ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demising

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demising-, *demising*, demis
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา demising มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *demising*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demise(n) การตาย, See also: การสิ้นสุด, Syn. bequeath, dying, passing, Ant. life, birth, beginning
demise(vi) ตาย, See also: สิ้นชีพ, มรณะ, Syn. extinction, end, Ant. exist, survive
demist(vt) เช็ดละอองน้ำหรือฝ้าออกเพื่อให้มองเห็นชัด, See also: กำจัดหมอกบนกระจก / เลนส์, Syn. defog

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
academism(อะแคค' ดิมิสซึม) n. academicism. สำนักปรัชญาที่ก่อตั้งโดย
demisable(ดิมิส'ซะเบิล) adj. ซึ่งตกทอดเป็นมรดกได้
demise(ดิไมซ') n. การตาย,การสิ้นสุด,การตกทอดมรดกของผู้ตายแก่ทายาท,การสืบราชสมบัติ,การสืบตำแหน่ง vi. โอน,สืบทอดราชสมบัติ, See also: demisable adj.
demission(ดิมิช'เชิน) n. การสละราชสมบัติ,การลาออกจากตำแหน่ง, Syn. abdication
demist(ดิมิสท') vt. ขจัดหมอก,เอาหมอกออก

English-Thai: Nontri Dictionary
demise(n) ความตาย,การสิ้นสุด,การมรณกรรม,การสืบตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crown, demise of theการผลัดแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Crown, demise of theการผลัดแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demiseการให้เช่าที่ดินระยะยาว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demise of the crownการผลัดแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demise of the Crownการผลัดแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนิจกรรม(n) death, See also: demise, Syn. ความตาย, Example: ข้าพเจ้าเริ่มประเดิมเขียนเกี่ยวกับท่านในวันที่ท่านอนิจกรรมนั้นเอง
สิ้นชีพ(v) pass away, See also: decease, demise, depart, drop, perish, succumb, Syn. สิ้นชีวิต, สิ้นใจ, ตาย, จบชีวิต, มรณภาพ, ม้วยมรณา, Example: ทศกัณฐ์สิ้นชีพทันทีเมื่อถูกหนุมานหลอกเอากล่องดวงใจไป
การตาย(n) death, See also: dying, demise, decease, Syn. การม้วยมรณ์, การเสียชีวิต, การถึงแก่กรรม, Ant. การเกิด, Example: เราทราบข่าวการตายของเธอแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบลาออก[bai lā-øk] (n, exp) EN: resignation ; notice  FR: lettre de démission [m]
บัณฑิต[bandit] (n) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage  FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; académiste [m] (vx)
การลาออก[kān lā-øk] (n) EN: resignation  FR: démission [f]
ลาออก[lā-øk] (v) EN: resign ; quit ; leave ; step aside/down ; step down  FR: démissionner ; donner sa démission
ลาออกจากตำแหน่ง[lā-øk jāk tamnaeng] (v, exp) FR: démissionner de ses fonctions
สละตำแหน่ง[sala tamnaeng] (v, exp) EN: resign ; quit ; abandon one's position ; retire ; leave  FR: démissionner
ยื่นใบลาออก[yeūn bai lā-øk] (v, exp) EN: tender one's resignation ; submit one's resignation ; hand in one's notice ; resign  FR: donner sa démission ; remettre sa démission ; se démettre de ses fonctions

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMISE D IH0 M AY1 Z
DEMISH D EH1 M IH0 SH
DEMISCH D AH0 M IH1 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demise (n) dˈɪmˈaɪz (d i1 m ai1 z)
demist (v) dˌiːmˈɪst (d ii2 m i1 s t)
demists (v) dˌiːmˈɪsts (d ii2 m i1 s t s)
demisted (v) dˌiːmˈɪstɪd (d ii2 m i1 s t i d)
demister (n) dˌiːmˈɪstər (d ii2 m i1 s t @ r)
demisters (n) dˌiːmˈɪstəz (d ii2 m i1 s t @ z)
demisting (v) dˌiːmˈɪstɪŋ (d ii2 m i1 s t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bēng, ㄅㄥ, ] to collapse; to fall into ruins; death of king or emperor; demise, #9,134 [Add to Longdo]
垮台[kuǎ tái, ㄎㄨㄚˇ ㄊㄞˊ, / ] fall from power; collapse; demise, #34,808 [Add to Longdo]
早逝[zǎo shì, ㄗㄠˇ ㄕˋ, ] early demise; untimely death, #48,261 [Add to Longdo]
濒死[bīn sǐ, ㄅㄧㄣ ㄙˇ, / ] nearing death; on the point of demise; approaching extinction, #53,418 [Add to Longdo]
早死[zǎo sǐ, ㄗㄠˇ ㄙˇ, ] early demise; untimely death [Add to Longdo]
驾崩[jià bēng, ㄐㄧㄚˋ ㄅㄥ, / ] death of king or emperor; demise [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
出店[でみせ, demise] TH: การออกร้าน  EN: food stand

