ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissever

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissever-, *dissever*
English-Thai: Nontri Dictionary
dissever(vt) ตัด,แบ่ง,แยกจากกัน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissever (v) dˈɪsˈɛvər (d i1 s e1 v @ r)
dissevers (v) dˈɪsˈɛvəz (d i1 s e1 v @ z)
dissevered (v) dˈɪsˈɛvəd (d i1 s e1 v @ d)
dissevering (v) dˈɪsˈɛvərɪŋ (d i1 s e1 v @ r i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissever
   v 1: separate into parts or portions; "divide the cake into
      three equal parts"; "The British carved up the Ottoman
      Empire after World War I" [syn: {divide}, {split}, {split
      up}, {separate}, {dissever}, {carve up}] [ant: {unify},
      {unite}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top