ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

danged

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -danged-, *danged*, dang, dange
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
裤裆[kù dāng, ㄎㄨˋ ㄉㄤ, ] (n) เป้ากางเกง

English-Thai: Longdo Dictionary
dangerous(adj) อันตราย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
danger(n) คนหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย
danger(n) อันตราย, See also: ภัย, ภัยอันตราย, ภยันตราย, การเสี่ยงภัย, ความไม่ปลอดภัย, สถานการณ์อันตราย, Syn. peril, hazard, risk safety
dangle(vi) ห้อยหลวมๆ, See also: ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, Syn. hang, sway
dangle(vt) ห้อยหลวมๆ, See also: ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, Syn. hang, sway
endanger(vt) ทำให้อยู่ในอันตราย, See also: ทำให้เป็นอันตราย, Syn. hazard, imperil, jeopardize, Ant. preserve;protect
fandango(n) การเต้นระบำสเปนแบบสามจังหวะ, See also: ดนตรีสามจังหวะสำหรับเต้นระบำสเปน
dangerous(adj) ซึ่งเป็นอันตราย, See also: ไม่ปลอดภัย, เป็นภัย, อยู่ในระหว่างอันตราย, Syn. perilous, unsafe, hazardous
dangerously(adv) อย่างเป็นอันตราย, See also: อย่างไม่ปลอดภัย, อย่างเป็นภัย, Syn. perilously;hazardously
dangle from(phrv) แขวนไว้ตรงที่, See also: ห้อยไว้ที่
dangle about(phrv) ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle around
dangle about(phrv) ตามตื๊อ, See also: ตามจีบ, ตามจีบ, Syn. dangle around
dangle round(phrv) ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle about
dangle round(phrv) ตามตื๊อ, See also: ตามจีบ, ตามจีบ, Syn. dangle about
dangle around(phrv) ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle about
dangle around(phrv) ตามตื๊อ, See also: ตามจีบ, ตามจีบ, Syn. dangle about
dangle before(phrv) แกว่งเล่นอยู่ข้างหน้า, See also: ห้อยไว้ข้างหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
danger(เดน'เจอะ) n. อันตราย,ภัย,ความไม่ปลอดภัย, Syn. peril
dangerous(เดน'เจอรัส) adj. อันตราย,เป็นภัย,ไม่ปลอดภัย, See also: dangerousness n. ดูdangerous, Syn. risky
dangle(แดง'เกิล) {dangled,dangling,dangles} vi.,vt.,n. (การ) ห้อยอย่างหลวม ๆ ,ห้อยแกว่งไปแกว่งมา,ติดสอยห้อยตาม, See also: dangler n., Syn. swing
endanger(เอนเดน'เจอ) vt. ทำให้เกิดอันตราย, See also: endangerment n. การทำให้เกิดอันตราย, Syn. imperil

English-Thai: Nontri Dictionary
danger(n) อันตราย,ภัย,ภยันตราย,ความไม่ปลอดภัย
dangerous(adj) มีอันตราย,ไม่ปลอดภัย,เป็นภัย,เป็นอันตราย,น่ากลัว
dangle(vi) แกว่ง,ห้อย,โหน,ติด(ผู้หญิง)
endanger(vt) ทำให้เป็นภัย,ทำให้เป็นอันตราย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public dangerสาธารณภัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public dangerสาธารณภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
situation of dangerสถานะอันตราย, สถานการณ์อันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obvious dangerภัยที่ปรากฏชัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
avert the dangerปัดป้องภยันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alternative dangerอันตรายที่จำเป็นต้องเสี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
driving, dangerous and reckless; dangerous and reckless drivingการขับรถอย่างน่ากลัวอันตรายและปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
danger, publicสาธารณภัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dangerous and reckless driving; driving, dangerous and recklessการขับรถอย่างน่ากลัวอันตรายและปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous drivingการขับรถอย่างน่ากลัวอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous occupationอาชีพที่เสี่ยงอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous weaponอาวุธร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerภยันตราย, อันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
danger, alternativeอันตรายที่จำเป็นต้องเสี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grave dangerอันตรายร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
endangiitisเยื่อบุหลอดเลือดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endangiumเยื่อบุหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immediate dangerภยันตรายฉุกเฉิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imminent dangerภยันตรายที่ใกล้จะถึง [ป. อาญา ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imminent danger of deathอันตรายใกล้ความตาย (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imminently dangerous articleวัตถุอันตรายชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endangered plantพืชใกล้สูญพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dangerous goodsสินค้าอันตราย [เศรษฐศาสตร์]
Dangerous occupationอาชีพเสี่ยงอันตราย [เศรษฐศาสตร์]
Carabao Dang (Trademark)คาราบาวแดง [TU Subject Heading]
Convention on international Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (1973)อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ค.ศ. 1973) [TU Subject Heading]
Endangered plantsพืชใกล้สูญพันธุ์ [TU Subject Heading]
Endangered speciesสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ [TU Subject Heading]
Krathingdang (Trademark)กระทิงแดง [TU Subject Heading]
Toxic and Dangerous Wasteของเสียเป็นพิษและอันตราย [สิ่งแวดล้อม]
Waste Toxic and Dangerousของเสียเป็นพิษและอันตราย [สิ่งแวดล้อม]
Endangered Speciesสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์, Example: สัตว์ป่าทุกชนิดที่มีจำนวนลดน้อยลงจนอยู่ ในภาวะที่ล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์ไป และมักมีถิ่นกำเนิดในอาณาเขตจำกัด [สิ่งแวดล้อม]
Dangerous Goodsสินค้าอันตราย, Example: สินค้าที่ถูกระบุว่าอันตราย มีกฎหมายจำกัดวิธีการเก็บรักษาและขนส่ง รวมทั้งการกำจัดหรือทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Floraอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ [การทูต]
Dangerous, Extremelyมีพิษมาก [การแพทย์]
Dangerous semicircleซีกอันตราย [อุตุนิยมวิทยา]
Goods, Dangerousสินค้าที่เป็นอันตราย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ch_mungkorndang[wor ra nuh see dang] (n) โจรจกหะมอย, หัวหน้าแก๊งเด็กติ๋มก่อนสี่ทุ่ม
dangerอันตราย
endangered(adj) เป็นอันตราย,ถูกคุกคาม
endangered species(n) สัตว์ป่าหรือสิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (ถ้าแปลตรงตัวคือ สายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่กำลังอยู่ในอันตราย)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dangSpying on gangsters was a dangerous venture.
