ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deal

D IY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deal-, *deal*
English-Thai: Longdo Dictionary
art dealer(n) ผู้ประกอบกิจการซื้อขายงานศิลปะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deal(n) การแจกจ่าย, See also: การจัดสรร, การแบ่งปัน, Syn. apportionment, distribution
deal(n) การแจกไพ่, See also: ถึงกำหนดต้องรับหรือวางไพ่
deal(n) การซื้อขาย, See also: การตกลงซื้อขาย, ข้อตกลง, การตกลง, การตกลงราคา, การทำความตกลง, ข้อสัญญา, สัญญา, การติดต่อธุรก, Syn. agreement, bargain, trade, business transaction, business agreement
deal(vt) จัดการ, See also: เตรียมการ, ดำเนินงาน, จัดเตรียม, ประสานงาน, Syn. attend to, handle, take care of, treat, manage
deal(vi) แจกไพ่, Syn. dispense, distribute
deal(n) ชุดของไพ่ซึ่งอยู่ในมือ, See also: ไพ่ในมือ, Syn. hand, single game, the set of cards in one's hand
deal(vt) ติดต่อธุรกิจ, See also: ค้าขาย, ตกลงซื้อขาย, ทำความตกลง, ทำการติดต่อ, Syn. business deal, do business, trade
deal(vt) ปฏิบัติตัว, See also: ทำ, ทำตาม, กระทำ, ปฏิบัติ, ประพฤติ, Syn. act, behave
deal(n) ปริมาณมาก, See also: จำนวนมาก, Syn. a lot, great amount, full amount, whole
deal(n) แผ่นกระดานทำด้วยต้นไม้จำพวกสน (มีขนาดของต่างๆ กัน), Syn. plank, board

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deal(ดีล) {dealt,dealing,deals} v. จัดการ,จัดสรร,แจกไพ่,ติดต่อธุรกิจ,ค้าขาย,ประพฤติ. n. การติดต่อธุรกิจ,การตกลงลับ,การซื้อขาย,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,การแจกไพ่,สัญญา,นโยบาย
dealer(ดี'เลอะ) n. ผู้ติดต่อ,พ่อค้า,นักธุรกิจ,คนแจกไพ่
dealership(ดี'ละชิพ) n. อำนาจในการขาย,ตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจดังกล่าว
dealing(s) (ดีล'ลิงซฺ) n.,pl. ความสัมพันธ์,ธุรกิจ
dealt(เดลทฺ) v. กิริยาช่อง2และช่อง3ของdeal
absolute idealismปรัชญาที่เกี่ยวกับ absolute idea -absolute idealist n.
ideal(ไอเดียล') n. อุดมคติ,อุดมการณ์ adj. ดีเลิศ,สมบูรณ์,เป็นเพียงความนึกฝัน,เพ้อฝัน,ไม่มีจริง,ไม่เป็นความจริง,เกี่ยวกับอุดมการณ์,เกี่ยวกับอุดมคติ, Syn. fancied, imaginary
idealist(ไอเดีย'ลิสทฺ) n. ผู้ยึดถืออุดมการณ์,ผู้เพ้อฝัน adj. เพ้อฝัน,ซึ่งยึดถืออุดมการณ์, See also: idealistic adj., Syn. romantic, perfectionist, utopian
idealistic(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
idealistical(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble

English-Thai: Nontri Dictionary
deal(n) การซื้อขาย,การตกลง,การติดต่อ,การจัดการ,ส่วนใหญ่
deal(vi, vt) เกี่ยวข้อง,ติดต่อด้วย,จำหน่าย,แจก,แบ่งปัน,ปฏิบัติ,ค้าขาย,จัดการ
dealer(n) พ่อค้า,ผู้จำหน่าย,นักธุรกิจ,ผู้ติดต่อ,เจ้ามือ,ผู้แจกไพ่
dealing(n) การค้า,การติดต่อ,ธุรกิจ,ความสัมพันธ์
dealt(vt pt และ pp ของ) deal
ideal(adj) ดีเลิศ,เพ้อฝัน,ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
ideal(n) อุดมคติ,อุดมการณ์,สิ่งที่ดีเลิศ,ความนึกฝัน
idealism(n) การยึดถืออุดมการณ์
idealist(n) นักอุดมคติ,นักอุดมการณ์
idealistic(adj) ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dealข้อตกลงแลกประโยชน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deal, bipartisanข้อตกลงระหว่างสองพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deal, packageข้อตกลงรวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dealerผู้ค้า, ผู้ประกอบการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dealerตัวแทนจำหน่าย, Example:

ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย (Dealer) มีความหมายคล้ายกับคำว่า Agent ในความหมายทั่วไป ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างห้องสมุดและสำนักพิมพ์ มีความรับผิดชอบในกระบวนการจัดหาให้แก่ห้องสมุด ได้แก่ การสมัครเป็นสมาชิก การรับ-ส่ง การต่ออายุสมาชิก การทวง การจ่ายเงิน และการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ

การจัดหาผ่านตัวแทนจำหน่าย ครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปสิ่งพิมพ์ และ อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ปัจจุบันตัวแทนจำหน่ายมีบทบาทมากขึ้น เพราะห้องสมุดส่วนใหญ่ใช้บริการสั่งซื้อ จัดหา บอกรับ ผ่านตัวแทนจำหน่าย และเพราะการผูกขาดของตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับสิทธิจากสำนักพิมพ์ให้เป็นผู้จำหน่ายแต่เพียงรายเดียวในแต่ละประเทศ ส่งผลให้ห้องสมุดต้องดำเนินการจัดหาผ่านตัวแทนจำหน่ายดังกล่าว

การจัดหาผ่านตัวแทนจำหน่าย มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ที่เห็นได้อย่างชัดเจน ข้อดี คือ ประหยัดเวลาและแรงงานในการดำเนินงาน ข้อเสีย คือ ค่าใช้จ่ายในการบอกรับเพิ่มมากขึ้น เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการผ่านตัวแทน (Service charge) และที่สำคัญ กรณีที่ตัวแทนจำหน่ายได้รับสิทธิผูกขาดในการจำหน่ายจากสำนักพิมพ์แต่เพียงรายเดียว เรื่องการเจรจาต่อรองราคา ห้องสมุดทำได้ยากมาก เพราะไม่มีคู่แข่งในการจำหน่าย หากห้องสมุดมีความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย จะมีพลังในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำลง ช่วยให้ประหยัดงบประมาณได้มากยิ่งขึ้น

