ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cuties

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cuties-, *cuties*, cutie , cuty
English-Thai: Longdo Dictionary
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cuticle(n) ผิวหนังชั้นนอก, Syn. epidermis
locution(n) สำนวน, See also: สำนวนโวหาร
elocution(n) ศิลปของการพูดในที่ชุมชน
execution(n) การบังคับตามกฎหมาย, See also: การบังคับใช้ตามกฎหมาย
execution(n) การประหารชีวิต, Syn. capital punishment, killing
execution(n) ิการดำเนินการ, See also: การจัดการ, การปฏิบัติการ, Syn. administration
executive(adj) เกี่ยวกับการบริหาร, See also: เกี่ยวกับการดำเนินการ, Syn. administrative, menagerial
executive(n) ผู้บริหาร, See also: นักบริหาร, ผู้มีอำนาจบริหาร, Syn. administrator, director, manager
consecution(n) ลำดับของเหตุผล, Syn. logical sequence, chain of reasoning
consecutive(adj) ที่ต่อเนื่องตามลำดับ, Syn. in order, in sequence
executioner(n) เพชฌฆาต, See also: ผู้ประหารชีวิต, Syn. hangman, headsman, killer
persecution(n) การก่อกวน, See also: การกลั่นแกล้ง, การข่มเหง, การข่มเหงรังแก, Syn. affliction, banishment, exile
persecution(n) การถูกก่อกวน, See also: การถูกกลั่นแกล้ง, การถูกรังแก
persecution(n) การจับมาลงโทษ, Syn. infliction, ill-treatment, maltreatment, torment
prosecution(n) การดำเนินให้ลุล่วง
prosecution(n) การฟ้องร้อง, See also: การดำเนินคดีตามกฎหมาย, Syn. pursuit, pursuance
interlocution(n) การสนทนา, See also: การพูดคุย, การเจรจา, Syn. conversation
circumlocution(n) การอ้อมไปอ้อมมา, See also: การไม่พูดตรงๆ, Syn. periphrasis
Chief Executive(n) ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา
executive editor(n) บรรณาธิการบริหาร, Syn. editor
prosecuting attorney(n) อัยการ
chief executive officer(n) ผู้บริหารสูงสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allocution(แอลโลคิว' เชิน) n. การแสดงสุนทรพจน์ (formal speech)
antipersecution(แอนทีเพอซิคิว' เชิน) n. การต่อต้านการจองล้าง, การต่อต้านการรบกวนหรือแกล้ง
chief executiven. ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
circumlocutionn. การพูดอ้อมค้อม,การพูดซ้ำซาก, See also: circumlocutory adj. ดูcircumlocution circumlocutionist n. ดูcircumlocution
consecution(คอนซิคิว'เชิน) n. การต่อเนื่องกัน,การเป็นไปตามลำดับ,การต่อเนื่องกันของเหตุผล
consecutive(คันเซค'คิวทิฟว) adj. ซึ่งต่อเนื่องกัน,ซึ่งตามกันมา,เป็นลำดับ, See also: consecutiveness n. ดูconsecutive, Syn. sequential, Ant. interrupted
cuticle(คิว'ทิเคิล) n. หนังกำพร้า,ผิวนอก,เปลือกนอก, See also: cuticular adj.
cutie(คิว'ที) adj.,n. (ผู้ที่) สวยอย่างมีเสน่ห์, Syn. cutey
cutis(คิว'ทิส) n., (pl. cutes,cutises) หนังแท้
elocution(เอลละคิว'เชิน) n. วิธีการพูดหรืออ่านออกเสียง,การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการพูดในที่ชุมนุม, See also: elocutionary adj. ดูelocution elocutionist n. ดูelocution
execution(เอคซะคิว'เชิน) n. การปฎิบัติ,การทำให้สำเร็จ,การดำเนินการ,การกระทำ,การบริหาร,การประหารชีวิต,การแสดง (ดนตรี,ฝีมือขับร้องหรืออื่น ๆ) ,การบังคับตามกฎหมาย.
