ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dict

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dict-, *dict*
English-Thai: Longdo Dictionary
predictable(adj) ที่พอจะทำนายได้,พยากรณ์ได้
indict(vt) ตั้งข้อหา เช่น Enough evidence was found to indict him on sex charges.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dict.(abbr) คำย่อของ dictation, dictator หรือ dictionary
dictum(n) คำแถลง, See also: คำประกาศ, ถ้อยแถลง, ประกาศ, Syn. decree, edict, fiat, order
dictate(vi) ควบคุม, See also: สั่งการ, Syn. compel, rule, command
dictate(vt) ควบคุม, See also: สั่งการ, Syn. compel, rule, command
dictate(vt) บอกให้เขียนตาม
dictate(vi) บอกให้เขียนตาม, Syn. record, verbalize
diction(n) การเลือกคำมาใช้พูดหรือเขียน, Syn. phrasing, parlance, wording
dictator(n) ผู้เผด็จการ, See also: ผู้กดขี่, Syn. authoritarian, despot, totalitarian
dictation(n) การเขียนตามคำบอก
dictate to(phrv) บอกให้จดตาม, See also: บอกให้เขียนตาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dicta(ดิค'ทะ) n. พหูพจน์ของ dictum
dictaphonen. เครื่องบันทึกตามคำบอกและเปิดฟังใหม่เพื่อเขียนตามคำบอกได้สะดวก
dictate(ดิค'เทท) v. บอกให้เขียนตาม,สั่ง,บงการ n. คำสั่ง,คำบอก
dictation(ดิคเท'เชิน) n. การบอกให้เขียนตามคำบอก,การเขียนตามคำบอก,การบงการ,กำหนดเอาตามใจชอบ
dictator(ดิคเท'เทอะ) n. ผู้เผด็จการ,ผู้บอกคำบอกให้,เขียนตาม,ผู้บงการ,ผู้ชี้ขาด., See also: dictatorship n. dictatress ผู้เผด็จการหญิง
dictatorial(ดิคทะโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้เผด็จการ, See also: dictatorialness n ดูdictatorial
diction(ดิค'เชิน) n. วิธีการใช้คำพูดหรือคำเขียนคำศัพท์,การออกเสียง
dictionary(ดิค'เชินนะรี) n. พจนานุกรม,ปทานุกรม -a walking dictionary ผู้ที่รู้ศัพท์มาก, Syn. lexicon, thesaurus
dictum(ดิค'ทัม) n. สุภาษิต,คำกล่าว,คำแถลง,ข้อคิดเห็นของผู้พิพากษา -pl. dicta,dictums
addict(แอค' ดิคทฺ) n. ผู้ติดยาเสพติด. -vt. ทำให้ติดยาเสพติด, Syn. devotee, junkie

English-Thai: Nontri Dictionary
dictate(vt) สั่ง,บัญชา,บงการ,บอกจด
dictation(n) คำสั่ง,การบงการ,การเขียนตามคำบอก
dictator(n) ผู้เผด็จการ,ผู้บงการ,จอมบงการ,ผู้บอกจด
dictatorial(adj) เกี่ยวกับเผด็จการ,เด็ดขาด,หยิ่งยโส,ชอบใช้อำนาจ
dictatorship(n) อำนาจเผด็จการ,การปกครองระบบเผด็จการ
diction(n) วิธีพูดและเขียน,การออกเสียง,คำศัพท์
dictionary(n) พจนานุกรม,ปทานุกรม,หนังสือรวมคำศัพท์,อภิธานศัพท์
dictum(n) สุภาษิต,คำกล่าว,คำสั่ง
addict(n) คนติดยา,ขี้ยา,คนที่ทำอะไรจนเป็นนิสัย
addict(vt) ทำให้ติดยาเสพติด,ทำให้เป็นนิสัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dictatorshipระบอบเผด็จการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dictatorship of the proletariatลัทธิเผด็จการโดยชนกรรมาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dictumข้อสังเกตของผู้พิพากษา (ที่ไม่เกี่ยวกับประเด็น) [ดู obitor dictum] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dictyosomeดิกทิโอโซม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dictyosporeดิกทิโอสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dictyosteleดิกทิโอสตีล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dictatorsนักเผด็จการ [TU Subject Heading]
Dictatorsผู้นำแบบเผด็จการ [การแพทย์]
Dictatorshipเผด็จการ [TU Subject Heading]
Dictionariesพจนานุกรม [TU Subject Heading]
Dictionariesพจนานุกรมสำหรับเยาวชน [TU Subject Heading]
Dictionariesพจนานุกรมหลายภาษา [TU Subject Heading]
Dictionariesพจนานุกรม [การแพทย์]
Dictionaries, Chemicalพจนานุกรมศัพท์เคมี [การแพทย์]
Dictionaries, Dentalพจนานุกรมศัพท์ทันตแพทย์ [การแพทย์]
Dictionaries, Medicalพจนานุกรมศัพท์แพทย์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dictionary order(n) การเรียงลำดับแบบพจนานุกรม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dictA dictionary defines words.
