ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dice

D AY1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dice-, *dice*
English-Thai: Longdo Dictionary
without prejudice(n, prep) โดยไม่มีความลำเอียง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dice(vt) ตัดเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า, See also: หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ, Syn. mince, shred
dice(n) ลูกเต๋า, Syn. cubes, counters, craps
dice(vt) เล่นพนันโดยใช้ลูกเต๋า, See also: โยนลูกเต๋า, เล่นไฮโล, Syn. bet, stake, throw
dice(vi) เล่นพนันโดยใช้ลูกเต๋า, See also: โยนลูกเต๋า, เล่นไฮโล, Syn. bet, stake, throw
dicer(n) คนเล่นพนันโดยใช้ลูกเต๋า, See also: คนเล่นไฮโล, Syn. gambler, gamester
dicer(n) เครื่องหั่นอาหารให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกเต๋า
dicey(adj) เสี่ยงอันตราย, Syn. risky
dice away(phrv) เสียพนัน
dice with(phrv) เสี่ยงโดยไม่จำเป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dice(ไดซฺ) n.,pl ลูกเต๋า,เกมเล่นลูกเต๋า,ก้อนลูกบาศก์เล็ก ๆ Sing. die
dicephalous(ไดเซฟ'ฟะลัส) adj. ซึ่งมี2 หัว
codices(โค'ดิซีซ) n. พหูพจน์ของ codex
cowardice(คาว'วัดดิซฺ) n. ความขี้ขลาด,การไร้ความกล้าที่จะเผชิญกับอันตราย ความลำบาก การต่อต้านหรืออื่น ๆ, Syn. poltroon, Ant. daredevil
indices(อิน' ดิซีซ) n. พหูพจน์ของ index
jaundice {jaundicedn. โรคดีซ่าน,ความอคติ,ความอิจฉาริษยา. vt. ทำให้รู้สึกอคติ
jaundices}n. โรคดีซ่าน,ความอคติ,ความอิจฉาริษยา. vt. ทำให้รู้สึกอคติ
pedicel(เพด'ดะเซล) n. ก้านดอกไม้,ก้านเล็ก
prejudice(เพรจ'จะดิส) n. อคติ,ความรู้สึกไม่ดีที่มีอยู่ก่อน,ความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผล,ความเสียหาย,ข้อเสียเปรียบ. vt. ทำให้มีอคติ,ทำให้เสียหาย,ละเมิด,เป็นผลร้าย., See also: prejudicedly adv., Syn. bias, partiality

