ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disburse

D IH0 S B ER1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disburse-, *disburse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disburse(vt) ชำระเงิน, See also: จ่ายเงิน, Syn. pay, give, spend
disbursement(n) การชำระเงิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disburse(ดิสเบิร์ส') vt. จ่าย (เงิน) ,ชะรำเงิน,ทำให้กระจายตัว,จัดสรร, See also: disbursement n. disbursable adj. ดูdisburse disburser n. ดูdisburse

English-Thai: Nontri Dictionary
disburse(vt) ชำระเงิน,จัดสรร
disbursement(n) การชำระเงิน,การจัดสรร,การแบ่งสรร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disbursementการจ่ายเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disbursementsค่าใช้จ่ายการเดินเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disbursements clauseข้อกำหนดค่าใช้จ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disbursementการจ่ายเงินสด [เศรษฐศาสตร์]
Disbursement delayการเลื่อนการจ่ายเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Disbursement suspensionการพักการจ่ายเงิน [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
disburseเบิกจ่าย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การชำระหนี้(n) settlement, See also: disbursement, repayment, paying back, reimbursement, Example: ธนาคารได้ผ่อนผันการชำระหนี้แก่ครอบครัวของเขา
จ่าย(v) distribute, See also: disburse, divide, Syn. แบ่ง, แจกจ่าย, กระจาย, Example: หัวหน้าจ่ายงานให้ลูกน้องทำเท่าๆ กัน, Thai Definition: กระจายออกไป, ส่งออกไป
เทกระเป๋า(v) spend all money, See also: disburse, use up all one's money, Syn. เกลี้ยง, หมดตัว, Thai Definition: ใช้จ่ายเงินหมดกระเป๋าหรือเท่าที่ติดตัวไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้จ่าย[chaijāi] (v) EN: spend ; disburse  FR: dépenser ; débourser
ใช้หนี้ใช้สิน[chai nī chai sin] (v, exp) EN: settle ; pay a debt ; disburse ; repay
ชำระ[chamra] (v) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle  FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระคืน[chamrakheūn] (v) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse
ชำระเงิน[chamra ngoen] (v, exp) EN: pay for ; disburse  FR: payer ; régler une note
ชำระหนี้[chamra nī] (v, exp) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay  FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
ชดใช้[chotchai] (v) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse  FR: s'acquitter ; rembourser
จ่าย[jāi] (v) EN: pay ; spend ; defray ; disburse ; pay out  FR: payer ; débourser ; régler
จ่ายหนี้[jāi nī] (v, exp) EN: settle ; pay a debt ; disburse; repay  FR: rembourser ses dettes
การใช้จ่าย[kān chaijāi] (n) EN: spending ; expenditure ; disbursement ; payout

CMU English Pronouncing Dictionary
DISBURSE D IH0 S B ER1 S
DISBURSED D IH0 S B ER1 S T
DISBURSEMENT D IH0 S B ER1 S M AH0 N T
DISBURSEMENTS D IH0 S B ER1 S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disburse (v) dˈɪsbˈɜːʳs (d i1 s b @@1 s)
disbursed (v) dˈɪsbˈɜːʳst (d i1 s b @@1 s t)
disburses (v) dˈɪsbˈɜːʳsɪz (d i1 s b @@1 s i z)
disbursement (n) dˈɪsbˈɜːʳsmənt (d i1 s b @@1 s m @ n t)
disbursements (n) dˈɪsbˈɜːʳsmənts (d i1 s b @@1 s m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
支出額[ししゅつがく, shishutsugaku] (n) (amount of) expenditures or disbursements [Add to Longdo]
支出金[ししゅつきん, shishutsukin] (n) disbursement; payout [Add to Longdo]
支弁[しべん, shiben] (n,vs) payment; defrayal; disbursement [Add to Longdo]
出納[すいとう, suitou] (n,vs) receipts and expenditure (disbursements); (P) [Add to Longdo]
出費[しゅっぴ, shuppi] (n,vs) expenses; disbursements; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  disburse
      v 1: expend, as from a fund [syn: {disburse}, {pay out}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top