dangThere is a lot of danger in walking around here at night.
dangWe thought it dangerous her going alone.
dangNature provides other forms of protection against environmental dangers.
dangIs it dangerous to take a subway alone?
dangIt is dangerous to drink too much.
dangHe shrank back in the face of danger.
dangDefend her from danger.
dangThat bird is now in danger of dying out.
dangThere's also the danger of unexploded bombs, so they reported it to the police and the area was taped off to keep people out.
dangWe are in danger of making life impossible for a large number of animal species.
dangThe policemen were very brave in the face of great danger.
dangThe patient's life was in danger.
dangThe busy road is a danger to small children.
dangThe doctor warned him of the dangers of smoking.
dangIt is dangerous to play in the street.
dangThose who came on the following day were in danger.
dangHe suspected danger and didn't go near it.
dangShe showed her courage in the face of danger.
dangRobots can withstand dangerous conditions.
dangI think it dangerous to swim in the lake.
dangThere's a scent of danger.
dangIt's dangerous to jump off a moving train.
dangHis life is in danger.
dangIs there any danger?
dangThey say the forties are the dangerous ages.
dangHe is not such a man as to flinch from danger.
dangIt is very dangerous to cross this street.
dangFire is always dangerous.
dangIt is dangerous to swim in this lake.
dangThis river is dangerous to swim in July.
dangHe exposed himself to danger.
dangThis river is dangerous to swim across.
dangA jaywalker exposes himself to great danger.
dangThere is no more dangerous experiment than that of undertaking to be one thing before a man's face and another behind his back.
dangHe was brave in the face of danger.
dangMotorcycles can be dangerous for young people to drive.
dangHence one can say that, of all political ideals, that of making people happy is the most dangerous.
dangIt's dangerous for you to cross the street when the light is red.
dangA fund was set up to preserve endangered marine life.
dangThe bird is said to being danger of dying out.
dangHe showed courage in the face of great danger.
dangHis child's life is in danger.
dangSoldiers are used to danger.
dangI think it dangerous swimming in that river.
dangIt is dangerous to cross that old bridge.
dangHe stayed behind in view of possible danger.
dangNew York, where my father is staying on business, is a much dangerous city than Tokyo.
dangThey faced the danger bravely.
dangThat river is dangerous to swim in.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกอยู่ในอันตราย(v) be in danger, Example: เธอกำลังตกอยู่ในอันตรายโดยที่เธอเองไม่รู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียว, Thai Definition: ประสบกับสถานการณ์ที่ทำให้เดือดร้อนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
พิษภัย(n) danger, See also: peril, hazard, risk, harm, Syn. อันตราย, ผลร้าย, Example: กลุ่มเยาวชนจำนวนมากต่างตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคม
พ้นขีดอันตราย(v) be on / off the danger list, Example: ร่างกายเขาอ่อนเพลียเต็มทีแล้ว แพทย์ก็ไม่กล้ารับรองว่าจะพ้นขีดอันตรายหรือไม่
สาธารณภัย(n) public hazard, See also: public danger, Example: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ซึ่งประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ, Thai Definition: ภัยที่เกิดกับคนหมู่มาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ร้ายกาจ(adj) lethal, See also: deadly, dangerous, Example: นางมีอาวุธอันร้ายกาจสองอย่าง คือ จักรกับตรีศูล, Thai Definition: ที่มีประสิทธิภาพร้ายแรง
คุ้มภัย(v) insure against dangers, Syn. ป้องกันภัย, ระวังภัย, Example: ทุกคนนับถือในความซื่อสัตย์ของสุนัขที่ทำหน้าที่คุ้มภัยให้กับเจ้านายของมัน
ภยันตราย(n) danger, See also: risk, peril, harm and danger, hazard, Example: ทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อภยันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชน, Thai Definition: ภัยและอันตราย, อันตรายที่น่ากลัว, Notes: (บาลี)
วิกฤต(adj) critical, See also: risky, serious, dangerous, perilous, Syn. วิกฤต, Example: แม้จะอยู่ในวัยแก่เฒ่า เขาก็ยังจดจำรำลึกถึงเหตุการณ์วิกฤตครั้งนั้นได้, Thai Definition: ถึงขั้นอันตราย, ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก
โหน(v) swing, See also: hang, dangle, cling, Example: คุณกลับไปกรุงเทพฯ ไปแย่งขึ้นรถเมล์ เรือด่วน โหนรถไฟของคุณเถอะ ผมขออยู่ที่นี่เพื่อรักษาสมดุลของชีวิตก็แล้วกัน, Thai Definition: เหนี่ยวห้อย, เอามือเหนี่ยวให้ตัวลอยขึ้นไป
ล่อแหลม(v) be dangerous, See also: be risky, be chancy, be perilous, be dicey, be hazardous, be unsafe, Syn. เสี่ยง, Example: ไม่ว่าจะทำอะไรช่างล่อแหลมกับความตายไปเสียทุกอย่าง, Thai Definition: อยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่ออันตราย
