ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dearest

D IH1 R AH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dearest-, *dearest*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dearestThey are our dearest friends.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดวงใจ(n) dearest, See also: sweetheart, beloved one, darling, heart, Syn. ดวงตา, แก้วตาดวงใจ, ที่รัก, สุดที่รัก, Example: ลูกเปรียบเหมือนแก้วตาดวงใจของพ่อแม่, Count Unit: ดวง, Thai Definition: คำเปรียบเทียบเรียกหญิงที่รักหรือลูกที่รัก
ดวงสมร(n) sweetheart, See also: dearest woman, beloved girl, dearest, Syn. หญิงที่รัก, สุดที่รัก, นงคราญ, ทรามเชย, ทรามวัย
หัวแก้วหัวแหวน(adj) dear, See also: dearest, favorite, cherished, Syn. คนโปรด, ที่รักยิ่ง, Example: เขาเป็นลูกหัวแก้วหัวแหวนของพ่อแม่, Thai Definition: ที่รักใคร่เอ็นดูมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดวงใจ[dūangjai] (n) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart  FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ดวงสมร[dūangsamøn] (n) EN: sweetheart ; dearest woman ; beloved girl ; dearest  FR: chérie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEAREST D IH1 R AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dearest (n) dˈɪəʳrɪst (d i@1 r i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悲願[ひがん, higan] (n) one's dearest wish; Buddha's vow to save humanity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  dearest
      n 1: a beloved person; used as terms of endearment [syn:
           {beloved}, {dear}, {dearest}, {honey}, {love}]

Are you satisfied with the result?Discussions