ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deg

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deg-, *deg*
English-Thai: Longdo Dictionary
degenerate(adj) ที่น่าดูถูก, ที่เสื่อมโทรม เช่น I'd thank him but he then went on to call me a "degenerate mary-worshipper". Is that a compliment?
biodegradable(adj) ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ, ย่อยสลายในทางชีวภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deg(abbr) คำย่อของ degree (s)
degage(adj) ง่ายๆ สบายๆ
degree(n) ความเข้มข้น, See also: ความแตกต่าง, Syn. gradation, shade, variation
degree(n) ปริญญา, Syn. title, qualification
degree(n) ระดับ, See also: ขั้น, ลำดับ, ฐานะ, ช่วง, Syn. rank, order, grade, step, tier
degree(n) องศา (หน่วยวัดมุมทางเราขาคณิต)
degree(n) องศา (หน่วยวัดอุณหภูมิ) (ทางฟิสิกส์)
degrade(vt) ปลด (ตำแหน่ง, ระดับ, ฐานะ), Syn. demote, deplace, Ant. upgrade, promote
degrade(vt) ลดค่า, See also: ทำให้ด้อยค่า, ทำให้ลดคุณค่า, ทำให้ต่ำต้อย, ทำให้เสื่อมเสีย, Syn. demote, discredit
degrading(adj) ซึ่งเสื่อมเสีย, See also: ซึ่งเสื่อมถอย, ที่เสื่อมทราม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
degage(เดกาเจ') adj.,F. ง่าย,อิสระ,ไม่มีอะไรมาบังคับ
degauss(ดิกอส') vt. ทำให้เป็นกลางด้วยขดลวดที่มีสนามแม่เหล็ก,ขจัดอำนาจแม่เหล็กให้หมดไป,
degeneracy(ดิเจน'เนอระซี) n. ความเสื่อม,การวิปริต
degenerate(ดิเจน'เนอเรท) vi.,adj. เสื่อม n. คนทราม,คนเลว., See also: degeneracy n. ดูdegenerate degenerateness n. ดูdegenerate, Syn. deteriorate
degenerationn. ความเสื่อม, See also: degenerative adj. ดูdegenerate, Syn. deterioration
degradation(เดกกระเด'เชิน) n. การลดขั้น,การลดตำแหน่ง,การปลด,การทำให้ขายหน้า,การทำให้เสื่อม,การสึกกร่อน,ความน่าอาย ,การแตกตัว,การสลายตัว, Syn. dishonour
degrade(ดิเกรด') vt. ลดขั้น,ลดตำแหน่ง,ปลดยศ,ปลดจากตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อม,ทำให้สึกกร่อน,เลวลง,อ่อนลง (กำลัง,ความเข้มข้น) ,แตกตัว (สารประกอบ) vi. แตกตัว,สลายตัว, Syn. debase
degraded(ดิเกร'ดิด) adj. ลดค่าต่ำลง ,เลวทราม,น่าอาย, See also: degradedness n. ดูdegraded, Syn. debased
degrading(ดิเกรด'ดิง) adj. เลวทราม,ซึ่งเสื่อมถอย,น่าอาย., See also: degradingness n.
