ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deluge

D EH1 L Y UW0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deluge-, *deluge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deluge(vt) ท่วมท้น, See also: ล้นหลาม, ตกหนัก ฝน, Syn. flood, inundate, soak, rain cats and dogs, Ant. sprinkle
deluge(n) ฝนตกหนัก, Syn. downpour, rain
deluge(n) อุทกภัย, See also: น้ำท่วมหนัก, Syn. flood, freshet, Ant. drought, scarcity
deluge with(phrv) ท่วมท้นไปด้วย, See also: เจิ่งนองด้วย, Syn. flood with
deluge with(phrv) ท่วมท้นไปด้วย, See also: แน่นขนัดด้วย, เเน่นเอี้ยดด้วย, ห้อมล้อมด้วย, Syn. flood with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deluge(เดล'ลิวจฺ) n. อุทกภัย,น้ำท่วม,ฝนที่ห่าลงมาพักใหญ่,การไหลทะลัก -Phr. (the Deluge n. น้ำท่วมโลกสมัยNoahvt. ท่วม), Syn. flood

English-Thai: Nontri Dictionary
deluge(n) อุทกภัย,การไหลทะลัก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♪ Try to catch the deluge in a paper cup ♪#พยายามที่จะเก็บกักคลื่นยักษ์ไว้ในถ้วยกระดาษ# Swan Song (2012)
The annual deluge of drunken sailors that somehow does not qualify as a military attack.ช่วงเวลาเที่ยวและเมาหัวราน้ำของพวกลูกเรือ ซึ่งไม่น่าจะเป็นคุณสมบัติของทหารจู่โจมได้นะ Liberty (2013)
An ark to hold the innocent when The Creator sends his deluge to wipe out the wicked from this world.นาวา เพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์ เมื่อพระผู้สร้างส่งอุทกภัยมาล้างความชั่วจากโลกนี้ Noah (2014)
And the deluge began.น้ำฝนวิ่งในอัตรา 40,000 ครั้งยิ่งใหญ่ The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
delugeAfter us the deluge.
delugeThe teacher was deluged with questions.
delugeThe town was deluged with tourists in summer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอง(v) flood, See also: deluge, inundation, overflow, Syn. ท่วม, Example: เธอปล่อยน้ำให้นองเต็มพื้นห้องได้ยังไง, Thai Definition: ค้างขังอยู่บนพื้น (ใช้แก่น้ำ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นอง[nøng] (v) EN: flood ; deluge ; inundation ; overflow  FR: inonder ; baigner
อุทกภัย[uthokkaphai] (n) EN: flood ; inundation ; flood disaster ; flooding ; deluge ; flood-hazard  FR: inondation [f] ; déluge [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DELUGE D EH1 L Y UW0 JH
DELUGED D EH1 L Y UW0 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deluge (v) dˈɛljuːʤ (d e1 l y uu jh)
deluged (v) dˈɛljuːʤd (d e1 l y uu jh d)
deluges (v) dˈɛljuːʤɪz (d e1 l y uu jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洪水[hóng shuǐ, ㄏㄨㄥˊ ㄕㄨㄟˇ, ] deluge; flood, #6,824 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deluge
   n 1: an overwhelming number or amount; "a flood of requests"; "a
      torrent of abuse" [syn: {flood}, {inundation}, {deluge},
      {torrent}]
   2: a heavy rain [syn: {downpour}, {cloudburst}, {deluge},
     {waterspout}, {torrent}, {pelter}, {soaker}]
   3: the rising of a body of water and its overflowing onto
     normally dry land; "plains fertilized by annual inundations"
     [syn: {flood}, {inundation}, {deluge}, {alluvion}]
   v 1: fill quickly beyond capacity; as with a liquid; "the
      basement was inundated after the storm"; "The images
      flooded his mind" [syn: {deluge}, {flood}, {inundate},
      {swamp}]
   2: charge someone with too many tasks [syn: {overwhelm},
     {deluge}, {flood out}]
   3: fill or cover completely, usually with water [syn:
     {inundate}, {deluge}, {submerge}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top