ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demean

D IH0 M IY1 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demean-, *demean*
Possible hiragana form: でめあん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demean(vt) ลดคุณค่า, See also: ลดความนับถือ, Syn. cheapen, debase, humiliate, Ant. elevate, raise
demeanor(n) พฤติกรรม, See also: อากัปกิริยา, การวางตัว, Syn. behavior, deportment manner
demeanour(n) กรรม, See also: ลักษณะภายนอก, ท่าทาง, บุคลิกลักษณะ, อากัปกิริยา, Syn. behavior, deportment manner
demean oneself(phrv) ทำให้ด้อยค่าลง (ทางสังคมหรือทางจิตใจ), Syn. descend to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demean(ดีมีน') vt. ทำให้ต่ำ,ทำให้เลวลง,กระทำตัว,ประพฤติ,ปฏิบัติตัว
demeanor(ดิมี'เนอะ) n. ความประพฤติ,ท่าทาง,การวางตัว,สีหน้า,หน้าตา
demeanour(ดิมี'เนอะ) n. ความประพฤติ,ท่าทาง,การวางตัว,สีหน้า,หน้าตา
misdemeanor(มีสดีมี'เนอะ) n. ผู้กระทำผิด,ผู้กระทำผิดอาญาประเภทเบา (น้อยกว่าประเภทfelony), Syn. offense
misdemeanour(มีสดีมี'เนอะ) n. ผู้กระทำผิด,ผู้กระทำผิดอาญาประเภทเบา (น้อยกว่าประเภทfelony), Syn. offense

English-Thai: Nontri Dictionary
demean(vt) ลดเกียรติ,ทำให้ตกต่ำ,ทำให้เลวลง,ทำให้ต่ำลง
demeanour(n) ความประพฤติ,การวางตัว,ท่าทาง,การกระทำ,การปฏิบัติตัว
misdemean(vt) ประพฤติตัวเลว,ประพฤติผิด
misdemeanour(n) การประพฤติตัวเลว,ความผิดทางอาญา,ผู้กระทำผิด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่าทาง(n) demeanor, See also: bearing, manner, look, appearance, Syn. ความประพฤติ, มรรยาท, การกระทำ, กิริยาท่าทาง, กิริยามารยาท, การประพฤติตัว, Example: ในการเข้ารับการสัมภาษณ์ต้องเอาใจใส่ทุกรายละเอียด นับตั้งแต่ลักษณะท่าทาง การแต่งกาย ปฏิกิริยาทางอารมณ์ ฯลฯ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [f] ; infraction [f]
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
ความผิดลหุโทษ[khwāmphit lahuthōt] (n, exp) EN: petty offence ; petty offense (Am.) ; minor offence ; minor offense (Am.) ; misdemeanor
ลหุโทษ[lahuthōt] (n) EN: light punishment ; light penalty ; misdemeanor
มิจฉาจาร[mitchājān] (n) EN: misdemeanor  FR: délit [m] ; faute [f] ; écart de conduite [m] ; mauvaise conduite [f] ; déchaînement [m]
พฤติกรรม[phreuttikam] (n) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; action ; demeanour = demeanor (Am.)  FR: comportement [m] ; conduite [f] ; moeurs [fpl]
เสียเกียรติ[sīa kīet] (adj) EN: undignified ; demeaning
ท่าทาง[thāthāng] (n) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor  FR: allure [f] ; aspect [m] ; apparence [f] ; tenue [f] ; look [m] ; attitude [f] ; manière [f] ; air [m] ; genre [m] ; comportement [m] ; geste [m] ; port [m] ; pose [f] ; posture [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMEAN D IH0 M IY1 N
DEMEANS D IH0 M IY1 N Z
DEMEANED D IH0 M IY1 N D
DEMEANOR D IH0 M IY1 N ER0
DEMEANING D IH0 M IY1 N IH0 NG
DEMEANORS D IH0 M IY1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demean (v) dˈɪmˈiːn (d i1 m ii1 n)
demeans (v) dˈɪmˈiːnz (d i1 m ii1 n z)
demeaned (v) dˈɪmˈiːnd (d i1 m ii1 n d)
demeaning (v) dˈɪmˈiːnɪŋ (d i1 m ii1 n i ng)
demeanour (n) dˈɪmˈiːnər (d i1 m ii1 n @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
乙に澄ます[おつにすます, otsunisumasu] (exp,v5s) to affect a serene mood; affect a serious demeanor; to act prudishly; to assume an air of superiority [Add to Longdo]
起居挙動[ききょきょどう, kikyokyodou] (n) behavior; bearing; deportment; manners; demeanor [Add to Longdo]
起居動作[ききょどうさ, kikyodousa] (n) behavior; bearing; demeanor; one's daily life [Add to Longdo]
挙措進退[きょそしんたい, kyososhintai] (n) behavior; bearing; demeanor [Add to Longdo]
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor [Add to Longdo]
軽罪[けいざい, keizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour [Add to Longdo]
軽犯罪[けいはんざい, keihanzai] (n) minor offence; minor offense; misdemeanor; misdemeanour [Add to Longdo]
身熟し;身ごなし[みごなし, migonashi] (n) one's carriage; one's demeanor; agility; body movements [Add to Longdo]
措止[そし, soshi] (n) behavior; behaviour; demeanor; demeanour [Add to Longdo]
態度物腰[たいどものごし, taidomonogoshi] (n) attitude and demeanor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demean
   v 1: reduce in worth or character, usually verbally; "She tends
      to put down younger women colleagues"; "His critics took
      him down after the lecture" [syn: {take down}, {degrade},
      {disgrace}, {demean}, {put down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top