degree(ดีกรี') n. ปริญญา,ขั้น,ระดับ,ขีด,ขั้น,องศา,ความหนักเบา,ฐานะ, Syn. order

English-Thai: Nontri Dictionary
degeneracy(n) ความเสื่อมโทรม,ความเสื่อมทราม,ความเสื่อม
degenerate(adj) เลวลง,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม
degenerate(n) คนเลว,คนเลวทราม
degenerate(vi) เสื่อม,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม
degeneration(n) ความเสื่อม,ความเสื่อมทราม,การเสื่อมถอยลง
degradation(n) การลดชั้น,การปลด,การถอดยศ,การลดตำแหน่ง
degrade(vt) ทำให้เลวลง,ลดชั้น,ปลด,ถอดยศ,ลดตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า
degree(n) ระดับ,ขั้น,ปริญญา,องศา,ขนาด
bodega(n) ร้านขายของชำ,โรงเก็บของ
bridegroom(n) เจ้าบ่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
degausserตัวลบสภาพแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
degenerateเสื่อม, เสื่อมสภาพ, -ลักษณะเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
degenerate conic; reducible conicภาคตัดกรวยลดรูป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
degenerationการเสื่อมสภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
degeneration; depravation; deterioration; retrogressionการเสื่อม [มีความหมายเหมือนกับ regression ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deglutitionการกลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deglutition centre; centre, swallowingศูนย์กลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
degradationการเสื่อม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
degradationการลดฐานันดร, การถอดถอนฐานันดร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
degradationการเสื่อม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Degassing Tankถังพักน้ำมันดิบชั่วคราว, ถังพักน้ำมันดิบชั่วคราวเพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมัน, Example: โดยการเติมสารเคมี (Demulsifier) ลงไป สารเคมีจะช่วยให้น้ำแยกออกจากน้ำมันและจมลงสู่ก้นถัง และถูกถ่ายเทไปยังถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ ส่วนน้ำมันที่ลอยอยู่ส่วนบนจะไหลไปยังถังเก็บน้ำมัน (storage tank) สำหรับก๊าซที่ปนขึ้นมากับน้ำมันด้วยในตอนแรกจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางท่อเล็กๆ ด้านบนของ tank [ปิโตรเลี่ยม]
Degeneracyพลังงานเท่ากัน [การแพทย์]
Degenerate, Doublyทั้ง2มีพลังงานเท่ากัน [การแพทย์]
Degenerationการเสื่อม,การสลายตัว,การเสื่อมสภาพ,เสื่อม,เสื่อมสลาย,ภาวะเสื่อมสภาพ,การสลายตัว,การเสื่อมสลาย,ความเสื่อมทราม [การแพทย์]
Degeneration Diseasesโรคเสื่อมสลาย [การแพทย์]
Degeneration, Combinedโรคคอมไบน์ดีเจนเนอชัน [การแพทย์]
Degeneration, Malignantการเสื่อมไปเป็นมะเร็ง [การแพทย์]
Degeneration, Medial, Advancedการแตกทำลายของเนื้อเยื่ออีลาสติกอย่างมากมาย [การแพทย์]
Degeneration, Naturalความเสื่อมตามธรรมชาติ [การแพทย์]
Degeneration, Reticularการเสื่อมแบบร่างแห [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
degenerative disc diseaseโรคหมอนรองกระดูกเสื่อม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
degA high degree of specialization is required in that company.
degAn angle of 90 degrees is called a right angle.
degA right angle has ninety degrees.
degAt first I didn't like ballet, but I've come to like it by degrees.
degBy degrees the friendship between him and her grew into love.
degBy degrees their friendship grew into love.
degCan she get the law degree?
degDegas was born more than 150 years ago.
degDistance per degree of longitude at equator.
degDon't degrade yourself by telling such a lie.
degDrug addiction degraded many people.
degEach is good in its degree.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระดับชั้น(n) degree, See also: level, class, Example: การประเมินผลการสอนมีหลายระดับชั้น, Count Unit: ระดับ
