ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

def

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -def-, *def*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
defragment[ดีแฟรกเมนท์] (vi, jargon) รวมเข้าด้วยกัน (คอมพิวเตอร์) เช่น รวมฮาร์ดดิสก์ที่แยกกันอยู่มาไว้ด้วยกัน

English-Thai: Longdo Dictionary
default riskความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดจ่ายเงิน
defenestration(n) การโยนคนออกนอกหน้าต่าง
defunct(adj) ปิดกิจการ, เลิกกิจการ, ที่ไม่มีผลอีกแล้ว เช่น a defunct law; a defunct organization; list of defunct biotechnology companies due to mergers and acquisitions, business liquidation, insolvency or reorganization and renaming
Ministry of Defense(n) กระทรวงกลาโหม
accumulated deficit(n) ขาดทุนสะสม เช่น The accumulated deficit will have to be funded in one of three ways: through higher premiums, reductions in costs, or a transfer from the general fund.
attention deficit disorder(n) โรคสมาธิสั้น เช่น According to the National Institute of Mental Health, attention deficit disorder (ADD) is a legitimate psychologic condition., See also: attention deficit hyperactivity disorder ADHD, Syn. ADD

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
def(sl) แน่นอน
deft(adj) คล่องแคล่ว, See also: ชำนาญ, มีทักษะ, Syn. adroit, dexterous, proficient, Ant. undept, maladroit, clumsy
defy(vt) ท้าทายอำนาจ, See also: ท้า, เป็นปฏิปักษ์, Syn. challenge, dare
defy(vt) ฝ่าฝืน, See also: ดื้อดึง, ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง, Syn. disobey, break, violate, Ant. obey
defer(vt) ยืดเวลา, See also: เลื่อนออกไป, ถ่วงเวลา, เหนี่ยวรั้ง, Syn. delay, put off
defog(vi) กำจัดไอน้ำออกจากกระจกหรือเลนส์, See also: ขจัดหมอก, Syn. demist
defog(vt) กำจัดไอน้ำออกจากกระจกหรือเลนส์, See also: ขจัดหมอก, Syn. demist
deface(vt) ทำให้มีรอยตำหนิ, See also: ทำให้เสียโฉม, ขีดเขียนจนเสีย, Syn. damage, deform, disfigure, mar
defame(vt) ทำลายชื่อเสียง, See also: ทำให้เสียชื่อเสียง, กล่าวให้ร้าย, Syn. backbite, denigrate, discredit, disparage, malign, revile, vilify, Ant. extol, laud, praise
defame(vt) ทำให้เสียชื่อเสียง, See also: ทำให้เสื่อมเสีย, Syn. besmirch, traduce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deface(ดิเฟส') vt. ทำให้ใบหน้าเสีย,ทำให้เสียโฉม,เอาผิวหน้าออก, See also: defaceable adj. defacement n., Syn. mar
defacto(ดิแฟค'โท) ความจริงแล้ว,ซึ่งมีอยู่จริง
defame(ดิเฟม') vt. ทำลายชื่อเสียง,ใส่ร้ายป้ายสี., See also: defamation n. ดูdefame defamatory adj. ดูdefame
default(ดิฟอลทฺ') v.,n. (การ) ไม่ยอมชำระหนี้,ไม่เข้าร่วมแข่ง,แพ้การแข่งขันเนื่องจากไม่มาแข่ง,ไม่ปฏิบัติตามสัญญา,แพ้คดีเพราะไม่ยอมมาศาล,ทางเลือกก่อนเมื่อไร้ทางเลือก, Syn. failure ค่าโดยปริยายค่าเริ่มต้นหมายถึง ค่าค่าหนึ่งที่กำหนดไว้ในโปรแกรมสำเร็จ ทุกโปรแกรม ให้เป็นค่าที่ใช้ในตอนเริ่มต้นโปรแกรม ทุกครั้งที่เรียกโปรแกรมนี้ใช้ คอมพิวเตอร์ก็จะใช้ค่าที่ตั้งไว้นี้ เช่น ในโปรแกรม Page Maker กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ว่า ให้ขนาดของหน้าเป็น A4 ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ก็จะกำหนดขนาดของหน้ามาเป็น A4 ก่อนเสมอ หากต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ก็ย่อมทำได้
defeasance(ดิฟี'ซันซฺ) n. การยกเลิก. การทำให้โมฆะ. การเพิกถอน,ภาวะที่ถูกยกเลิกหรือเพิกถอน
defeasible(ดิฟี'ซิเบิล) adj. ซึ่งยกเลิกได้,ซึ่งเพิกถอนได้
defeat(ดิฟีท') vt. ทำให้พ่ายแพ้,ชนะ,ทำให้เสีย,ยกเลิก,ลบล้าง,กำจัด n. การทำให้พ่ายแพ้,การได้ชัยชนะ,ความพ่ายแพ้,ความล้มเหลว, Syn. failure
defeatism(ดิฟีท'ทิสซึม) n. ลัทธิ ,ยอมแพ้.
