ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

determine

D AH0 T ER1 M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -determine-, *determine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
determine(vt) กำหนด, See also: ระบุ, Syn. define, limit
determine(vt) ค้นความจริงอย่างแน่วแน่, See also: มุ่งมั่นค้นหา, Syn. ascertain, find out, learn
determine(vt) ตัดสินใจ, See also: ตกลงใจ, ลงความเห็น, Syn. decide, settle, purpose, intend
determine(vt) มีอิทธิพลต่อ, See also: กระตุ้น, Syn. influence
determine(vt) สิ้นสุด, See also: ยุติ, Syn. end, terminate
determine(vi) สิ้นสุด, See also: ยุติ, Syn. end, terminate
determined(adj) ดื้อดึง, See also: ไม่ประนีประนอม, ดึงดัน, ซึ่งไม่ยอมเปลี่ยน, Syn. firm, strong-minded, stubborn
determined(adj) เด็ดเดี่ยว, See also: ตั้งใจจริง, ซึ่งมุ่งมั่น, แน่วแน่, ซึ่งตัดสินใจแล้ว, Syn. ambitious, eager, zealous, decided, Ant. apathetic, unambitious
determiner(n) คนหรือสิ่งที่มุ่งมั่น, Syn. definite article
determiner(n) คำบ่งชี้ (เช่น a หรือ the) ซึ่งใช้นำหน้าคำนาม, Syn. determinative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
determine(ดิเทอร์'มิน) vt. กำหนด,ตัดสินใจ,ตกลงใจ,ตั้งใจ,ยุติ,ทำให้สิ้นสุด vi. ตกลงใจ., See also: determinable adj. determinability n., Syn. decide
determined(ดิเทอร์'มินดฺ) adj. แน่นอน,ซึ่งตัดสินใจแล้ว,ซึ่งตัดสินแล้ว, See also: determinedness n., Syn. resolved, fixed

English-Thai: Nontri Dictionary
determine(vi, vt) ตกลงใจ,ตัดสินใจ,ตั้งใจ,กำหนด,แสดงผล
determined(adj) มั่นคง,แน่นอน,ซึ่งตัดสินใจแล้ว,ซึ่งตกลงแล้ว
predetermine(vt) ตัดสินใจล่วงหน้า,กำหนดล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
determine preciselyกำหนดแน่นอน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
determineA fact-finding committee was set up to determine the cause of the incident.
determineA normal person might spend a lifetime at it and still not succeed but faced with a determined Ren it was not greatly different from a normal cylinder lock.
determineCome what may, I am determined to accomplish it.
determineEven if it takes me ten years, I am determined to accomplish the job.
determineFather determined to stop smoking.
determineHave you determined whom you'll invite to the party?
determineHe determined to finish it alone.
determineHe is determined to go to England.
determineHe was determined, and we couldn't bend him.
determineHe was determined never to meet her again.
determineHe was determined to finish the work at any cost.