สร้อย(n) minnow, See also: Dangila leptocheila, Syn. ปลาสร้อย, กระสร้อย, Example: ปลาสร้อยเริ่มมีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อปลาน้ำจืดหลายสกุล ในวงศ์ Cyprinidae พบอยู่รวมกันเป็นฝูงในตอนปลายฤดูน้ำหลาก และว่ายทวนน้ำขึ้นไปหากินในแหล่งน้ำที่สูงขึ้นไป ส่วนใหญ่ลำตัวสีขาวเงินและมีจุดคล้ำหรือจุดดำบนเกล็ดจนเห็นเป็นเส้นสายหลายแถบพาดตามยาวอยู่ข้างตัว
อันตราย(n) danger, See also: hazard, Example: ฟ้าผ่านั้นมีอันตรายมากอาจทำให้มนุษย์ถึงแก่ความตายบ้านเรือนพังและลุกไหม้เป็นไฟได้, Thai Definition: เหตุที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ
พ้นอันตราย(v) be out of danger, See also: escape danger, Syn. รอดอันตราย, Example: ฉันพ้นอันตรายมาได้ก็เพราะความสามารถของตัวเองล้วนๆ, Thai Definition: หลุดได้จากอันตราย, รอดจากอันตราย
ภัย(n) danger, See also: harm, risk, threat, peril, hazard, Syn. ภัยพิบัติ, ภยันตราย, Example: หากเราไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอาจจะมีภัยมาถึงตัวเองอย่างแน่นอน, Thai Definition: สิ่งที่น่ากลัวอันตราย, สิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อน
ขีดอันตราย(n) limit of danger, Syn. จุดอันตราย, พิกัดอันตราย, ขั้นอันตราย, Example: ชาวไทยต้องอยู่ในภาวะอากาศที่เป็นพิษเกินขีดอันตราย ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อสุขภาพอนามัยอย่างยิ่ง, Thai Definition: จุดที่อาจทำให้เกิดความพังพินาศหรือเสียหาย
ขั้นอันตราย(n) dangerous stage, Ant. ขั้นปลอดภัย, Example: คนไข้กำลังอยู่ในขั้นอันตราย ดังนั้นคุณหมอห้ามเยี่ยมเด็ดขาด, Thai Definition: ช่วงที่มีเหตุอาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ
ค้าง(v) hang, See also: get stuck, dangle, strand, Syn. ติดอยู่, Example: นักโดดร่มค้างอยู่บนยอดไม้, Thai Definition: ตกลงมาหรือขึ้นไปติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ติดอยู่กลางทาง
เคลีย(v) dangle, See also: swing, sway, Syn. เคียงเคล้า, Example: เนินเบิ่งตาอยู่กับละอองละเอียดที่กระจัดกระจายรอบตัวมันระเส้นผมเคลียใบหน้าห่อหุ้มร่างไว้มิดชิด
ปลอดภัย(v) be safe, See also: be out of danger, be free from harm, be secure, Example: เด็กๆ จะปลอดภัยจากอุบัติเหตุหากได้รับความเอาใจใส่จากผู้ปกครอง และผู้ใช้รถใช้ถนน, Thai Definition: พ้นภัย
ปากเหยี่ยวปากกา(n) danger, See also: harm, Syn. ภัย, อันตราย, Example: เยาวชนต้องมีพ่อแม่หรือคนอื่นเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูกว่าจะรอดปากเหยี่ยวปากกาจนเติบใหญ่พึ่งตนเองได้
เผชิญภัย(v) face danger, See also: face calamity or disaster, confront with danger, Syn. ผจญภัย, Example: ่พวกเรารู้ว่าทางข้างหน้าเต็มไปด้วยอันตรายจึงเตรียมตัวเผชิญภัยไว้ล่วงหน้าแล้ว, Thai Definition: เจออันตรายเฉพาะหน้า, กล้าเสี่ยงภัยโดยรู้ว่าจะมีอันตราย
เผชิญภัย(v) face danger, See also: confront with danger, meet with the danger, Syn. ประสบภัย, Example: พวกเราพร้อมที่จะเผชิญภัยกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า, Thai Definition: เจออันตรายเฉพาะหน้า, กล้าเสี่ยงภัยโดยรู้ว่าจะมีอันตราย
พ้นภัย(v) out of danger, Syn. ปลอดภัย, Example: คนที่สวดมนต์บางคนจึงสวดมนต์ในเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์โดยนึกว่าจะช่วยตนให้พ้นภัย
พิษ(n) danger, See also: harmfulness, Example: ชาวบ้านต้องประสบกับมลภาวะที่เป็นพิษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้, Thai Definition: สิ่งที่ร้ายเป็นอันตรายแก่ร่างกาย หรือให้ความเดือดร้อนแก่จิตใจ
ภัยอันตราย(n) danger, See also: hazard, peril, jeopardy, Syn. ภยันตราย, Example: รัฐบาลควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงภัยอันตรายของการจ้างแรงงานต่างชาติ, Thai Definition: สิ่งที่น่ากลัวเป็นอันตรายที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศเสียหายได้
เป็นอันตราย(v) be bad, See also: be harmful, be hazardous, be dangerous, Syn. เป็นโทษ, Ant. เป็นคุณ, เป็นประโยชน์, Example: สิ่งเสพย์ติดทุกชนิดเป็นอันตรายต่อร่างกาย, Thai Definition: ทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ, ให้โทษถึงชีวิต
เป็นโทษ(v) be bad, See also: be harmful, be hazardous, be dangerous, Syn. เป็นอันตราย, Ant. เป็นคุณ, เป็นประโยชน์, Example: สิ่งเสพติดทุกชนิดเป็นโทษต่อร่างกาย
ผจญภัย(v) take adventure, See also: encounter, face danger, take the risk, dare, Syn. เสี่ยงภัย, เสี่ยงอันตราย, Example: คณะลูกเสือไปผจญภัยในป่าเป็นเวลา 3 วันแล้ว, Thai Definition: ขับเคี่ยวกับภัย
ผาดโผน(adv) adventurously, See also: daringly, dangerously, Syn. โลดโผน, หวาดเสียว, Example: เขาได้รับการฝึกฝนให้เล่นกายกรรมผาดโผนมาตั้งแต่เด็ก, Thai Definition: เคลื่อนไหวไปมาอย่างรวดเร็วและเสี่ยงอันตราย
โอษฐภัย(n) danger caused by speaking, Thai Definition: ภัยที่เกิดจากคำพูด
อุปัทวันตราย(n) danger, Thai Definition: อุบาทว์ และอันตราย, Notes: (บาลี)
เสี่ยงอันตราย(v) risk, See also: jeopardize, endanger, Syn. เสี่ยงภัย, Example: ลูกจ้างที่ต้องเสี่ยงอันตรายในการทำงานย่อมได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายมากเป็นพิเศษ, Thai Definition: ทำโดยไม่กลัวอันตราย
