ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decor

D IH0 K AO1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decor-, *decor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decor(n) การตกแต่ง, See also: การประดับประดา
decorum(n) มารยาท, See also: สมบัติผู้ดี, Syn. propriety, dignity
decorate(vt) ประดับ, See also: ตกแต่ง, ประดับประดา, เสริมแต่ง, Syn. adorn, array, beautify, bedeck, deck, embellish, festoon, garnish, grace, ornament
decorate(vt) มอบหรือประดับรางวัลเพื่อยกย่องความกล้าหาญ, See also: ติดเหรียญกล้าหาญ, ประดับเกียรติยศ, Syn. award a decoration to, award a mark of honor, honor
decorous(adj) เหมาะสม, See also: ถูกกาลเทศะ, มีมารยาท
decorator(n) ช่างตกแต่ง, See also: นักออกแบบตกแต่งภายใน
decoration(n) การตกแต่ง, See also: การประดับประดา
decoration(n) เครื่องตกแต่ง, See also: เครื่องประดับ, Syn. adornment, embellishment, garnish, ornament, ornamentation
decoration(n) เครื่องราชอิสริยาภรณ์, See also: เครื่องยศ, เครื่องหมายเกียรติยศ, Syn. award, badge, emblem, medallion, laurel wreath, ribbon
decorative(adj) ซึ่งใช้ตกแต่งหรือประดับประดา, See also: ซึ่งตกแต่งแล้ว, มีการตกแต่งอย่างหรูหรา, Syn. ornamental, attractive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decor(เดคอร์') n. การประดับ,วิธีการตกแต่ง
decorate(เดค'คะเรท) vt.,vi. ประดับ,ตกแต่ง, See also: decorateness n. การประดับหรือตกแต่ง
decoration(เดคคะเร'เชิน) n. การตกแต่ง,เครื่องตกแต่ง,เครื่องยศ,อิสริยาภรณ์,หนังสือชมเชย, Syn. ornamentation
decorator(เดค'คะเรเทอะ) n. นักตกแต่ง
decorous(เดค'คะรัส) adj. มีมารยาท,มีการอบรมที่ดี,ไม่น่าเกลียด,งดงาม,decorousness n.
decorum(ดิคอ'รัม) n. มารยาท,สมบัติผู้ดี,ความงดงาม,ความไม่น่าเกลียด

English-Thai: Nontri Dictionary
decorate(vt) ประดับ,ตกแต่ง
decoration(n) การประดับ,เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องยศ
decorative(adj) เกี่ยวกับการตกแต่ง,เกี่ยวกับความงาม
decorator(n) มัณฑนากร,นักตกแต่งภายใน
decorous(adj) มีมารยาท,มีกิริยาดี,มีการอบรมดี,มีสมบัติผู้ดี,งดงาม
decorum(n) ความมีมารยาท,ความมีกิริยาดี,สมบัติผู้ดี,ความงดงาม
indecorous(adj) ไม่เหมาะ,ไม่ถูกกาลเทศะ,ผิดมารยาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decorative artมัณฑนศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decorticate rigidityสภาพแข็งเกร็งเสมือนไร้สมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decortication๑. การลอกเปลือก, การปอกเปลือก (ผิว, ถุงหุ้ม)๒. สภาพเสมือนไร้เปลือกสมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decorumความผสาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decorationการตกแต่ง [TU Subject Heading]
Decoration and ornamentการตกแต่งและการประดับ [TU Subject Heading]
Decoration and ornament, Rusticการตกแต่งและการประดับแนวชนบท [TU Subject Heading]
Decorations of honorเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ [TU Subject Heading]
Decorative artsมัณฑนศิลป์ [TU Subject Heading]
Decorticationขาดการติดต่อกับเปลือกสมอง [การแพทย์]
Decorticationการเลาะเนื้อผิวปอด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Decoration for officerเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอิสริยาภรณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decorDo up the box with decorative tape.
