ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

democrat

D EH1 M AH0 K R AE2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -democrat-, *democrat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
democrat(n) นักประชาธิปไตย, See also: ผู้นิยมการปกครองในระบบประชาธิปไตย, Syn. independent, populist
Democrat(n) สมาชิกพรรคเดโมแครต (ของประเทศอเมริกา), Syn. liberal, Jeffersonian, Ant. Republican, Tory, Socialist
democratic(adj) เกี่ยวกับประชาธิปไตย, See also: เกียวกับความเสมอภาค, Syn. egilitarian
democratism(n) ความเห็นเป็นประชาธิปไตย
democratize(vi) กลายเป็นประชาธิปไตย, Syn. equalize
democratize(vt) ทำให้เป็นประชาธิปไตย, Syn. equalize
democratically(adv) อย่างเป็นประชาธิปไตย, See also: อย่างเสมอภาค, Syn. equally
democratization(n) การทำให้เป็นประชาธิปไตย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
democrat(เดม'มะแครท) n. ผู้นิยมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย,สมาชิกพรรคเดมโมแครท
democratic(เดมมะแครท'ทิค,เคิล) adj. เกี่ยวกับประชาธิปไตย,เกี่ยวกับความเสมอภาคของสังคม
democratical(เดมมะแครท'ทิค,เคิล) adj. เกี่ยวกับประชาธิปไตย,เกี่ยวกับความเสมอภาคของสังคม
democratise(ดิมอค'คระไทซ) vt.,vi. ทำให้กลายเป็นประชาธิปไตย., See also: democratisation n. ดูdemocratize democratization n. ดูdemocratize, Syn. self-rule
democratize(ดิมอค'คระไทซ) vt.,vi. ทำให้กลายเป็นประชาธิปไตย., See also: democratisation n. ดูdemocratize democratization n. ดูdemocratize, Syn. self-rule