defecate(เดฟ'ฟะเคท) vi. ถ่ายอุจจาระ. vt. ขจัดสิ่งโสโครกออก., See also: defecation n. ดูdefecate defecator n. ดูdefecate
defect(ดิเฟคทฺ') {defected,defecting,defects} n. ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ข้อเสียหาย,สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง. vi. ละทิ้ง,เอาใจออกห่าง,หนีงาน,หลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. flaw-A. strength

English-Thai: Nontri Dictionary
deface(vt) ทำให้เสียโฉม,ทำให้เสียรูป,ทำให้ไม่สวย,ทำให้นุ่มสลวย
defalcation(n) การฉ้อโกง,การฉ้อฉล,การยักยอก
defamation(n) การใส่ร้าย,การทำให้เสียชื่อเสียง,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,หมิ่นประมาท,สบประมาท
default(n) การผิดสัญญา,การไม่ทำตาม,การละเลย,ความขาดแคลน
default(vt) ผิดสัญญา,ผิดนัด,ไม่ปฏิบัติตาม,ละเลย,เพิกเฉย,ขาดแคลน
defeat(vt) มีชัยต่อ,กำจัด,ลบล้าง,ทำให้แพ้,ทำให้ไร้ผล
defect(n) ความบกพร่อง,ข้อบกพร่อง,ข้อเสีย,ปมด้อย
defect(vi) เอาใจออกห่าง,ละทิ้ง,ปลีกตัว,หลบหนี้,หนีงาน
defection(n) การปลีกตัวออกจาก,การเอาใจออกห่าง,การละทิ้ง,การหนีออกนอกประเทศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
defaecation reflex; reflex, defecation; reflex, rectalรีเฟล็กซ์ถ่ายอุจจาระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
defaecation, fragmentary; defecation, fragmentaryอาการถ่ายอุจจาระกะปริดกะปรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
defaecation; defecationการถ่ายอุจจาระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
defalcationการยักยอกทรัพย์ [ดู misappropriation] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defamationความผิดฐานหมิ่นประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defamation insuranceการประกันภัยการหมิ่นประมาท [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
defamatory libelการหมิ่นประมาทโดยทางโฆษณาเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defatted-หมดไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
default๑. โดยปริยาย๒. ค่าโดยปริยาย [มีความหมายเหมือนกับ default value] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
default๑. การผิดนัด (ก. แพ่ง)๒. การขาดนัด (ก. วิ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Defaultผิดนัด (ชำระหนี้) [เศรษฐศาสตร์]
Default1) โดยปริยาย 2) ค่าโดยปริยาย, 1) โดยปริยาย 2) ค่าโดยปริยาย [มีความหมายเหมือนกับ default value], Example: การกำหนดค่า หรือรูปแบบเริ่มแรก ถ้าไม่กำหนดคอมพิวเตอร์จะกำหนดค่าให้เอง [คอมพิวเตอร์]
Default (Law)การขาดนัด (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Defecationอุจจาระ,การถ่าย,การถ่ายอุจจาระ,ถ่ายอุจจาระ [การแพทย์]
Defecation Reflexการอยากถ่ายอุจจาระ [การแพทย์]
Defectแหว่ง [การแพทย์]
Defectรูรั่ว [การแพทย์]
Defect correction methods (Numerical analysis)วิธีการแก้ไขจำนวนพร่อง (การวิเคราะห์เชิงตัวเลข) [TU Subject Heading]
Defective productผลิตภัณฑ์มีตำหนิ [การบัญชี]
Defective Virusesไวรัสที่บกพร่อง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
def(n, slang) เยี่ยม, เจ๋ง, แจ๋ว, จ๊าบ, สุดยอด, See also: cool, excellent, unreal, Syn. great
defปกป้อง,ป้องกัน ย่อมาจากคำว่า defend
defeat(vt) ปราบ
defense[ดิเฟนซฺ'] (n) กลาโหม
