ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

degree

D IH0 G R IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -degree-, *degree*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
degree(n) ความเข้มข้น, See also: ความแตกต่าง, Syn. gradation, shade, variation
degree(n) ปริญญา, Syn. title, qualification
degree(n) ระดับ, See also: ขั้น, ลำดับ, ฐานะ, ช่วง, Syn. rank, order, grade, step, tier
degree(n) องศา (หน่วยวัดมุมทางเราขาคณิต)
degree(n) องศา (หน่วยวัดอุณหภูมิ) (ทางฟิสิกส์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
degree(ดีกรี') n. ปริญญา,ขั้น,ระดับ,ขีด,ขั้น,องศา,ความหนักเบา,ฐานะ, Syn. order
master's degreen. ปริญญามหาบัณฑิต
pass degreen. ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ
third-degreevt. ทำให้อยู่ในอันดับสาม,ใช้วิธีสอบสวนอย่างขู่เข็ญหรือเคร่งครัด

English-Thai: Nontri Dictionary
degree(n) ระดับ,ขั้น,ปริญญา,องศา,ขนาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
degreeดีกรี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
degreeปริญญา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
degree๑. องศา๒. ระดับขั้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
degree of a differential equationระดับขั้นสมการเชิงอนุพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
degree of a nodeระดับขั้นบัพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
degree of an algebraic curveระดับขั้นเส้นโค้งทางพีชคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
degree of consanguinityระดับชั้นการร่วมสายโลหิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
degree of crimeขั้นความหนักเบาแห่งความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
degree of crowdingระดับความแออัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
degree of freedomองศาเสรี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Degreeระดับ,ขนาดของความรุนแรง [การแพทย์]
Degreeองศา [การแพทย์]
degreedegree, องศา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
degreeองศา, หน่วยของอุณหภูมิตามชนิดของเทอร์มอมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิ  เช่น อุณหภูมิร่างกายคนปกติเท่ากับ 37 องศาเซลเซียส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
degreeดีกรี, ดีกรี (degree) ของจุดยอด v ในกราฟ คือ จำนวนครั้งทั้งหมดที่เส้นเชื่อมเกิดกับจุดยอด v [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Degree of Consanquinityระดับความสัมพันธ์ทางสายเลือด, Example: เป็นการกำหนดระดับความสัมพันธ์ทางสายเลือด ระดับหนึ่งที่บางสังคมจะห้ามมิให้บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายเลือดใกล้ชิดกันในระดับนี้ทำการสมรสกัน [สิ่งแวดล้อม]
Degree of Crowdingระดับของความแออัด, Example: เป็นสัดส่วนของขนาดของที่อยู่อาศัยต่อจำนวนผู้ อยู่อาศัย [สิ่งแวดล้อม]
Degree of Relationshipระดับความสัมพันธ์, Example: มักจะนับจากลำดับชั้นจากบรรพบุรุษคนที่สามารถ อ้างอิงถึงได้ [สิ่งแวดล้อม]
Degree of Freedomจำนวนตัวแปรที่อิสระ,ลำดับชั้นแห่งความอิสระ [การแพทย์]
Degree of Freedom, Modifiedขั้นแห่งความอิสระที่ปรับให้เหมาะสม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
degreeA high degree of specialization is required in that company.
degreeAn angle of 90 degrees is called a right angle.
degreeA right angle has ninety degrees.
degreeAt first I didn't like ballet, but I've come to like it by degrees.
degreeBy degrees the friendship between him and her grew into love.
degreeBy degrees their friendship grew into love.
degreeCan she get the law degree?
degreeDistance per degree of longitude at equator.
degreeEach is good in its degree.
degreeHe got a master's degree in law.
degreeHe has a doctor's degree in psychology.
