ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diverging

D AY0 V ER1 JH IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diverging-, *diverging*, diverg
CMU English Pronouncing Dictionary
DIVERGING D AY0 V ER1 JH IH0 NG
DIVERGE D IH0 V ER1 JH
DIVERGED D AY0 V ER1 JH D
DIVERGES D AY0 V ER1 JH IH0 Z
DIVERGENT D AY0 V ER1 JH AH0 N T
DIVERGENT D IH0 V ER1 JH AH0 N T
DIVERGENCE D AY0 V ER1 JH AH0 N S
DIVERGENCE D IH0 V ER1 JH AH0 N S
DIVERGENCES D AY0 V ER1 JH AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diverging (v) dˈaɪvˈɜːʳʤɪŋ (d ai1 v @@1 jh i ng)
diverge (v) dˈaɪvˈɜːʳʤ (d ai1 v @@1 jh)
diverged (v) dˈaɪvˈɜːʳʤd (d ai1 v @@1 jh d)
diverges (v) dˈaɪvˈɜːʳʤɪz (d ai1 v @@1 jh i z)
divergent (j) dˈaɪvˈɜːʳʤənt (d ai1 v @@1 jh @ n t)
divergence (n) dˈaɪvˈɜːʳʤəns (d ai1 v @@1 jh @ n s)
divergency (n) dˈaɪvˈɜːʳʤənsiː (d ai1 v @@1 jh @ n s ii)
divergences (n) dˈaɪvˈɜːʳʤənsɪz (d ai1 v @@1 jh @ n s i z)
divergencies (n) dˈaɪvˈɜːʳʤənsɪz (d ai1 v @@1 jh @ n s i z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diverge(vi) แตกต่างกัน, See also: ไม่เหมือนกัน, แยกจากกัน, Syn. deviate, veer, redirect, Ant. agree
divergent(adj) ซึ่งแตกต่างกัน, See also: ซึ่งไม่สอดคล้องกัน, Syn. different
diverge to(phrv) เปลี่ยน (เส้นทาง) ไปยัง
divergence(n) ความแตกต่าง, See also: ความไม่เหมือนกัน, ความไม่สอดคล้องกัน, ความหลากหลาย, Syn. difference, divergency, Ant. accord, correspondence, resemblance
diverge from(phrv) เปลี่ยนทิศทางจาก, See also: เบี่ยงเบนจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diverge(ไดเวิร์จ') vi. แยกออก,บานออก,แตกแยก,แผ่ออก,แตกต่างกัน,แยกทาง, Syn. deviate, differ, Ant. converge
divergence(ไดเวอ'เจินซฺ) n. ความแตกต่าง,การแยกออก,การเบนออก,การห่างประเด็น,ความหลากหลาย,ความผันแปร, Syn. digression
divergency(ไดเวอ'เจินซี) n. ดูdivergence
divergent(ไดเวอ'เจินทฺ) adj. แตกต่างกัน,ผันแปร,ซึ่งเบนออก,ซึ่งห่างประเด็น,หลากหลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
diverge(vi) ถ่างออก,บานออก,ลู่ออก,แยกออก,แตกต่าง,แตกแยก,ผิดแผก
divergence(n) การแยกออก,ความผิดแผก,การลู่ออก,ความหลากหลาย,ความแตกต่าง
divergent(adj) ซึ่งผายออก,ซึ่งบานออก,ซึ่งลู่ออก,ผิดแผก,แตกต่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
latent divergent strabismus; exophoriaตาเหล่แฝงออกนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, latent divergent; exophoriaตาเหล่แฝงออกนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, manifest divergentตาเหล่ปรากฏออกนอก [มีความหมายเหมือนกับ exotropia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, divergent; strabismus, externalตาเหล่ออก [มีความหมายเหมือนกับ exotropia ๑ และ walleye ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, external; strabismus, divergentตาเหล่ออก [มีความหมายเหมือนกับ exotropia ๑ และ walleye ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accreting plate boundary; divergent plate boundaryแนวแผ่นเปลือกโลกแยกตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adaptive divergence; adaptive radiationการแผ่ขยายพันธุ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adaptive radiation; adaptive divergenceการแผ่ขยายพันธุ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
manifest divergent strabismusตาเหล่ปรากฏออกนอก [มีความหมายเหมือนกับ exotropia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
convergent nozzle; divergent nozzle; venturi nozzleหัวตัดเวนจูริ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
divergenceการเบนออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
divergence๑. การลู่ออก๒. ไดเวอร์เจนซ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
divergentถ่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
divergentลู่ออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
divergent evolutionวิวัฒนาการเบนออก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
divergent nozzle; convergent nozzle; venturi nozzleหัวตัดเวนจูริ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
divergent plate boundary; accreting plate boundaryแนวแผ่นเปลือกโลกแยกตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
divergent seguenceลำดับลู่ออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
divergent seriesอนุกรมลู่ออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
