ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

days

D EY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -days-, *days*, day
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
days(adv) ระหว่างวัน, See also: ทุกวัน, เกือบทุกวัน, Syn. period

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
days(เดซฺ) adv. ในเวลากลางวัน,ระหว่างเวลากลางวัน
dayspring(เด'สพริง) n. รุ่งอรุณ
ancient of daysพระผู้เป็นเจ้า
dog daysn. วันที่ร้อนอบอ้าว,ฤดูร้อน
nowadays(เนา'อะเดซ) adv.,n. เดี๋ยวนี้,ปัจจุบันนี้
saturdays(แซท'เทอเดซ) adv. ในวันเสาร์
thursdays(เธอซ'เดซ) adv. ทุกวันพฤหัสบดี
wednesdays(เวนซ'เดซ) adv. ในวันพุธ,ทุกวันพุธ
weekdays(วีค'เดซ) adv. ทุกวันของสัปดาห์ (ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์หรือยกเว้นวันอาทิตย์)

English-Thai: Nontri Dictionary
dayspring(n) รุ่งเช้า,รุ่งสาง,รุ่งอรุณ,รุ่งแจ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
days of graceวันผ่อน (เวลาชำระหนี้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Daysวัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
daysAbout how many days will it take to get there?
daysAbout two days in an icebox.
daysAccording to the Bible, God made the world in six days.
daysA cup of coffee cost 200 yen in those days.
daysA dollar does not go very far these days.
daysA few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.
daysA few days later, he came.
daysA few days' rest will do you good.
daysA few days would have been excusable but you are in arrears for 10 days.
daysAfter a few days, she realized that he lacks in intelligence.
daysAfter a succession of warm days, the weather became cold.
daysAfter two days our food gave out.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือนขาด[deūoen khāt] (n, exp) EN: lunar month with only 29 days  FR: mois lunaire de 29 jours [m]
กำหนดชำระเงิน 10 วันจากวันที่ส่งของ[kamnot chamra ngoen sip wan jāk wanthī song khøng] (xp) EN: payable within 10 days after delivery
ครึ่งวัน[khreung wan] (x) EN: half-days
มะเรื่อง[mareūang] (x) EN: two days after tomorrow
มะเรื่องนี้[mareūang nī] (x) EN: three days from today
หมู่นี้[mū nī] (adv) EN: at the present time ; for the past few days ; recently ; lately  FR: récemment
ในปัจจุบันนี้[nai patjuban nī] (adv) EN: nowadays ; today ; now ; at present ; currently  FR: actuellement ; de nos jours ; à l'époque actuelle
นับวัน[nap wan] (adv) EN: as days go by ; day by day  FR: jour après jour
ภายหลัง[phāilang] (adv) EN: later ; afterward ; after ; consequently ; next ; following days ; in later days  FR: à la suite de ; par la suite
ปิดเทอม[pit thoēm] (n) EN: end of semester ; term ending ; school holidays  FR: fin de semestre [f] ; vacances scolaires [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
DAYS D EY1 Z
DAYS' D EY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
days (n) dˈɛɪz (d ei1 z)
dayspring (n) dˈɛɪsprɪŋ (d ei1 s p r i ng)
daysprings (n) dˈɛɪsprɪŋz (d ei1 s p r i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日月蹉跎[rì yuè cuō tuó, ㄖˋ ㄩㄝˋ ㄘㄨㄛ ㄊㄨㄛˊ, ] days and months slip away; fig. the inexorable passage of time, #701,680 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verzugstage {pl}days of grace [Add to Longdo]
Vorweihnachtstage {pl}days before Christmas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あの頃[あのころ, anokoro] (exp) in those days [Add to Longdo]
いく日か;幾日か[いくにちか, ikunichika] (exp) some days; several days [Add to Longdo]
いつかそのうち[itsukasonouchi] (exp) one of these days; before very long; in the near future [Add to Longdo]
いつの日にか[いつのひにか, itsunohinika] (exp) one of these days; someday [Add to Longdo]
お節;御節[おせち, osechi] (n) (See お節料理) food served during the New Year's Holidays [Add to Longdo]
お節料理(P);御節料理;おせち料理[おせちりょうり, osechiryouri] (n) food served during the New Year's Holidays; (P) [Add to Longdo]
この頃(P);此の頃[このごろ(P);このころ, konogoro (P); konokoro] (n-adv,n-t) recently; nowadays; these days; now; at present; (P) [Add to Longdo]
この節;此の節[このせつ, konosetsu] (n-adv) these days; now; recently [Add to Longdo]
その頃[そのころ, sonokoro] (n,adj-no) (uk) at that time; in those days; at that moment; then [Add to Longdo]
その昔;其の昔[そのむかし, sonomukashi] (exp) a long time ago; in those days [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
初期[しょき, shoki] early (days) (a-no), initial stage, (computer) initial [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 days
   n 1: the time during which someone's life continues; "the
      monarch's last days"; "in his final years" [syn: {days},
      {years}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 d
 
 1. (kıs.) date, daughter, day, days, dead, diameter, died
 2. (tıb.) da ver.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top