หน้าสิ่วหน้าขวาน(adj) critical, See also: dangerous, serious, Example: ในสถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวานเช่นนี้ เธอยังยิ้มเฉยอยู่ได้, Thai Definition: ระยะเวลาที่วิกฤต, ระยะเวลาอันตราย
หมิ่นเหม่(v) precarious, See also: dangerous, Syn. ล่อแหลม, Example: เขาอยู่ในสภาพที่หมิ่นเหม่ต่ออันตรายที่จะถูกลอบสังหารหลายครั้งแล้ว, Thai Definition: อยู่ที่ใกล้อันตราย
ฉกรรจ์(adv) seriously, See also: badly, severely, dangerously, critically, Syn. รุนแรง, สาหัส, ร้ายแรง, มหันต์, Example: เขารู้สึกเหมือนตัวเองอกหักอย่างฉกรรจ์อีกครั้ง
ฉกรรจ์(adj) serious, See also: severe, intense, mortal, dangerous, critical, Syn. รุนแรง, สาหัส, ร้ายแรง, มหันต์, Example: ผู้ป่วยมีบาดแผลฉกรรจ์บริเวณใบหน้า, Thai Definition: อยู่ในระดับที่รุนแรงมาก
มรณภัย(n) danger of death, See also: danger, fatal risk, mortal danger, accident/calamity of death, Thai Definition: ภัยที่เกิดจากความตาย, ภัยที่นำมาซึ่งความตาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มหันตภัย(n) calamity, See also: disaster, great danger, catastrophe, Example: ในชีวิตของเขาต้องประสบกับมหันตภัยหนักๆ หลายครั้ง, Thai Definition: ภัยที่ร้ายแรง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชีวันตราย(n) danger to life, Syn. อันตรายต่อชีวิต, อันตรายถึงตาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กระทิง(n) Gaur, See also: wild ox, seladang, Syn. วัวกระทิง, Example: กระทิงจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนชนิดหนึ่งของประเทศไทย, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อวัวป่าชนิด Bos gaurus ในวงศ์ Bovidae ขนยาว ตัวสีดำหรือดำแกมน้ำตาล เว้นแต่ที่ตรงหน้าผากและครึ่งล่างของขาทั้ง 4 เป็นสีขาวเทาๆ หรือเหลืองอย่างสีทอง
มหาภัย(n) calamity, See also: great danger, disaster, Example: มหาภัยที่สำคัญที่สุดของเยาวชนไทยในเวลานี้ก็คือยาเสพย์ติด, Thai Definition: ภัยอันใหญ่หลวง, ภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่
มหาภัย(adj) dangerous, See also: perilous, disastrous, calamitous, hazardous, Example: อาชญากรรายนี้ลงทุนเผยแพร่ดิสก์มหาภัยดังกล่าวผ่านทางนิตยสารฉบับหนึ่ง, Thai Definition: เกี่ยวกับภัยอันใหญ่หลวง, เกี่ยวกับภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่
การแขวน(n) hanging, See also: dangling, Syn. การห้อย, Example: ในสมัยโบราณตัดสินประหารชีวิตกบฏด้วยการแขวนคอ
คลาดแคล้ว(v) elude (dangers), See also: head off, escape, turn danger into safety, Syn. แคล้วคลาด, รอดไป, พ้นไป, รอด, Example: การเดินทางคราวนี้ฉันขอให้เธอคลาดแคล้วอันตรายทุกอย่าง
เสี่ยงอันตราย(adj) risky, See also: dangerous, Syn. เสี่ยงภัย, Example: หุ่นยนต์สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นใช้ในงานที่เสี่ยงอันตรายเช่นงานในโรงงานผลิตยาฆ่าแมลง, Thai Definition: ทำโดยไม่กลัวอันตราย
ประสบภัย(v) encounter danger, See also: meet with danger, experience danger, Example: ในภาวะสังคมปัจจุบันประเทศไทยประสบภัยจากรอบทิศทั้งภายในและนอกประเทศ, Thai Definition: พบกับความโชคร้าย อันตรายต่างๆ
ภัยสังคม(n) social danger, See also: social harm, Example: เกิดเป็นผู้หญิงต้องระวังภัยสังคมที่มีอยู่รอบตัวตลอดเวลา, Thai Definition: สิ่งที่อันตรายที่เกิดขึ้นจากจิตใจหรือการกระทำที่มุ่งร้ายของผู้คนในสังคมด้วยกันเอง
ประสบภัย(v) encounter danger, See also: meet with danger, experience danger, Example: ในภาวะสังคมปัจจุบันประเทศไทยประสบภัยจากรอบทิศทั้งภายในและนอกประเทศ, Thai Definition: พบกับความโชคร้าย อันตรายต่างๆ
ภัยสังคม(n) social danger, See also: social harm, Example: เกิดเป็นผู้หญิงต้องระวังภัยสังคมที่มีอยู่รอบตัวตลอดเวลา, Thai Definition: สิ่งที่อันตรายที่เกิดขึ้นจากจิตใจหรือการกระทำที่มุ่งร้ายของผู้คนในสังคมด้วยกันเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[antarāi] (n) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm  FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
อันตราย[antarāi] (v) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize  FR: mettre en péril
อันตราย[antarāi] (adj) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome  FR: dangereux ; risqué ; périlleux
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical  FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; critique ; mortel
ฉกรรจ์[chakan] (adv) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically  FR: sérieusement ; sévèrement
ช่วยให้พ้นภัย[chūay hai phon phai] (v, exp) FR: sauver d'un danger
ฝ่าอันตราย[fā antarāi] (v, exp) EN: risk one's life ; run risks  FR: courir le risque ; affronter le danger ; risquer sa vie
อันตราย[fangdū antarāi] (v, exp) EN: it sounds dangerous  FR: ça semble dangereux
โหน[hōn] (v) EN: swing ; hang ; dangle ; cling  FR: se balancer ; être suspendu
จุดอันตราย[jut antarāi] (n, exp) EN: limit of danger
ขั้นอันตราย[khan antarāi] (n, exp) EN: critical stage [f] ; dangerous stage  FR: étape critique [f]
ขยะอันตราย[khaya antarāi] (n, exp) EN: hazardous waste  FR: déchet dangereux [m]