divergent strabismus; strabismus, externalตาเหล่ออก [มีความหมายเหมือนกับ exotropia ๑ และ walleye ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
external strabismus; strabismus, divergentตาเหล่ออก [มีความหมายเหมือนกับ exotropia ๑ และ walleye ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exophoria; strabismus, latent divergentตาเหล่แฝงออกนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venturi nozzle; convergent nozzle; divergent nozzleหัวตัดเวนจูริ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beams, Divergentลำแสงปลายบาน [การแพทย์]
Convergence and Divergenceเคลื่อนไหวไปคนละทางกัน,เคลื่อนไหวไปคนละทาง [การแพทย์]
Dislocations, Divergentข้อศอกหลุดล่าง [การแพทย์]
Divergentจากแคบไปกว้าง [การแพทย์]
divergent sequenceลำดับลู่ออก, ลำดับที่พจน์ที่ n ของลำดับมีค่ามากขึ้นโดยไม่เข้าใกล้จำนวนใดจำนวนหนึ่ง  เช่น ลำดับ an = 2n-1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
divergent seriesอนุกรมลู่ออก, อนุกรมอนันต์ที่ไม่มีผลบวก  เช่น 1 + 3 + 5 + 7 + ...... [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห(v) turn, See also: swerve, veer, diverge, deviate, deflect, turn aside, Syn. เขว, เฉ, Example: ี้เขาเหเรือพายเลาะไปริมฝั่งในป่าทึบลึก, Thai Definition: เบนออก, เฉออก
จากกัน(v) be separated, See also: part from, break up with, diverge from, be estranged with, divide from, Syn. แยกกัน, ลาจาก, ไปจากกัน, พลัดพรากกัน, พรากกัน, Example: ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายไม่เห็นด้วย ทำให้เราสองคนต้องจากกันตั้งแต่นั้นมา, Thai Definition: แยกกันไปคนละทิศละทาง, แยกออกจากกันไป
ผิดแผกแตกต่าง(adj) different, See also: divergent, unlike, dissimilar, disparate, Syn. ผิดแผก, แตกต่าง, แปลก, Example: เขามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดแผกแตกต่างไปจากคนธรรมดา, Thai Definition: ที่มีลักษณะไม่เหมือนหรือต่างออกไป
เลนส์ถ่างแสง(n) concave lens, See also: divergent lens, Syn. เลนส์เว้า, Count Unit: เลนส์, อัน, Thai Definition: เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งเว้า ตรงกลางหนาน้อยกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ถ่างออก
เลนส์เว้า(n) divergent lens, See also: concave lens, Syn. เลนส์ถ่างแสง, Example: เลนส์เว้าใช้สำหรับคนสายตาสั้น, Count Unit: เลนส์, อัน, Thai Definition: เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งเว้า ตรงกลางหนาน้อยกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ถ่างออก
ต่างกัน(adj) different, See also: dissimilar, unlike, contrasting, altered, divergent, varied, Syn. แตกต่าง, Example: ทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง, Thai Definition: ที่ผิดแผกกันไป, ที่ไม่เหมือนกัน
ต่างกัน(adj) different, See also: dissimilar, unlike, contrasting, altered, divergent, varied, Syn. แตกต่าง, Example: ทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง, Thai Definition: ที่ผิดแผกกันไป, ที่ไม่เหมือนกัน
ออกนอกเรื่อง(adv) divergently, See also: divertingly, irrelevant, Example: พ่อเล่านิทานออกนอกเรื่องจนทำให้ฉันงงไปหมด, Thai Definition: พูดไปถึงเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ออกนอกเรื่อง(v) diverge, See also: divert, deviate from the main theme, wander from the subject, Example: เขาชอบออกนอกเรื่องเสมอเวลาที่คุยเรื่องธุรกิจกัน, Thai Definition: ไปจากเรื่องที่กำลังพูดกันอยู่, ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังพูดคุยหรือติดต่อกันอยู่
ความวิปริต(n) deviation, See also: divergence, digression, Syn. ความวิตถาร, ความผิดปกติ, Ant. ความปกติ, ความปกติ, Example: เด็กชายออกมาเปิดโปงถึงความวิปริตของพระที่กระทำอนาจารทางเพศภายในวัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกรมไดเวอร์เจนต์[anukrom daiwoējēn] (n, exp) EN: divergent series
เบี่ยง[bīeng] (v) EN: deviate ; diverge ; divert  FR: détourner ; dévier
เฉ[chē] (v) EN: deviate ; incline ; lean ; diverge ; slant ; distort  FR: dévier ; obliquer
จากกัน[jāk kan] (v, exp) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from  FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
ความเห็นแย้ง[khwāmhen yaēng] (n, exp) EN: dissenting opinion  FR: opinion divergente [f]
ออกนอกเรื่อง[øk nøk reūang] (v, exp) EN: diverge ; divert ; deviate from the main theme ; wander from the subject  FR: sortir du sujet
ออกนอกเรื่อง[øk nøk reūang] (adv) EN: divergently ; divertingly ; irrelevant  FR: hors de propos
