ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disarm

D IH0 S AA1 R M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disarm-, *disarm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disarm(vt) ทำให้รู้สึกโกรธน้อยลง, See also: ทำให้รู้สึกเป็นปรปักษ์น้อยลง, ทำให้ปรองดอง, Syn. win over, charm
disarm(vt) ปลดอาวุธ, See also: ลดอาวุธ, Syn. unarm, demobilize, Ant. arm, activate, equip
disarming(adj) ซึ่งลดความโกรธ, See also: ซึ่งขจัดความโกรธ, ซึ่งขจัดความเป็นปฎิปักษ์
disarmament(n) การลดอาวุธ, See also: การปลดอาวุธ, Syn. demobilization, peace movement
disarmingly(adv) ที่ทำให้หมดทางขัดขืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disarm(ดิสอาร์ม') v. ปลดอาวุธ,ลดอาวุธ,เอาอวัยวะป้องกันตัวออก,ขจัดอารมณ์,ปลดเปลื้อง., See also: disarmer n. ดูdisarm
disarmament(ดิสอา'มะเมินทฺ) n. การปลดอาวุธ,การลดอาวุธ,การลดกำลังทหาร,การขจัดอารมณ์ (โกรธ,เกลียด,สงสัย)
disarming(ดิสอาร์'มิง) adj.ซึ่งขจัดอารมณ์ (โกรธ,ความเป็นปฏิปักษ์,ความสงสัย), See also: disarmingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
disarm(vt) ลดอาวุธ,ปลดอาวุธ,ทำให้วางอาวุธ
disarmament(n) การลดอาวุธ,การปลดอาวุธ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disarmปลดอาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disarmamentการลดกำลังรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disarmamentการลดกำลังรบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disarmament, unilateralการลดกำลังรบฝ่ายเดียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disarmamentการลดกำลังรบ [TU Subject Heading]
disarmamentการปลดอาวุธ หมายถึง การดำเนินการไม่ให้มีอาวุธในครอบครอง [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To disarm suspicion, you will go hunting.กองทัพจะมีกำลังใจ ถ้าท่านจะออกรบด้วย The Great Dictator (1940)
To be able to disarm my whisk with the Divine Finger Flick... besides the lord of Peach Blossom Island... there can be no one else!มีเพียงท่านที่สามารถปลดแส้ข้าได้โดยใช้วิชาดรรชนีอันเยี่ยมยอด... ท่านประมุขเกาะดอกท้อ... ไม่มีทางเป็นใครอื่น! Return of the Condor Heroes (1983)
On the count of three cast your charms to disarm your opponent.พอฉันนับถึงสาม ร่ายคาถาปลดอาวุธคู่ต่อสู้ แค่ปลดนะ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I said disarm only.บอกว่าแค่ปลดอาวุธ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Then you just have to find the sensor and disarm it so you can walk more than 30 feet out that door without the collar detonating.เธอแค่หาตัวจับสัญญาณ แล้วถอดมันออก แล้วคุณก็เดินออกจากประตูไป 30 ฟุต โดยปลอกคอไม่ระเบิด Saw III (2006)
Disarm the bomb right now!- ปลดสลักเดี๋ยวนี้ Chuck Versus the Sandworm (2007)
You disarm the bomb!- นายนั่นแหละปลด Chuck Versus the Sandworm (2007)
I don't think I'm really cut out for a job where you disarm a bomb,steal a diamond,and then jump off a building.ผมไม่คิดว่าจะออกจากงานนี้ได้ ที่ๆคุณกู้ระเบิด,ขโมยเพชร,หรือโดลงจากตึก Chuck Versus the First Date (2008)
It'd take more than an hour to disarm this thing.แจ๊ค ถึงแม้จะมี เครื่องมือ มันต้องใช้เวลา มากกว่าชั่วโมง 24: Redemption (2008)
Matt, if we don't disarm you, they're gonna shoot you.แมท ถ้าคุณไม่ปลดระเบิดนี่ พวกเค้าจะยิงคุณ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
I'm sure one of them is thinking about how to disarm that.ผมแน่ใจว่าต้องมีซักคน ที่รู้ว่าจะปลดระเบิดนี่ยังไง Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
I can disarm it.เอาละ เสร็จแล้ว Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disarmA radical disarmament treaty prohibits all armaments and armed forces.
