ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

detest

D IH0 T EH1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detest-, *detest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detest(vt) เกลียดมาก, See also: ไม่ชอบมาก, รังเกียจ, Syn. abhor, dislike, loathe, Ant. love, like
detestable(adj) ที่เกลียดชัง, See also: ที่รังเกียจ, Syn. dislikeable
detestation(n) ความเกลียดอย่างมาก, See also: ความรังเกียจ, ความไม่ชอบอย่างมาก, Syn. hate, hatred, loathing, Ant. attraction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detest(ดิเทสทฺ') vi. เกลียด,ไม่ชอบมาก, See also: detester n., Syn. hate
detestable(ดิเทส'ทะเบิล) adj. น่าชัง,น่าเกลียด, See also: detestableness n. ดูdetestable detestability n. ดูdetestable, Syn. hateful
detestation(ดีเทสเท'เชิน) n. ความเกลียด,ความชัง,ผู้ที่ถูกเกลียด,ผู้ที่ถูกชัง, Syn. hatred

English-Thai: Nontri Dictionary
detest(vt) ชิงชัง,ไม่ชอบ,เกลียด
detestable(adj) น่าชิงชัง,น่าเกลียดชัง,น่าชัง
detestation(n) ความชิงชัง,ความเกลียดชัง,ความไม่ชอบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aristocrats detest biting for blood on that night... because they believe this moon causes the flow of impure blood.พวกรัตติกาลชั้นสูง จะละการดูดเลือด ในคืนนั้น เพราะเชื่อว่า จันทราสีเลือดจะมอบ เหยื่อที่บริสุทธิ์มาให้ Vampire Hunter D (1985)
I detest you.ฉันรังเกียจเธอ Wuthering Heights (1992)
Let me tell you, what an odyssey that has been. Rose decided she wanted lavender. She knows I detest the color.โรสเลือกสีม่วงทั้งๆ ที่รู้ว่าฉันเกลียด Titanic (1997)
There's nothing I detest more than curry.ฉันเกลียดแกงกะหรี่ที่สุด House of Fury (2005)
All of his coworkers detest him.ไม่มีที่อยู่เป็นหลังแหล่ง ค่าใช้จ่ายของเขาถูกส่งไปที่ฟาร์มเก่าๆแห่งหนึ่ง L.D.S.K. (2005)
No, had I really experienced that emotion, I should, at present, detest the very sight of him.อารมณ์แบบนี้ฉันเคยเจอมาแล้ว ฉันควรแสดงท่ารังเกียจเมื่อได้เจอเขา Becoming Jane (2007)
Understand this-- I detest you.ก็ขออภัยสำหรับความคลุมเครือแล้วกัน เข้าใจไว้ด้วยว่า.. If It's Only in Your Head (2009)
I think it was supposed to be a surprise, but I know how you detest those.ฉันคิดว่าจะเซอร์ไพรท์คุณ แต่ไม่รู้จะถูกใจคุณเปล่านะค่ะ Guilt (2011)
Like you, I detest those who prey upon the gullibility of the masses.เช่นเดียวกับคุณผมเกลียดชังผู้ที่เหยื่อ เมื่อหลอกของมวล. Now You See Me (2013)
I'm listening. May I... request more time? As much as I detest this website, more time won't change the facts here.ฉันเด็บไง บ้านะ ที่มายืนคุยกับคุณแบบนี้ Back from the Dead (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
detestAnd since she refused to accept it, she had been living in extreme discomfort, exclaiming: "Why should we spend all the capital we are ever likely to have tying ourselves down to a place we detest!"
detestShe detests speaking in public.
detestThey absolutely detest each other.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลียด(v) hate, See also: detest, abhor, despise, loathe, dislike, Syn. ชัง, เกลียดชัง, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: ทฤษฎีการการเรียนรู้กล่าวว่าคนจะไม่สามารถเกลียดหรือรักสิ่งที่เขาไม่รู้จัก, Thai Definition: ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็น
หน่ายแหนง(v) detest, Syn. แหนงหน่าย, เบื่อหน่าย, Example: พออยู่ด้วยกันนานเข้าที่เคยซึ้งใจก็กลับเป็นหน่ายแหนง, Thai Definition: เบื่อเพราะหมางใจ
ชัง(v) hate, See also: detest, abhor, loathe, dislike, despise, Syn. เกลียด, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: ฉันรู้สึกชังเขามากที่เขาแสดงกิริยาเช่นนั้นออกมา
เทวศ(n) hate, See also: detestation, hating, abhorrence, dislike, loathing, animosity, hostility, antipathy, Thai Definition: ความเกลียดชัง
ความชิงชัง(n) hate, See also: detestability, disgust, loathing, abomination, abhorrence, antipathy, Syn. ความชัง, ความเกลียดชัง, Ant. ความรัก, ความชอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศแย่มาก[ākāt yaē māk] (xp) EN: what awful weather !  FR: quel temps détestable !
เบื่อหน้า[beūa nā] (v, exp) EN: dislike s.o. ; detest s.o. ; hate s.o.  FR: se lasser de qqn
ชัง[chang] (v) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate  FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
เดียดฉันท์[dīetchan] (v) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate
ขยะแขยง[khayakhayaēng] (v) EN: be disgusted ; be revolted ; be repelled ; abhor ; detest ; loathe  FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester
เกลียด[klīet] (v) EN: hate ; detest ; abhor ; despise ; loathe ; dislike  FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
เกลียดชัง[klīetchang] (v) EN: loathe ; hate ; detest ; despise ; abhor  FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
เลวทราม[lēosām] (adj) EN: bad ; evil ; wicked ; base ; vicious ; abominable ; detestable  FR: ignoble ; sordide
หมั่นไส้[mansai] (v) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by  FR: être dégoûté ; être écoeuré
น่าเกลียดน่าชัง[nāklīet-nāchang] (adj) EN: cute ?; lovable ?; charming ?; sweet ?; lovely ?  FR: haïssable ; détestable