ขยะพิษ[khaya phit] (n, exp) EN: hazardous waste  FR: déchet dangereux [m] ; déchet toxique [m]
ความอันตราย[khwām antarāi] (n) EN: danger  FR: danger [m]
ลี้ภัย[lī phai] (v, exp) EN: flee from a disaster  FR: fuir le danger ; fuir la catastrophe
ล่อแหลม[lølaēm] (v) EN: be dangerous ; be risky ; be chancy ; be perilous ; be dicey ; be hazardous ; be unsafe  FR: être dangereux ; être risqué ; être hasardeux
ไม่เป็นอันตราย[mai pen antarāi] (adj) EN: harmless  FR: sans danger
มีอันตราย[mī antarāi] (x) FR: en danger
หมิ่น[min] (v) EN: be exposed ; be liable ; be in imminent danger  FR: s'exposer ; risquer
น้ำมันล้างเครื่อง[nāmman lāng khreūang] (n, exp) EN: flushing oil  FR: huile de vidange [f]
หนีภัย[nī phai] (v, exp) FR: fuir le danger
นิรภัย[niraphai] (adj) EN: safety ; safe ; danger-free ; safe from dangers  FR: sûr ; sans danger ; de sécurité
เป็นภัย[pen phai] (v) FR: mettre en danger
เป็นพิษเป็นภัย[pen phit pen phai] (adj) EN: dangerous
เผชิญภัย[phachoēn phai] (v, exp) EN: face danger  FR: affronter le danger
ภัย[phai] (n) EN: danger ; fear ; dread ; hazard ; calamity ; risk ; catastrophe ; misfortune ; harm ; threat ; peril ; accident ; plague; disaster  FR: danger [m] ; péril [m] ; risque [m] ; menace [f]
ภัยธรรมชาติ[phai thammachāt] (n, exp) EN: natural disaster; natural calamity ; danger caused by nature  FR: calamité naturelle [f] ; risque naturel [m]
ผจญภัย[phajonphai] (v) EN: take adventure ; encounter ; face danger ; take the risk ; dare  FR: s'aventurer
พนมดงรัก[phanom Dongrak] (n, prop) EN: Phanom Dong Rak  FR: chaîne des Dangrek [f] : massif des Dangrek [m]
ภยันตราย[phayantarāi] (n) EN: danger ; risk ; peril ; harm and danger ; hazard  FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
พิกัดอันตราย[phikat antarāi] (n, exp) EN: limit of danger
พ้นอันตราย[phon antarāi] (x) EN: out of danger  FR: hors de danger
พ้นภัย[phon phai] (x) EN: out of danger  FR: hors de danger
ปลอดภัย[pløtphai] (v) EN: be free from harm ; be safe ; be safe and sound ; be out of danger ; be free from harm ; be secure  FR: être en sécurité
ปลอดภัย[pløtphai] (adj) EN: save ; without any danger ; free from harm ; save and sound ; all right ; out of danger ; secure  FR: sûr ; en sécurité ; hors de danger ; sans danger ; sauf
ร้าย[rāi] (adj) EN: bad ; evil ; ill ; malignant ; fierce ; lethal ; deadly ; dangerous ; severe ; wicked ; vicious ; malicious ; terrible  FR: mauvais ; malin ; sévère ; grave ; néfaste ; nocif ; terrible ; méchant ; cruel ; féroce ; malfaisant ; vilain
ระวังอันตราย[rawang antarāi] (v, exp) FR: attention danger
รอดอันตราย[røt antarāi] (v, exp) EN: be out of danger  FR: échapper à un danger
รอดไป[røt pai] (v, exp) EN: elude dangers
สัญญาณภัย[sanyān phai] (n, exp) EN: alarm  FR: signal d'alarme [m] ; alarme [f] ; signal de danger [m]
เตือนภัย[teūoen phai] (x) EN: danger signal
ทางแยกอันตราย[thāngyaēk antarāi] (n, exp) FR: croisement dangereux [m]
ทิ้งไพ่[thing phai] (v) EN: lay down a card ; cast a card down ; discard  FR: se défausser ; se débarasser d'une carte (inutile ou dangereuse)
ตกอยู่ในอันตราย[tok yū nai antarāi] (v, exp) EN: endanger  FR: mettre en danger ; menacer d'extinction ; être en danger
วิกฤต = วิกฤติ[wikrit] (n) EN: critical ; precarious ; risky ; serious ; crucial ; dangerous ; perilous  FR: critique ; dangereux
วัวกระทิง[wūa krathing] (n, exp) EN: bison ; seladang ; gaur
ยาอันตราย[yā antarāi] (n, exp) EN: dangerous drug  FR: médicament dangereux [m] ; médicament à risque [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DANG D AE1 NG
DANGO D AE1 NG G OW0
DANGEL D EY1 NG G AH0 L
DANGER D EY1 N JH ER0
DANGLE D AE1 NG G AH0 L
DANGLES D AE1 NG G AH0 L Z
DANGLER D AE1 NG G L ER0
DANGLER D AE1 NG G AH0 L ER0
DANGLED D AE1 NG G AH0 L D
DANGEWS D EY1 N JH UW0 Z
DANGERS D EY1 N JH ER0 Z
DANGELO D AE1 N JH AH0 L OW0
FANDANGO F AE0 N D AE1 NG G OW2
ENDANGER EH0 N D EY1 N JH ER0
DANGLING D AE1 NG G L IH0 NG
DANGLING D AE1 NG G AH0 L IH0 NG
DANGEROUS D EY1 N JH ER0 AH0 S
ENDANGERS EH0 N D EY1 N JH ER0 Z
URDANGARIN ER0 D AE1 NG AA0 R IH0 N
ENDANGERED EH0 N D EY1 N JH ER0 D
ENDANGERED IH0 N D EY1 N JH ER0 D
ENDANGERING EH0 N D EY1 N JH ER0 IH0 NG
DANGEROUSLY D EY1 N JH ER0 AH0 S L IY0
DANGERFIELD D EY1 N JH ER0 F IY2 L D
ENDANGERMENT EH0 N D EY1 N JH ER0 M AH0 N T
DANGEROUSNESS D EY1 N JH ER0 AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
danger (n) dˈɛɪnʤər (d ei1 n jh @ r)
dangle (v) dˈæŋgl (d a1 ng g l)
dangers (n) dˈɛɪnʤəz (d ei1 n jh @ z)
dangled (v) dˈæŋgld (d a1 ng g l d)
dangles (v) dˈæŋglz (d a1 ng g l z)
dangling (v) dˈæŋglɪŋ (d a1 ng g l i ng)
endanger (v) ˈɪndˈɛɪnʤər (i1 n d ei1 n jh @ r)
fandango (n) fˌændˈæŋgou (f a2 n d a1 ng g ou)