องศาเซลเซียส(n) degree Celsius, Example: อุณหภูมิบนยอดดอยสุเทพในฤดูหนาวอาจลดต่ำลงจนถึงศูนย์องศาเซลเซียส, Thai Definition: หน่วยในการวัดอุณหภูมิ
เสื่อมคุณภาพ(v) deteriorate, See also: degenerate, worsen, get worse in quality, Syn. เสื่อมสภาพ, ด้อยคุณภาพ, หย่อนคุณภาพ, หมดสภาพ, Example: การเก็บสต๊อกนานเกินไปอาจทำให้สินค้าเสื่อมคุณภาพ, Thai Definition: คุณภาพเลวลง
องศา(clas) degree, Example: จอภาพคอมพิวเตอร์ควรอยู่ต่ำกว่าระดับสายตาของคุณลงไป 20 องศา, Thai Definition: หน่วยในการวัดขนาดของมุม โดยกำหนดให้มุมที่รองรับโค้ง 1 ใน 360 ส่วนของเส้นรอบวง มีขนาด 1 องศา และ 90 องศา เป็น 1 มุมฉาก., Notes: (สันสกฤต)
ความเสื่อมทราม(n) degeneration, See also: deterioration, fall, Syn. ความเลวทราม, Example: การมัวเมาในอบายมุขของประชาชนก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางศีลธรรม ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสังคมต่างๆ, Thai Definition: การเสื่อมลงในด้านการประพฤติ
สำมะเลเทเมา(adj) dissolute, See also: degenerate, degraded, libertine, profligate, riotous, Syn. เหลวไหล, Example: พี่เขยของเขากลายเป็นคนสำมะเลเทเมาไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว หลังจากที่ล้มละลาย, Thai Definition: ที่ประพฤติตัวเหลวไหล
เสียคน(v) degenerate, See also: deteriorate, Syn. เสื่อมเสีย, Example: ครอบครัวที่ปล่อยให้ลูกใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไป อาจจะเสียคนได้, Thai Definition: กลายเป็นคนไม่ดี
เสื่อมทราม(v) degenerate, See also: deteriorate, Syn. เสื่อม, Ant. เจริญ, Example: หลายคนไม่คาดคิดว่าจิตใจของคนไทยบางกลุ่มจะเสื่อมทรามเช่นนี้, Thai Definition: เสื่อมลง
เสื่อมสภาพ(v) deteriorate, See also: degenerate, Syn. หมดสภาพ, Example: บริเวณนี้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างผิดวิธี ใช้สารเคมีจำนวนมาก จนทำให้ดินเสื่อมสภาพ, Thai Definition: ใช้การไม่ได้
ทราม(adj) bad, See also: degraded, low, mean, menial, inferior, decadent, deteriorating, degenerating, immoral, Syn. เสื่อม, เลว, ชั่ว, สถุล, เลวทราม, ชั่วร้าย, Ant. ดี, งาม, Example: ความทรงจำอันงดงามในวัยเด็ก ไม่อาจเกิดขึ้นในครอบครัวที่เลว และสังคมที่ทราม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
บันได[bandai] (n) EN: staircase ; stairs  FR: escalier [m] ; marche [f] ; degrés [mpl] (litt.)
เบื่อ[beūa] (v, exp) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of  FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อหน่าย[beūanāi] (v) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore  FR: être dégoûté ; en avoir marre
เบียร์การ์เดน[bīa-kāden] (n, exp) EN: beer garden  FR: jardin de dégustation de bière [m]
ชิม[chim] (v) EN: taste ; savour = savor (Am.) ; try ; sample  FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
ดีกรี[dīkrī] (n) EN: degree ; class
ดุษฎีบัณฑิต[dutsadībandit] (n) EN: doctor ; doctor's degree
แฟบ[faēp] (v) EN: become flat ; deflate  FR: se dégonfler ; être à plat
แฟบ[faēp] (adj) EN: flat ; flattened ; deflated  FR: dégonflé

CMU English Pronouncing Dictionary
DEGAN D IY1 G AH0 N
DEGAS D EY1 G AH0 S
DEGAS D EY1 G AH0
DEGEN D EH1 G AH0 N
DEGER D IY1 G ER0
DEGLER D EH1 G L ER0
DEGOOD D EH1 G UH0 D
DEGNER D EH1 G N ER0
DEGRAW D EH1 G R AO0
DEGNAN D EH1 G N AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
degree (n) dˈɪgrˈiː (d i1 g r ii1)
degauss (v) dˌiːgˈaus (d ii2 g au1 s)
degrade (v) dˈɪgrˈɛɪd (d i1 g r ei1 d)
degrees (n) dˈɪgrˈiːz (d i1 g r ii1 z)
degraded (v) dˈɪgrˈɛɪdɪd (d i1 g r ei1 d i d)
degrades (v) dˈɪgrˈɛɪdz (d i1 g r ei1 d z)
degaussed (v) dˌiːgˈaust (d ii2 g au1 s t)
degausses (v) dˌiːgˈausɪz (d ii2 g au1 s i z)
degrading (v) dˈɪgrˈɛɪdɪŋ (d i1 g r ei1 d i ng)
degaussing (v) dˌiːgˈausɪŋ (d ii2 g au1 s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