CMU English Pronouncing Dictionary
DETEST D IH0 T EH1 S T
DETEST D IY0 T EH1 S T
DETESTED D IH0 T EH1 S T IH0 D
DETESTED D IY0 T EH1 S T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detest (v) dˈɪtˈɛst (d i1 t e1 s t)
detests (v) dˈɪtˈɛsts (d i1 t e1 s t s)
detested (v) dˈɪtˈɛstɪd (d i1 t e1 s t i d)
detesting (v) dˈɪtˈɛstɪŋ (d i1 t e1 s t i ng)
detestable (j) dˈɪtˈɛstəbl (d i1 t e1 s t @ b l)
detestably (a) dˈɪtˈɛstəbliː (d i1 t e1 s t @ b l ii)
detestation (n) dˌiːtɛstˈɛɪʃən (d ii2 t e s t ei1 sh @ n)
detestations (n) dˌiːtɛstˈɛɪʃənz (d ii2 t e s t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zēng, ㄗㄥ, ] detest, #17,664 [Add to Longdo]
憎恨[zēng hèn, ㄗㄥ ㄏㄣˋ, ] detest; hatred, #22,899 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
厭わしい[いとわしい, itowashii] (adj-i) detestable; disagreeable [Add to Longdo]
厭悪[えんお, en'o] (n,vs) dislike; detestation [Add to Longdo]
忌み嫌う;忌嫌う[いみきらう, imikirau] (v5u,vt) to detest; to abhor; to loathe [Add to Longdo]
忌む;斎む;諱む[いむ, imu] (v5m,vi) (1) to avoid; to refrain from; to shun; (2) (忌む, 諱む only) to detest [Add to Longdo]
忌むべき[いむべき, imubeki] (exp) abominable; detestable [Add to Longdo]
嫌(P);厭;厭や(io)[いや(P);や(嫌;厭), iya (P); ya ( iya ; en )] (adj-na,n) disagreeable; detestable; unpleasant; reluctant; (P) [Add to Longdo]
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P) [Add to Longdo]
見るのも汚らわしい[みるのもけがらわしい, mirunomokegarawashii] (exp,adj-i) detestable to look at [Add to Longdo]
蛇蠍;蛇蝎[だかつ, dakatsu] (n) (1) serpent (snake) and scorpion; (2) detestation [Add to Longdo]
呪う(P);詛う[のろう, norou] (v5u,vt) to curse; to put a curse on; to detest intensely; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 detest
   v 1: dislike intensely; feel antipathy or aversion towards; "I
      hate Mexican food"; "She detests politicians" [syn: {hate},
      {detest}] [ant: {love}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top