dangerous (j) dˈɛɪnʤərəs (d ei1 n jh @ r @ s)
endangers (v) ˈɪndˈɛɪnʤəz (i1 n d ei1 n jh @ z)
fandangos (n) fˌændˈæŋgouz (f a2 n d a1 ng g ou z)
endangered (v) ˈɪndˈɛɪnʤəd (i1 n d ei1 n jh @ d)
dangerously (a) dˈɛɪnʤərəsliː (d ei1 n jh @ r @ s l ii)
endangering (v) ˈɪndˈɛɪnʤərɪŋ (i1 n d ei1 n jh @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dāng, ㄉㄤ, / ] to be; to act as; manage; withstand; when; during; ought; should; match equally; equal; same; obstruct; just at (a time or place); on the spot; right; just at, #165 [Add to Longdo]
[dàng, ㄉㄤˋ, / ] at or in the very same...; to pawn; suitable; adequate; fitting; proper; replace; represent, #165 [Add to Longdo]
当时[dāng shí, ㄉㄤ ㄕˊ, / ] then; at that time; while, #531 [Add to Longdo]
[dǎng, ㄉㄤˇ, / ] party; association; club; society; surname Dang, #601 [Add to Longdo]
当然[dāng rán, ㄉㄤ ㄖㄢˊ, / ] only natural; as it should be; certainly; of course; without doubt, #684 [Add to Longdo]
当地[dāng dì, ㄉㄤ ㄉㄧˋ, / ] local, #858 [Add to Longdo]
相当[xiāng dāng, ㄒㄧㄤ ㄉㄤ, / ] equivalent to; appropriate; considerably; to a certain extent; fairly, #1,048 [Add to Longdo]
应当[yīng dāng, ㄧㄥ ㄉㄤ, / ] should; ought to, #1,378 [Add to Longdo]
当前[dāng qián, ㄉㄤ ㄑㄧㄢˊ, / ] current; today's; modern; present; to be facing (us), #1,422 [Add to Longdo]
当年[dāng nián, ㄉㄤ ㄋㄧㄢˊ, / ] in those days; then; in those years; during that time, #1,463 [Add to Longdo]
当天[dàng tiān, ㄉㄤˋ ㄊㄧㄢ, / ] that day; the same day, #1,725 [Add to Longdo]
危险[wēi xiǎn, ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ, / ] danger; dangerous, #1,823 [Add to Longdo]
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, ] misfortune; suffer (from illness); trouble; danger; worry; to contract (a disease), #2,035 [Add to Longdo]
当中[dāng zhōng, ㄉㄤ ㄓㄨㄥ, / ] among; in the middle; in the center, #2,224 [Add to Longdo]
适当[shì dàng, ㄕˋ ㄉㄤˋ, / ] suitable; appropriate, #2,378 [Add to Longdo]
党员[dǎng yuán, ㄉㄤˇ ㄩㄢˊ, / ] political party member, #2,471 [Add to Longdo]
党委[dǎng wěi, ㄉㄤˇ ㄨㄟˇ, / ] Party committee, #2,788 [Add to Longdo]
当初[dāng chū, ㄉㄤ ㄔㄨ, / ] at that time; originally, #2,856 [Add to Longdo]
当日[dāng rì, ㄉㄤ ㄖˋ, / ] that very day; the same day, #2,866 [Add to Longdo]
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, / ] danger; dangerous; rugged, #2,945 [Add to Longdo]
[dàng, ㄉㄤˋ, / ] official records; grade (of goods); file; records; shelves; cross-piece; (classifier for cross-pieces), #3,010 [Add to Longdo]
档案[dàng àn, ㄉㄤˋ ㄢˋ, / ] file; record; archive, #3,316 [Add to Longdo]
国民党[Guó mín dǎng, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] Guomintang or Kuomintang; nationalist party; KMT, #3,639 [Add to Longdo]
[dǎng, ㄉㄤˇ, / ] to resist; to obstruct; to hinder; to keep off; to block (a blow); to get in the way of; cover; gear, #3,846 [Add to Longdo]
[dàng, ㄉㄤˋ, / ] arrange; put in order, #3,846 [Add to Longdo]
危害[wēi hài, ㄨㄟ ㄏㄞˋ, ] to jeopardize; to harm; to endanger, #3,904 [Add to Longdo]
震荡[zhèn dàng, ㄓㄣˋ ㄉㄤˋ, / ] to vibrate; to shake; to shudder, #4,078 [Add to Longdo]
当场[dāng chǎng, ㄉㄤ ㄔㄤˇ, / ] at the scene; on the spot, #4,110 [Add to Longdo]
高档[gāo dàng, ㄍㄠ ㄉㄤˋ, / ] superior quality; high grade, #4,123 [Add to Longdo]
当局[dāng jú, ㄉㄤ ㄐㄩˊ, / ] authorities, #4,242 [Add to Longdo]
当事人[dāng shì rén, ㄉㄤ ㄕˋ ㄖㄣˊ, / ] persons involved or implicated; party (to an affair), #4,260 [Add to Longdo]
当代[dāng dài, ㄉㄤ ㄉㄞˋ, / ] the present age; the contemporary era, #4,569 [Add to Longdo]
当作[dàng zuò, ㄉㄤˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] treat as; regard as, #4,644 [Add to Longdo]
中国共产党[Zhōng guó Gòng chǎn dǎng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, / ] Communist Party of China, #4,797 [Add to Longdo]
正当[zhèng dāng, ㄓㄥˋ ㄉㄤ, / ] honest; reasonable; fair; sensible; timely; just (when needed), #4,949 [Add to Longdo]
当今[dāng jīn, ㄉㄤ ㄐㄧㄣ, / ] current; present; now; nowadays, #4,978 [Add to Longdo]
党中央[dǎng zhōng yāng, ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, / ] party central committee, #5,159 [Add to Longdo]
隐患[yǐn huàn, ㄧㄣˇ ㄏㄨㄢˋ, / ] a danger concealed within sth; hidden damage; misfortune not visible from the surface, #5,324 [Add to Longdo]
共产党[gòng chǎn dǎng, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, / ] Communist party, #5,344 [Add to Longdo]
当成[dàng chéng, ㄉㄤˋ ㄔㄥˊ, / ] to consider as; take to be, #5,396 [Add to Longdo]
当下[dāng xià, ㄉㄤ ㄒㄧㄚˋ, / ] presently; immediately; at once, #5,513 [Add to Longdo]
当选[dāng xuǎn, ㄉㄤ ㄒㄩㄢˇ, / ] be elected, #5,783 [Add to Longdo]
党政[dǎng zhèng, ㄉㄤˇ ㄓㄥˋ, / ] party policy; (Communist) Party and government administration, #6,031 [Add to Longdo]