disarmDisarmament is in practice difficult in many countries.
disarmDisarmament is sure to make for peace.
disarmTalks centering on nuclear disarmament.
disarmThe superpowers made significant progress in disarmament.
disarmYou should advocate disarmament.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลดอาวุธ(v) disarm, Syn. วางอาวุธ, Ant. ติดอาวุธ, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งให้ผู้ร้ายปลดอาวุธก่อนที่จะมอบตัว, Thai Definition: บังคับให้วางศัสตราวุธเพื่อไม่ให้ใช้ต่อสู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลดอาวุธ[plot āwut] (v, exp) EN: disarm  FR: désarmer

CMU English Pronouncing Dictionary
DISARM D IH0 S AA1 R M
DISARMED D IH0 S AA1 R M D
DISARMING D IH0 S AA1 R M IH0 NG
DISARMAMENT D IH0 S AA1 R M AH0 M AH0 N T
DISARMINGLY D IH0 S AA1 R M IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disarm (v) dˈɪsˈaːm (d i1 s aa1 m)
disarms (v) dˈɪsˈaːmz (d i1 s aa1 m z)
disarmed (v) dˈɪsˈaːmd (d i1 s aa1 m d)
disarming (v) dˈɪsˈaːmɪŋ (d i1 s aa1 m i ng)
disarmament (n) dˈɪsˈaːməmənt (d i1 s aa1 m @ m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
裁军[cái jūn, ㄘㄞˊ ㄐㄩㄣ, / ] disarmament, #20,704 [Add to Longdo]
废除军备[fèi chú jūn bèi, ㄈㄟˋ ㄔㄨˊ ㄐㄩㄣ ㄅㄟˋ, / ] disarm [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジュネーブ軍縮会議[ジュネーブぐんしゅくかいぎ, june-bu gunshukukaigi] (n) Geneva Conference on Disarmament [Add to Longdo]
核軍縮[かくぐんしゅく, kakugunshuku] (n) nuclear disarmament [Add to Longdo]
軍縮[ぐんしゅく, gunshuku] (n) disarmament; limitation of arms; (P) [Add to Longdo]
軍縮会談[ぐんしゅくかいだん, gunshukukaidan] (n) disarmament conference; disarmament talks; arms reduction talks [Add to Longdo]
軍縮協定[ぐんしゅくきょうてい, gunshukukyoutei] (n) disarmament agreement [Add to Longdo]
軍備縮小[ぐんびしゅくしょう, gunbishukushou] (n) reduction of armaments; disarmament [Add to Longdo]
軍備撤廃[ぐんびてっぱい, gunbiteppai] (n) complete disarmament [Add to Longdo]
国連軍縮特別総会[こくれんぐんしゅくとくべつそうかい, kokurengunshukutokubetsusoukai] (n) UN Special Session on Disarmament [Add to Longdo]
蕩かす;盪かす;蕩す;盪す[とろかす, torokasu] (v5s,vt) (1) to melt (steel, etc.); to liquefy; to soften; (2) to melt (one's heart); to disarm [Add to Longdo]
武装解除[ぶそうかいじょ, busoukaijo] (n,vs) disarmament [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disarm
   v 1: remove offensive capability from [syn: {disarm},
      {demilitarize}, {demilitarise}] [ant: {arm}, {build up},
      {fortify}, {gird}]
   2: make less hostile; win over; "Her charm disarmed the
     prosecution lawyer completely"
   3: take away the weapons from; render harmless [syn: {disarm},
     {unarm}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top