ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deb

D EH1 B   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deb-, *deb*
English-Thai: Longdo Dictionary
debt securities(n) ตราสารหนี้ เช่น One of the world’s largest and most liquid bond markets is comprised of debt securities issued by the U.S. Treasury and by U.S. government agencies.
sidebar(n) ข่าวหรือข้อมูลสั้นๆที่แทรกอยู่ข้างๆของข่าวหรือข้อความหลักทั้งในสิ่งพิมพ์บนเว็บและในหนังสือ โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อความหลัก
informal debtหนี้นอกระบบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deb(n) หญิงสาวที่ออกงานสังคมเป็นครั้งแรก (คำย่อของ debutante), Syn. debutante
debt(n) ภาวะที่เป็นหนี้, See also: ภาวะลูกหนี้, ความมีหนี้, การเป็นหนี้, Syn. indebtedness
debt(n) หนี้สิน, See also: หนี้, จำนวนหนี้สิน, Syn. arrears, debit, liability, indebtedness
debit(n) รายการของเงินที่ถูกหักจากบัญชี, See also: เดบิต
debit(vt) หักบัญชี
debut(n) การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อสาธารณะชนหรือวงสังคม, See also: การปรากฏต่อสาธารณะชนเป็นครั้งแรกของนักแสดงหรือนักกีฬา, Syn. entrance into society, first public appearance
debut(n) การวางตลาดหรือเปิดตัวสินค้า, Syn. first step introduction
debut(vi) เปิดตัว, See also: วางตลาด, Syn. firstly public appear
debut(vt) เปิดตัว, See also: วางตลาด, Syn. firstly public appear
debut(n) หญิงสาวที่ออกงานสังคมครั้งแรก (เช่น ออกงานลีลาศหรือราตรีสโมสรประจำปี)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debacle(ดะบา'เคิล) n. การแตกสลาย,การกระจายตัว,การพังทะลายลงอย่างกะทันหัน,ความหายนะกะทันหัน
debar(ดิบาร'์) {debarred,debarring,debars} vt. ห้ามเข้า,ยับยั้ง,ป้องกัน, See also: debarment n.
debark(ดิบาร์ค') vt. ทำให้ขึ้นบก,เอาสินค้าขึ้น,เอาเปลือกออก,ปลอกเปลือก -vร. ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง, See also: debarkation n. ดูdebark
debase(ดิเบส') vt. ทำให้เสื่อม,ลดคุณค่า,เจือปน, See also: debasement n.
debatable(ดิเบ'ทะเบิล) adj. เป็นที่ถกเถียงกัน,เป็นปัญหา
debate(ดิเบท') {debated,debating,debates} vt.,n. (การ) ถกเถียง,อภิปราย,พิจารณา,ชิงชัย,ต่อสู้, Syn. argue
debauch(ดิบอค') {debauched,debauching,debauches} vt. ทำชั่ว,ทำให้เสื่อมทราม,ล่อลวงไปกระทำการชำเรา vi.,n. (การ) เสเพล,ปล่อยเนื้อปล่อยตัว,มั่วโลกีย์มึนเมา, See also: debauchment n. ดูdebauch
debauchee(เดบ'บอชี) n. ผู้ลุ่มหลงในสุรายาเมา,ผู้ลุ่มหลงในโลกียวิสัย,การล่อลวงไปในทางเสีย
debenture(ดิเบน'เชอะ) n. เอกสารหลักฐานการลดภาษีที่ศุลกากร,ใบหุ้นของบริษัท
debenture bondn. ใบหุ้นกู้ของบริษัท

English-Thai: Nontri Dictionary
debar(vt) กั้น,กีดกั้น,ขัดขวาง,ห้าม,ยับยั้ง
debark(vt) ขึ้นบก,ขึ้นจากเรือ,ขึ้นฝั่ง,ปลอกเปลือก
debase(vt) ลดคุณค่า,ทำให้เสื่อม,ทำให้ต่ำลง,ลดตำแหน่ง
debasement(n) การลดคุณค่า,การทำให้ต่ำลง,การทำให้เสื่อม,การลดตำแหน่ง
debatable(adj) ซึ่งยังไม่ตกลงกัน,เป็นปัญหา,เป็นที่ถกเถียงกัน
debate(n) การถกเถียง,การอภิปราย,การโต้แย้ง,การโต้วาที
debate(vt) ถกเถียง,โต้แย้ง,ต่อต้าน,ชิงชัย,โต้วาที,อภิปราย
debater(n) ผู้ถกเถียง,ผู้อภิปราย,ผู้โต้วาที
debauch(vt) กระทำชั่ว,เสเพล,ทำให้เสื่อมทราม,ทำลายความบริสุทธิ์
debauchery(n) การกระทำชั่ว,การเสเพล,การมึนเมา,การเสพสุรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
debarตัดสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
debateการอภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Debate on the Addressการอภิปรายเกี่ยวกับพระราชดำรัส (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
debate, adjournment of theการเลื่อนการอภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
debate, generalการเปิดอภิปรายทั่วไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
debaucheryความเสเพล, ความหมกมุ่นทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
debentureหุ้นกู้, ใบหุ้นกู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
debilityอาการอ่อนเพลีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
debilityสภาพอ่อนแอ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
debitเขตรับผิดชอบของตัวแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debateการโต้วาที [การแพทย์]
Debate poetryกวีนิพนธ์โต้ตอบ [TU Subject Heading]
Debate poetry, Thaiกวีนิพนธ์โต้ตอบไทย [TU Subject Heading]
Debates and debatingโต้วาทีและการโต้วาที [TU Subject Heading]
Debendoxดีเบนดอกซ์ [การแพทย์]
Debentureหุ้นกู้, Example: เป็นตราสารการกู้เงินระยะยาว (อายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป) จากประชาชน ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนด และจะได้คืนเงินต้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ระบุในตราสาร หลักทรัพย์ที่บริษัทนำออกจำหน่ายเพื่อกู้เงินจากผู้ลงทุน หุ้นกู้จะมี กำหนดเวลาไถ่ถอนคืนที่แน่นอน ผู้ถือหุ้นกู้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท จะได้รับดอกเบี้ยตอบแทนเป็นงวด ๆ ตามอัตราที่กำหนด ตลอดอายุของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในหุ้นกู้จะสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับฐานะกิจการของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และระดับอัตรา ดอกเบี้ยในตลาดการเงินขณะที่นำหุ้นกู้ออกจำหน่ายครั้งแรก [ตลาดทุน]
Debenture stockหุ้นกู้ [การบัญชี]
Debilitated Physical Conditionไม่สามารถทำงานหรือออกกำลังตามปกติได้ [การแพทย์]
Debilitating Diseaseโรคที่ทำให้อ่อนเพลีย [การแพทย์]
Debilitationคนที่มีร่างกายทรุดโทรม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
debenture certificate(n) ใบหุ้นกู้
debris[เด-บริส] (n) เศษซาก
debris[เด-บรี] (n) เศษซาก
Debsirin school(n) โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๖๖ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนชายล้วน โดยรัชกาลที่ 5 สร้างโรงเรียนขึ้นเพื่อลำรึกถึงสมเด็จพระเทพศิรินทร์ทราบรมราชินี (พระมารดา)
debt service ratioสัดส่วนภาระหนี้ต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
debAffirmative action and busing are debated topics.
debAfter much debate, we decided to spend our holidays in Spain.
debAmerica's foreign debt shot past $500 billion.
debAn accident only takes a second, but an accident could get you into debt for life. I think I'll just walk.
debA promise made is a debt unpaid.
debBe on your guard against running into debt.
debBe over ears in debt.
debBill is skillful in arguing and debating.
debDebate about what measures to take.
debDebate is an academic game between the affirmative and the negative.
debDebbie! Can you hear me?