determineHe was determined to go abroad.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปักใจ(v) determine, See also: believe on firmly, set one's mind, firmly convinced, fully confident of, Syn. มั่นใจ, Ant. ลังเล, Example: นักข่าวต่างชาติปักใจเชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดกับสายการบินเลาด้าแอร์ครั้งนี้ต้องเป็นวินาศกรรม, Thai Definition: มั่นใจหรือเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แน่วแน่(adv) firmly, See also: determinedly, surely, certainly, unswervingly, fixedly, Syn. แน่แน่ว, Example: เขาตัดสินใจแน่วแน่ที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai Definition: อย่างมีใจมุ่งมั่น, อย่างแท้จริง
ตั้งใจจริง(v) determine, See also: intend, mean, aim, have in mind, Syn. เอาจริง, เอาจริงเอาจัง, มุ่งมั่น, Ant. เหยาะแหยะ, เล่นๆ, Example: เขาตั้งใจจริงที่จะฟื้นฟูป่าให้กลับสู่สภาพเดิมให้ได้, Thai Definition: มุ่งมั่นอย่างเป็นงานเป็นการ, ทำเป็นเรื่องเป็นราว
มั่นหมาย(v) intend to, See also: determine, mean to, have an intention of, Syn. หมายมั่น, มุ่งมั่น, ตั้งใจ, ยึดมั่น, Example: บิดามั่นหมายว่าจะให้บุตรชายเป็นนายทหาร, Thai Definition: มีข้อผูกพันว่าจะทำภายหน้า
มั่นหมาย(v) intend to, See also: determine, mean to, have an intention of, Syn. หมายมั่น, มุ่งมั่น, ตั้งใจ, ยึดมั่น, Example: บิดามั่นหมายว่าจะให้บุตรชายเป็นนายทหาร, Thai Definition: มีข้อผูกพันว่าจะทำภายหน้า
ฮึด(v) resolve, See also: determine, Example: คนขี้กลัวอาจจะกล้าที่จะฮึดสู้ เมื่อจนตรอก, Thai Definition: กลับคิดมุ, กลับรวบรวมกำลังใจทำอย่างเอาจริงเอาจัง
หมายมั่น(v) determine, See also: intend, aim, Syn. มั่นหมาย, หมายมั่นปั้นมือ, มุ่งมั่น, มุ่งหมาย, Example: ผมทำต้นฉบับด้วยปากกาหมึกแห้งมาโดยตลอดและหมายมั่นอยู่เสมอมาว่าจะต้องมีพิมพ์ดีดให้ได้สักหนึ่งเครื่อง, Thai Definition: มุ่งหมายอย่างแน่วแน่
หมายมั่นปั้นมือ(v) determine, See also: intend, aim, Syn. มั่นหมาย, หมายมั่น, มุ่งมั่น, มุ่งหมาย, Example: เขาหมายมั่นปั้นมือที่จะเอาถ้วยรางวัลมาเป็นของขวัญให้แม่, Thai Definition: มุ่งมั่นจะเอาหรือจะเป็นให้ได้
ตัดสินใจ(v) determine, See also: resolve, believe on firmly, make up one's mind, have decided, Syn. ตกลงใจ, Example: เขาตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาเอกโดยไม่ฟังคำทัดทานจากคนรอบข้าง
ใจเพชร(adj) resolute, See also: determined, steadfast, firm, unyielding, strong-minded, adamant, Syn. ใจแข็ง, ใจเด็ดเดี่ยว, Ant. ใจอ่อน, Example: เขาคือนักสู้ใจเพชรที่มาจากประเทศอเมริกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียบขาด[chīepkhāt] (adj) EN: resolute ; determined ; absolute ; decisive  FR: strict ; rigoureux
เด็ดเดี่ยว[detdīo] (v) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved  FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
เด็ดเดี่ยว[detdīo] (adj) EN: resolute ; firm ; determined ; single-minded  FR: décidé ; déterminé ; résolu
เด็ดขาด[detkhāt] (v) EN: be decisive ; be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved ; be absolute  FR: être résolu ; être déterminé
ดื้อ[deū] (adj) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty  FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
ใฝ่[fai] (v) EN: aim ; expect ; seek ; pursue  FR: être déterminé (à) ; être résolu (à)
กะ[ka] (v) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix  FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
กำหนด[kamnot] (v) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; assign ; appoint ; allocate  FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; allouer
กำหนดใจ[kamnotjai] (v) EN: intend ; concentrate ; contemplate ; determine
กำหนดระยะทาง[kamnot rayathāng] (v, exp) EN: fix the distance  FR: déterminer la distance

CMU English Pronouncing Dictionary
DETERMINE D AH0 T ER1 M AH0 N
DETERMINE D IH0 T ER1 M AH0 N
DETERMINED D IH0 T ER1 M AH0 N D
DETERMINES D AH0 T ER1 M AH0 N Z
DETERMINES D IH0 T ER1 M AH0 N Z
DETERMINEDLY D AH0 T ER1 M AH0 N AH0 D L IY0
