ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

denounce

D IH0 N AW1 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -denounce-, *denounce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
denounce(vt) บอกเลิก (คำทางการ), See also: ยกเลิก, ล้มเลิก, ประกาศเลิก, เลิกสัญญา
denounce(vt) ประณาม, See also: ติเตียน, ปรักปรำ, วิจารณ์, กล่าวหา, Syn. criticize, condemn, impeach, Ant. compliment, praise
denounce for(phrv) ประณาม, See also: ต่อว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
denounce(ดิเนาซฺ') vt. ประณาม,กล่าวโทษ,ติเตียน,ประกาศเลิก,บอกเลิก., See also: denouncement n. denouncer n., Syn. accuse

English-Thai: Nontri Dictionary
denounce(vt) ประณาม,หมิ่นประมาท,กล่าวโทษ,ปรักปรำ,ติเตียน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
denounceHe was denounced as a coward.
denounceShe denounced him to the police as a murderer.
denounceWhite was denounced to the police as a spy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตราหน้า(v) denounce, See also: accuse, insult, defy, despise, Syn. หมายหน้า, หยามหน้า, สบประมาท, Example: พวกเราตราหน้าเขาไว้ได้เลยว่าทำอะไรก็ไม่สำเร็จแน่นอน, Thai Definition: แสดงการหยามหน้าหรือสบประมาทผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกเลิก[bøkloēk] (v) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce  FR: annuler ; décommander ; dénoncer
แช่งด่า[chaēngdā] (v) EN: curse ; damn ; execrate ; denounce ; anathematize
หา[hā] (v) EN: accuse ; impeach ; charge ; denounce ; blame ; indict  FR: accuser ; charger
ประณาม[pranām] (v) EN: condemn ; blame ; denounce ; damn ; censure ; reproach ; reprobate ; criticize ; reprimand ; rebuke  FR: condamner ; désapprouver ; blâmer

CMU English Pronouncing Dictionary
DENOUNCE D IH0 N AW1 N S
DENOUNCED D IH0 N AW1 N S T
DENOUNCES D IH0 N AW1 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
denounce (v) dˈɪnˈauns (d i1 n au1 n s)
denounced (v) dˈɪnˈaunst (d i1 n au1 n s t)
denounces (v) dˈɪnˈaunsɪz (d i1 n au1 n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谴责[qiǎn zé, ㄑㄧㄢˇ ㄗㄜˊ, / ] denounce; condemn; criticize, #6,948 [Add to Longdo]
公开指责[gōng kāi zhǐ zé, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄓˇ ㄗㄜˊ, / ] denounce [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
扱き下ろす;扱下ろす(io);こき下ろす;扱きおろす[こきおろす, kokiorosu] (v5s,vt) to denounce; to disparage; to lambast; to abuse [Add to Longdo]
呼ばわり[よばわり, yobawari] (vs) to call (e.g. somebody a thief); to denounce; to brand as [Add to Longdo]
吊し上げる;吊るし上げる;つるし上げる[つるしあげる, tsurushiageru] (v1,vt) (1) to hang up; to hoist; (2) to denounce; to subject someone to a kangaroo court [Add to Longdo]
吊上げ;吊し上げ;吊るし上げ;つるし上げ[つるしあげ, tsurushiage] (n) (1) hung up; hoist; (2) denounced; severely criticised; kangaroo court [Add to Longdo]
非を鳴らす[ひをならす, hiwonarasu] (exp,v5s) to cry against; to denounce publicly [Add to Longdo]
非難囂々;非難囂囂;批難囂々;批難囂囂[ひなんごうごう, hinangougou] (n,adj-t,adv-to) enraged outcry; loud protest; being bitterly criticized by others; being loudly denounced by others [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 denounce
   v 1: speak out against; "He denounced the Nazis"
   2: to accuse or condemn or openly or formally or brand as
     disgraceful; "He denounced the government action"; "She was
     stigmatized by society because she had a child out of
     wedlock" [syn: {stigmatize}, {stigmatise}, {brand},
     {denounce}, {mark}]
   3: announce the termination of, as of treaties
   4: give away information about somebody; "He told on his
     classmate who had cheated on the exam" [syn: {denounce},
     {tell on}, {betray}, {give away}, {rat}, {grass}, {shit},
     {shop}, {snitch}, {stag}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top