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจำหน่าย ห้องสมุดสามารถใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือสอบถามไปยังผู้ดำเนินงานจัดหาของห้องสมุดอื่น ๆ เพื่อสอบถามข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Dealerผู้ค้า [เศรษฐศาสตร์]
Dealerผู้ค้าหลักทรัพย์, Example: การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในนามของตนเองเป็นทางค้าปกตินอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะใช้บัญชีของตนเองเข้าทำการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กับบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทค้าหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Dealers (Retail trade)ผู้ค้า (การขายปลีก) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dealAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
dealA butcher deals in meat.
dealA good mediator can make a deal go smoothly.
dealA great deal of energy is locked up in the nucleus.
dealAll right, it's a deal.
dealA more experienced lawyer would have dealt with the case in a different way.
dealAnd because Deal is very near continental Europe, it's always been one of the first areas of Britain to be invaded.
dealA person's face tells a great deal about his character.
dealArithmetic deals with numbers.
dealAs a rule, I prefer to deal with people face to face in matters of this kind.
dealAs for the air, there is always some moisture in the atmosphere, but when the amount increases a great deal, it affects the light waves.
dealAstronomy deals with the stars and planets.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้จัดจำหน่าย(n) distributor, See also: dealer, seller, Syn. ผู้แทนจำหน่าย, Example: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ระบุให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดจำหน่ายยาเวียกราแต่เพียงผู้เดียว, Thai Definition: ตัวแทนขายสินค้า
รับมือ(v) cope with, See also: deal with, encounter, meet, oppose, withstand, Syn. จัดการ, ต้านทาน, กำราบ, Example: กองบัญชาการใหญ่ระดมทหารกองหนุนเพื่อรับมือกับวิกฤติการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ว่าด้วย(v) deal with, See also: be concerned with, be about, be related to, speak about, Syn. เกี่ยวกับ, กล่าวถึง, Example: บทความนี้เป็นกรณีศึกษาว่าด้วยแนวความคิด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนรายละเอียดทางเทคนิคบางประการ
ผู้จำหน่าย(n) distributor, See also: dealer, seller, Syn. ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนจำหน่าย, Example: ข้อมูลนี้ได้มาจากการสอบถามผู้จำหน่ายหนึ่งพันรายทั่วประเทศ, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่เอาของหรือสินค้าขายแลกเงินตราจากผู้ซื้อ
ผู้ทำการค้า(n) trader, See also: dealer, merchant, seller, Syn. ผู้ซื้อขาย, Example: หลังจากที่เขาเปลี่ยนมาเป็นผู้ทำการค้าอย่างเต็มตัว ก็ดูจะมีฐานะมั่นคงขึ้น, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคลที่หาของหรือสินค้ามาขายแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นอาชีพ
เกี่ยวพัน(v) concern, See also: deal, involve, relate, drag in, get involve, Syn. เกี่ยวข้อง, เนื่อง, เกี่ยว, Example: ผู้บัญชาการได้สอบสวนเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวพันกับความเป็นอยู่ของประชาชน, Thai Definition: ติดเนื่องกัน
ขับเคี่ยว(v) fight, See also: deal with, contend with, Syn. แข่งขัน, ต่อสู้, Example: ทั้งคู่ต้องมาขับเคี่ยวกันในงานซีไรท์ปีนี้อย่างไม่เต็มใจเท่าไหร่, Thai Definition: ต่อสู้หรือแข่งขันกันไปจนถึงที่สุด หรือจนแพ้ชนะไปข้างหนึ่ง
คนขายของ(n) vendor, See also: dealer, hawker, merchant, pedlar, trader, salesman, Syn. พ่อค้า, แม่ค้า, คนขาย, ผู้ขาย, Example: คนขายของที่ตลาดเขากางมุ้งนอนที่แผงกันอย่างนี้เลยหรือ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ขายของให้กับผู้ซื้อ
เข้า(v) get along with, See also: deal with, Syn. เข้ากัน, Ant. แยก, แตกแยก, Example: เด็กๆ เข้ากับเพื่อนใหม่ได้ดี, Thai Definition: ถูกกันหรือลงรอยกันได้ดี
เข้าคอ(v) get along, See also: deal with, become friendly, Syn. ถูกคอ, เข้ากัน, Example: ผู้จัดการกับลูกน้องคู่นี้เข้าคอกันได้สนิทเหมือนเพื่อนที่คบกันมานาน, Thai Definition: ประพฤติให้ถูกใจกันได้, ลงรอยกันได้เพราะมีนิสัยไปกันได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฉบับ[baēpchabap] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[baēpyāng] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: exemple [m] ; modèle [m]
บาน[bān] (adv) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of  FR: beaucoup ; énormément
บรรลุข้อตกลง[banlu khøtoklong] (v, exp) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain  FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
ใช่ลูกล่อลูกชน[chai lūk lø lūk chon] (xp) EN: wheeling and dealing
ดีลเลอร์[dinloē] (n) EN: dealer
เอเย่นต์[ēyēn] (n) EN: agent ; dealer ; distributor  FR: agent [m] ; distributeur [m]
เอเย่นต์[ēyēn] (n) EN: agency ; dealership ; distributorship ; franchise  FR: agence [f]
แจกหมาก[jaēk māk] (v) EN: deal out blows
เจ้ามือ[jaomeū] (n) EN: host ; banker (in gambling games) ; dealer (in card games)  FR: croupier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEAL D IY1 L
DEALT D EH1 L T
DEALS D IY1 L Z
DEALY D IY1 L IY0
DEALE D IY1 L
DEALER D IY1 L ER0
DEALBA D IY2 AE1 L B AH0
DEAL'S D IY1 L Z
DEALEY D IY1 L IY0
DEALERS D IY1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Deal (n) dˈiːl (d ii1 l)
deal (v) dˈiːl (d ii1 l)
deals (v) dˈiːlz (d ii1 l z)
dealt (v) dˈɛlt (d e1 l t)
dealer (n) dˈiːlər (d ii1 l @ r)
dealers (n) dˈiːləz (d ii1 l @ z)
dealing (v) dˈiːlɪŋ (d ii1 l i ng)
dealings (n) dˈiːlɪŋz (d ii1 l i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
往来[wǎng lái, ㄨㄤˇ ㄌㄞˊ, / ] dealings; contacts; to go back and forth, #7,008 [Add to Longdo]
[fàn, ㄈㄢˋ, / ] deal in; trade in; to peddle; to sell, #13,145 [Add to Longdo]
