ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disconnection

D IH2 S K AH0 N EH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disconnection-, *disconnection*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disconnection(n) การตัดขาด, See also: การแยกสองสิ่งออกจากกัน, การแบ่งออก, Syn. detachment, parting, disunion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disconnectionn. การแยกออก,การไม่ต่อกัน,การไร้เหตุผล,การไม่เป็นระเบียบ, Syn. disconnexion

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The obsession, the manic behavior, the disconnection from her baby.อาการย้ำคิด พฤติกรรมคลุ้มคลั่ง\การไม่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ กับลูกของเธอได้ I Am Anne Frank: Part 2 (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCONNECTION D IH2 S K AH0 N EH1 K SH AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
切断[せつだん, setsudan] (n,vs) cutting; severance; section; amputation; disconnection; (P) [Add to Longdo]
接断[せつだん, setsudan] (n) disconnection [Add to Longdo]
絶縁[ぜつえん, zetsuen] (n,vs) (1) breaking off relations; disconnection; (2) insulation (esp. electrical); isolation; (P) [Add to Longdo]
断線[だんせん, dansen] (n,vs) disconnection; interruption; burn-out [Add to Longdo]
断路[だんろ, danro] (n) disconnection (of a wire) [Add to Longdo]
離断[りだん, ridan] (n) dissection; disconnection; diaeresis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disconnection
   n 1: state of being disconnected [syn: {disjunction},
      {disjuncture}, {disconnection}, {disconnectedness}] [ant:
      {connectedness}, {connection}, {link}]
   2: an unbridgeable disparity (as from a failure of
     understanding); "he felt a gulf between himself and his
     former friends"; "there is a vast disconnect between public
     opinion and federal policy" [syn: {gulf}, {disconnect},
     {disconnection}]
   3: the act of breaking a connection [syn: {disconnection},
     {disjunction}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top