ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

danger

D EY1 N JH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -danger-, *danger*
English-Thai: Longdo Dictionary
dangerous(adj) อันตราย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
danger(n) คนหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย
danger(n) อันตราย, See also: ภัย, ภัยอันตราย, ภยันตราย, การเสี่ยงภัย, ความไม่ปลอดภัย, สถานการณ์อันตราย, Syn. peril, hazard, risk safety
dangerous(adj) ซึ่งเป็นอันตราย, See also: ไม่ปลอดภัย, เป็นภัย, อยู่ในระหว่างอันตราย, Syn. perilous, unsafe, hazardous
dangerously(adv) อย่างเป็นอันตราย, See also: อย่างไม่ปลอดภัย, อย่างเป็นภัย, Syn. perilously;hazardously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
danger(เดน'เจอะ) n. อันตราย,ภัย,ความไม่ปลอดภัย, Syn. peril
dangerous(เดน'เจอรัส) adj. อันตราย,เป็นภัย,ไม่ปลอดภัย, See also: dangerousness n. ดูdangerous, Syn. risky
endanger(เอนเดน'เจอ) vt. ทำให้เกิดอันตราย, See also: endangerment n. การทำให้เกิดอันตราย, Syn. imperil

English-Thai: Nontri Dictionary
danger(n) อันตราย,ภัย,ภยันตราย,ความไม่ปลอดภัย
dangerous(adj) มีอันตราย,ไม่ปลอดภัย,เป็นภัย,เป็นอันตราย,น่ากลัว
endanger(vt) ทำให้เป็นภัย,ทำให้เป็นอันตราย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dangerภยันตราย, อันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
danger, alternativeอันตรายที่จำเป็นต้องเสี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
danger, publicสาธารณภัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dangerous and reckless driving; driving, dangerous and recklessการขับรถอย่างน่ากลัวอันตรายและปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous drivingการขับรถอย่างน่ากลัวอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous occupationอาชีพที่เสี่ยงอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous weaponอาวุธร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dangerous goodsสินค้าอันตราย [เศรษฐศาสตร์]
Dangerous Goodsสินค้าอันตราย, Example: สินค้าที่ถูกระบุว่าอันตราย มีกฎหมายจำกัดวิธีการเก็บรักษาและขนส่ง รวมทั้งการกำจัดหรือทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]
Dangerous occupationอาชีพเสี่ยงอันตราย [เศรษฐศาสตร์]
Dangerous semicircleซีกอันตราย [อุตุนิยมวิทยา]
Dangerous, Extremelyมีพิษมาก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dangerอันตราย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dangerAccording to an expect, neither mountaineering nor skiing is dangerous.
dangerA dog is sometimes a dangerous animal.
dangerA jaywalker exposes himself to great danger.
dangerA little knowledge is a dangerous thing.
dangerA little learning is a dangerous thing. [Quote, Pope]
dangerA red light is often used as a danger signal.
dangerAre you creating for us a future world where there is a greater danger of skin cancer, weakened bodies, less food and fewer plants and animals?
dangerA solder often has to confront danger.
dangerAs the poet says, a little learning is a dangerous thing.
dangerAtomic bombs are a danger to the human race.
dangerBob went through many dangers during the war.
dangerBoth of the means are dangerous.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิษภัย(n) danger, See also: peril, hazard, risk, harm, Syn. อันตราย, ผลร้าย, Example: กลุ่มเยาวชนจำนวนมากต่างตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคม
ภยันตราย(n) danger, See also: risk, peril, harm and danger, hazard, Example: ทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อภยันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชน, Thai Definition: ภัยและอันตราย, อันตรายที่น่ากลัว, Notes: (บาลี)
อันตราย(n) danger, See also: hazard, Example: ฟ้าผ่านั้นมีอันตรายมากอาจทำให้มนุษย์ถึงแก่ความตายบ้านเรือนพังและลุกไหม้เป็นไฟได้, Thai Definition: เหตุที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ
ภัย(n) danger, See also: harm, risk, threat, peril, hazard, Syn. ภัยพิบัติ, ภยันตราย, Example: หากเราไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอาจจะมีภัยมาถึงตัวเองอย่างแน่นอน, Thai Definition: สิ่งที่น่ากลัวอันตราย, สิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อน
ขั้นอันตราย(n) dangerous stage, Ant. ขั้นปลอดภัย, Example: คนไข้กำลังอยู่ในขั้นอันตราย ดังนั้นคุณหมอห้ามเยี่ยมเด็ดขาด, Thai Definition: ช่วงที่มีเหตุอาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ
ปากเหยี่ยวปากกา(n) danger, See also: harm, Syn. ภัย, อันตราย, Example: เยาวชนต้องมีพ่อแม่หรือคนอื่นเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูกว่าจะรอดปากเหยี่ยวปากกาจนเติบใหญ่พึ่งตนเองได้
พิษ(n) danger, See also: harmfulness, Example: ชาวบ้านต้องประสบกับมลภาวะที่เป็นพิษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้, Thai Definition: สิ่งที่ร้ายเป็นอันตรายแก่ร่างกาย หรือให้ความเดือดร้อนแก่จิตใจ
ภัยอันตราย(n) danger, See also: hazard, peril, jeopardy, Syn. ภยันตราย, Example: รัฐบาลควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงภัยอันตรายของการจ้างแรงงานต่างชาติ, Thai Definition: สิ่งที่น่ากลัวเป็นอันตรายที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศเสียหายได้
โอษฐภัย(n) danger caused by speaking, Thai Definition: ภัยที่เกิดจากคำพูด
อุปัทวันตราย(n) danger, Thai Definition: อุบาทว์ และอันตราย, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[antarāi] (n) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm  FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