dictA dictionary is an excellent reference book.
dictA dictionary is an important aid in language learning.
dictAfter a while he came back with a dictionary under his arm.
dictAkira is using that same dictionary that his father used as a student.
dictAll students of English should have a good English-English dictionary at hand.
dictAlways have your dictionary near at hand.
dictAlways keep this dictionary handy.
dictAn English-Japanese dictionary is surely a must have book, not just for those taking TOEIC, but for all studying English.
dictA new dictionary has been projected.
dictAnother thing that is required is a dictionary.
dictAnyone can use this dictionary.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โวหาร(n) diction
ลัทธิเผด็จการ(n) dictatorship, See also: totalitarianism, Syn. ิเผด็จการ, Example: ผู้นำประเทศใช้ลัทธิเผด็จการบังคับให้คนในชาติคิดและปฏิบัติเหมือนกับตน, Thai Definition: การใช้อํานาจบริหารเด็ดขาด
จอมบงการ(n) dictator, Syn. จอมวางแผน, จอมเผด็จการ, Example: ร่องรอยนี้จะนำไปสู่การควานหาจอมบงการตัวจริงได้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มักระบุชี้ให้ดำเนินการตาม, ผู้ที่ควบคุมดูแลสั่งการเฉียบขาด
เผด็จการ(v) dictate, See also: order, command, Example: เขาเผด็จการกับลูกน้องจะตายแต่ไม่มีใครกล้าคัดค้านเพราะกลัวอำนาจของเขา, Thai Definition: ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว
เผด็จการ(adj) dictatorial, Example: ประชาชนไม่ต้องการรัฐบาลเผด็จการมาบริหารประเทศ, Thai Definition: ที่ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว
เผด็จการ(n) dictator, See also: absolute ruler, despot, tyrant, autocrat, oppressor, Example: ประเทศนี้เริ่มเป็นเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆ, Thai Definition: การปกครองที่ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว
ผู้เผด็จการ(n) dictator, See also: autocrat, autocracy, absolute ruler, tyrant, Example: ผู้เผด็จการเป็นผู้ที่ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมักจะถูกโค่นล้มอำนาจในตอนหลังเสมอ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาด
พจนานุกรม(n) dictionary, Example: การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ได้เริ่มต้นด้วยการท่องพจนานุกรมของภาษานั้นทุกๆ คำ แต่เริ่มจากการศึกษาคำสั่งเฉพาะที่จำเป็น, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: หนังสือสำหรับค้นความหมายของคำที่เรียงลำดับตามตัวอักษร
บอกคำบอก(v) dictate, Example: ครูบอกคำบอกเร็วเกินกว่าที่เด็กจะเขียนทัน, Thai Definition: อ่านให้เขียนตาม, บอกให้เขียนตาม
ปทานุกรม(n) dictionary, See also: lexicon, glossary, Syn. พจนานุกรม, อภิธานคำศัพท์, Example: ปทานุกรมแบบใหม่มีทั้งฉบับอังกฤษเป็นไทยและไทยเป็นอังกฤษ, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: หนังสือสำหรับค้นคว้าความหมายของคำที่เรียงตามลำดับบท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[akkharānukrom phūmisāt] (n, exp) EN: gazetteer ; geographical dictionary
อำนาจ[amnāt] (n) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery  FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจเผด็จการ[amnāt phadetkān] (n, exp) EN: dictatorial power
อำนาจรัฐ[amnāt rat] (n, exp) EN: jurisdiction   FR: pouvoirs publics [mpl]
อำนาจศาล[amnāt sān] (n, exp) EN: jurisdiction of the court  FR: juridiction [f]
อาณา[ānā] (n) EN: authority ; power ; administration  FR: juridiction [f]
อธิบายศัพท์[athibāisap] (n) EN: dictionary  FR: dictionnaire [m]
บอกให้เขียน[bøk hai khīen] (v, exp) EN: dictate  FR: dicter
บอกคำบอก[bøkkhambøk] (n) EN: dictation  FR: dictée [f]
บอกคำบอก[bøkkhambøk] (v) EN: dictate  FR: dicter