execution phaseช่วงกระทำการหมายถึง ช่วงเวลาที่คอมพิวเตอร์กระทำตามคำสั่งในชุดคำสั่งชุดหนึ่ง ๆ เริ่มนับแต่การไปนำข้อมูลมา (fetch) การถอดรหัส (decode) และการกระทำการ (execute) ตามข้อความสั่งนั้น ๆ ดู compilation phase เปรียบเทียบ
execution timeเวลากระทำการหมายถึงช่วงเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรม เริ่มตั้งแต่ต้นจนได้รับคำตอบตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรม ไม่นับรวมเวลาที่ใช้ในการแปลจากภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม เป็นภาษาเครื่อง (machine language)
executioner(เอคซะคิว'เชินเนอะ) n. เพชฌฆาต,ผู้ประหารชีวิต,ผู้ดำเนินการให้สำเร็จ
executive(เอคเซค'คิวทิฟว) n. ผู้บริหาร,นักบริหาร adj. เกี่ยวกับการปฎิบัติให้ลุล่วงไปด้วยดี,เกี่ยวกับการบังคับตามกฎหมาย,เกี่ยวกับการบริหาร, Syn. directing
executive information sysระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารใช้ตัวย่อว่า EIS (อ่านว่า อีไอเอส) หมาถึงการนำสารสนเทศหรือข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบที่ผู้บริหารมักจะต้องการใช้ และสามารถจะเรียกมาดู หรือใช้ได้สะดวก
executive programโปรแกรมกระทำการหมายถึง โปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล หรือควบคุมการกระทำการ (execution) ของคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกัน เป็นต้นว่า ดูแลการทำงานของหน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล (input/output unit) การดำเนินการและกำหนดการใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยความจำ (memory unit) ให้ทำงานให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบบทำงานแบบหลายชุดคำสั่ง หรือระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (multiprogramming) ชุดคำสั่งชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ (operating system) มีหน้าที่หลักในการดูแลไม่ให้การประมวลผล โปรแกรมทีละหลาย ๆ โปรแกรม เกิดความสับสนกัน มีความหมายเหมือน supervisor
interlocution(อินเทอโลคิว'เชิน) n. การสนทนา,การเจรจา, Syn. conversation
locution(โลคิว'เชิน) n. สำนวน,สำนวนโวหาร,วิธีการพูด, Syn. manner, accent, discourse
persecution(เพอซีคิว'เชิน) n. การก่อกวน,การแกล้ง,การรบกวน,การประหาร,การข่มเหง., See also: persecutional adj., Syn. harassment
prosecuting attorneyn. อัยการ
prosecution(พรอสซิคิว'เชิน) n. การฟ้องร้อง,การดำเนินคดี,การดำเนินถึงที่สุด

English-Thai: Nontri Dictionary
circumlocution(n) การพูดน้ำท่วมทุ่ง,การพูดวกวน
consecutive(adj) เป็นลำดับ,ติดต่อกัน,ซึ่งต่อเนื่องมา,ซึ่งตามกันมา
cuticle(n) เปลือกนอก,หนังกำพร้า,ผิวนอก
elocution(n) ศิลปะในการพูด,วิชาการพูด,การอ่านออกเสียง
elocutionist(n) ผู้ชำนาญในการพูด,ผู้ชำนาญในการออกเสียง
execution(n) การบริหารงาน,การดำเนินการ,การปฏิบัติ,การทำให้สำเร็จ,การจัดการ
executioner(n) เพชฌฆาต,ผู้ประหาร,ผู้ดำเนินการ
executive(adj) ฝ่ายบริหาร,เกี่ยวกับการปฏิบัติ,เกี่ยวกับการบริหาร
executive(n) ผู้บริหารงาน,นักบริหาร,กรรมการบริษัท
persecution(n) การข่มเหง,การรบกวน,การแกล้ง,การก่อกวน
prosecution(n) การฟ้องร้อง,การดำเนินคดี,การเรียกร้องสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
persecutionการบีฑา, การเบียดเบียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecuting attorneyพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecuting attorneyพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosecutionการฟ้องคดีอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecutionการฟ้องคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosecution clauseข้อกำหนดการฟ้องคดี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
power, executiveอำนาจบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
privilege, executiveเอกสิทธิ์ของฝ่ายบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
levy compulsory executionการบังคับยึดทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scutiform-รูปคล้ายโล่ [มีความหมายเหมือนกับ thyroid ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stay of executionงดการบังคับคดี, ทุเลาการบังคับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subcutisเนื้อใต้หนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptom, consecutiveอาการช่วงพักฟื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stifling a prosecutionการยอมความในคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
skin; cutis๑. หนัง๒. ผิวหนัง (ใช้กับ skin disease) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
staff, executiveคณะเจ้าหน้าที่บริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
session, executiveการประชุมสภาในเรื่องของฝ่ายบริหาร, การประชุมเป็นการภายใน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
subcuticular; subepidermal; subepidermicใต้หนังกำพร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subepidermal; subcuticular; subepidermicใต้หนังกำพร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subepidermic; subcuticular; subepidermalใต้หนังกำพร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