degreeHe has turned 180 degrees around.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระดับชั้น(n) degree, See also: level, class, Example: การประเมินผลการสอนมีหลายระดับชั้น, Count Unit: ระดับ
องศาเซลเซียส(n) degree Celsius, Example: อุณหภูมิบนยอดดอยสุเทพในฤดูหนาวอาจลดต่ำลงจนถึงศูนย์องศาเซลเซียส, Thai Definition: หน่วยในการวัดอุณหภูมิ
องศา(clas) degree, Example: จอภาพคอมพิวเตอร์ควรอยู่ต่ำกว่าระดับสายตาของคุณลงไป 20 องศา, Thai Definition: หน่วยในการวัดขนาดของมุม โดยกำหนดให้มุมที่รองรับโค้ง 1 ใน 360 ส่วนของเส้นรอบวง มีขนาด 1 องศา และ 90 องศา เป็น 1 มุมฉาก., Notes: (สันสกฤต)
ปริญญา(n) degree, See also: academic degree, Example: วินัยมีวุฒิปริญญาทางเกษตรกรรม, Thai Definition: นักศึกษาทุกคนที่จบเป็นบัณฑิตต้องขึ้นรับพระราชทานปริญญาที่นี่
ปริญญาบัตร(n) degree, See also: testimonial, Example: พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้, Count Unit: ใบ
ดีกรี(n) degree, See also: class, Syn. ขั้น, ชั้น, ระดับ, Example: แม่ได้รับความเชื่อถือเพราะแม่เรียนเก่งมีดีกรีดอกเตอร์จากต่างประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีกรี[dīkrī] (n) EN: degree ; class
ดุษฎีบัณฑิต[dutsadībandit] (n) EN: doctor ; doctor's degree
ขั้น[khan] (n) EN: step ; rung ; grade ; degree ; gradation ; stage ; rank ; level  FR: échelon [m] ; degré [m] ; barreau [m] ; gradation [f] ; niveau [m] ; phase [f] ; étape [f] ; pas [m]
มหา[mahā] (n) EN: third degree graduate in Buddhist theology
มหาบัณฑิต[mahābandit] (n) EN: holder of a master's degree ; Master (of science, engineering, medicine)
องศา[ongsā] (n) EN: degree ; °  FR: degré [m] ; degré Celsius [m] ; °
องศาฟาเรนไฮต์[ongsā Fārenhāi] (n, exp) EN: degree Fahrenheit  FR: degré Fahrenheit [m]
องศาเคลวิน[ongsā Kēlwin] (n, exp) EN: degree kelvin  FR: degré Kelvin [m]
องศาเซลเซียส[ongsā Selsīes] (n, exp) EN: degree Celsius  FR: degré Celsius [m]
ปริญญา[parinyā] (n) EN: academic degree ; degree  FR: diplôme universitaire [m] ; titre universitaire [m] ; maîtrise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEGREE D IH0 G R IY1
DEGREED D IH0 G R IY1 D
DEGREES D IH0 G R IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
degree (n) dˈɪgrˈiː (d i1 g r ii1)
degrees (n) dˈɪgrˈiːz (d i1 g r ii1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
程度[chéng dù, ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ, ] degree (level or extent); level, #759 [Add to Longdo]
等级[děng jí, ㄉㄥˇ ㄐㄧˊ, / ] degree; rate, #3,076 [Add to Longdo]
摄氏度[shè shì dù, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄉㄨˋ, / ] degrees centigrade, #10,549 [Add to Longdo]
可信度[kě xìn dù, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄣˋ ㄉㄨˋ, ] degree of credibility; reliability, #26,249 [Add to Longdo]
度数[dù shù, ㄉㄨˋ ㄕㄨˋ, / ] degree, #27,897 [Add to Longdo]
份儿[fèn r, ㄈㄣˋ ㄖ˙, / ] degree; extent; allotted share, #28,631 [Add to Longdo]
震级[zhèn jí, ㄓㄣˋ ㄐㄧˊ, / ] degree of earthquake (on magnitude scale), #45,367 [Add to Longdo]
病势[bìng shì, ㄅㄧㄥˋ ㄕˋ, / ] degree of seriousness of an illness; patient's condition, #66,289 [Add to Longdo]
华氏度[Huá shì dù, ㄏㄨㄚˊ ㄕˋ ㄉㄨˋ, / ] degrees Fahrenheit, #86,825 [Add to Longdo]
支持度[zhī chí dù, ㄓ ㄔˊ ㄉㄨˋ, ] degree of support; percentage of vote [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnutzungsgrad {m}degree of wear [Add to Longdo]