เส[sē] (v) EN: diverge ; stray (from) ; deviate ; change  FR: détourner ; biaiser ; dévier ; obliquer
ต่างกัน[tāngkan] (adj) EN: different ; dissimilar ; unlike ; contrasting ; altered ; divergent ; varied  FR: différent ; divergent
เว้า[wao] (adj) EN: concave ; divergent  FR: concave

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分支[fēn zhī, ㄈㄣ ㄓ, ] branch (of company, river etc); to branch; to diverge; to ramify; to subdivide, #7,561 [Add to Longdo]
[chǎ, ㄔㄚˇ, ] to diverge; to open (as legs), #8,158 [Add to Longdo]
偏离[piān lí, ㄆㄧㄢ ㄌㄧˊ, / ] deviate; diverge; wander, #13,141 [Add to Longdo]
[chà, ㄔㄚˋ, ] fork in road; bifurcation; branch in road, river, mountain range etc; to branch off; to turn off; to diverge; to stray (from the path); to change the subject; to interrupt; to stagger (times), #23,723 [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] divergent; side road, #25,705 [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] divergent; side road; steep, #26,465 [Add to Longdo]
岔开[chà kāi, ㄔㄚˋ ㄎㄞ, / ] to diverge; to branch off the road; to change the subject, #47,697 [Add to Longdo]
偏斜[piān xié, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, ] crooked; not upright; diverging from straight line; improper; dishonest, #61,525 [Add to Longdo]
分至点[fēn zhì diǎn, ㄈㄣ ㄓˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] common word for equinox and solstice; point of difference; point of divergence [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abweichung {f} | Abweichungen {pl}divergence | divergences [Add to Longdo]
Abzweigung {f}divergency [Add to Longdo]
Divergenz {f}divergence [Add to Longdo]
Divergenz {f} [math.] | Divergenzen {pl}divergence | divergences [Add to Longdo]
Instabilität {f} | emotionale Instabilität | divergente Instabilitätinstability | emotional instability | divergent instability [Add to Longdo]
ökonomischer Unterschiedeconomic divergence [Add to Longdo]
abweichenddivergent [Add to Longdo]
abweichend {adv}divergently [Add to Longdo]
divergent [math.]divergent [Add to Longdo]
divergieren; abweichen | divergierend | divergiert | divergierteto diverge | diverging | diverges | diverged [Add to Longdo]
divergierenddivergent [Add to Longdo]
divergierend {adv}divergently [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
てんでんばらばら;てんでばらばら[tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes [Add to Longdo]
ロンパリ[ronpari] (n) (col) walleyes (from London-Paris, i.e. "One eye looks at London, one eye looks at Paris"); squint; divergent strabismus [Add to Longdo]
開度[かいど, kaido] (n) divergence; aperture [Add to Longdo]
外斜視[がいしゃし, gaishashi] (n) (See 内斜視) exotropia; divergent strabismus [Add to Longdo]
区々(P);区区[まちまち, machimachi] (adj-na,adj-no) several; various; divergent; conflicting; different; diverse; (P) [Add to Longdo]
諸説紛々;諸説紛紛[しょせつふんぷん, shosetsufunpun] (adj-no,adj-t,adv-to) divergent opinions abound; opinion is divided; there are many rumors afloat [Add to Longdo]
赤外発散[せきがいはっさん, sekigaihassan] (n) infrared divergence (physics) [Add to Longdo]
多岐[たき, taki] (adj-na,n) (See 多岐にわたる) digression; many divergences; (P) [Add to Longdo]
発散[はっさん, hassan] (n,vs,adj-no) letting feelings out; emitting; emanating; divergence (physics); (P) [Add to Longdo]
発散級数[はっさんきゅうすう, hassankyuusuu] (n) {math} divergent series [Add to Longdo]
分かれる(P);分れる[わかれる, wakareru] (v1,vi) (1) (also written as 岐れる) to branch; to fork; to diverge; (2) to separate; to split; to divide; (3) to disperse; to scatter; (P) [Add to Longdo]
分かれ出る[わかれでる, wakarederu] (v1) to branch out; to diverge; to radiate [Add to Longdo]
分岐[ぶんき, bunki] (n,vs,adj-no) (1) divergence (e.g. in a road); ramification; (2) {comp} forking; jump; multi-drop; (P) [Add to Longdo]
乖離[かいり, kairi] (n,vs) divergence; alienation; deviation; estrangement; separation; detachment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
発散[はっさん, hassan] divergence (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  diverging
      adj 1: tending to move apart in different directions [syn:
             {divergent}, {diverging}] [ant: {convergent}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top