ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

debar

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -debar-, *debar*
English-Thai: Longdo Dictionary
sidebar(n) ข่าวหรือข้อมูลสั้นๆที่แทรกอยู่ข้างๆของข่าวหรือข้อความหลักทั้งในสิ่งพิมพ์บนเว็บและในหนังสือ โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อความหลัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debark(vi) ยกสัมภาระที่บรรทุกลง (คำทางการ), See also: ปลง, ยกลง, Syn. disembark, unload
debar from(phrv) ห้ามเข้า, See also: ห้าม, กั้นไว้, ขวางไว้, Syn. disbar from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debar(ดิบาร'์) {debarred,debarring,debars} vt. ห้ามเข้า,ยับยั้ง,ป้องกัน, See also: debarment n.
debark(ดิบาร์ค') vt. ทำให้ขึ้นบก,เอาสินค้าขึ้น,เอาเปลือกออก,ปลอกเปลือก -vร. ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง, See also: debarkation n. ดูdebark

English-Thai: Nontri Dictionary
debar(vt) กั้น,กีดกั้น,ขัดขวาง,ห้าม,ยับยั้ง
debark(vt) ขึ้นบก,ขึ้นจากเรือ,ขึ้นฝั่ง,ปลอกเปลือก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
debarตัดสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
debarHe was debarred from entering the club.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำหน่าย[jamnāi] (v) EN: dispose of ; get rid of ; write off  FR: se débarasser de
กำจัด[kamjat] (v) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish  FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
เก็บ[kep] (v) EN: collect ; pick ; gather  FR: ramasser ; collecter ; prélever ; débarasser
เก็บโต๊ะ[kep to] (v, exp) EN: clear the table  FR: débarasser la table
ฆ่า[khā] (v) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of  FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
เขี่ย[khīa] (v) EN: remove ; throw away ; discard ; get rid of ; scrap off ; sack ; oust  FR: se débarasser de
โค่นล้ม[khōnlom] (v) EN: eliminate ; remove ; oust ; get rid of  FR: renverser ; éliminer ; se débarasser de
กวาดล้าง[kwātlāng] (v) EN: clean up ; wipe out ; eliminate ; get rid of; purge  FR: lessiver ; purger ; se débarasser de
ไล่[lai] (v) EN: expel ; get rid of ; put out ; drive off ; drive away ; oust ; sack ; dismiss  FR: expulser ; chasser ; se débarasser de ; mettre en fuite
ล้างหน้า[lāng nā] (v, exp) EN: wash one's face  FR: se laver le visage ; se débarbouiller ; faire sa toilette

CMU English Pronouncing Dictionary
DEBARR D IH0 B AE1 R
DEBARROS D EY0 B AA1 R OW0 Z
DEBARMENT D IH0 B AA1 R M AH0 N T
DEBARTOLO D IH0 B AA0 R T OW1 L OW0
DEBARTOLO D AH0 B AA1 R T AH0 L OW0
DEBARTOLOS D AH0 B AA1 R T AH0 L OW0 Z
DEBARTOLOS D IH0 B AA0 R T OW1 L OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
debar (v) dˈɪbˈaːr (d i1 b aa1 r)
debark (v) dˈɪbˈaːk (d i1 b aa1 k)
debars (v) dˈɪbˈaːz (d i1 b aa1 z)
debarks (v) dˈɪbˈaːks (d i1 b aa1 k s)
debarked (v) dˈɪbˈaːkt (d i1 b aa1 k t)
debarred (v) dˈɪbˈaːd (d i1 b aa1 d)
debarking (v) dˈɪbˈaːkɪŋ (d i1 b aa1 k i ng)
debarring (v) dˈɪbˈaːrɪŋ (d i1 b aa1 r i ng)
debarkation (n) dˌiːbaːkˈɛɪʃən (d ii2 b aa k ei1 sh @ n)
debarkations (n) dˌiːbaːkˈɛɪʃənz (d ii2 b aa k ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
てんでんばらばら;てんでばらばら[tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes [Add to Longdo]
アルデバラン[arudebaran] (n) Aldebaran (star in the constellation Taurus) [Add to Longdo]
サイドバ;サイドバー[saidoba ; saidoba-] (n) sidebar (as on a web page) [Add to Longdo]
デバリュエーション[debaryue-shon] (n) devaluation [Add to Longdo]
出歯る[でばる, debaru] (v5r,vi) (obsc) (See 出歯亀) to behave perversely; to (sexually) assault a woman [Add to Longdo]
出張り[でばり, debari] (n) projection; ledge [Add to Longdo]
出張る[でばる, debaru] (v5r,vi) to project; to stand out; to jut out; to protrude [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 debar
   v 1: bar temporarily; from school, office, etc. [syn: {suspend},
      {debar}]
   2: prevent the occurrence of; prevent from happening; "Let's
     avoid a confrontation"; "head off a confrontation"; "avert a
     strike" [syn: {debar}, {forefend}, {forfend}, {obviate},
     {deflect}, {avert}, {head off}, {stave off}, {fend off},
     {avoid}, {ward off}]
   3: prevent from entering; keep out; "He was barred from
     membership in the club" [syn: {bar}, {debar}, {exclude}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top