ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demur

D IH0 M ER1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demur-, *demur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demur(vi) ไม่ยอมทำตาม, See also: ปฏิเสธที่จะทำตามที่ได้ถูกร้องขอให้ทำ, คัดค้าน, ปฏิเสธ, รีรอ, Syn. disagree, dispute, challenge
demure(adj) เคร่งขรึม (โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิง), See also: ขี้อาย, Syn. modest, quiet, Ant. showy, pretentious
demur at(phrv) คัดค้าน, See also: ไม่เห็นด้วย, Syn. object to, protest against, raise to, take to
demur to(phrv) คัดค้าน, See also: ไม่เห็นด้วย, Syn. object to, protest against, raise to, take to
demurely(adv) อย่างเคร่งขรึม, See also: อย่างสุขุม, Syn. modestly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demur(ดิเมอร์') vi.,n. (การ) คัดค้าน,ลังเล., See also: demurrable adj. ดูdemur, Syn. object
demure(ดิเมียว') adj. อาย,กระดาก,เคร่งขรึม,สงบเสงี่ยม., See also: demureness n., Syn. modest
demurragen. การจอดเรือ (รถ) เกินกำหนดเวลา,ค่าจอดเกินเวลา
demurraln. การคัดค้าน,การแย้ง,การรีรอ
demurrern. ผู้คัดค้าน,ผู้แย้ง,คำคัดค้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
demur(n) การคัดค้าน,การรีรอ,การต่อต้าน,การไม่เห็นด้วย
demur(vi) คัดค้าน,ต่อต้าน,รั้งรอ,ลังเล,ไม่เห็นด้วย
demure(adj) เคร่งขรึม,สงบเสงี่ยม,กระดากอาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demurrage๑. ค่าเสียเวลา๒. ช่วงเสียเวลา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
demurrerการคัดค้าน, คำคัดค้าน (ของจำเลยในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demurrer to evidenceการคัดค้านพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demurrer to interrogatoriesการคัดค้านคำซักถาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Demurrageค่าเสียเวลาของเรือ, ค่าเสียเวลาของเรือ หรือค่าเสียเวลาของตู้สินค้าที่ไม่สามารถนำออกจากท่าได้ตามเวลาที่กำหนด [การค้าระหว่างประเทศ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
demurThe employees demurred at working overtime.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอียงอาย[īeng-āi] (v) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure
เอียงอาย[īeng-āi] (adj) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure  FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[īeng-āi] (adv) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely  FR: timidement ; modestement ; sagement
ความอาย[khwām āi] (n) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness  FR: timidité [f] ; embarras [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMUR D IH0 M ER1
DEMURE D IH0 M Y UH1 R
DEMURO D IH0 M UH1 R OW0
DEMURS D IH0 M ER1 Z
DEMURELY D IH0 M Y UH1 R L IY0
DEMURRED D IH0 M ER1 D
DEMURRING D IH0 M ER1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demur (v) dˈɪmˈɜːʳr (d i1 m @@1 r)
demure (j) dˈɪmjˈuəʳr (d i1 m y u@1 r)
demurs (v) dˈɪmˈɜːʳz (d i1 m @@1 z)
demurely (a) dˈɪmjˈuəʳliː (d i1 m y u@1 l ii)
demurred (v) dˈɪmˈɜːʳd (d i1 m @@1 d)
demurring (v) dˈɪmˈɜːʳrɪŋ (d i1 m @@1 r i ng)
demureness (n) dˈɪmjˈuəʳnəs (d i1 m y u@1 n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einwendung {f} | Einwendungen {pl}demur | demurs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異議なく[いぎなく, iginaku] (adv) without demur [Add to Longdo]
澄ます(P);清ます[すます, sumasu] (v5s,vt) to clear; to make clear; to be unruffled; to look unconcerned; to look demure; to look prim; to put on airs; (P) [Add to Longdo]
大人しやか[おとなしやか, otonashiyaka] (adj-na) gentle; quiet; demure; sober; mild-mannered; meek [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demur
   n 1: (law) a formal objection to an opponent's pleadings [syn:
      {demur}, {demurral}, {demurrer}]
   v 1: take exception to; "he demurred at my suggestion to work on
      Saturday" [syn: {demur}, {except}]
   2: enter a demurrer

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top