debDebbie, is your school near here?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถกปัญหา(v) discuss, See also: debate, dispute, argue, Syn. ถกเถียง, Example: ผู้สัมนากำลังถกปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญในการสัมนา, Thai Definition: ยกประเด็นขึ้นมาพิจารณา
ลูกหนี้(n) debtor, See also: mortgagor, Ant. เจ้าหนี้, Example: หลังสงครามเยอรมนีเป็นลูกหนี้รายใหญ่ที่มีเจ้าหนี้ถึง 11 ราย มีหนี้สินจำนวน 3.3 หมื่นล้านเหรียญ, Count Unit: คน, ราย, Thai Definition: ผู้ที่เป็นหนี้
หนี้(n) debt, See also: liability, indebtedness, obligation, Syn. หนี้สิน, Example: ไทยมีหนี้ต่างประเทศสูงถึง 5 ล้านล้านบาท, Thai Definition: เงินที่ผู้หนึ่งติดค้างอยู่จะต้องใช้ให้แก่อีกผู้หนึ่ง
อภิปราย(v) debate, See also: discuss, contend, Example: ถ้าครูห้ามเด็กคุยในห้องเรียน เด็กก็เลยไม่ตอบคำถามไม่อภิปรายในห้องเรียน, Thai Definition: พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น, Notes: (สันสกฤต)
หนี้สิน(n) debt, See also: obligation, Syn. หนี้, Example: การจัดตั้งธนาคารข้าวสามารถช่วยให้ชาวบ้านปลดเปลื้องหนี้สินได้เป็นจำนวนมาก, Thai Definition: เงินที่ผู้หนึ่งติดค้างอยู่จะต้องใช้คืนให้กับอีกผู้หนึ่ง
ปะทะคารม(v) debate, See also: dispute, quarrel, squabble, argue, Syn. โต้เถียง, โต้คารม, เถียง, Example: เขามีเรื่องระหองระแหงและเคยปะทะคารมกับหัวหน้ามาตลอด
เถียง(v) dispute, See also: debate, argue, wrangle, discuss, Syn. แย้ง, โต้แย้ง, ถกเถียง, โต้เถียง, Example: ที่ประชุมยังคงเถียงกันอยู่ว่าโครงการนี้จะมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไหน
ผู้อภิปราย(n) debater, Example: การอภิปรายเรื่องภาวะเศรษฐกิจไทยมีผู้อภิปราย 5 คน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น, Notes: (สันสกฤต)
วิภาษ(v) argue, See also: debate, retort, dispute, Syn. พูดแตกต่าง, พูดแย้ง, พูดโต้, Notes: (สันสกฤต)
สำมะเลเทเมา(v) debauch, See also: dissipated, Example: ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ในเมืองกรุง ข้าพเจ้าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสำมะเลเทเมา กินอยู่เที่ยวเตร่คบเพื่อนเที่ยวกลางคืนตลอด, Thai Definition: ประพฤติตัวเหลวไหลไม่มีสาระเพราะดื่มเหล้าหรือมักมากในกามเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิปราย[aphiprāi] (n) EN: discussion  FR: débat [m] ; discussion [f]
อภิปราย[aphiprāi] (v) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue  FR: débattre ; discuter ; délibérer
อภิปรายทั่วไป[aphiprāi thūapai] (n, exp) EN: general debate  FR: débat général [m]
บ่า[bā] (v) EN: inundate ; flow over ; overflow ; flood  FR: déborder
ใบกู้เงิน[bai kū ngoen] (n, exp) EN: bond debenture
บัญชีหนี้สูญ[banchī nī sūn] (n, exp) EN: bad debts
เบื้องต้น[beūangton] (adv) EN: at the beginning  FR: au début
บุกเบิก[bukboēk] (v, exp) EN: clear land ; develop ; exploit  FR: déblayer ; défricher
ใช้จ่าย[chaijāi] (v) EN: spend ; disburse  FR: dépenser ; débourser
ใช้หนี้[chai nī] (v, exp) EN: settle one's debts ; discharge a debt  FR: rembourser sa dette

CMU English Pronouncing Dictionary
DEB D EH1 B
DEBO D IY1 B OW0
DEBT D EH1 T
DEBI D EH1 B IY0
DEBS D EH1 B Z
DEBBY D EH1 B IY0
DEBOY D IH0 B OY1
DEBOE D IH0 B OW1
DEBES D IY1 B Z
DEBOW D EH1 B OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deb (n) dˈɛb (d e1 b)
debs (n) dˈɛbz (d e1 b z)
debt (n) dˈɛt (d e1 t)
Debby (n) dˈɛbiː (d e1 b ii)
debag (v) dˌiːbˈæg (d ii2 b a1 g)
debar (v) dˈɪbˈaːr (d i1 b aa1 r)
debit (v) dˈɛbɪt (d e1 b i t)
debts (n) dˈɛts (d e1 t s)
debug (v) dˌiːbˈʌg (d ii2 b uh1 g)
debut (n) dˈɛɪbjuː (d ei1 b y uu)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhài, ㄓㄞˋ, / ] debt, #4,248 [Add to Longdo]
债务[zhài wù, ㄓㄞˋ ㄨˋ, / ] debt, #4,634 [Add to Longdo]
