ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dis

D IH1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dis-, *dis*, di
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
discretization[[dih-skree-tuh-zey-sjuhn]] (n) 1. the act or process of making mathematically discrete. 2. the process of dividing a geometry into finite elements to prepare for analysis.

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
disorientation(n) ความงุนงงสับสน (ศัพท์บัญญัติ ราชบัญฑิตยสถาน)

English-Thai: Longdo Dictionary
disjunction(n) ความไม่ต่อเนื่อง, การแยก, การแยกออกจากกัน, See also: interruption, break, Syn. discontinuity
disorientated(adj) สับสนและไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเอง
disrobe(vi) สึก, ออกจากการเป็นพระ เช่น Monk with bad habit is disrobed.
dissemination(n) การเปิดประเด็นเพื่อการถกเถียงและโต้แย้งอย่างกว้างขวาง
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, See also: homosexual slang gay, queer, dyke
Hansen's disease(n) โรคเรื้อน
coronary artery disease(n, phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, Syn. Coronary heart disease CHD
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม
Hodgkin's disease(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายช้า เช่น Find out more about Hodgkin's disease, a cancer of the lymphatic system with symptoms that include unexplained, recurring fevers, unexplained weight loss., Syn. Hodgkin's lymphoma

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dis(prf) จาก, See also: แตกไป, ไม่, ใช้แสดงความหมายในแง่ลบ
dis-(prf) แยกจากกัน, See also: ไม่เหมือนกัน, ตรงกันข้าม
disc(n) แผ่นดิสค์ (ทางคอมพิวเตอร์), See also: แผ่นบันทึกข้อมูล, Syn. disk
disc(n) แผ่นเสียง (คำเก่า)
disc(n) สิ่งของที่มีลักษณะกลมแบน
dish(n) จาน, See also: ชาม, Syn. plate, salver, bowl
dish(n) อาหาร, Syn. food, fare, recipe
disk(n) แผ่นกลม, See also: สิ่งที่มีรูปร่างเป็นแผ่นกลมและแบน, Syn. disc
disk(n) แผ่นดิสก์ (ทางคอมพิวเตอร์), See also: ดิสก์, จานบันทึกแม่เหล็ก, Syn. disc
disk(n) แผ่นเสียง (คำเก่า), Syn. disc

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dis(ดิส) เทพเจ้าแห่งนรก,นรก,หมู่คนเลว
dis-Pref. 'แยก','ห่าง','จาก','ปฏิเสธ','ตรงข้าม',"สอง"
disability(ดิสซะบิล'ลิที) n. การไร้ความสามารถ,การไร้กำลัง,การถูกตัดสิทธิ์, Syn. infirmity
disable(ดิสเอ'เบิล) {disabled,disabling,disables} vt. ทำให้ไร้ความสามารถทำให้ไม่มีสิทธิ์, See also: disablement n. ดูdisable, Syn. cripple
disabled(ดิสเอ'เบิลดฺ) adj. พิการ,ซึ่งไร้ความสามารถ, Syn. crippled, Ant. healthy, strong, sound
disabuse(ดิสอะบวิซ') vt. แก้ไขให้ถูกต้อง,แก้ไข,ขจัดข้อผิดพลาดออก,-disabusal n.
disaccord(ดิสอะคอร์ด') vt.,n. (การ) ไม่เห็นด้วย,ไม่ลงรอยกับ,ไม่สอดคล้องกับ
disadvantage(ดิสอัดแวน'ทิจฺ) n. ความเสียเปรียบ,ข้อเสียเปรียบ,ข้อเสียหาย,ความเสียหาย,ความเป็นเบี้ยล่าง. vt. ทำให้เสียเปรียบ,ทำให้เป็นเบี้ยล่าง, Syn. damage, loss, injury
disadvantaged(ดิสอัดแวน'เทจดฺ) adj. เสียเปรียบ, Syn. deprived
disadvantageous(ดิสแอดเวินเท'เจิส) adj. เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่เหมาะ,เสียหาย., See also: disadvantageousness n. ความเสียเปรียบ, Syn. adverse, Ant. favourable

