ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dang

D AE1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dang-, *dang*
English-Thai: Longdo Dictionary
dangerous(adj) อันตราย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
danger(n) คนหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย
danger(n) อันตราย, See also: ภัย, ภัยอันตราย, ภยันตราย, การเสี่ยงภัย, ความไม่ปลอดภัย, สถานการณ์อันตราย, Syn. peril, hazard, risk safety
dangle(vi) ห้อยหลวมๆ, See also: ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, Syn. hang, sway
dangle(vt) ห้อยหลวมๆ, See also: ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, Syn. hang, sway
dangerous(adj) ซึ่งเป็นอันตราย, See also: ไม่ปลอดภัย, เป็นภัย, อยู่ในระหว่างอันตราย, Syn. perilous, unsafe, hazardous
dangerously(adv) อย่างเป็นอันตราย, See also: อย่างไม่ปลอดภัย, อย่างเป็นภัย, Syn. perilously;hazardously
dangle from(phrv) แขวนไว้ตรงที่, See also: ห้อยไว้ที่
dangle about(phrv) ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle around
dangle about(phrv) ตามตื๊อ, See also: ตามจีบ, ตามจีบ, Syn. dangle around
dangle round(phrv) ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
danger(เดน'เจอะ) n. อันตราย,ภัย,ความไม่ปลอดภัย, Syn. peril
dangerous(เดน'เจอรัส) adj. อันตราย,เป็นภัย,ไม่ปลอดภัย, See also: dangerousness n. ดูdangerous, Syn. risky
dangle(แดง'เกิล) {dangled,dangling,dangles} vi.,vt.,n. (การ) ห้อยอย่างหลวม ๆ ,ห้อยแกว่งไปแกว่งมา,ติดสอยห้อยตาม, See also: dangler n., Syn. swing
endanger(เอนเดน'เจอ) vt. ทำให้เกิดอันตราย, See also: endangerment n. การทำให้เกิดอันตราย, Syn. imperil

English-Thai: Nontri Dictionary
danger(n) อันตราย,ภัย,ภยันตราย,ความไม่ปลอดภัย
dangerous(adj) มีอันตราย,ไม่ปลอดภัย,เป็นภัย,เป็นอันตราย,น่ากลัว
dangle(vi) แกว่ง,ห้อย,โหน,ติด(ผู้หญิง)
endanger(vt) ทำให้เป็นภัย,ทำให้เป็นอันตราย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dangerภยันตราย, อันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
danger, alternativeอันตรายที่จำเป็นต้องเสี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
danger, publicสาธารณภัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dangerous and reckless driving; driving, dangerous and recklessการขับรถอย่างน่ากลัวอันตรายและปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous drivingการขับรถอย่างน่ากลัวอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous occupationอาชีพที่เสี่ยงอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous weaponอาวุธร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dangerous goodsสินค้าอันตราย [เศรษฐศาสตร์]
Dangerous Goodsสินค้าอันตราย, Example: สินค้าที่ถูกระบุว่าอันตราย มีกฎหมายจำกัดวิธีการเก็บรักษาและขนส่ง รวมทั้งการกำจัดหรือทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]
Dangerous occupationอาชีพเสี่ยงอันตราย [เศรษฐศาสตร์]
Dangerous semicircleซีกอันตราย [อุตุนิยมวิทยา]
Dangerous, Extremelyมีพิษมาก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dangerอันตราย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dangAccording to an expect, neither mountaineering nor skiing is dangerous.
dangA dog is sometimes a dangerous animal.
dangA jaywalker exposes himself to great danger.
dangA little knowledge is a dangerous thing.
dangA little learning is a dangerous thing. [Quote, Pope]
dangA red light is often used as a danger signal.
dangAre you creating for us a future world where there is a greater danger of skin cancer, weakened bodies, less food and fewer plants and animals?
dangA solder often has to confront danger.
dangAs the poet says, a little learning is a dangerous thing.
