ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

detouring

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detouring-, *detouring*, detour
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detouring (v) dˈiːtuəʳrɪŋ (d ii1 t u@ r i ng)
detour (v) dˈiːtuəʳr (d ii1 t u@ r)
detours (v) dˈiːtuəʳz (d ii1 t u@ z)
detoured (v) dˈiːtuəʳd (d ii1 t u@ d)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detour(vt) เลี้ยว, See also: อ้อม, วกวน, เบี่ยง, Syn. bypass, circle, skirt, go around, Ant. bisect, cross, go through
detour(vi) เลี้ยว, See also: อ้อม, วกวน, เบี่ยง, Syn. bypass, circle, skirt, go around, Ant. bisect, cross, go through
detour(n) เส้นทางอ้อม, See also: ทางเบี่ยง, ทางอ้อม, ทางเลี่ยง, Syn. alternative route, deviation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detour(ดี'ทัวร,์ ดีทัวร์') n. ทางอ้อม,ทางโค้ง vi. เลี้ยว,อ้อม, Syn. bypass

English-Thai: Nontri Dictionary
detour(n) ทางอ้อม,ทางเบี่ยง,ทางโค้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
detourIf a high hill stood between A and B, it was important to decide whether the line should climb over it, pierce it with a tunnel, or make a detour to avoid it.
detourIn other words, the attitude of the landowners whose property the line would cross; the desirability of making detours to serve other towns and villages or to connect with other railway lines.
detourWe had to make a detour across a bridge down the river from here.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ้อม(v) go by an indirect or roundabout route, See also: make a detour, go by a roundabout way, take a bypass, Ant. ตรง, ลัด, Example: พวกเรามาผิดทาง จริงๆ แล้วเราจะต้องอ้อมไปอีกด้านของตึก
ทางอ้อม(n) detour, See also: roundabout way, Syn. ทางเบี่ยง, ทางเลี่ยง, Ant. ทางตรง, Example: ทางที่เขาบอกให้พวกเราไปนั้นเป็นทางอ้อม, Thai Definition: ทางที่ไม่ใช่โดยตรงตามปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัง[bang] (v) EN: misappropriate ; embezzle  FR: détourner
เบน[bēn] (v) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; incline ; lean  FR: tourner ; détourner
เบือน[beūoen = beūan] (v) EN: turn  FR: détourner la tête ; tourner le dos
เบือนหนี[beūoen nī] (v) EN: turn away ; turn round and not look  FR: se détourner ; détourner les yeux
เบี่ยง[bīeng] (v) EN: deviate ; diverge ; divert  FR: détourner ; dévier
ฉ้อฉล[chøchon] (v) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off  FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[chøkōng] (v) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off  FR: détourner ; escroquer
ฉ้อราษฎร์บังหลวง[chørātbanglūang] (v) EN: corrupt ; embezzle ; peculate ; swindle  FR: corrompre ; détourner ; escroquer
หันเห[hanhē] (v) EN: divert ; veer ; swerve ; deviate ; be deflected  FR: dévier ; détourner
จี้[jī] (v) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten  FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
จี้เครื่องบิน[jī khreūangbin] (v, exp) EN: hijack an aeroplane  FR: détourner un avion
การยักยอก[kān yakyøk] (n) EN: embezzlement  FR: détournement [m]
เมิน[moēn] (v) EN: ignore ; pay no attention to ; overlook ; turn a blind eye to ; pass over ; disregard ; turn one's face  FR: ignorer ; dédaigner ; se détourner
ม้วนหน้า[mūan nā] (v, exp) EN: turn away one's face ; turn one's head in shame  FR: tourner le visage ; détourner la tête
อ้อม[øm] (v) EN: go by an indirect road ; take a circuitous road ; take a tortuous road ; make a detour ; go by a roundabout way ; take a bypass ; double  FR: contourner ; tourner autour ; prendre un chemin détourné ; doubler
อ้อมค้อม[ømkhøm] (adj) FR: indirect ; détourné
อ้อมไป[øm pai] (v, exp) FR: faire un détour
เส[sē] (v) EN: diverge ; stray (from) ; deviate ; change  FR: détourner ; biaiser ; dévier ; obliquer
เสพูด[sē phūt] (v, exp) EN: be evasive ; be foxy  FR: détourner la conversation ; être évasif
ทางอ้อม[thāng øm] (n, exp) EN: detour ; roundabout way  FR: détour [m] ; crochet [m]
ตรง[trong] (adv) FR: franchement ; sans détour ; honnêtement ; avec droiture
ตรงไปตรงมา[trongpaitrongmā] (adv) EN: frankly ; straightforwardly ; openly  FR: franchement ; ouvertement ; directement ; sans détour
ยักยอก[yakyøk] (v) EN: embezzle ; defraud ; swindle ; dupe ; trick ; thieve ; misappropriate ; peculate ; pilfer ; corrupt ; cheat  FR: détourner des fonds
ยักยอกเงินหลวง[yakyøk ngoen lūang] (v, exp) EN: embezzle public funds ; misappropriate public funds  FR: détourner des fonds publics
เยื้องยัก[yeūangyak] (v) EN: divert  FR: détourner

CMU English Pronouncing Dictionary
DETOUR D IH0 T UH1 R
DETOUR D IY1 T UH0 R
DETOURS D IH0 T UH1 R Z
DETOURS D IY1 T UH0 R Z
DETOURED D IY1 T UH0 R D

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
转道[zhuǎn dào, ㄓㄨㄢˇ ㄉㄠˋ, / ] make a detour; go by way of, #49,582 [Add to Longdo]
绕路[rào lù, ㄖㄠˋ ㄌㄨˋ, / ] to make a detour; to take the long route, #54,957 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umleitung {f}; Umweg {m}detour [Add to Longdo]
Umweg {m} | Umwege {pl} | einen Umweg machenddetour | detours | detouring [Add to Longdo]
machte einen Umwegdetoured [Add to Longdo]
Mondetourtäubchen {n} [ornith.]Purple-breasted Ground Dove [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
迂回;迂廻[うかい, ukai] (n) (1) detour; (vs) (2) to detour; to circumvent; (n) (3) {mil} turning movement [Add to Longdo]
迂回ルーティング[うかいルーティング, ukai ru-teingu] (n) {comp} alternate, detour routing [Add to Longdo]
迂回路[うかいろ, ukairo] (n) detour; diversion; alternative route [Add to Longdo]
迂路[うろ, uro] (n) detour; diversion [Add to Longdo]
遠回り[とおまわり, toomawari] (n) detour; roundabout way [Add to Longdo]
遠路[えんろ, enro] (n) long road; journey; detour [Add to Longdo]
回り道[まわりみち, mawarimichi] (n,vs) detour; diversion; (P) [Add to Longdo]
高捲き;高巻[たかまき, takamaki] (n,vs) detour (around a waterfall, etc. when gorge-climbing) [Add to Longdo]
大回り[おおまわり, oomawari] (n) wide turn; detour; the long way around [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
迂回ルーティング[うがいルーティング, ugai ru-teingu] alternate, detour routing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top