ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dialectics

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dialectics-, *dialectics*, dialectic
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dialecticsn. วิธีการโต้แย้งด้วยเหตุผล

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dialectics (n) dˌaɪəlˈɛktɪks (d ai2 @ l e1 k t i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辩证法[biàn zhèng fǎ, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄈㄚˇ, / ] dialectics; dialectic or Socratic method of debate, #20,909 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
自然弁証法[しぜんべんしょうほう, shizenbenshouhou] (n) dialectics of nature [Add to Longdo]
弁証法[べんしょうほう, benshouhou] (n) dialectic; dialectics [Add to Longdo]
弁証論[べんしょうろん, benshouron] (n) apologetics; dialectics [Add to Longdo]
問答法[もんどうほう, mondouhou] (n) (See 弁証法) dialectic; dialectics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  dialectics
      n 1: a rationale for dialectical materialism based on change
           through the conflict of opposing forces

Are you satisfied with the result?Discussions