order, executiveคำสั่งของฝ่ายบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteodermia; osteoma cutisเนื้องอกกระดูกในหนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteoma cutis; osteodermiaเนื้องอกกระดูกในหนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agreement, executiveความตกลงระหว่างหัวหน้ารัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attorney, prosecutingพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attorney, prosecutingพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agent, executiveผู้แทนฝ่ายบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
judgment executionการบังคับคดีตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious prosecutionการฟ้องเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
metacutisation; metacutizationเมทาคิวไทเซชัน [มีความหมายเหมือนกับ late suberisation; late suberization] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
metacutization; metacutisationเมทาคิวไทเซชัน [มีความหมายเหมือนกับ late suberisation; late suberization] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
measure of executionวิธีบังคับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
circumlocutionสำนวนน้ำท่วมทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal prosecutionการฟ้องคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
costs of executionค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compulsory executionการบังคับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cuticleผิวนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cuticleผิวเคลือบคิวทิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cutinคิวทิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cutinisation; cutinizationการเกิดคิวทิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cutinization; cutinisationการเกิดคิวทิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
condition of executionsเงื่อนไขแห่งการบังคับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chief executive officer (CEO)ประธานบริหาร (ซีอีโอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chief executive officer (CEO)ประธานบริหาร (ซีอีโอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consecutive numberจำนวนถัดไป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
consecutive sentencesคำพิพากษาลงโทษต่อเนื่องกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consecutive symptomอาการช่วงพักฟื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cutis; skin๑. หนัง๒. ผิวหนัง (ใช้กับ skin disease) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CEO (chief executive officer)ซีอีโอ (ประธานบริหาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CEO (chief executive officer)ซีอีโอ (ประธานบริหาร) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advertising executivesนักบริหารงานโฆษณา [TU Subject Heading]
Chief executive officersผู้บริหารสูงสุด [TU Subject Heading]
Executions (Law)การบังคับคดี [TU Subject Heading]
Executions and executionersการประหารชีวิตและเพชฌฆาต [TU Subject Heading]
Executive abilityความสามารถทางบริหาร [TU Subject Heading]
Executive departmentsกระทรวง [TU Subject Heading]
Executive ordersคำสั่งคณะบริหาร [TU Subject Heading]
Executive powerอำนาจบริหาร [TU Subject Heading]
Executive power (Islamic law)อำนาจบริหาร (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Executivesนักบริหาร [TU Subject Heading]
Financial executivesนักบริหารการเงิน [TU Subject Heading]
Lethal injection (Execution)การฉีดสารพิษ (การประหารชีวิต) [TU Subject Heading]
Marketing executivesนักบริหารการตลาด [TU Subject Heading]
Nazi persecutionการข่มเหงของนาซี [TU Subject Heading]
Persecutionการข่มเหง [TU Subject Heading]
Prosecutionการฟ้องคดีอาญา [TU Subject Heading]
Sales executivesนักบริหารการขาย [TU Subject Heading]
Women executivesนักบริหารสตรี [TU Subject Heading]
Cuticleเปลือกนอก,ชั้นนอกสุด,ผิวชั้นนอกของผนังลำตัว,คิวติเคิล,หนังกำพร้า,ผิวนอก,ผิวหนัง [การแพทย์]
Cutis Anserinaขนลุก [การแพทย์]
Cutis Marmorataผิวหนังเป็นสีชมพู [การแพทย์]
Cutis Veraหนังแท้ [การแพทย์]
Dislocations, Consecutiveข้อหลุดสองต่อ [การแพทย์]
Executive Boardคณะกรรมการบริหาร [การแพทย์]
Executive Reportรายงานสรุปสำหรับนักบริหาร [การแพทย์]
cuticleคิวทิเคิล, ส่วนที่เคลือบผิวนอกของชั้นเอพิเดอร์มิสของพืช  เป็นสารพวกคิวทิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cutinคิวทิน, สารประเภทขี้ผึ้ง พบมากในคิวทิเคิล ป้องกันการซึมผ่านของน้ำและแก๊ส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Court Execution Officer(n) เจ้าหน้าที่บังคับคดี
executionการบังคับคดี
Execution premium(n) กลยุทธสู่การปฏิบัติการที่เป็นเลืศ
executive directorผู้อำนวยการบริหาร
persecution(n) การไล่ทำร้ายและสังหาร เช่นการไล่ทำร้ายและสังหารชาวยิว หรือการไล่ทำร้ายและสังหารผู้นับถือคริสต์ศาสนาในสมัยคริสเตียนยุคแรก
the execution to overide the busineesครอบงำกิจการ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cutiIt snowed for ten consecutive days.