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ableben {n}decease; demise; death [Add to Longdo]
Besitzübertragung {f} | Besitzübertragungen {pl}demise | demises [Add to Longdo]
Krankheit {f} | Krankheiten {pl} | durch Sexualkontakt übertragbare Krankheiten | endemische Krankheit | meldepflichtige Krankheit | von Krankheit schwer gezeichnetdisease | diseases | sexually transmissible diseases (STDs) | endemic | notifiable disease | ravaged by disease [Add to Longdo]
Titel {m} | Titel {pl} | akademischer Titel | jdn. mit Titel ansprechen | einen titel tragentitle | titles | academic title | to address sb. by his/her title | to bear a title; to have a title [Add to Longdo]
Untergang {m}; Verschwinden {n}demise [Add to Longdo]
Zweiunddreißigstelnote {f} [mus.] | Zweiunddreißigstelnoten {pl}demisemiquaver | demisemiquavers [Add to Longdo]
die akademische Weltacademia [Add to Longdo]
akademisch {adj} | akademischer | am akademischstenacademic | more academic | most academic [Add to Longdo]
akademisch {adj}academical [Add to Longdo]
akademisch {adv}academically [Add to Longdo]
akademischcollegiate [Add to Longdo]
akademischscholastic; scholastical [Add to Longdo]
akademisch {adv}scholastically [Add to Longdo]
endemisch; örtlich begrenzt {adj}endemic [Add to Longdo]
epidemisch; seuchenartig {adj}epidemic [Add to Longdo]
epidemisch; seuchenartig {adv}epidemically [Add to Longdo]
niedriger akademischer Gradbachelor of science [Add to Longdo]
pandemisch {adj}pandemic [Add to Longdo]
summa cum laude; mit höchstem Lob (akademische Bewertung)summa cum laude [Add to Longdo]
unterster akademischer Gradbachelor of arts (B.A.) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカデミシズム[akademishizumu] (n) academicism [Add to Longdo]
アカデミシャン[akademishan] (n) academician [Add to Longdo]
アカデミズム[akademizumu] (n) academism [Add to Longdo]
ニューアカ[nyu-aka] (n) (abbr) (See ニューアカデミズム) new academism [Add to Longdo]
ニューアカデミズム[nyu-akademizumu] (n) (See ニューアカ) new academism [Add to Longdo]
ビッグクランチ[biggukuranchi] (n) big crunch (theoretical reversal of the big bang resulting in the demise of the universe) [Add to Longdo]
移転[いてん, iten] (n,vs) moving; transfer; demise; (P) [Add to Longdo]
権利譲渡[けんりじょうと, kenrijouto] (n) transfer of rights; demise; quitclaim deed [Add to Longdo]
秋の鹿は笛に寄る[あきのしかはふえによる, akinoshikahafueniyoru] (exp) (obsc) people may bring about their demise for love (like a deer coming forth when it hears a hunter's whistle in mating season); it is easy to have one's weak points taken advantage of [Add to Longdo]
終焉(P);終えん[しゅうえん, shuuen] (n) demise; (P) [Add to Longdo]
出店[でみせ, demise] (n,vs) (1) setting up a food stall or booth (bazaar, festival); (n,adj-f,vs) (2) opening a branch office [Add to Longdo]
出店[でみせ, demise] (n,vs) (1) food stand; food stall; (2) branch store; (P) [Add to Longdo]
胎児死亡[たいじしぼう, taijishibou] (n) fetal death (foetal); embryonic demise [Add to Longdo]
崩御[ほうぎょ, hougyo] (n,vs) death of the Emperor; demise [Add to Longdo]
力んで見せる[りきんでみせる, rikindemiseru] (v1) to show a bold front [Add to Longdo]
薨去[こうきょ, koukyo] (n,vs) death; demise [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
出店[でみせ, demise] Zweiggeschaeft, Filiale, Zweigstelle [Add to Longdo]
学位[がくい, gakui] akademischer_Grad [Add to Longdo]
学界[がっかい, gakkai] Gelehrtenwelt, akademische_Kreise [Add to Longdo]
机上の空論[きじょうのくうろん, kijounokuuron] akademisches_Geschwaetz [Add to Longdo]
[えき, eki] EPIDEMISCH [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top