ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

declaim

D IH0 K L EY1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -declaim-, *declaim*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
declaim(vt) แสดงสุนทรพจน์อย่างฉะฉาน, See also: อ่านบทกวีอย่างฉะฉานจริงจัง, Syn. recite
declaim(vi) อ่าน, See also: ท่อง บทกวี, สุนทรพจน์ ฯลฯ, อย่างมีอรรถรส, Syn. recite
declaim against(phrv) ประกาศโจมตีต่อสาธารณชน, Syn. declare for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
declaim(ดิเคลม') v. พูดโว,พูดโผงผาง,พูดที่ครึกโครม ,ท่องออกเสียง ,พูดชุมชน

English-Thai: Nontri Dictionary
declaim(vi) พูดในที่ชุมนุมชน,แสดงปาฐกถา,แสดงสุนทรพจน์

CMU English Pronouncing Dictionary
DECLAIM D IH0 K L EY1 M
DECLAIMED D IH0 K L EY1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
declaim (v) dˈɪklˈɛɪm (d i1 k l ei1 m)
declaims (v) dˈɪklˈɛɪmz (d i1 k l ei1 m z)
declaimed (v) dˈɪklˈɛɪmd (d i1 k l ei1 m d)
declaiming (v) dˈɪklˈɛɪmɪŋ (d i1 k l ei1 m i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
美辞麗句を連ねる[びじれいくをつらねる, bijireikuwotsuraneru] (exp,v1) to declaim; to string together all sorts of flowery words [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 declaim
   v 1: recite in elocution [syn: {declaim}, {recite}]
   2: speak against in an impassioned manner; "he declaimed against
     the wasteful ways of modern society" [syn: {declaim},
     {inveigh}]

Are you satisfied with the result?Discussions