ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deject

D IH0 JH EH1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deject-, *deject*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deject(vt) ทำให้ผิดหวัง, See also: ทำให้เศร้าใจ, ทำให้หดหู่ใจ
dejected(adj) อย่างผิดหวัง, See also: อย่างไม่มีความสุข
dejection(n) ความผิดหวัง, See also: ความเศร้าใจ, ความหดหู่ใจ, Syn. despondency
dejectedly(adv) อย่างผิดหวัง, See also: อย่างเศร้าใจ, อย่างหดหู่ใจ, Syn. gloomily, unhappily, sadly, despondently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deject(ดิเจค'ทะ) n., (pl. อุจจาระ,มูล,สิ่งที่ขับออกมา
dejected(ดิเจค'ทิด) adj. หดหู่ใจ,เศร้าซึม., See also: dejectedness n. ดูdejected
dejection(ดิเจค'เชิน) n. ความหดหู่ใจ,ความเศร้าซึม,การขับอุจจาระ,อุจจาระ, Syn. depression

English-Thai: Nontri Dictionary
dejected(adj) หดหู่ใจ,สลดใจ,เศร้าใจ
dejection(n) ความหดหู่ใจ,ความเศร้าใจ,ความสลดใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dejection coneเนินตะกอนหยาบรูปกรวย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dejectBe utterly dejected.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หดหู่(v) depress, See also: deject, be dispirit, Syn. เศร้า, หม่นหมอง, ทุกข์ใจ, เศร้าสร้อย, Ant. ชื่นบาน, ร่าเริง, Example: เมื่อได้ฟังเรื่องราวอันชวนให้อ่อนใจ ตัวเราก็พลอยหดหู่ไปกับเขาด้วย
หดหู่ใจ(v) depress, See also: dejected, dispirit, Syn. หดหู่, เศร้า, เศร้าโศก, เศร้าสลด, ซึมเซา, ห่อเหี่ยว, Ant. เบิกบานใจ, ชุ่มชื่นใจ, Example: ระหว่าเดินออกจากโรงพยาบาล ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมรู้สึกหดหู่ใจเหลือเกิน
ความท้อแท้(n) disheartenment, See also: dejection, despondency, discourage, Syn. ความท้อถอย, ความสิ้นหวัง, ความท้อใจ, Example: ความท้อแท้ทำให้เขาหมดกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไป
ห่อเหี่ยว(v) dejected, See also: be depressed, be dispirited, be miserable, Syn. ท้อแท้, หดหู่, สิ้นหวัง, Example: ฉันห่อเหี่ยวใจอย่างบอกไม่ถูก เมื่อรู้เรื่องนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่อเหี่ยว[høhīo] (v) EN: feel dejected ; be downcast ; be dispirited ; be depressed ; be miserable  FR: se sentir découragé ; être abattu
หดหู่[hothū] (v) EN: depress ; deject ; be dispirit  FR: être déprimé ; être découragé
จ๋อย[jǿi] (adj) EN: disconsolate ; dejected
อ่อนอกอ่อนใจ[øn-ok ønjai] (v) EN: be crestfallen ; be dispirited ; be dejected ; be downhearted
ท้อ[thø] (v) EN: lose heart ; be discouraged ; be daunted ; be in low spirits ; be downhearted ; be dejected ; be despondent  FR: se décourager

CMU English Pronouncing Dictionary
DEJECT D IH0 JH EH1 K T
DEJECTED D IH0 JH EH1 K T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deject (v) dˈɪʤˈɛkt (d i1 jh e1 k t)
dejects (v) dˈɪʤˈɛkts (d i1 jh e1 k t s)
dejected (v) dˈɪʤˈɛktɪd (d i1 jh e1 k t i d)
dejecting (v) dˈɪʤˈɛktɪŋ (d i1 jh e1 k t i ng)
dejection (n) dˈɪʤˈɛkʃən (d i1 jh e1 k sh @ n)
dejectedly (a) dˈɪʤˈɛktɪdliː (d i1 jh e1 k t i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
懊丧[ào sāng, ㄠˋ ㄙㄤ, / ] dejected; despondent; depressed, #58,277 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっかり[gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P) [Add to Longdo]
げんなり;ゲンナリ[gennari ; gennari] (adv,vs) wearily; dejectedly [Add to Longdo]
しょぼくれる[shobokureru] (v1,vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart [Add to Longdo]
しょぼん[shobon] (adv-to) (on-mim) (See しょんぼり) down-hearted; dejected [Add to Longdo]
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P) [Add to Longdo]
気抜け[きぬけ, kinuke] (n,vs) dispiritedness; dejection; languor; lethargy [Add to Longdo]
弱まる[よわまる, yowamaru] (v5r,vi) to abate; to weaken; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; (P) [Add to Longdo]
弱る[よわる, yowaru] (v5r,vi) to weaken; to be troubled; to be downcast; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; to impair; (P) [Add to Longdo]
消然;悄然[しょうぜん, shouzen] (adj-t,adv-to) dejected; dispirited; crestfallen; discouraged [Add to Longdo]
消沈;銷沈[しょうちん, shouchin] (n,vs,adj-no) depression; low spirits; dejection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deject
   v 1: lower someone's spirits; make downhearted; "These news
      depressed her"; "The bad state of her child's health
      demoralizes her" [syn: {depress}, {deject}, {cast down},
      {get down}, {dismay}, {dispirit}, {demoralize},
      {demoralise}] [ant: {elate}, {intoxicate}, {lift up}, {pick
      up}, {uplift}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top