ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

destined

D EH1 S T IH0 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -destined-, *destined*, destin, destine
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
destined(adj) ซึ่งถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว, Syn. predestined, ordained
destined(adj) ซึ่งมุ่งหน้าไปทาง, See also: ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง, Syn. intended, bound

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
destinedHe was destined never to meet her again.
destinedHe was destined never to see his wife again.
destinedHe was destined to become a great musician.
destinedHe was destined to become a simultaneous interpreter.
destinedThey were destined never to meet.
destinedWe were destined to get married from the time we were born - Not!

CMU English Pronouncing Dictionary
DESTINED D EH1 S T IH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
destined (v) dˈɛstɪnd (d e1 s t i n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
運命的[うんめいてき, unmeiteki] (adj-na) (pre)destined [Add to Longdo]
宿命的[しゅくめいてき, shukumeiteki] (adj-na) fateful; predestined [Add to Longdo]
生まれつく;生まれ付く;生れ付く[うまれつく, umaretsuku] (v5k,vi) (See 生まれつき) to be born (with); to be born (to be); to be destined [Add to Longdo]
定命[じょうみょう;ていめい, joumyou ; teimei] (n) (1) {Buddh} (See 寿命) one's predestined length of life; (2) (ていめい only) destiny; fate [Add to Longdo]
貧乏性[びんぼうしょう, binboushou] (n) destined to poverty; parsimonious spirit; tendency to be frugal; poor person's mentality (e.g. inability to relax) [Add to Longdo]
丙午[ひのえうま;へいご, hinoeuma ; heigo] (n) 43rd year of the sexagenary cycle (year of the Fire Horse, renowned for disasters and the birth of women destined to kill their husbands) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 destined
   adj 1: headed or intending to head in a certain direction; often
       used as a combining form as in `college-bound students';
       "children bound for school"; "a flight destined for New
       York" [syn: {bound}, {destined}]
   2: (usually followed by `to') governed by fate; "bound to
     happen"; "an old house destined to be demolished"; "he is
     destined to be famous" [syn: {bound(p)}, {destined}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top