English-Thai: Nontri Dictionary
disability(n) การไร้ความสามารถ,ความพิการ,การไร้กำลัง
disable(vt) ทำให้ไร้ความสามารถ,ทำให้ไร้สมรรถภาพ,ทำให้ไม่มีสิทธิ์
disadvantage(n) ความเสียเปรียบ,ความเสียหาย
disadvantageous(adj) เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่ได้เปรียบ
disaffected(adj) ไม่เป็นมิตร,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่พอใจ,เหินห่าง
disaffection(n) ความไม่เป็นมิตร,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่พอใจ,ความเหินห่าง,ความบาดหมาง
disagree(vi) ไม่เห็นด้วย,ไม่ตกลงกัน,ทะเลาะกัน,โต้แย้ง
disagreeable(adj) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
disagreement(n) ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง
disallow(vt) ไม่อนุญาต,ไม่ยอม,ปฏิเสธ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disabilityความพิการ, ทุพพลภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
disability benefitผลประโยชน์ทุพพลภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disability incomeเงินได้ทุพพลภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disability percentage tableตารางอัตราทุพพลภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disability provisionข้อกำหนดเกี่ยวกับทุพพลภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disability rateอัตราความพิการ, อัตราทุพพลภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
disability tableตารางความพิการ, ตารางทุพพลภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
disability, civil๑. การขาดความสามารถตามกฎหมาย๒. การขาดคุณสมบัติของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disability, civilการขาดความสามารถตามกฎหมาย, การขาดคุณสมบัติของพลเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disability, legalความไม่สามารถตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disห่างออก [การแพทย์]
Disabilitiesความพิการ [TU Subject Heading]
Disabilityความพิการ [เศรษฐศาสตร์]
Disabilityการไร้สมรรถภาพ [เศรษฐศาสตร์]
Disabilityความพิการ ไร้สมรรถภาพ, Example: บุคคลที่มีลักษณะความพิการทางร่างกาย และความบกพร่องของสภาพจิต จนถึงขั้นไม่สามารถทำงาน หรือร่วมกิจกรรมตามปกติได้ ซึ่งลักษณะของความพิการนั้น อาจเกิดขึ้นเพียงบางส่วน หรือไร้สมรรถภาพโดยสิ้นเชิงก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Disability benefitsประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ [TU Subject Heading]
Disability Dayจำนวนวันที่ป่วยต่อหน่วยประชากร,วันพิการ [การแพทย์]
Disability evaluationการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ [TU Subject Heading]
Disability Evaluationการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ [การแพทย์]
Disability insuranceประกันทุพพลภาพ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
disadvantaged child(n, phrase) เด็กด้อยโอกาส
disburseเบิกจ่าย
discerningมีวิสัยทัศน์
discionsion(pron)
discipleship(n) การเป็นศิษย์, การเป็นสาวก
Discipline[ดิสซะพลิน] (n) วิชา, สาขา, วงการ
disclaim(vi) งดใช้สิทธิ์เรียกร้อง
Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occu
discourse(n) วาทกรรม - ชุดความคิดที่มีลักษณะเป็นระบบและสืบทอดต่อเนื่อง
discretionary power[さいりょうけん] อำนาจใช้ดุลยพินิยได้เอง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disAbility to talk distinguishes human beings from animals.
disA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
disAbout this time, the disease slowed.
disA cabinet is a cupboard of case for displaying or storing things.
disA church spire could be seen in the distance.
disA cold often leads to all kinds of disease.
disA cold wave hit this district.
disA concrete plan evolved after much discussion.
disA contagious disease descended on the town.
disActually that I bring a huge volume of reference material with me is a makeshift way of preventing people from disputing my case.
disA curious disease struck the town.
disA discussion of the proposal seems to be in order.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำสบประมาท(n) contempt, See also: disdain, scorn, Syn. คำปรามาส, คำดูถูก, Example: การสะสางคดีนี้ของตำรวจทำให้สามารถลบคำสบประมาทว่าไร้น้ำยาได้
จัดจำหน่าย(v) distribute, See also: sell, dispense, Syn. จำหน่าย, ขาย, Example: ยาไวอกราเป็นยาที่องค์การเภสัชกรรมจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว, Thai Definition: จัดการเรื่องจำหน่าย
ถอนหงอก(v) disrespect someone, See also: show a lack of respect, Thai Definition: ไม่นับถือความเป็นผู้ใหญ่, พูดว่าให้เสียผู้ใหญ่, Notes: (สำนวน)
ผู้ค้นพบ(n) discoverer, Example: คุณกิตติ ทองลงยาเป็นผู้ค้นพบนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่พบเห็นหรือพบเจอเป็นคนแรก
พังครืน(v) disintegrate, See also: shrivel, evaporate, Example: ความอดทนของน้าหวานพังครืน เหมือนฝนที่ตั้งเค้ามานานเทเม็ดลงมาราวฟ้ารั่ว, Thai Definition: หมดลง, สลายไป
ระยะทาง(n) distance, Example: กรุงเทพฯ อยู่ห่างจากขอนแก่นเป็นระยะทางประมาณ 440 กิโลเมตร, Count Unit: เมตร, กิโลเมตร, ไมล์, Thai Definition: ช่วงสั้นยาวของแนวหรือพื้นที่สำหรับใช้สัญจร
หย่าขาด(v) divorce, See also: dissolve a marriage, annul, Syn. หย่า, หย่าร้าง, Example: ศาลพิพากษาให้หย่าขาดได้ตามคำฟ้องของผู้เป็นภรรยา, Thai Definition: เลิกเป็นผัวเมียกัน
กวนเมือง(v) annoy, See also: disturb, trouble, harass, agitate, Syn. ก่อกวน, Example: เด็กๆ ที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน ในภายหน้ามักจะกวนเมือง ทำความเดือดร้อนให้สังคม, Thai Definition: ก่อกวนให้เกิดปัญหาวุ่นวายในสังคม
ถกปัญหา(v) discuss, See also: debate, dispute, argue, Syn. ถกเถียง, Example: ผู้สัมนากำลังถกปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญในการสัมนา, Thai Definition: ยกประเด็นขึ้นมาพิจารณา
ทารุณจิตใจ(v) hurt, See also: distress, upset, Syn. ทำร้ายจิตใจ, Example: ภาพที่เห็นมันทารุณจิตใจวัยเด็กอย่างเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ[aēp] (adj) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly  FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบซ่อน[aēp-søn] (v) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud  FR: cacher ; dissimuler
อาหาร[āhān] (n) EN: food ; meal ; dish ; nutrition  FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารคาว[āhān khāo] (n, exp) EN: meat dish
อาหารท้องถิ่น[āhān thøngthin] (n, exp) EN: local dishes  FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f]
อาละวาด[ālawāt] (v) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster  FR: semer le désordre
อำ[am] (v) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อัมพาต[ammaphāt] (n) EN: paralysis ; disability ; palsy  FR: paralysie [f] ; apoplexie [f]
อำนาจดุลพินิจ[amnāt dunlaphinit] (n, exp) FR: pourvoir discrétionnaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIS D IH1 S
DISE D AY1 Z
DISC D IH1 S K
DISE D AY1 S
DISH D IH1 SH
DISS D IH1 S
DISK D IH1 S K
DISA D IH1 S AH0
DISCH D IH1 SH
DISCO D IH1 S K OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disc (n) dˈɪsk (d i1 s k)
dish (v) dˈɪʃ (d i1 sh)
disk (n) dˈɪsk (d i1 s k)
disco (n) dˈɪskou (d i1 s k ou)
discs (n) dˈɪsks (d i1 s k s)
dishy (j) dˈɪʃiː (d i1 sh ii)
disks (n) dˈɪsks (d i1 s k s)
Disney (n) dˈɪzniː (d i1 z n ii)
disarm (v) dˈɪsˈaːm (d i1 s aa1 m)
disbud (v) dˈɪsbˈʌd (d i1 s b uh1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[piān, ㄆㄧㄢ, ] disc; sheet, #430 [Add to Longdo]
[pán, ㄆㄢˊ, / ] dish; tray; to build; to check; to examine; to transfer; classifier for food: dish, helping; to coil; classifier for coils of wire; tectonic plate, #579 [Add to Longdo]
[nàn, ㄋㄢˋ, / ] disaster; distress; to scold, #744 [Add to Longdo]
说道[shuō dào, ㄕㄨㄛ ㄉㄠˋ, / ] discuss, #1,093 [Add to Longdo]
[cài, ㄘㄞˋ, ] dish (type of food); vegetables; vegetable, #1,478 [Add to Longdo]
距离[jù lí, ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ, / ] distance; to be apart, #1,571 [Add to Longdo]
疾病[jí bìng, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ, ] disease; sickness; ailment, #1,797 [Add to Longdo]
消失[xiāo shī, ㄒㄧㄠ ㄕ, ] disappear; fade away, #2,109 [Add to Longdo]
讨厌[tǎo yàn, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ, / ] disgusting; troublesome; nuisance; nasty; to hate doing sth, #2,221 [Add to Longdo]
[zhèng, ㄓㄥˋ, ] disease; illness, #2,373 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Diskettenlaufwerk(n) |das, pl. das Diskettenlaufwerke| หัวอ่านแผ่นดิสเก็ต
Diskussion(n) |die, pl. Diskussionen| การหารือ, ถกประเด็น
diskutieren(vi) |diskutierte, hat diskutiert, mit jmdm. über etw.(A)| ถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหาใดๆ เช่น Der Chef diskutiert gern über die Politik. เจ้านายชอบถกเถียงเรื่องการเมือง
ausländisch(adj, adv) ต่างประเทศ, ต่างแดน เช่น ausländische Firmen บริษัทของต่างประเทศ
thailändisch(adj) ที่เกี่ยวกับประเทศไทย เช่น die thailändische Nationalität สัญชาติไทย, See also: Thailand
Thailändisch(n, uniq) |das| ภาษาไทย
neidisch(adv) |auf etw.(A)| อิจฉาตาร้อน เช่น Er ist neidisch auf den Erfolg seines Mitarbeiter. เขาอิจฉาความสำเร็จของเพื่อนร่วมงาน
ergodisch(adj, adv) อัตลักษณ์ ลักษณะที่เป็นของตนไม่ขึ้นอยู่กับที่มา ไม่ขึ้นอยู่กับเวลา
Außerirdische(n) |der (ein Außerirdischer), pl. Außerirdischen| มนุษย์ต่างดาว เช่น Mit Fotos und Videoaufnahmen wollen wir die Existenz der Außerirdischen beweisen., See also: die Außerirdische