程度[chéng dù, ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ, ] degree (level or extent); level, #759 [Add to Longdo]
等级[děng jí, ㄉㄥˇ ㄐㄧˊ, / ] degree; rate, #3,076 [Add to Longdo]
摄氏度[shè shì dù, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄉㄨˋ, / ] degrees centigrade, #10,549 [Add to Longdo]
降级[jiàng jí, ㄐㄧㄤˋ ㄐㄧˊ, / ] degrade, #13,643 [Add to Longdo]
[duò, ㄉㄨㄛˋ, / ] degenerate; fall, #25,198 [Add to Longdo]
退步[tuì bù, ㄊㄨㄟˋ ㄅㄨˋ, 退] degenerate; regress, #25,918 [Add to Longdo]
可信度[kě xìn dù, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄣˋ ㄉㄨˋ, ] degree of credibility; reliability, #26,249 [Add to Longdo]
度数[dù shù, ㄉㄨˋ ㄕㄨˋ, / ] degree, #27,897 [Add to Longdo]
份儿[fèn r, ㄈㄣˋ ㄖ˙, / ] degree; extent; allotted share, #28,631 [Add to Longdo]
震级[zhèn jí, ㄓㄣˋ ㄐㄧˊ, / ] degree of earthquake (on magnitude scale), #45,367 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
出口[でぐち, deguchi] (n) ทางออก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Degen {m}sword [Add to Longdo]
Degen {m}; Fechtdegen {m} [sport]épée; epee [Add to Longdo]
Degeneration {f}; Entartung {f} | Degenerationen {pl}degeneration | degenerations [Add to Longdo]
Degenscheide {f}scabbard [Add to Longdo]
Degradierung {f} | Degradierungen {pl}degradation | degradations [Add to Longdo]
Degradierung {f} | Degradierungen {pl}demotion | demotions [Add to Longdo]
degenerierter Menschdegenerate [Add to Longdo]
degeneriert {adv}degenerately [Add to Longdo]
degeneriert; entartetdegenerates [Add to Longdo]
degagierento disengage [Add to Longdo]
degenerativ; entartend {adj}degenerative [Add to Longdo]
degradierbardegradable [Add to Longdo]
degradieren | degradierend | degradiert | degradiert | degradierteto demote | demoting | demoted | demotes | demoted [Add to Longdo]
degradieren | degradierend | degradiert | degradiert | degradierteto downgrade | downgrading | downgraded | downgrades | downgraded [Add to Longdo]
degradierend; entwürdigenddegrading [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あれだけ(P);あんだけ(P)[aredake (P); andake (P)] (exp) to that extent; to that degree; (P) [Add to Longdo]
あんなに[annani] (exp) to that extent; to that degree [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
ぐでんぐでん;ぐでぐで[gudenguden ; gudegude] (adj-na) dead drunk [Add to Longdo]
ご愁傷様でございます;御愁傷様でございます[ごしゅうしょうさまでございます, goshuushousamadegozaimasu] (exp) my condolences [Add to Longdo]
[sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) [Add to Longdo]
それこそ[sorekoso] (exp) degree or extent (of effect or result) [Add to Longdo]
でごんす[degonsu] (exp) (arch) (pol) (See でございます) to be (copula) [Add to Longdo]
で御座います[でございます, degozaimasu] (exp) (uk) (pol) (See である) to be (copula) [Add to Longdo]
で御座ります[でござります, degozarimasu] (exp) (arch) (pol) (See で御座います) to be (copula) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
画像劣化[がぞうれっか, gazourekka] image, video degradation [Add to Longdo]
自由度[じゆうど, jiyuudo] degree of freedom [Add to Longdo]
縮退[しゅくたい, shukutai] degeneracy [Add to Longdo]
出口点[でぐちてん, deguchiten] exit point [Add to Longdo]
消磁器[しょうじき, shoujiki] degausser [Add to Longdo]
消磁装置[しょうじそうち, shoujisouchi] degausser [Add to Longdo]
信号劣化[しんごうれっか, shingourekka] signal degradation [Add to Longdo]
低下[ていか, teika] fall (vs), degradation, decline, lowering, deterioration [Add to Longdo]
品質劣化[ひんしつれっか, hinshitsurekka] quality degradation [Add to Longdo]
劣化[れっか, rekka] degradation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
出口[でぐち, deguchi] Ausgang [Add to Longdo]
左遷[させん, sasen] Degradierung, Strafversetzung [Add to Longdo]
退廃[たいはい, taihai] Degeneration, Dekadenz, Verfall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top