cutiNext Monday and Tuesday is a consecutive holiday.
cutiThis is the fifth consecutive day of decline of stock prices.
cutiThe mouth is the executioner and the doctor of the body.
cutiAny result obtained through the execution of the Commissioned Business shall belong to each party hereto.
cutiA majority of Japanese workers plan to take more than three consecutive days of summer vacation.
cutiThe executive director is a real pushover for looks.
cutiHe is an executive in an insurance company.
cutiOne must be an executive in some company.
cutiSteel output set a record for two consecutive years.
cutiWe'll need a head hunting agency to find the right man for this executive position.
cutiI trust his executive ability.
cutiSenior executives spend a lot of time training their subordinates.
cutiWe sat face to face with executives.
cutiIn most Japanese companies, only a few executives have a room to themselves.
cutiShe got kicked upstairs to an executive position.
cutiThe trial lasted for ten consecutive days.
cutiThe executive committee appointed him the president of the company.
cutiStock prices declined for five consecutive days.
cutiAn executive council was formed to discuss the new proposal.
cutiNow that pessimism prevails, the executive will abandon the project.
cutiA farewell party was held in honor of the retiring executive.
cutiSome of the company's executives are out of town for a conference.
cutiA loophole in the law allowed him to escape prosecution.
cutiThis is my little sister Sakiko. We were born in consecutive years and she is now studying for her exams.
cutiThe foreign executives visited the manufacturing plant.
cutiThe prosecution condemned the defendant for kidnapping a child.
cutiI got acquainted with the chief executive.
cutiThe parking spaces nearest the door are reserved for executives.
cutiThis was an executive decision.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บริหารงาน(n) executive, See also: administrator, Example: เจ้าหน้าจัดเตรียมเอกสารการประชุมผู้บริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2540, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เป็นผู้นำ มีอำนาจในการสั่งงานเพื่อให้งานรุดหน้าไป
ผู้บริหารระดับสูง(n) chief executive, See also: top executive, Example: ผู้บริหารระดับสูงในบริษัทต่างๆ จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประชุมปรึกษางาน
ผู้สำเร็จโทษ(n) executioner, Syn. ผู้ประหารชีวิต, Ant. คน
อำนาจบริหาร(n) executive power, See also: administrative power, Example: กฎหมายมีการกำหนดอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ ไว้อย่างชัดเจน, Notes: (กฎหมาย)
อัยการ(n) prosecutor, See also: prosecuting attorney, Example: ทนายจำเลยค้านคำถามของอัยการในการพิจารณคดีที่ศาล, Thai Definition: เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ทั้งนี้จะเป็นข้าราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดหรือเจ้าพนักงานอื่นผู้มีอำนาจเช่นนั้นก็ได้
ผู้บริหาร(n) executive, See also: administrator, director, manager, Example: เขาได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นเกือบทุกปี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับนโยบายของหน่วยงาน, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