不当[bù dàng, ㄅㄨˋ ㄉㄤˋ, / ] unsuitable; improper; inappropriate, #6,205 [Add to Longdo]
当即[dāng jí, ㄉㄤ ㄐㄧˊ, / ] at once; on the spot, #6,368 [Add to Longdo]
党内[dǎng nèi, ㄉㄤˇ ㄋㄟˋ, / ] within the party (esp. Chinese communist party), #6,398 [Add to Longdo]
共产党员[gòng chǎn dǎng yuán, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄩㄢˊ, / ] communist party member, #6,619 [Add to Longdo]
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, ] to hang (down); droop; dangle; bend down; hand down; bequeath; nearly; almost; to approach, #6,845 [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] danger; to endanger; surname Wei; Taiwan pr. wei2, #6,930 [Add to Longdo]
每当[měi dāng, ㄇㄟˇ ㄉㄤ, / ] whenever; every time, #6,986 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alarmsignal {n}alarm signal; danger signal [Add to Longdo]
Altlast {f}dangerous waste [Add to Longdo]
Artenschutzabkommen {n}Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora [Add to Longdo]
Einsturzgefahr {f}danger of collapse [Add to Longdo]
Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error [Add to Longdo]
Feuergefahr {f}fire risk; danger of fire (breaking out) [Add to Longdo]
Feuersgefahr {f}danger of fire [Add to Longdo]
Gefährlichkeit {f}dangerousness [Add to Longdo]
Gefahr {f} | Gefahren {pl} | außer Gefahr | voller Gefahren; gefahrvoll | Gefahr für Leib und Leben | in Gefahr geraten | ungeacht der Gefahrdanger | dangers | out of danger | fraught with danger | danger for life and limb | to run into danger | reckless of the danger [Add to Longdo]
Gefahr {f} | Gefahren {pl}endangerment | endangerments [Add to Longdo]
Gefahrenentlüftungstaster {m}danger vent key [Add to Longdo]
Gefahrenklasse {f}danger class [Add to Longdo]
Gefahrenzone {f} | Gefahrenzonen {pl}danger zone | danger zones [Add to Longdo]
Gefahrenzulage {f} | Gefahrenzulagen {pl}danger pay | danger pays [Add to Longdo]
Geldangelegenheit {f} | Geldangelegenheiten {pl}financial matter | financial matters [Add to Longdo]
Kardangelenk {n}; Kreuzgelenk {n}cardan joint [Add to Longdo]
Lebensgefahr {f} | Lebensgefahren {pl}danger of life | dangers of life [Add to Longdo]
Schutz {m} | effektiver Schutz | einstweiliger Schutz | Schutz gefährdeter Artenprotection | effective protection | provisional protection | protection of endangered species [Add to Longdo]
Schweregrad {m}; Schweregradangabe {f}severity code [Add to Longdo]
Schwerverbrecher {m} | Schwerverbrecher {pl}dangerous criminal | dangerous criminals [Add to Longdo]
Seuchengefahr {f} | Seuchenbekämpfungen {pl}danger of epidemic | controls of epidemics [Add to Longdo]
Todesgefahr {f}danger of death [Add to Longdo]
Unfallgefahr {f}danger of accident [Add to Longdo]
Verdunkelungsgefahr {f} | Verdunkelungsgefahren {pl}danger of collusions | dangers of collusions [Add to Longdo]
Verwechslungsgefahr {f}danger of confusion [Add to Longdo]
baumeln [ugs.] | baumelnd | gebaumelt | baumelt | baumelte | die Beine baumeln lassento dangle | dangling | dangled | dangles | dangled | to dangle one's legs [Add to Longdo]
gefährden | gefährdend | gefährdetto endanger | endangering | endangered [Add to Longdo]
gefährdet {adj} | gefährdete Artenendangered | endangered species [Add to Longdo]
gefährlich; gefahrbringend; unsicher {adj} | gefährlicher | am gefährlichstendangerous | more dangerous | most dangerous [Add to Longdo]
gefährlich {adv}dangerously [Add to Longdo]
gemeingefährlich {adj}dangerous to public safety [Add to Longdo]
lebensgefährlich {adj}extremely dangerous [Add to Longdo]
(mit den Armen) schlenkernto to swing; to dangle (one's arms) [Add to Longdo]
sicherunendangered [Add to Longdo]
Der Halbgebildete ist schlimmer als der Unwissende.A little knowledge is a dangerous thing. [Add to Longdo]
Er ist ein Bösewicht, und zwar von der gefährlichsten Sorte.He is a villain, and a most dangerous one at that. [Add to Longdo]
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.A danger foreseen is half avoided. [Add to Longdo]
Viel Feind, viel Ehr'.The more danger, the more honor. [Add to Longdo]
Ujungpandang (Stadt in Indonesien)Ujungpandang (city in Indonesia) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
お団子ヘア[おだんごヘア, odango hea] (n) bun (hairstyle) [Add to Longdo]
お談義;御談義[おだんぎ, odangi] (n) (See 談義) lecture (i.e. an admonishment); sermon [Add to Longdo]
せん断剛性;剪断剛性[せんだんごうせい, sendangousei] (n) shear modulus [Add to Longdo]
ぶらつく[buratsuku] (v5k,vi) to dangle; to swing; to stroll about; to hang around; to linger [Add to Longdo]
ぶらぶら[burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
ぶらり[burari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) dangling; (2) (on-mim) aimlessly; casually; idly; (3) (on-mim) unexpectedly [Add to Longdo]