deferred goodwill(n) ค่าความนิยมรอตัดบัญชี
deferred royalty(n) ค่าลิขสิทธิ์รอตัดบัญชี
defiantly[yaang mai mee sum-maa-kaa-raa-wa] (adv) อย่างไม่มีสัมมาคารวะ
defibillatorเครื่องปั้มหัวใจ, เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า
defibrillator(n) เครื่องกระตุ้นหัวใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
defAbove all, logic requires precise definitions.
defAbove all, scientific terms call for precise definitions.
defA budget deficit must be financed somehow.
defA budget deficit will occur because of a revenue shortfall.
defA common way to finance a budget deficit is to issue bonds.
defA considerable amount of money was appropriated for the national defense.
defActually, we had prepared ourselves for defeat.
defA dictionary defines words.
defA good lawyer would leave no stone unturned in his efforts to defend his client.
defAgriculture is defined as the cultivation of soil for growing crops.
defA huge federal budget deficit has been plaguing the American economy for many years.
defAll the soldiers were called out by the king to defend the castle against all opposition.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดไม้ทำลายป่า(v) deforest, Example: ชาวบ้านตัดไม้ทำลายป่าในเขตต้นน้ำลำธารเพื่อใช้พื้นที่ทำไร่เลื่อนลอย
มาตรการป้องกัน(n) defensive measure, See also: preventive measure, Syn. วิธีการป้องกัน, Example: คณะกรรมการร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกัน เท่าที่คิดว่าน่าจะรอบคอบและเป็นผลดีที่สุด, Count Unit: มาตรการ, Thai Definition: แนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ปรารถนา
ออกตัว(v) defend, See also: protect, shield, plead, alibi, Example: ผู้ถูกกล่าวหาออกตัวปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้, Thai Definition: กล่าวกันตัวเองไว้ก่อน
สู้คดี(v) defend, Syn. ต่อสู้คดี, Example: ผมยอมสู้คดีดีกว่าหลบหนีเพราะไม่ได้ทำผิดอะไร, Thai Definition: ต่อสู้เพื่อเอาผิดในทางกฎหมายให้ได้
สาดโคลน(v) malign, See also: defame, slander, Syn. ทำลายชื่อเสียง, ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียหาย
ผู้แปรพักตร์(n) defector, Ant. ผู้ภักดี, Example: นายสุธรรม แสงประทุม อดีตส.ส. พลังธรรม เป็นผู้แปรพักตร์จากประชาธิปัตย์มาอยู่กับ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เอาใจออกหาก, ไม่ซื่อตรง และไปเข้าร่วมกับฝ่ายตรงข้าม
แก้คดี(v) defend, See also: put up a plea, plead for, Example: เงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อวิ่งเต้นขอแก้คดีค้าไม้เถื่อน
วางเพลิง(v) defame, See also: slander, frame, malign, Syn. ว่าร้าย, ให้ร้าย, นินทา, Thai Definition: พูดให้ร้ายคนอื่นลับหลัง
วิกล(adj) deformed, See also: disfigured, crippled, weak, feeble, impaired, imperfect, Syn. ไม่ปกติ, อ่อนแอ, ไม่สมบูรณ์
ให้ร้าย(v) defame, See also: malign, slander, smear, vilify, abuse, Syn. ป้ายสี, ให้ร้ายป้ายสี, ใส่ความ, ใส่ร้าย, ป้ายร้าย, Example: เขาได้ใช้วิธีประจบสอพลอเลียเจ้านายหรือแม้กระทั่งให้ร้ายเพื่อนร่วมงานเพื่อประโยชน์ตนเอง, Thai Definition: ใส่ความผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์[anurak] (v) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect  FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