dangAtomic bombs are a danger to the human race.
dangBob went through many dangers during the war.
dangBoth of the means are dangerous.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิษภัย(n) danger, See also: peril, hazard, risk, harm, Syn. อันตราย, ผลร้าย, Example: กลุ่มเยาวชนจำนวนมากต่างตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคม
ภยันตราย(n) danger, See also: risk, peril, harm and danger, hazard, Example: ทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อภยันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชน, Thai Definition: ภัยและอันตราย, อันตรายที่น่ากลัว, Notes: (บาลี)
สร้อย(n) minnow, See also: Dangila leptocheila, Syn. ปลาสร้อย, กระสร้อย, Example: ปลาสร้อยเริ่มมีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อปลาน้ำจืดหลายสกุล ในวงศ์ Cyprinidae พบอยู่รวมกันเป็นฝูงในตอนปลายฤดูน้ำหลาก และว่ายทวนน้ำขึ้นไปหากินในแหล่งน้ำที่สูงขึ้นไป ส่วนใหญ่ลำตัวสีขาวเงินและมีจุดคล้ำหรือจุดดำบนเกล็ดจนเห็นเป็นเส้นสายหลายแถบพาดตามยาวอยู่ข้างตัว
อันตราย(n) danger, See also: hazard, Example: ฟ้าผ่านั้นมีอันตรายมากอาจทำให้มนุษย์ถึงแก่ความตายบ้านเรือนพังและลุกไหม้เป็นไฟได้, Thai Definition: เหตุที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ
ภัย(n) danger, See also: harm, risk, threat, peril, hazard, Syn. ภัยพิบัติ, ภยันตราย, Example: หากเราไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอาจจะมีภัยมาถึงตัวเองอย่างแน่นอน, Thai Definition: สิ่งที่น่ากลัวอันตราย, สิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อน
ขั้นอันตราย(n) dangerous stage, Ant. ขั้นปลอดภัย, Example: คนไข้กำลังอยู่ในขั้นอันตราย ดังนั้นคุณหมอห้ามเยี่ยมเด็ดขาด, Thai Definition: ช่วงที่มีเหตุอาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ
เคลีย(v) dangle, See also: swing, sway, Syn. เคียงเคล้า, Example: เนินเบิ่งตาอยู่กับละอองละเอียดที่กระจัดกระจายรอบตัวมันระเส้นผมเคลียใบหน้าห่อหุ้มร่างไว้มิดชิด
ปากเหยี่ยวปากกา(n) danger, See also: harm, Syn. ภัย, อันตราย, Example: เยาวชนต้องมีพ่อแม่หรือคนอื่นเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูกว่าจะรอดปากเหยี่ยวปากกาจนเติบใหญ่พึ่งตนเองได้
พิษ(n) danger, See also: harmfulness, Example: ชาวบ้านต้องประสบกับมลภาวะที่เป็นพิษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้, Thai Definition: สิ่งที่ร้ายเป็นอันตรายแก่ร่างกาย หรือให้ความเดือดร้อนแก่จิตใจ
ภัยอันตราย(n) danger, See also: hazard, peril, jeopardy, Syn. ภยันตราย, Example: รัฐบาลควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงภัยอันตรายของการจ้างแรงงานต่างชาติ, Thai Definition: สิ่งที่น่ากลัวเป็นอันตรายที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศเสียหายได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[antarāi] (n) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm  FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
อันตราย[antarāi] (v) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize  FR: mettre en péril
อันตราย[antarāi] (adj) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome  FR: dangereux ; risqué ; périlleux
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical  FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; critique ; mortel
ฉกรรจ์[chakan] (adv) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically  FR: sérieusement ; sévèrement