Bleichgrad {m}degree of bleaching [Add to Longdo]
Bogengrad {n} (Winkelmaß)degree (angular measure) [Add to Longdo]
Feuchtigkeitsgrad {m}degree of humidity [Add to Longdo]
Freiheitsgrad {m} [math.] | Freiheitsgrade {pl}; Anzahl der Freiheitsgradedegree of freedom | degrees of freedom [Add to Longdo]
Genauigkeitsgrad {m}degree of accuracy [Add to Longdo]
Grad Celsius | 35 Grad im Schatten | bei 10 Grad Kältedegree centigrade | 35 degrees in the shade | at 10 degrees below zero [Add to Longdo]
Hitzegrad {m} | Hitzegrade {pl}degree of heat | degrees of heat [Add to Longdo]
Kältegrad {m}degree of cold [Add to Longdo]
Schutzart {f}degree of protection [Add to Longdo]
Steigerungsstufe {f}degree of comparison [Add to Longdo]
Steigerungsgrad {m} | Steigerungsgrade {pl}degree of increase | degrees of increase [Add to Longdo]
Studienplan {m} | Studienpläne {pl}degree course scheme | degree course schemes [Add to Longdo]
Verdrehungsgrad {m}degree of rotation [Add to Longdo]
Verwandtschaftsgrad {m} | Verwandtschaftsgrade {pl}degree of relationship | degrees of relationship [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あれだけ(P);あんだけ(P)[aredake (P); andake (P)] (exp) to that extent; to that degree; (P) [Add to Longdo]
あんなに[annani] (exp) to that extent; to that degree [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
[sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) [Add to Longdo]
それこそ[sorekoso] (exp) degree or extent (of effect or result) [Add to Longdo]
ウォームビズ[uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter) [Add to Longdo]
カ氏;華氏[カし(カ氏);かし(華氏), ka shi ( ka shi ); kashi ( kashi )] (n,adj-no) (See カ氏温度) degrees Fahrenheit [Add to Longdo]
ディグリーデー[deiguri-de-] (n) degree-day [Add to Longdo]
デグリー;ディグリー[deguri-; deiguri-] (n) degree [Add to Longdo]
ニュートン式望遠鏡[ニュートンしきぼうえんきょう, nyu-ton shikibouenkyou] (n) Newtonian telescope (having a secondary mirror at 45 degrees, reflecting light into the eyepiece) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自由度[じゆうど, jiyuudo] degree of freedom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 degree
   n 1: a position on a scale of intensity or amount or quality; "a
      moderate grade of intelligence"; "a high level of care is
      required"; "it is all a matter of degree" [syn: {degree},
      {grade}, {level}]
   2: a specific identifiable position in a continuum or series or
     especially in a process; "a remarkable degree of frankness";
     "at what stage are the social sciences?" [syn: {degree},
     {level}, {stage}, {point}]
   3: an award conferred by a college or university signifying that
     the recipient has satisfactorily completed a course of study;
     "he earned his degree at Princeton summa cum laude" [syn:
     {academic degree}, {degree}]
   4: a measure for arcs and angles; "there are 360 degrees in a
     circle" [syn: {degree}, {arcdegree}]
   5: the highest power of a term or variable
   6: a unit of temperature on a specified scale; "the game was
     played in spite of the 40-degree temperature"
   7: the seriousness of something (e.g., a burn or crime); "murder
     in the second degree"; "a second degree burn"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top