decorHe studied interior decoration.
decorI like to decorate my apartment to suit my taste.
decorI spent a holidays decorating the house.
decorI think I prefer this room as it was, before we decorated it.
decorMy wife showed excellent taste in decorating the room.
decorShe decorated her house regardless of cost.
decorShe decorated her room with bright color.
decorShe decorated her room with roses.
decorShe decorated the wall with pictures.
decorShe has aspirations to become an interior decorator.
decorThe church is decorated with flowers for the wedding.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนิม(n) decoration, See also: adornment, Syn. เครื่องประดับ, ถนิม, Notes: (เขมร)
ภูษิต(v) decorate, See also: adorn, ornament, Syn. ประดับ, แต่ง, Notes: (สันสกฤต)
ประดับไฟ(v) decorate with the light, Example: สวนสนุกยูโรดิสนีย์มีการติดตั้งต้นคริสต์มาสสูง 18 เมตรพร้อมประดับไฟ 7,000 ดวงเพื่อสร้างความสว่างไสวในค่ำคืนคริสต์มาส, Thai Definition: ติดดวงไฟให้สว่างไสว
ตัดแต่ง(v) trim, See also: decorate, beautify, dress, Example: พ่อจะลงมือตัดแต่งต้นไม้ในสวนเองถ้ามีเวลาว่าง, Thai Definition: ตัดออกให้ได้รูปทรงตามต้องการอย่างสวยงาม
สิ่งประดับ(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องประดับ, เครื่องตกแต่ง, Example: เขากวาดสายตาไปรอบๆ ห้องโล่งที่ปราศจากสิ่งประดับตกแต่งใดๆ นอกจากโต๊ะเตี้ยกลางห้องตัวหนึ่งเท่านั้น
เครื่องประดับ(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องตกแต่ง, สิ่งประดับ, Example: ประติมากรรมซึ่งแฝงอยู่กับศิลปกรรมอื่นๆ เป็นเครื่องประดับตกแต่งศิลปสถานและศิลปวัตถุให้เกิดคุณค่าความงาม, Count Unit: ชิ้น, ชุด
เครื่องประดับ(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, Syn. เครื่องเพชรพลอย, Example: ครูไปทำงานเป็นช่างออกแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับเพชรพลอยต่างๆ ให้กับห้างบีกริมของเยอรมัน, Count Unit: ชิ้น, ชุด, Thai Definition: เครื่องตกแต่งกายมี สร้อย แหวน นาฬิกา เป็นต้น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์(n) insignia, See also: decoration given by the king, Syn. ตรา, เหรียญตรา, เหรียญ, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดฯ ให้สร้างเหรียญตราหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อพระราชทานแก่ข้าราชการผู้กระทำความชอบ, Thai Definition: สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการหรือส่วนพระองค์, เรียกเป็นสามัญว่า ตรา
เครื่องสด(n) decorations of fresh flowers or leaves or banana stalks, Thai Definition: ของสด เช่น หยวก ใบตอง ดอกไม้ และผลไม้บางชนิดที่ประดิษฐ์ขึ้นสำหรับตกแต่งเชิงตะกอนที่เผาศพเป็นต้น, ถ้ามุ่งเอาหยวกเป็นหลักก็เรียกว่า เครื่องหยวก
เครื่องสะดุ้ง(n) decorative naga, Syn. นาคสะดุ้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่า[ā] (v) EN: decorate
ฉาก[chāk] (n) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene  FR: scène [f] ; décor [m] ; rideau [m] ; écran [m]
ฉากละกร[chāk lakhøn] (n) EN: scenery  FR: décor [m] ; décors [mpl]
ช่างกระจก[chang krajok] (n) EN: glassworker ; building glazier ; glazier ; decorative glass worker  FR: vitrier [m]
ดอก[døk] (n) EN: decorative pattern ; figure ; polka dot  FR: motif décoratif [m]
