ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decline

D IH0 K L AY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decline-, *decline*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decline(n) ทางลาด, See also: การเอียงลาด, Syn. descent, declivity, downslope, slope
decline(vt) ปฏิเสธ, See also: บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ไม่รับสมัคร, Syn. pass up, refuse, spurn, Ant. accept
decline(vi) ปฏิเสธ, See also: บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ไม่รับสมัคร, Syn. fail to accept, refuse, reject, spurn, Ant. accept
decline(n) ภาวะตกต่ำ, See also: ความตกต่ำ, ความเสื่อม, การถดถอย, Syn. decay, deterioration, downfall, retrogression, degeneration, enfeeblement, retrogression, weakening, Ant. improvement, rise
decline(vi) แย่ลง, See also: เสื่อม, โทรม, ตกต่ำ, เลวลง, ลดลง, Syn. decay, decompose, diminish, deteriorate, dwindle, decrease, fade away, fail, go down, wane, weaken, worsen, Ant. increase, improve, strengthen
decline(vi) ลาด, See also: เอียง, ลาดลง, Syn. incline downward, slope downward, Ant. rise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decline(ดิไคลน') vi.,n. (การ) เอียง,ลาด,เสื่อมลง,ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่ยอม, Syn. lessen

English-Thai: Nontri Dictionary
decline(n) ความทรุดโทรม,ความเสื่อม,การปฏิเสธ,ตอนจบ
decline(vi) เสื่อมลง,บ่ายเบน,ลดถอย,คล้อยต่ำ,เอียงลง
decline(vt) ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่รับ,ไม่ยอม,กระจายคำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decline๑. ทุเลา (โรค)๒. ทรุดลง (ผู้ป่วย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decline listรายการภัยที่ปฏิเสธ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decline Periodระยะที่อาการทุเลาลง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
declineAll of us want prices to decline.
declineAn increase in customer complaints could signal a decline in business.
declineAs civilization advances, poetry almost necessarily declines.
declineAs I grew older, my health declined.
declineAt anytime an invitation you can't decline.
declineBriefly stated, Hobsbawm's thesis is that the history of the twentieth century is that of the decline of civilization.
declineDecline his offer to help me.
declineHe declined in health.
declineHe declined my proposal.
declineHe declined my request, saying that he was busy.
declineHe declined their invitation.
declineHe declined the job-offer very politely.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลาลง(v) decrease, See also: decline, diminish, lessen, go down, subside, lower, reduce, Syn. ลดลง, เบาบางลง, Example: เดือนนี้งานของเราก็เพลาลงบ้าง ไม่ได้หนักหน่วงเหมือนเดือนที่แล้ว
ความเสื่อม(n) decline, See also: deterioration, decrease, decay, degeneration, Syn. ความเสื่อมถอย, ความเสื่อมโทรม, ความตกต่ำ, การถดถอย, Example: ในปัจจุบันวัยรุ่นมีทางไปสู่ความเสื่อมมากกว่าทางดีเพราะเพื่อนมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นอยู่ไม่น้อย
เฉา(v) fade, See also: decline, flag, Syn. ร่วงโรย, ไม่สดชื่น, Ant. สด, ใหม่, Example: เธอตระหนักดีว่าความสวยงามที่มีอยู่จะต้องเฉาไปตามวันเวลา
ตกอันดับ(v) be degraded, See also: decline, Example: ความสำคัญของเขาตกอันดับไปแล้วเมื่อเจ้านายชื่นชอบพนักงานคนใหม่
เสื่อม(v) deteriorate, See also: decline, Example: ถ้าหากข้าราชการคอร์รัปชั่น ประชาชนอาจจะเสื่อมศรัทธา และไม่อยากเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย, Thai Definition: เสียไป, สิ้นไป
เสื่อมถอย(v) decline, See also: rot, sink, Syn. เสื่อมโทรม, ถดถอย, หมดสภาพ, ถอยหลัง, Example: ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่กรุงสุโขทัยเริ่มเสื่อมถอย และได้เสียเอกราชแก่กรุงศรีอยุธยา
ตกต่ำ(v) decline, See also: be depressed, be in recession, Syn. ถดถอย, ต่ำ, เสื่อมถอย, เสื่อมลง, Ant. รุ่งโรจน์, ขึ้นสูง, Example: เศรษฐกิจของโลกในขณะนี้ตกต่ำอย่างมากจนทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในหลายประเทศ, Thai Definition: มีฐานะหรือค่าลดลงกว่าเดิม
ร่วงโรย(v) fade, See also: decline, flag, wither, languish, weaken, deteriorate, lose vitality, Syn. โรยรา, เหี่ยวเฉา, Ant. สด, ใหม่, Example: สังขารของคนเรานับวันจะร่วงโรยไปตามกาลเวลา, Thai Definition: เสื่อมหรือเซียวลงไปตามเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉา[chao] (v) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline  FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
การลดลง[kān lotlong] (n, exp) EN: decrease ; decline ; drop   FR: baisse [f] ; abaissement [m] ; chute [f]
ความเสื่อม[khwām seūam] (n) EN: decline ; deterioration ; decrease ; decay ; degeneration  FR: décadence [f] ; déclin [m] ; détérioration [f]
แหล่งเสื่อมโทรม[laeng seūamsōm] (n) EN: slum ; rotten place ; decayed area ; area in decline  FR: taudis [mpl] ; bidonville [m]
ลดลง[lotlong] (n) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce  FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître
ไม่รับผิดชอบ[mai rapphitchøp] (adj) EN: be irresponsible ; be not responsible ; disclaim a responsibility  FR: décliner toute responsabilité
มือตก[meūtok] (v) EN: downgrade ; go downhill ; be unfortunate ; fail ; be on the decline ; lose one's touch  FR: décliner
น้อยลง[nøi long] (x) EN: be smaller ; get smaller ; get less ; decrease ; decline ; lessen ; diminish ; abate  FR: décroître ; s'amoindrir ; diminuer
ปัด[pat] (v) EN: reject ; disclaim ; refuse ; decline  FR: rejeter ; repousser
ปฏิเสธ[patisēt] (v) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow  FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer

CMU English Pronouncing Dictionary
DECLINE D IH0 K L AY1 N
DECLINED D IH0 K L AY1 N D
DECLINER D IH0 K L AY1 N ER0
DECLINES D IH0 K L AY1 N Z
DECLINERS D IH0 K L AY1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decline (v) dˈɪklˈaɪn (d i1 k l ai1 n)
declined (v) dˈɪklˈaɪnd (d i1 k l ai1 n d)
declines (v) dˈɪklˈaɪnz (d i1 k l ai1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跌幅[diē fú, ㄉㄧㄝ ㄈㄨˊ, ] decline (in value); extent of a drop, #6,023 [Add to Longdo]
衰退[shuāi tuì, ㄕㄨㄞ ㄊㄨㄟˋ, 退] decline; fall; drop; falter, #12,038 [Add to Longdo]
颓势[tuí shì, ㄊㄨㄟˊ ㄕˋ, / ] decline (in fortune), #26,570 [Add to Longdo]
不置可否[bù zhì kě fǒu, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄎㄜˇ ㄈㄡˇ, ] decline to comment; not express an opinion; be noncommittal; hedge, #34,605 [Add to Longdo]
败落[bài luò, ㄅㄞˋ ㄌㄨㄛˋ, / ] decline (in wealth and position), #61,225 [Add to Longdo]
璧谢[bì xiè, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄝˋ, / ] decline (a gift) with thanks [Add to Longdo]
衰运[shuāi yùn, ㄕㄨㄞ ㄩㄣˋ, / ] decline in fortunes [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kursrückgang {m}decline in prices [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じり安[じりやす, jiriyasu] (n) gradual decline (of stock prices) [Add to Longdo]
アーバンデクライン[a-bandekurain] (n) urban decline [Add to Longdo]
移ろう[うつろう, utsurou] (v5u,vi) (1) to change (with the passage of time); (2) to fade; to wane; to decline [Add to Longdo]
萎靡[いび, ibi] (n,vs) decline; decay [Add to Longdo]
一斉安[いっせいやす, isseiyasu] (n) all-round (market) decline [Add to Longdo]
黄昏れる[たそがれる, tasogareru] (v1,vi) (1) to fade into dusk; to fade into twilight; (2) to decline; to wane; to abate [Add to Longdo]
下がり[さがり, sagari] (n) decline; hanging down; leaving; a little after; decorative cords (hanging from the front of a sumo wrestler's belt); (P) [Add to Longdo]
下り坂[くだりざか, kudarizaka] (n) (See 上り坂) descent; downhill; decline; waning; (P) [Add to Longdo]
下り目;下がり目[さがりめ, sagarime] (n) eyes slanting downward; decline [Add to Longdo]
下押し[したおし, shitaoshi] (n) a fall or drop; decline [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
減退[げんたい, gentai] decay, decline, decrease [Add to Longdo]
低下[ていか, teika] fall (vs), degradation, decline, lowering, deterioration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decline
   n 1: change toward something smaller or lower [syn: {decline},
      {diminution}]
   2: a condition inferior to an earlier condition; a gradual
     falling off from a better state [syn: {decline},
     {declination}] [ant: {improvement}, {melioration}]
   3: a gradual decrease; as of stored charge or current [syn:
     {decay}, {decline}]
   4: a downward slope or bend [syn: {descent}, {declivity},
     {fall}, {decline}, {declination}, {declension}, {downslope}]
     [ant: {acclivity}, {ascent}, {climb}, {raise}, {rise},
     {upgrade}]
   v 1: grow worse; "Conditions in the slum worsened" [syn:
      {worsen}, {decline}] [ant: {ameliorate}, {better},
      {improve}, {meliorate}]
   2: refuse to accept; "He refused my offer of hospitality" [syn:
     {refuse}, {reject}, {pass up}, {turn down}, {decline}] [ant:
     {accept}, {have}, {take}]
   3: show unwillingness towards; "he declined to join the group on
     a hike" [syn: {refuse}, {decline}] [ant: {accept}, {consent},
     {go for}]
   4: grow smaller; "Interest in the project waned" [syn:
     {decline}, {go down}, {wane}]
   5: go down; "The roof declines here"
   6: go down in value; "the stock market corrected"; "prices
     slumped" [syn: {decline}, {slump}, {correct}]
   7: inflect for number, gender, case, etc., "in many languages,
     speakers decline nouns, pronouns, and adjectives"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top