English-Thai: Nontri Dictionary
dice(n) ลูกเต๋า,ลูกบาศก์
bodice(n) เสื้อรัดรูป
cowardice(n) ความขี้ขลาด,ความไม่กล้า
jaundice(n) โรคดีซ่าน,ความหงุดหงิด,ความอิจฉาริษยา,ความอคติ
prejudice(n) ความลำเอียง,ความรังเกียจเดียดฉันท์,อุปาทาน,ความเสียหาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diceWhen the boss checks our expenses it can be pretty dicey. He knows how to read between the lines.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกเต๋า(n) dice, Example: พวกขี้โกงจะมีแม่เหล็กไว้ที่มือเอาไว้คอยดูดลูกเต๋าให้ออกแต้มตามนั้น, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลูกเหลี่ยมมี 6 หน้า แต่ละหน้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีแต้ม ใช้ในการเล่นพนัน มีลูกเต๋าสกา และไฮโล เป็นต้น
ลูกบาศก์(n) dice, Syn. ลูกเต๋า, ลูกสกา, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลูกเต๋าที่ใช้ทอดในการเล่นสกา
เต๋า(n) dice, Syn. ลูกเต๋า, Example: ผมทอดเต๋าได้ดีเท่ากับนักการพนันที่ช่ำชอง, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลูกบาศก์สำหรับทอดหรือเขย่านับแต้มเล่นการพนัน
บาศก์(n) dice, See also: cubic, Syn. ลูกเต๋า, ลูกสกา, Count Unit: ลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อคติ[akhati] (n) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion  FR: partialité [f]
อคติ[akhati] (n) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion  FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
ดรรชนี = ดัชนี[datchanī] (n) EN: index ; rate ; list  FR: index [m] ; indice [m] ; taux [m] ; liste [f]
ดัชนีมวลร่างกาย[datchanī mūan rāngkāi] (n, prop) EN: Body Mass Index (BMI)  FR: indice de masse corporelle [m]
เดียดฉันท์[dīetchan] (v) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate
ดีซ่าน[dīsān] (n) EN: jaundice  FR: jaunisse [f]
หาง[hāng] (n) EN: tail ; end ; back ; rear  FR: queue [f] ; appendice [m]
การผ่าตัดไส้ติ่ง[kān phātat saiting] (n, exp) EN: appendectomy  FR: appendicectomie [f]
คำใบ้[kham bai] (n, exp) FR: indice [m]
ขยะ[khaya] (n) EN: garbage ; refuse ; rubbish ; waste ; litter ; trash  FR: ordures (ménagères) [fpl] ; déchet [m] ; détritus [m] ; immondices [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
DICE D AY1 S
DICED D AY1 S T
DICEY D AY1 S IY0
DICEON D IH1 S IY0 AH0 N
DICECCO D IH0 S EH1 K OW2
DICELLO D IH0 S EH1 L OW2
DICENSO D IH0 S EH1 N S OW2
DICENZO D IH0 S EH1 N Z OW2
DICESARE D IH0 CH EH0 S AA1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dice (v) dˈaɪs (d ai1 s)
diced (v) dˈaɪst (d ai1 s t)
dices (v) dˈaɪsɪz (d ai1 s i z)
dicey (j) dˈaɪsiː (d ai1 s ii)
dice-box (n) dˈaɪs-bɒks (d ai1 s - b o k s)
dice-boxes (n) dˈaɪs-bɒksɪz (d ai1 s - b o k s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骰子[tóu zi, ㄊㄡˊ ㄗ˙, ] dice, #36,662 [Add to Longdo]
鸡丁[jī dīng, ㄐㄧ ㄉㄧㄥ, / ] diced chicken meat, #42,013 [Add to Longdo]
色子[shǎi zi, ㄕㄞˇ ㄗ˙, ] dice (used in gambling), #70,167 [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, ] dice; gambling; to release [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Würfelbecher {m} | Würfelbecher {pl}dice box; dice shaker | dice boxes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さいの目;賽の目;采の目[さいのめ, sainome] (n) (1) pip (spot on a die); (2) small cube (esp. of food); die; dice [Add to Longdo]
ぞろ目[ぞろめ, zorome] (n) (1) matching dice; doublets; (2) bet on two horses in the same bracket [Add to Longdo]
インデックス[indekkusu] (n) index; indices; indexes; (P) [Add to Longdo]
スマトラ犀[スマトラさい;スマトラサイ, sumatora sai ; sumatorasai] (n) Sumatran rhinoceros (Dicerorhinus sumatrensis) [Add to Longdo]
ダイス[daisu] (n) (1) dice; (2) (See ダイス回し) die (tool) [Add to Longdo]
メキシコヤツメ[mekishikoyatsume] (n) Mexican lamprey (Lampetra spadicea) [Add to Longdo]
ヨーロピアンシーバス[yo-ropianshi-basu] (n) European seabass (Dicentrarchus labrax) [Add to Longdo]
依怙[えこ, eko] (n) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias [Add to Longdo]
依怙贔屓;依估贔屓;えこ贔屓;依怙贔負[えこひいき, ekohiiki] (adj-na,n,vs) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias [Add to Longdo]
一回勝負[いっかいしょうぶ, ikkaishoubu] (n) contest decided by a single round (bout); contest decided by a single roll of dice; one-shot game (contest); make-or-break game [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dice
   n 1: a small cube with 1 to 6 spots on the six faces; used in
      gambling to generate random numbers [syn: {die}, {dice}]
   v 1: cut into cubes; "cube the cheese" [syn: {cube}, {dice}]
   2: play dice

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top