辩论[biàn lùn, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] debate; argue over, #10,147 [Add to Longdo]
债务人[zhài wù rén, ㄓㄞˋ ㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] debtor, #21,145 [Add to Longdo]
恩仇[ēn chóu, ㄣ ㄔㄡˊ, ] debt of gratitude coupled with duty to avenge, #40,011 [Add to Longdo]
血债[xuè zhài, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄞˋ, / ] debt of blood (after killing sb), #45,361 [Add to Longdo]
庸俗化[yōng sú huà, ㄩㄥ ㄙㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, ] debasement; vulgarization, #60,337 [Add to Longdo]
债款[zhài kuǎn, ㄓㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] debt, #78,815 [Add to Longdo]
付方[fù fāng, ㄈㄨˋ ㄈㄤ, ] debit side (of a balance sheet), #153,020 [Add to Longdo]
德布勒森[Dé bù lè sēn, ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ ㄌㄜˋ ㄙㄣ, ] Debrecen, Hugary's second city, capital of Hajdú-Bihar province in east Hungary on the border with Ukraine, #290,832 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Debakel {n}; Katastrophe {f} | Debakel {pl}; Katastrophen {pl}debacle | debacles [Add to Longdo]
Debatte {f}; Wortstreit {m}; Diskussion {f}; Auseinandersetzung {f} | Debatten {pl}debate | debates [Add to Longdo]
Debattenführer {m}floor leader [Add to Longdo]
Debetkonto {n}debit account [Add to Longdo]
Debetsaldo {n}debit balance [Add to Longdo]
Debetzeichen {n}debit symbol [Add to Longdo]
Debitorenauswertung {f}accounts receivable analysis [Add to Longdo]
Debitorenbereich {m}accounts receivable area [Add to Longdo]
Debitorenbuchung {f} [fin.]receivables posting [Add to Longdo]
Debitorenbuchung {f}accounts receivable entry [Add to Longdo]
Debitorenkartei {f}; Debitorendatei {f}accounts receivable file [Add to Longdo]
Debitorenkonto {n}accounts receivable account [Add to Longdo]
Debitorenkredit {m}accounts receivable loan [Add to Longdo]
Debitorennummer {f}accounts receivable number [Add to Longdo]
Debitorenstamm {m}accounts receivable master [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
おデブさん[o debu san] (n) chubby person [Add to Longdo]
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful [Add to Longdo]
お披露目;御披露目;お広め;御広目[おひろめ, ohirome] (n,vs) (See 披露目) debut [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
てんでんばらばら;てんでばらばら[tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes [Add to Longdo]
でぶっちょ[debuccho] (n,adj-na,adj-no) (derog) fatty; butterball [Add to Longdo]
でぶでぶ[debudebu] (adj-no,adj-na,adv,adv-to,vs) fat [Add to Longdo]
でぶ専;デブ専[でぶせん(でぶ専);デブせん(デブ専);デブセン, debusen ( debu sen ); debu sen ( debu sen ); debusen] (n) (sl) chubby-chasing (fat fetishism); chubby-chaser [Add to Longdo]
どら[dora] (n-pref,n) (1) loafing; indolent; lazy; debauched; profligate; (int) (2) hey [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シリアルデバイス[しりあるでばいす, shiriarudebaisu] serial device [Add to Longdo]
シリアルポインティングデバイス[しりあるぽいんていんぐでばいす, shiriarupointeingudebaisu] serial pointing device [Add to Longdo]
シングルステップ[しんぐるすてっぷ, shingurusuteppu] single step (debugging mode) [Add to Longdo]
シンボリックデバッガ[しんぼりっくでばっが, shinborikkudebagga] symbolic debugger [Add to Longdo]
テープデバイス[てーぷでばいす, te-pudebaisu] tape device [Add to Longdo]
ディスクデバイス[でいすくでばいす, deisukudebaisu] disk device [Add to Longdo]
デバイス[でばいす, debaisu] device [Add to Longdo]
デバイスドライバ[でばいすどらいば, debaisudoraiba] device driver [Add to Longdo]
デバイス名[デバイスめい, debaisu mei] device name [Add to Longdo]
デバッガ[でばっが, debagga] debugger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  deb
      n 1: a young woman making her debut into society [syn:
           {debutante}, {deb}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top