T
DIVESTMENTS D AY0 V EH1 S M AH0 N T S
DIVESTITURE D AY0 V EH1 S T IH0 CH ER0
DIVESTITURE D IH0 V EH1 S T IH0 CH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
divest (v) dˈaɪvˈɛst (d ai1 v e1 s t)
divests (v) dˈaɪvˈɛsts (d ai1 v e1 s t s)
divested (v) dˈaɪvˈɛstɪd (d ai1 v e1 s t i d)
divesting (v) dˈaɪvˈɛstɪŋ (d ai1 v e1 s t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
剥奪[はくだつ, hakudatsu] (n,vs) deprivation; divestiture; revocation [Add to Longdo]
飛ばし[とばし, tobashi] (n) selling or divesting in unwanted stocks; hiding bad loans; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 divest
   v 1: take away possessions from someone; "The Nazis stripped the
      Jews of all their assets" [syn: {deprive}, {strip},
      {divest}]
   2: deprive of status or authority; "he was divested of his
     rights and his title"; "They disinvested themselves of their
     rights" [syn: {divest}, {disinvest}] [ant: {enthrone},
     {invest}, {vest}]
   3: reduce or dispose of; cease to hold (an investment); "The
     company decided to divest"; "the board of trustees divested
     $20 million in real estate property"; "There was pressure on
     the university to disinvest in South Africa" [syn: {divest},
     {disinvest}] [ant: {commit}, {invest}, {place}, {put}]
   4: remove (someone's or one's own) clothes; "The nurse quickly
     undressed the accident victim"; "She divested herself of her
     outdoor clothes"; "He disinvested himself of his garments"
     [syn: {strip}, {undress}, {divest}, {disinvest}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top