English-Thai: Nontri Dictionary
democrat(n) ผู้นิยมระบอบประชาธิปไตย
democratic(adj) ประชาธิปัตย์,เกี่ยวกับประชาธิปไตย,เกี่ยวกับความเสมอภาค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
democratic centralismคติประชาธิปไตยรวมศูนย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
democratizationการทำให้เป็นประชาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Democraticแบบประชาธิปไตย [การแพทย์]
Democratizationการพัฒนาประชาธิปไตย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
democratCitizens of the United States generally feel a responsibility for the democratic society supported by them.
democratDo you think the Democratic Party will get the better of the Republican Party?
democratHe adheres to the Democratic party.
democratHe entered the Democratic Party but soon left it.
democratHe is heart and soul a Democrat.
democratIn the next election, the Democratic Party is expected to get the better of the Republican Party.
democratIn the past I used to vote for the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican bandwagon.
democratIn the past I used to vote the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican's bandwagon.
democratIntroducing democratic ideas into that country will be a slow process.
democratMr Koizumi was elected the new president of Japan's ruling Liberal Democratic Party.
democratShe belongs to the Democratic Party.
democratThat voter, Mary Johnson, turned out to be a Democrat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบอบประชาธิปไตย(n) democracy, See also: democratic system, Ant. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์, ระบอบราชาธิปไตย, Example: ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย, Thai Definition: ระบอบการปกครองที่ถือมติของประชาชนเป็นใหญ่
เกาหลีเหนือ(n) North Korea, See also: Democratic People's Republic of Korea, Syn. ประเทศเกาหลีเหนือ, Example: ในปี 1952 สหรัฐอเมริกาได้ประกาศเป้าหมายที่จะต้องทำการทิ้งระเบิดในเกาหลีเหนือ
ความเป็นประชาธิปไตย(n) democratization, Ant. คอมมิวนิสต์, เผด็จการ, Example: ประเทศไทยดำรงความเป็นประชาธิปไตยมาช้านาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จรรโลงประชาธิปไตย[janlōng prachāthippatai] (v, exp) EN: promote democracy  FR: promouvoir la démocratie
การปฏิรูปประชาธิปไตย[kān patirūp prachāthippatai] (n, exp) EN: democratic reforms  FR: réformes démocratiques [fpl]
เกาหลีเหนือ[Kaolī-Neūa] (n, prop) EN: North Korea ; Democratic People's Republic of Korea  FR: Corée du Nord [f]
เกี่ยวกับประชาธิปไตย[kīokap prachāthippatai] (adj) EN: democratic  FR: démocratique
พรรคประชาธิปัตย์[Phak Prachāthipat] (org) EN: Democrat Party ; Democrats  FR: Parti Démocrate [m]
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย[Phanthamit Prachāchon Pheūa Prachāthippatai] (org) EN: People's Alliance for Democracy (PAD)  FR: Alliance du Peuple pour la Démocratie (PAD)
ประชาธิปัตย์[prachāthipat] (n) EN: democrat  FR: démocrate [m, f]
ประชาธิปไตย[prachāthippatai] (n) EN: democracy  FR: démocratie [f]
ประชาธิปไตยทางตรง[prachāthippatai thāng trong] (n, exp) EN: direct democracy  FR: démocratie directe [f]
ประชาธิปไตยตัวแทน[prachāthippatai tūathaēn] (n, exp) EN: representative democracy  FR: démocratie représentative [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMOCRAT D EH1 M AH0 K R AE2 T
DEMOCRATS D EH1 M AH0 K R AE2 T S
DEMOCRATIC D EH2 M AH0 K R AE1 T IH0 K
DEMOCRAT'S D EH1 M AH0 K R AE2 T S
DEMOCRATS' D EH1 M AH0 K R AE2 T S
DEMOCRATICA D EH2 M AH0 K R AE1 T IH0 K AH0
DEMOCRATICS D EH2 M AH0 K R AE1 T IH0 K S
DEMOCRATIZE D IH0 M AA1 K R AH0 T AY2 Z
DEMOCRATIC'S D EH2 M AH0 K R AE1 T IH0 K S
DEMOCRATIZED D IH0 M AA1 K R AH0 T AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
democrat (n) dˈɛməkræt (d e1 m @ k r a t)
democrats (n) dˈɛməkræts (d e1 m @ k r a t s)
democratic (j) dˌɛməkrˈætɪk (d e2 m @ k r a1 t i k)
democratize (v) dˈɪmˈɒkrətaɪz (d i1 m o1 k r @ t ai z)
democratized (v) dˈɪmˈɒkrətaɪzd (d i1 m o1 k r @ t ai z d)
democratizes (v) dˈɪmˈɒkrətaɪzɪz (d i1 m o1 k r @ t ai z i z)
democratizing (v) dˈɪmˈɒkrətaɪzɪŋ (d i1 m o1 k r @ t ai z i ng)
democratically (a) dˌɛməkrˈætɪkliː (d e2 m @ k r a1 t i k l ii)
democratization (n) dˈɪmˌɒkrətaɪzˈɛɪʃən (d i1 m o2 k r @ t ai z ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民主党[Mín zhǔ dǎng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄉㄤˇ, / ] Democratic Party, #9,429 [Add to Longdo]
民主集中制[mín zhǔ jí zhōng zhì, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄓˋ, ] democratic centralism, #23,619 [Add to Longdo]
民主革命[mín zhǔ gé mìng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] democratic revolution; bourgeois revolution (in Marx-Leninist theory, a prelude to the proletarian revolution), #26,363 [Add to Longdo]
民选[mín xuǎn, ㄇㄧㄣˊ ㄒㄩㄢˇ, / ] democratically elected, #34,804 [Add to Longdo]
民主派[mín zhǔ pài, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄆㄞˋ, ] Democratic faction, #61,247 [Add to Longdo]
民主主义者[mín zhǔ zhǔ yì zhě, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] democrats, #148,009 [Add to Longdo]
刚果民主共和国[Gāng guǒ mín zhǔ gòng hé guó, ㄍㄤ ㄍㄨㄛˇ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Democratic Republic of Congo [Add to Longdo]
塞尔维亚民主党[Sāi ěr wéi yà Mín zhǔ dǎng, ㄙㄞ ㄦˇ ㄨㄟˊ ㄧㄚˋ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄉㄤˇ, / ] Democratic Party of Serbia [Add to Longdo]
民主建港协进联盟[mín zhǔ jiàn gǎng xié jìn lián méng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄤˇ ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong [Add to Longdo]
民建联[mín jiàn lián, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong; abbr. for 民主建港協進聯盟|民主建港协进联盟 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demokrat {m} | Demokraten {pl}democrat | democrats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キリスト教民主同盟[キリストきょうみんしゅどうめい, kirisuto kyouminshudoumei] (n) Christian Democratic Union (Germany); Christian Democrats; CDU [Add to Longdo]
コンゴ民主共和国[コンゴみんしゅきょうわこく, kongo minshukyouwakoku] (n) Democratic Republic of the Congo (formerly Zaire) [Add to Longdo]
サントメプリンシペ[santomepurinshipe] (n) (Democratic Republic of) Sao Tome and Principe [Add to Longdo]
ザイール[zai-ru] (n) (1) Zaire (now Democratic Republic of the Congo); (2) zaire (currency of the Democratic Republic of the Congo); (P) [Add to Longdo]
デモクラチック[demokurachikku] (adj-f) democratic [Add to Longdo]
デモクラット[demokuratto] (n) democrat; (P) [Add to Longdo]
デモクラティック[demokurateikku] (adj-na) democratic [Add to Longdo]
ドイツ民主共和国[ドイツみんしゅきょうわこく, doitsu minshukyouwakoku] (n) German Democratic Republic (i.e. former East Germany) [Add to Longdo]
メンシェヴィキ;メンシェビキ(P)[menshieviki ; menshiebiki (P)] (n) (See ボルシェビキ) Menshevik (member of the non-Leninist wing of the Russian Social Democratic Workers' Party) (rus [Add to Longdo]
自公[じこう, jikou] (n) (abbr) Liberal Democratic Party and Komeito [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Democrat
   n 1: a member of the Democratic Party
   2: an advocate of democratic principles [syn: {democrat},
     {populist}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top