เอาชนะ[aochana] (v, exp) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat  FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
อปรา[aparā] (v) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten  FR: perdre ; être battu
อภิบาล[aphibān] (v) EN: protect ; guard ; take care of ; look after  FR: protéger ; défendre ; prendre soin
อัปยศ[appayot] (adj) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious  FR: ignoble ; honteux
อารักขา[ārakkhā] (v) EN: protect ; guard ; take care ; defend  FR: protéger ; sauvegarder
อัตคัด[attakhat] (adj) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy  FR: indigent ; nécessiteux
เบือนเรื่อง[beūoen reūang] (v, exp) EN: twist a story  FR: déformer une histoire
เบี้ยว[bīo] (v) EN: distort ; deform  FR: déformer
เบี้ยว[bīo] (adj) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting  FR: déformé ; tordu

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFT D EH1 F T
DEFY D IH0 F AY1
DEFEE D EH1 F IY0
DEFEX D EH1 F EH2 K S
DEFOE D IH0 F OW1
DEFEO D IY1 F IY0 OW0
DEFER D IH0 F ER1
DEFCON D EH0 F K AA1 N
DEFECT D IY1 F EH0 K T
DEFECT D IH0 F EH1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deft (j) dˈɛft (d e1 f t)
defy (v) dˈɪfˈaɪ (d i1 f ai1)
defer (v) dˈɪfˈɜːʳr (d i1 f @@1 r)
deface (v) dˈɪfˈɛɪs (d i1 f ei1 s)
defame (v) dˈɪfˈɛɪm (d i1 f ei1 m)
defeat (v) dˈɪfˈiːt (d i1 f ii1 t)
defect (n) dˈiːfɛkt (d ii1 f e k t)
defect (v) dˈɪfˈɛkt (d i1 f e1 k t)
defend (v) dˈɪfˈɛnd (d i1 f e1 n d)
defers (v) dˈɪfˈɜːʳz (d i1 f @@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
确定[què dìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] definite; certain; fixed; to fix (on sth); to determine; to be sure; to ensure; to make certain; to ascertain; to clinch; to recognize; to confirm; OK (on computer dialog box), #940 [Add to Longdo]
[quē, ㄑㄩㄝ, ] deficiency; lack; scarce; vacant post; to run short of, #1,902 [Add to Longdo]
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, ] deficient; owe; to lack; yawn, #3,130 [Add to Longdo]
防守[fáng shǒu, ㄈㄤˊ ㄕㄡˇ, ] defend; protect (against), #3,399 [Add to Longdo]
亏损[kuī sǔn, ㄎㄨㄟ ㄙㄨㄣˇ, / ] deficit; (financial) loss, #3,618 [Add to Longdo]
击败[jī bài, ㄐㄧ ㄅㄞˋ, / ] defeat; beat, #3,808 [Add to Longdo]
定义[dìng yì, ㄉㄧㄥˋ ㄧˋ, / ] definition, #4,853 [Add to Longdo]
被告[bèi gào, ㄅㄟˋ ㄍㄠˋ, ] defendant, #4,864 [Add to Longdo]
[huǐ, ㄏㄨㄟˇ, / ] defame; to slander, #5,052 [Add to Longdo]
保卫[bǎo wèi, ㄅㄠˇ ㄨㄟˋ, / ] defend; safeguard, #5,147 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
definieren(vt) |definierte, hat definiert, etw.(A)| ให้คำจำกัดความ, นิยาม, กำหนด, จำกัดวง
Definition(n) |die, pl. Definitionen| คำนิยาม, คำจำกัดความ, See also: Related: definieren
Anmeldeformular(n) |das, pl. Anmeldeformular| แบบฟอร์ม, ใบสมัคร เช่น Bitte Anmeldeformular deutlich und gut lesbar ausfüllen! Denken Sie an eine Kopie für Ihre Unterlagen!