อันตราย[antarāi] (v) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize  FR: mettre en péril
อันตราย[antarāi] (adj) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome  FR: dangereux ; risqué ; périlleux
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical  FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; critique ; mortel
ฉกรรจ์[chakan] (adv) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically  FR: sérieusement ; sévèrement
ช่วยให้พ้นภัย[chūay hai phon phai] (v, exp) FR: sauver d'un danger
ฝ่าอันตราย[fā antarāi] (v, exp) EN: risk one's life ; run risks  FR: courir le risque ; affronter le danger ; risquer sa vie
อันตราย[fangdū antarāi] (v, exp) EN: it sounds dangerous  FR: ça semble dangereux
จุดอันตราย[jut antarāi] (n, exp) EN: limit of danger
ขั้นอันตราย[khan antarāi] (n, exp) EN: critical stage [f] ; dangerous stage  FR: étape critique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DANGER D EY1 N JH ER0
DANGERS D EY1 N JH ER0 Z
DANGEROUS D EY1 N JH ER0 AH0 S
DANGERFIELD D EY1 N JH ER0 F IY2 L D
DANGEROUSLY D EY1 N JH ER0 AH0 S L IY0
DANGEROUSNESS D EY1 N JH ER0 AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
danger (n) dˈɛɪnʤər (d ei1 n jh @ r)
dangers (n) dˈɛɪnʤəz (d ei1 n jh @ z)
dangerous (j) dˈɛɪnʤərəs (d ei1 n jh @ r @ s)
dangerously (a) dˈɛɪnʤərəsliː (d ei1 n jh @ r @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危险[wēi xiǎn, ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ, / ] danger; dangerous, #1,823 [Add to Longdo]
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, / ] danger; dangerous; rugged, #2,945 [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] danger; to endanger; surname Wei; Taiwan pr. wei2, #6,930 [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] dangerous; perilous; endanger; almost; probably; only, #16,384 [Add to Longdo]
险恶[xiǎn è, ㄒㄧㄢˇ ㄜˋ, / ] dangerous; sinister; vicious, #22,109 [Add to Longdo]
凶险[xiōng xiǎn, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄢˇ, / ] dangerous; ruthless; treacherous, #25,597 [Add to Longdo]
险阻[xiǎn zǔ, ㄒㄧㄢˇ ㄗㄨˇ, / ] dangerous and difficult (path), #55,049 [Add to Longdo]
[kàn, ㄎㄢˋ, ] dangerous sea-cliff, #59,256 [Add to Longdo]
危楼[wēi lóu, ㄨㄟ ㄌㄡˊ, / ] dangerous housing; building that is about to collapse, #69,732 [Add to Longdo]
危境[wēi jìng, ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, ] dangerous situation; venerable old age, #92,749 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einsturzgefahr {f}danger of collapse [Add to Longdo]
Feuersgefahr {f}danger of fire [Add to Longdo]
Gefahr {f} | Gefahren {pl} | außer Gefahr | voller Gefahren; gefahrvoll | Gefahr für Leib und Leben | in Gefahr geraten | ungeacht der Gefahrdanger | dangers | out of danger | fraught with danger | danger for life and limb | to run into danger | reckless of the danger [Add to Longdo]
Gefahrenentlüftungstaster {m}danger vent key [Add to Longdo]
Gefahrenklasse {f}danger class [Add to Longdo]
Gefahrenzone {f} | Gefahrenzonen {pl}danger zone | danger zones [Add to Longdo]
Gefahrenzulage {f} | Gefahrenzulagen {pl}danger pay | danger pays [Add to Longdo]
Lebensgefahr {f} | Lebensgefahren {pl}danger of life | dangers of life [Add to Longdo]
Seuchengefahr {f} | Seuchenbekämpfungen {pl}danger of epidemic | controls of epidemics [Add to Longdo]
Todesgefahr {f}danger of death [Add to Longdo]
Unfallgefahr {f}danger of accident [Add to Longdo]
Verdunkelungsgefahr {f} | Verdunkelungsgefahren {pl}danger of collusions | dangers of collusions [Add to Longdo]
Verwechslungsgefahr {f}danger of confusion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
やばい[yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P) [Add to Longdo]
シャバい;しゃばい[shaba i ; shabai] (adj-i) (1) (sl) (poss. from やばい) dangerous; (2) (sl) (poss. from しょぼい) unsatisfactory; boring [Add to Longdo]
デンジャラス[denjarasu] (adj-na) dangerous [Add to Longdo]
メタボゾーン[metabozo-n] (n) danger zone for developing metabolic syndrome (wasei [Add to Longdo]
レッドデータブック[reddode-tabukku] (n) Red Data Book (of endangered species) [Add to Longdo]
ワシントン条約[ワシントンじょうやく, washinton jouyaku] (n) (See CITES) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) [Add to Longdo]
悪所[あくしょ, akusho] (n) dangerous place; house of ill repute; bad place [Add to Longdo]
悪場[わるば, waruba] (n) dangerous spot [Add to Longdo]
案ずるより産むが易し;案ずるより生むが易し[あんずるよりうむがやすし, anzuruyoriumugayasushi] (exp) (id) it is easier to do something than worry about it; the anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face; fear overruns the danger; an attempt is sometimes easier than expected; it is easier to bear (a child) than to worry about it [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 danger
   n 1: the condition of being susceptible to harm or injury; "you
      are in no danger"; "there was widespread danger of disease"
      [ant: {safety}]
   2: a venture undertaken without regard to possible loss or
     injury; "he saw the rewards but not the risks of crime";
     "there was a danger he would do the wrong thing" [syn:
     {risk}, {peril}, {danger}]
   3: a cause of pain or injury or loss; "he feared the dangers of
     traveling by air"
   4: a dangerous place; "He moved out of danger"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top