ช่วยให้พ้นภัย[chūay hai phon phai] (v, exp) FR: sauver d'un danger
ฝ่าอันตราย[fā antarāi] (v, exp) EN: risk one's life ; run risks  FR: courir le risque ; affronter le danger ; risquer sa vie
อันตราย[fangdū antarāi] (v, exp) EN: it sounds dangerous  FR: ça semble dangereux
โหน[hōn] (v) EN: swing ; hang ; dangle ; cling  FR: se balancer ; être suspendu
จุดอันตราย[jut antarāi] (n, exp) EN: limit of danger

CMU English Pronouncing Dictionary
DANG D AE1 NG
DANGO D AE1 NG G OW0
DANGER D EY1 N JH ER0
DANGEL D EY1 NG G AH0 L
DANGLE D AE1 NG G AH0 L
DANGELO D AE1 N JH AH0 L OW0
DANGLER D AE1 NG G AH0 L ER0
DANGLER D AE1 NG G L ER0
DANGLED D AE1 NG G AH0 L D
DANGERS D EY1 N JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
danger (n) dˈɛɪnʤər (d ei1 n jh @ r)
dangle (v) dˈæŋgl (d a1 ng g l)
dangers (n) dˈɛɪnʤəz (d ei1 n jh @ z)
dangled (v) dˈæŋgld (d a1 ng g l d)
dangles (v) dˈæŋglz (d a1 ng g l z)
dangling (v) dˈæŋglɪŋ (d a1 ng g l i ng)
dangerous (j) dˈɛɪnʤərəs (d ei1 n jh @ r @ s)
dangerously (a) dˈɛɪnʤərəsliː (d ei1 n jh @ r @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dāng, ㄉㄤ, / ] to be; to act as; manage; withstand; when; during; ought; should; match equally; equal; same; obstruct; just at (a time or place); on the spot; right; just at, #165 [Add to Longdo]
[dàng, ㄉㄤˋ, / ] at or in the very same...; to pawn; suitable; adequate; fitting; proper; replace; represent, #165 [Add to Longdo]
当时[dāng shí, ㄉㄤ ㄕˊ, / ] then; at that time; while, #531 [Add to Longdo]
[dǎng, ㄉㄤˇ, / ] party; association; club; society; surname Dang, #601 [Add to Longdo]
当然[dāng rán, ㄉㄤ ㄖㄢˊ, / ] only natural; as it should be; certainly; of course; without doubt, #684 [Add to Longdo]
当地[dāng dì, ㄉㄤ ㄉㄧˋ, / ] local, #858 [Add to Longdo]
当前[dāng qián, ㄉㄤ ㄑㄧㄢˊ, / ] current; today's; modern; present; to be facing (us), #1,422 [Add to Longdo]
当年[dāng nián, ㄉㄤ ㄋㄧㄢˊ, / ] in those days; then; in those years; during that time, #1,463 [Add to Longdo]
当天[dàng tiān, ㄉㄤˋ ㄊㄧㄢ, / ] that day; the same day, #1,725 [Add to Longdo]
危险[wēi xiǎn, ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ, / ] danger; dangerous, #1,823 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
お団子ヘア[おだんごヘア, odango hea] (n) bun (hairstyle) [Add to Longdo]
お談義;御談義[おだんぎ, odangi] (n) (See 談義) lecture (i.e. an admonishment); sermon [Add to Longdo]
せん断剛性;剪断剛性[せんだんごうせい, sendangousei] (n) shear modulus [Add to Longdo]
ぶらつく[buratsuku] (v5k,vi) to dangle; to swing; to stroll about; to hang around; to linger [Add to Longdo]
ぶらぶら[burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
ぶらり[burari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) dangling; (2) (on-mim) aimlessly; casually; idly; (3) (on-mim) unexpectedly [Add to Longdo]
ぶらりぶらり[burariburari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぶらぶら・1) dangling heavily; swaying to and fro; swinging [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling [Add to Longdo]
ぶら下がる[ぶらさがる, burasagaru] (v5r,vi) to hang from; to dangle; to swing; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
弾丸[だんがん, dangan] -Kugel, -Geschoss [Add to Longdo]
弾劾[だんがい, dangai] -Anklage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top