DETERMINEDLY D AH0 T ER1 M AH0 N D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
determine (v) dˈɪtˈɜːʳmɪn (d i1 t @@1 m i n)
determined (v) dˈɪtˈɜːʳmɪnd (d i1 t @@1 m i n d)
determiner (n) dˈɪtˈɜːʳmɪnər (d i1 t @@1 m i n @ r)
determines (v) dˈɪtˈɜːʳmɪnz (d i1 t @@1 m i n z)
determiners (n) dˈɪtˈɜːʳmɪnəz (d i1 t @@1 m i n @ z)
determinedly (a) dˈɪtˈɜːʳmɪndliː (d i1 t @@1 m i n d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在乎[zài hu, ㄗㄞˋ ㄏㄨ˙, ] determined by; to care about; to mind, #4,169 [Add to Longdo]
下决心[xià jué xīn, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, / ] determine; resolve, #14,129 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, / ] determine; promote; stallion, #89,263 [Add to Longdo]
有决心[yǒu jué xīn, ㄧㄡˇ ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, / ] determined [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっての[atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
きつい[kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
つかつか[tsukatsuka] (adv,adv-to) (on-mim) walking briskly; determinedly [Add to Longdo]
フラグが立つ[フラグがたつ, furagu gatatsu] (exp,v5t) (sl) {comp} to have a flag set (indicates the setting of a variable that determines, for example, how a game will end) [Add to Longdo]
阿弥陀籤[あみだくじ, amidakuji] (n) ghostleg lottery; ladder lottery; lottery in which participants trace a line across a lattice pattern to determine the winner [Add to Longdo]
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P) [Add to Longdo]
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P) [Add to Longdo]
一念[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) {Buddh} an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) {Buddh} (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu) [Add to Longdo]
押さえる(P);抑える(P);押える[おさえる, osaeru] (v1,vt) (1) (esp. 押さえる) to pin something down; to hold something down; to hold something back; to stop; to restrain; to curb; (2) (esp. 押さえる) to seize; to grasp; to arrest; (3) (esp. 抑える) to gain control of something; to govern; to keep down (e.g. information); to suppress; (4) to catch happening; to determine (important points); to find (proof); to understand; (P) [Add to Longdo]
果敢[かかん, kakan] (adj-na,n) resolute; determined; bold; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 determine
   v 1: establish after a calculation, investigation, experiment,
      survey, or study; "find the product of two numbers"; "The
      physicist who found the elusive particle won the Nobel
      Prize" [syn: {determine}, {find}, {find out}, {ascertain}]
   2: shape or influence; give direction to; "experience often
     determines ability"; "mold public opinion" [syn: {determine},
     {shape}, {mold}, {influence}, {regulate}]
   3: fix conclusively or authoritatively; "set the rules" [syn:
     {determine}, {set}]
   4: decide upon or fix definitely; "fix the variables"; "specify
     the parameters" [syn: {specify}, {set}, {determine},
     {define}, {fix}, {limit}]
   5: reach, make, or come to a decision about something; "We
     finally decided after lengthy deliberations" [syn: {decide},
     {make up one's mind}, {determine}]
   6: fix in scope; fix the boundaries of; "the tree determines the
     border of the property"
   7: settle conclusively; come to terms; "We finally settled the
     argument" [syn: {settle}, {square off}, {square up},
     {determine}]
   8: find out, learn, or determine with certainty, usually by
     making an inquiry or other effort; "I want to see whether she
     speaks French"; "See whether it works"; "find out if he
     speaks Russian"; "Check whether the train leaves on time"
     [syn: {determine}, {check}, {find out}, {see}, {ascertain},
     {watch}, {learn}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top