การประดับ[kān pradap] (n) EN: decoration  FR: décoration [f]
การตกแต่ง[kān toktaeng] (n) EN: decoration
การตกแต่งบ้าน[kān toktaeng bān] (n, exp) EN: home decoration
การตกแต่งภายใน[kān toktaeng phāinai] (n, exp) EN: interior design  FR: décoration intérieure [m]
เครื่องประดับ[khreūang pradap] (n) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory  FR: décoration [f] ; ornement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DECOR D IH0 K AO1 R
DECOR D EY1 K AO0 R
DECORTE D IH0 K AO1 R T IY0
DECORUM D IH0 K AO1 R AH0 M
DECORATE D EH1 K ER0 EY2 T
DECOROUS D EH1 K ER0 AH0 S
DECORATED D EH1 K ER0 EY2 T IH0 D
DECORATED D EH1 K ER0 EY2 T AH0 D
DECORDOVA D IY2 K AO2 R D OW1 V AH0
DECORATOR D EH1 K ER0 EY2 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decor (n) dɛɪkˈɔːr (d ei k oo1 r)
decorum (n) dˈɪkˈɔːrəm (d i1 k oo1 r @ m)
decorate (v) dˈɛkərɛɪt (d e1 k @ r ei t)
decorous (j) dˈɛkərəs (d e1 k @ r @ s)
decorated (v) dˈɛkərɛɪtɪd (d e1 k @ r ei t i d)
decorates (v) dˈɛkərɛɪts (d e1 k @ r ei t s)
decorator (n) dˈɛkərɛɪtər (d e1 k @ r ei t @ r)
decorating (v) dˈɛkərɛɪtɪŋ (d e1 k @ r ei t i ng)
decoration (n) dˌɛkərˈɛɪʃən (d e2 k @ r ei1 sh @ n)
decorative (j) dˈɛkərətɪv (d e1 k @ r @ t i v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, / ] decoration; ornament; to decorate; to adorn; to hide; to conceal (a fault); excuse (to hide a fault); to play a role (in opera); to impersonate, #6,604 [Add to Longdo]
花纹[huā wén, ㄏㄨㄚ ㄨㄣˊ, / ] decorative design, #14,707 [Add to Longdo]
饰物[shì wù, ㄕˋ ㄨˋ, / ] decorations; jewelry, #26,023 [Add to Longdo]
牌楼[pái lou, ㄆㄞˊ ㄌㄡ˙, / ] decorated archway, #31,784 [Add to Longdo]
纹饰[wén shì, ㄨㄣˊ ㄕˋ, / ] decorative motif; figure, #40,715 [Add to Longdo]
体统[tǐ tǒng, ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] decorum; propriety; arrangement or form (of piece of writing), #80,828 [Add to Longdo]
缀饰[zhuì shì, ㄓㄨㄟˋ ㄕˋ, / ] decorate; decoration [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstattung {f} | Ausstattungen {pl}decor | decors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どんど;とんど[dondo ; tondo] (n) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
どんど焼き;どんど焼[どんどやき, dondoyaki] (n) (See どんど) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
インテリアデコレーション[interiadekore-shon] (n) interior decoration [Add to Longdo]
インテリアバール[interiaba-ru] (n) prying tool used in interior decoration (wasei [Add to Longdo]
ストラップ[sutorappu] (n) strap (often decorative for key-holder, mobile phones, etc.) [Add to Longdo]
デコトラ[dekotora] (n) decorated truck; art truck [Add to Longdo]
デコラティブ[dekorateibu] (adj-na) decorative [Add to Longdo]
デコレーション[dekore-shon] (n) decoration; (P) [Add to Longdo]
デコレーションケーキ[dekore-shonke-ki] (n) decorated cake (wasei [Add to Longdo]
デコ電[デコでん, deko den] (n) (See 姫電) decorated cell phone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  decor
      n 1: decoration consisting of the layout and furnishings of a
           livable interior [syn: {interior decoration}, {decor}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top