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Defibrillation {f} [med.]การช็อคกระตุ้นการเต้นของหัวใจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Defekt {m}failure [Add to Longdo]
Defäkation {f}; Stuhlentleerung {f}defaecation [Add to Longdo]
Defätismus {m}; Miesmacherei {f}; Schwarzseherei {f}defeatism [Add to Longdo]
Defekt {m}; Mangel {m}; Schaden {m} | Defekte {pl}; Mängel {pl} | körperlicher Defekt; körperlicher Schaden | geistiger Defekt; geistiger Schaden | mechanischer Defektdefect; fault | defects | physical defect | mental defect | mechanical defect [Add to Longdo]
Defekt {m}; Macke {f} | Defekte {pl}; Mucken {pl}bug | bugs [Add to Longdo]
Defektelektron {n}; Loch (Halbl.) {n}p-hole [Add to Longdo]
Definition {f} | Definitionen {pl}definition | definitions [Add to Longdo]
Definition {f} [math.]definition [Add to Longdo]
Definitionsbereich {m} [math.]domain [Add to Longdo]
Defizient {m} [math.]deficient [Add to Longdo]
Defizienz {f}; Mangelhaftigkeit {f}deficiency [Add to Longdo]
Defizit {n}; Minusbetrag {m} | Defizite {pl}deficit | deficits [Add to Longdo]
Deflation {f} [math.] | Deflationen {pl}deflation | deflations [Add to Longdo]
Deformation {f}; Verzerrung {f}strain [Add to Longdo]
Defizit (Gewinn; Überschuss; Steigerung) aufweisento show a deficit (profit; surplus; rise) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
défense de fumer!(phrase) ห้ามสูบบุหรี่!

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P) [Add to Longdo]
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD [Add to Longdo]
GNPデフレーター[ジーエヌピーデフレーター, ji-enupi-defure-ta-] (n) GNP deflator [Add to Longdo]
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]
HIV[エッチアイブイ, ecchiaibui] (n) (See ヒト免疫不全ウイルス) human immunodeficiency virus; HIV [Add to Longdo]
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising [Add to Longdo]
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID [Add to Longdo]
SCIDマウス[スキッドマウス, sukiddomausu] (n) SCID mouse (severe combined immune deficiency) [Add to Longdo]
TMD[ティーエムディー, tei-emudei-] (n) theater missile defense; TMD [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] defined context set [Add to Longdo]
チャネルデフィニションフォーマット[ちゃねるでふぃにしょんふぉーまっと, chanerudefinishonfo-matto] channel definition format [Add to Longdo]
データ定義言語[データていぎげんご, de-ta teigigengo] Data Definition Language, DDL [Add to Longdo]
デファクトスタンダード[でふぁくとすたんだーど, defakutosutanda-do] de facto standard [Add to Longdo]
デフォルト[でふぉると, deforuto] default [Add to Longdo]
デフォルトインスタンス[でふぉるといんすたんす, deforutoinsutansu] default instance [Add to Longdo]
デフォルトデータ[でふぉるとでーた, deforutode-ta] default data [Add to Longdo]
デフォルト時の解釈[デフォルトときのかいしゃく, deforuto tokinokaishaku] default assumption [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top