ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

declarer

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -declarer-, *declarer*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ้ง[jaēng] (v) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare  FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
กล่าว[klāo] (n) EN: say ; speak ; talk ; deliver a speech ; remark ; utter ; pronounce ; state ; express ; mention ; declare  FR: dire ; prononcer ; parler ; déclarer ; proférer ; faire une déclaration ; énoncer
กล่าวว่า[klāo wā] (v, exp) FR: déclarer que
ปฏิญาณ[patiyān] (v) EN: pledge ; swear ; promise ; take an oath ; make a vow ; make a pledge ; declarer  FR: promettre ; s'engager formellement (à faire qqch) ; faire le serment (de) ; se jurer (de)
พักรบ[phak rop] (v, exp) EN: declare a truce ; declare an armistice  FR: déclarer une trêve ; arrêter les hostilités
เปิดเผย[poētphoēi] (v) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; open up ; unmask ; explain ; declare  FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; déclarer
ประกาศ[prakāt] (v) EN: announce ; promulgate ; proclaim ; give notice ; declare ; publish ; notice ; post ; state ; make known ; advertise  FR: annoncer ; proclamer ; déclarer ; faire savoir ; promulguer ; prononcer
ประกาศสงคราม[prakāt songkhrām] (v, exp) EN: declare war  FR: déclarer la guerre
ประกาศต่อหน้าธารกำนัล[prakāt tønā thārakamnan] (v, exp) EN: declare openly ; declare publicly ; proclaim in public  FR: déclarer publiquement
แสดงเจตนา[sadaēng jettanā] (v, exp) EN: disclose one's intention ; show one's hand / cards ; tip one's hand ; declare one's intention  FR: déclarer ses intentions ; manifester son intention ; jouer cartes sur table

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 declarer
   n 1: the bridge player in contract bridge who wins the bidding
      and can declare which suit is to be trumps [syn:
      {contractor}, {declarer}]
   2: someone who claims to speak the truth; "a bold asserter"; "a
     declarer of his intentions"; "affirmers of traditional
     doctrine"; "an asseverator of strong convictions"; "an avower
     of his own great intelligence" [syn: {asserter}, {declarer},
     {affirmer}, {asseverator}, {avower}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top