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Dispersion(n) (n) การกระจาย,การแพร่กระจาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diskrepanz {f}non-compliance [Add to Longdo]
Diskretion {f}; Umsicht {f}discretion [Add to Longdo]
Disaggregation {f}disaggregation [Add to Longdo]
Disagio {n}; Zuwachs {m}accretion of discount [Add to Longdo]
Disambiguierung {f}; Auflösen von Mehrdeutigkeitendisambiguation [Add to Longdo]
Disassemblerprogramm {n} [comp.]disassembler [Add to Longdo]
Disassemblierung {f} [comp.]disassembly [Add to Longdo]
Discount-Eignung {f}discountability [Add to Longdo]
Discountgeschäft {n}; Discountladen {m}; Discounter {m}discount; discount shop [Add to Longdo]
Disharmonie {f} | Disharmonien {pl}disharmony | disharmonies [Add to Longdo]
Disjunktion {f}; ODER-Verknüpfung {f}disjunction [Add to Longdo]
Diskant {m} [mus.]treble [Add to Longdo]
Diskantstimme {f} [mus.]treble [Add to Longdo]
Diskette {f} [comp.] | doppelseitige Diskettefloppy-disk; floppy | double-sided disk [Add to Longdo]
Diskette {f} [comp.]discette; diskette [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
applaudissements(n) |m/ที่เป็น pl. เสมอ| เสียงปรบมือ
maison de disques(n) |f| บริษัททำเพลง, ค่ายเพลง