交易员[jiāo yì yuán, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] dealer; trader, #17,742 [Add to Longdo]
交易者[jiāo yì zhě, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄓㄜˇ, ] dealer, #32,304 [Add to Longdo]
自营商[zì yíng shāng, ㄗˋ ㄧㄥˊ ㄕㄤ, / ] dealer, #110,632 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
idealisieren(vt) |idealisierte, hat idealisiert| ทำให้สมบูรณ์แบบดีเลิศ, ทำให้เหมือนตามทฤษฎี, ทำให้เป็นไปตามอุดมคติ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dealen; mit Drogen handelnto deal (in drugs) [Add to Longdo]
Geh freundlich mit ihm um.Deal with him kindly. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
あしらう[ashirau] (v5u,vt) to arrange; to treat; to handle; to deal with [Add to Longdo]
うんと[unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort [Add to Longdo]
えっちらおっちら[ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously [Add to Longdo]
お払い物;御払い物[おはらいもの, oharaimono] (n) goods to offer the junk dealer [Add to Longdo]
こせこせ[kosekose] (adv,n,vs) (on-mim) fussy; make a big deal out of nothing [Add to Longdo]
どうしたもの;どうしたもん[doushitamono ; doushitamon] (exp) (col) what's up with; what's the deal with; what's to be done with [Add to Longdo]
どうってことはない[douttekotohanai] (exp) nothing special; no big deal; doesn't matter [Add to Longdo]
どうということはない[doutoiukotohanai] (exp) (See どうということもない) nothing special; no big deal; doesn't matter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
解放[かいほう, kaihou] deallocation (vs), release, setting free [Add to Longdo]
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly [Add to Longdo]
販売店[はんばいてん, hanbaiten] dealer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deal
   n 1: a particular instance of buying or selling; "it was a
      package deal"; "I had no further trade with him"; "he's a
      master of the business deal" [syn: {deal}, {trade},
      {business deal}]
   2: an agreement between parties (usually arrived at after
     discussion) fixing obligations of each; "he made a bargain
     with the devil"; "he rose to prominence through a series of
     shady deals" [syn: {bargain}, {deal}]
   3: (often followed by `of') a large number or amount or extent;
     "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money";
     "he made a mint on the stock market"; "see the rest of the
     winners in our huge passel of photos"; "it must have cost
     plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of money" [syn:
     {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great deal},
     {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle}, {mint},
     {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile}, {plenty},
     {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew}, {spate},
     {stack}, {tidy sum}, {wad}]
   4: a plank of softwood (fir or pine board)
   5: wood that is easy to saw (from conifers such as pine or fir)
     [syn: {softwood}, {deal}]
   6: the cards held in a card game by a given player at any given
     time; "I didn't hold a good hand all evening"; "he kept
     trying to see my hand" [syn: {hand}, {deal}]
   7: the type of treatment received (especially as the result of
     an agreement); "he got a good deal on his car"
   8: the act of distributing playing cards; "the deal was passed
     around the table clockwise"
   9: the act of apportioning or distributing something; "the
     captain was entrusted with the deal of provisions"
   v 1: act on verbally or in some form of artistic expression;
      "This book deals with incest"; "The course covered all of
      Western Civilization"; "The new book treats the history of
      China" [syn: {cover}, {treat}, {handle}, {plow}, {deal},
      {address}]
   2: take into consideration for exemplifying purposes; "Take the
     case of China"; "Consider the following case" [syn:
     {consider}, {take}, {deal}, {look at}]
   3: take action with respect to (someone or something); "How are
     we going to deal with this problem?"; "The teacher knew how
     to deal with these lazy students"
   4: come to terms with; "We got by on just a gallon of gas";
     "They made do on half a loaf of bread every day" [syn:
     {cope}, {get by}, {make out}, {make do}, {contend},
     {grapple}, {deal}, {manage}]
   5: administer or bestow, as in small portions; "administer
     critical remarks to everyone present"; "dole out some money";
     "shell out pocket money for the children"; "deal a blow to
     someone"; "the machine dispenses soft drinks" [syn:
     {distribute}, {administer}, {mete out}, {deal}, {parcel out},
     {lot}, {dispense}, {shell out}, {deal out}, {dish out},
     {allot}, {dole out}]
   6: do business; offer for sale as for one's livelihood; "She
     deals in gold"; "The brothers sell shoes" [syn: {deal},
     {sell}, {trade}]
   7: be in charge of, act on, or dispose of; "I can deal with this
     crew of workers"; "This blender can't handle nuts"; "She
     managed her parents' affairs after they got too old" [syn:
     {manage}, {deal}, {care}, {handle}]
   8: behave in a certain way towards others; "He deals fairly with
     his employees"
   9: distribute cards to the players in a game; "Who's dealing?"
   10: direct the course of; manage or control; "You cannot conduct
     business like this" [syn: {conduct}, {carry on}, {deal}]
   11: give out as one's portion or share [syn: {share}, {divvy
     up}, {portion out}, {apportion}, {deal}]
   12: give (a specific card) to a player; "He dealt me the Queen
     of Spades"
   13: sell; "deal hashish"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top