ぶらりぶらり[burariburari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぶらぶら・1) dangling heavily; swaying to and fro; swinging [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling [Add to Longdo]
ぶら下がる[ぶらさがる, burasagaru] (v5r,vi) to hang from; to dangle; to swing; (P) [Add to Longdo]
ぶら下げる[ぶらさげる, burasageru] (v1,vt) to hang; to suspend; to dangle; to swing; to carry; (P) [Add to Longdo]
みたらし団子;御手洗団子[みたらしだんご, mitarashidango] (n) skewered rice dumplings in a sweet soy glaze [Add to Longdo]
やばい[yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P) [Add to Longdo]
シャバい;しゃばい[shaba i ; shabai] (adj-i) (1) (sl) (poss. from やばい) dangerous; (2) (sl) (poss. from しょぼい) unsatisfactory; boring [Add to Longdo]
ジョルダンギンザメ[jorudanginzame] (n) Chimaera jordani (species of deep water cartilaginous ghost shark) [Add to Longdo]
ダンガリー[dangari-] (n) dungaree [Add to Longdo]
チェ(P);チェッ;ちぇ;ちぇっ[chie (P); chietsu ; chie ; chietsu] (int) shoot; shit; dang; crap; rats; dammit; (P) [Add to Longdo]
デンジャラス[denjarasu] (adj-na) dangerous [Add to Longdo]
ファンダンゴ[fandango] (n) fandango (spa [Add to Longdo]
ホウ酸だんご[ホウさんだんご;ホウサンダンゴ, hou sandango ; housandango] (n) type of poisonous cockroach bait [Add to Longdo]
ムリダンガム;ムリダンガ[muridangamu ; muridanga] (n) mridangam (double-headed barrel drum of Indian origin) (hin [Add to Longdo]
メタボゾーン[metabozo-n] (n) danger zone for developing metabolic syndrome (wasei [Add to Longdo]
モダンガール[modanga-ru] (n) modern girl (slang circa the 1920s) [Add to Longdo]
レッドデータブック[reddode-tabukku] (n) Red Data Book (of endangered species) [Add to Longdo]
ワシントン条約[ワシントンじょうやく, washinton jouyaku] (n) (See CITES) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) [Add to Longdo]
悪所[あくしょ, akusho] (n) dangerous place; house of ill repute; bad place [Add to Longdo]
悪場[わるば, waruba] (n) dangerous spot [Add to Longdo]
案ずるより産むが易し;案ずるより生むが易し[あんずるよりうむがやすし, anzuruyoriumugayasushi] (exp) (id) it is easier to do something than worry about it; the anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face; fear overruns the danger; an attempt is sometimes easier than expected; it is easier to bear (a child) than to worry about it [Add to Longdo]
一旦緩急[いったんかんきゅう, ittankankyuu] (exp) (when) danger threatens; should an emergency occur [Add to Longdo]
一難[いちなん, ichinan] (n) one difficulty; one danger [Add to Longdo]
下手の長談義[へたのながだんぎ, hetanonagadangi] (exp) (id) Brevity is the soul of wit [Add to Longdo]
火中の栗を拾う[かちゅうのくりをひろう, kachuunokuriwohirou] (exp,v5u) (id) (orig. from the fable The Monkey and the Cat by Jean de La Fontaine) to take a risk for someone; to endanger oneself for someone; to gather chestnuts from a fire [Add to Longdo]
火遊び[ひあそび, hiasobi] (n,vs) (1) playing with fire; (2) playing with something dangerous; (3) playing around (love); flirting; having an affair [Add to Longdo]
花より団子[はなよりだんご, hanayoridango] (exp) dumplings rather than flowers; people are more interested in the practical over the aesthetic [Add to Longdo]
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) [Add to Longdo]
角番[かどばん, kadoban] (n) (1) make-or-break game in a go or shogi tournament; (2) ozeki-ranked sumo wrestler being in danger of losing his rank if he fails to win 8 or more bouts in a 15-day tournament [Add to Longdo]
角番大関[かどばんおおぜき, kadoban'oozeki] (n) (See 角番) ozeki-ranked sumo wrester in danger of losing his rank [Add to Longdo]
勘付く;勘づく[かんづく, kanduku] (v5k,vi) (uk) to suspect; to sense (danger); to scent [Add to Longdo]
官製談合[かんせいだんごう, kanseidangou] (n) collusive bidding at the initiative of government agencies [Add to Longdo]
感付く;感づく[かんづく, kanduku] (v5k,vi) (uk) to apprehend; to get an inkling (of something); to smell (danger) [Add to Longdo]
[き, ki] (n) (1) danger; (2) (See 危宿) Chinese "rooftop" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P) [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
危なっかしい[あぶなっかしい, abunakkashii] (adj-i) dangerous; critical; grave; uncertain; unreliable; limping; narrow; close; watch out [Add to Longdo]
危な気;危気[あぶなげ, abunage] (adj-na,n) possibility of danger [Add to Longdo]
危害[きがい, kigai] (n) injury; harm; danger; (P) [Add to Longdo]
危機を脱する[ききをだっする, kikiwodassuru] (exp,vs-s) to escape danger [Add to Longdo]
危機感[ききかん, kikikan] (n) sense of impending crisis; sense of danger [Add to Longdo]
危機言語[ききげんご, kikigengo] (n) endangered language [Add to Longdo]
危急[ききゅう, kikyuu] (n) (1) emergency; (2) endangerment (of a species); (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
弾丸[だんがん, dangan] -Kugel, -Geschoss [Add to Longdo]
弾劾[だんがい, dangai] -Anklage [Add to Longdo]
普段着[ふだんぎ, fudangi] Alltagskleid, Alltagskleider [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top