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dissolutionยุบสภา
distinguer(vt) (percevoir) distinguer qn dans la foule (différencier) ou (honorer qn par qc)

Japanese-English: EDICT Dictionary
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
BD[ビーディー, bi-dei-] (n) (See ブルーレイディスク) Blu-ray Disc; BD [Add to Longdo]
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
CD−ROM;CDROM[シーディーロム, shi-dei-romu] (n) compact disk read-only memory; CD-ROM [Add to Longdo]
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
DJ[ディージェー, dei-jie-] (n) DJ; disc jockey [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
DVD[ディーブイディー, dei-buidei-] (n) digital versatile disc; DVD [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
ひずみ[ひずみ, hizumi] distortion [Add to Longdo]
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]
オンライン配布[オンラインはいふ, onrain haifu] online distribution [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] clock (signal) distribution [Add to Longdo]
グラフィックディスプレイ[ぐらふぃっくでいすぷれい, gurafikkudeisupurei] graphic display [Add to Longdo]
コンパクトディスク[こんぱくとでいすく, konpakutodeisuku] compact disc, CD [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
地区[ちく, chiku] Distrikt, Gebiet [Add to Longdo]
懲戒[ちょうかい, choukai] Disziplinarstrafe, Verweis [Add to Longdo]
男尊女卑[だんそんじょひ, dansonjohi] Diskriminierung_der_Frauen [Add to Longdo]
綱紀[こうき, kouki] Disziplin, Ruhe_und_Ordnung [Add to Longdo]
討論[とうろん, touron] Diskussion, Debatte [Add to Longdo]
論議[ろんぎ, rongi] Diskussion, Eroerterung [Add to Longdo]
議題[ぎだい, gidai] Diskussionsthema, Tagesordnung [Add to Longdo]
風紀[ふうき, fuuki] Disziplin, oeffentliche_Ordnung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Dis
      n 1: god of the underworld; counterpart of Greek Pluto [syn:
           {Dis}, {Orcus}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top