CMU English Pronouncing Dictionary
DICTA D IH1 K T AA0
DICTUM D IH1 K T AH0 M
DICTATE D IH0 K T EY1 T
DICTATE D IH1 K T EY2 T
DICTION D IH1 K SH AH0 N
DICTATES D IH1 K T EY2 T S
DICTATES D IH0 K T EY1 T S
DICTATED D IH1 K T EY2 T IH0 D
DICTATED D IH0 K T EY1 T IH0 D
DICTATOR D IH1 K T EY0 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dicta (n) dˈɪktə (d i1 k t @)
dictum (n) dˈɪktəm (d i1 k t @ m)
dictate (n) dˈɪktɛɪt (d i1 k t ei t)
dictate (v) dˈɪktˈɛɪt (d i1 k t ei1 t)
diction (n) dˈɪkʃən (d i1 k sh @ n)
dictums (n) dˈɪktəmz (d i1 k t @ m z)
dictated (v) dˈɪktˈɛɪtɪd (d i1 k t ei1 t i d)
dictates (n) dˈɪktɛɪts (d i1 k t ei t s)
dictates (v) dˈɪktˈɛɪts (d i1 k t ei1 t s)
dictator (n) dˈɪktˈɛɪtər (d i1 k t ei1 t @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
专政[zhuān zhèng, ㄓㄨㄢ ㄓㄥˋ, / ] dictatorship, #7,656 [Add to Longdo]
词典[cí diǎn, ㄘˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] dictionary (of Chinese compound words); also written 辭典|辞典, #16,474 [Add to Longdo]
字典[zì diǎn, ㄗˋ ㄉㄧㄢˇ, ] dictionary; character dictionary; CL:本[ben3], #18,658 [Add to Longdo]
独裁[dú cái, ㄉㄨˊ ㄘㄞˊ, / ] dictatorship, #19,800 [Add to Longdo]
辞典[cí diǎn, ㄘˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] dictionary (of Chinese compound words); variant of 詞典|词典, #23,962 [Add to Longdo]
口述[kǒu shù, ㄎㄡˇ ㄕㄨˋ, ] dictate; recount orally, #28,698 [Add to Longdo]
独裁者[dú cái zhě, ㄉㄨˊ ㄘㄞˊ ㄓㄜˇ, / ] dictator, #32,498 [Add to Longdo]
听写[tīng xiě, ㄊㄧㄥ ㄒㄧㄝˇ, / ] dictate; dictation, #47,767 [Add to Longdo]
词条[cí tiáo, ㄘˊ ㄊㄧㄠˊ, / ] dictionary entry, #48,716 [Add to Longdo]
吐字[tǔ zì, ㄊㄨˇ ㄗˋ, ] diction; enunciation; to pronounce the words correctly (in opera), #52,548 [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
dictionnaire(n) |m| พจนานุกรม
bénédiction[เบเนดิกซิยง] (n) |f| การอวยพร เช่น L’église donne sa bénédiction aux sans-papiers., Syn. grâce, Ant. malédiction

Japanese-English: EDICT Dictionary
 ???[ ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
NAPS[ナプス, napusu] (n) Numerical Analysis and Prediction System; NAPS [Add to Longdo]
たほいや[tahoiya] (n) Fictionary game; dictionary game [Add to Longdo]
つめ見出し[つめみだし, tsumemidashi] (n) thumb index (e.g. in a dictionary) [Add to Longdo]
とする[tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
どっぷり[doppuri] (adj-na,adv,adv-to) (on-mim) totally (immersed in something, e.g. liquid, work); addicted [Add to Longdo]
[na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from なさい) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P) [Add to Longdo]
なり[nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P) [Add to Longdo]
はまり道[はまりみち, hamarimichi] (n) road to (figurative) addiction [Add to Longdo]
[ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データディクショナリ[でーたでいくしょなり, de-tadeikushonari] data dictionary [Add to Longdo]
データ辞書[データじしょ, de-ta jisho] data dictionary [Add to Longdo]
ディクショナリ[でいくしょなり, deikushonari] dictionary [Add to Longdo]
ディクテーション[でいくてーしょん, deikute-shon] dictation [Add to Longdo]
検索[けんさく, kensaku] retrieval (vs), looking up (a word in a dictionary), searching for, referring to [Add to Longdo]
辞書[じしょ, jisho] dictionary, lexicon [Add to Longdo]
辞典[じてん, jiten] dictionary [Add to Longdo]
失敗判定[しっぱいはんてい, shippaihantei] fail verdict [Add to Longdo]
情報資源辞書システム[じょうほうしげんじしょシステム, jouhoushigenjisho shisutemu] IRDS, Information Resource Dictionary System [Add to Longdo]
通過判定[つうかはんてい, tsuukahantei] pass (verdict) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top