ฝ่ายบริหาร(n) administrative section, See also: executive, administration, Example: ฝ่ายบุคคลจะต้องแนะนำบุคคลที่เข้ามาใหม่ให้กับฝ่ายบริหารได้รับทราบก่อนที่จะเริ่มทำงาน, Count Unit: ฝ่าย, Thai Definition: กลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับนโยบายของหน่วยงาน
เพชฌฆาต(n) executioner, See also: hangman, Example: เพชฌฆาตถือดาบร่ายรำกลางลานประหาร รอเวลาฟันดาบลงไปที่คอนักโทษ, Count Unit: คน, Thai Definition: เจ้าหน้าที่ประหารชีวิตนักโทษที่ต้องโทษถึงตาย
ฟ้องแย้ง(n) counter-claim, See also: counter-prosecution, countercharge, Syn. คำฟ้องแย้ง, Example: เขาฟ้องแย้งว่าอีกฝ่ายหนึ่งว่าผิดสัญญาก่อน, Thai Definition: การที่จำเลยฟ้องโจทก์มาในคำให้การในเรื่องที่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมของโจทก์, Notes: (กฎหมาย)
ฟ้องร้อง(v) sue, See also: accuse, charge, file, make a prosecution, bring charge against, Syn. กล่าวโทษ, ฟ้อง, ฟ้องคดี, Example: เขาถูกฟ้องร้องกรณีหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้ ซึ่งศาลได้พิจารณาปรับเป็นเงินหนึ่งล้านบาท, Thai Definition: กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา
เรียงรัน(v) arrange in consecutive order, See also: put something in order, arrange in order, Thai Definition: เรียงเป็นระเบียบ
หนังกำพร้า(n) epidermis, See also: cuticle, Syn. ผิวหนังชั้นนอก, Ant. หนังแท้, Example: หากไฟลวกเพียงหนังกำพร้าร่างกายจะสร้างหนังขึ้นมาใหม่ได้, Thai Definition: หนังชั้นนอกของคนและสัตว์
ตามลำดับ(adv) respectively, See also: in turn, in order, consecutively, Syn. เป็นลำดับ, Example: คณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดหมายเลข 1 และ 2 จนถึงหมายเลข 30 ตามลำดับ, Thai Definition: อย่างเรียงกันไว้ให้เป็นระเบียบตามตำแหน่งตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้าย
ตะแลงแกง(n) gallows, See also: scaffold, gibbet, place where prisoners are executed, place for the execution of criminals, Syn. ลานประหาร, แดนประหาร, Example: นักโทษเดินเข้าสู่ตะแลงแกงอย่างทระนง, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ที่สำหรับฆ่านักโทษ
ติดต่อ(adv) continually, See also: consecutively, Syn. ต่อเนื่อง, Example: หากคุณต้องทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ควรมีช่วงเวลาพักบ้างเป็นระยะ, Thai Definition: อย่างต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับไม่มีขาดตอน, อย่างติดๆ กัน
ติดต่อกัน(adv) consecutively, See also: continually, Syn. ต่อเนื่อง, Example: เขารู้สึกเมื่อยล้าเพราะขับรถติดต่อกันมาหลายชั่วโมงแล้ว, Thai Definition: อย่างต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ ไม่ขาดสาย, ไม่ขาดตอน
กรมบังคับคดี(n) Legal Execution Department
การฟ้องร้อง(n) accusation, See also: prosecution, charge, informing against, suing, bringing a suit against, filing a suit agai, Syn. การร้องทุกข์, Example: กฎหมายของฟิลิปปินส์ได้ระบุชัดไว้ว่าการฟ้องร้องจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนำตัวจำเลยมาขึ้นศาลด้วยเท่านั้น
การกระทำการ(n) execution, See also: performance, Example: การกระทำการอันอุกอาจของโจรก่อการร้ายทำให้ชาวบ้านต้องเสียชีวิตไปหลายคน
หิงสา(n) persecution, See also: oppression, malevolence, Syn. ความเบียดเบียน, การทำร้าย, หึงสา, Example: พระพุทธเจ้าสอนว่าให้เลิกการมีหิงสาต่อกัน, Thai Definition: การคิดให้เขาทนทุกข์
อย่างต่อเนื่อง(adv) continuously, See also: consecutively, in succession, in a row, Example: เทคโนโลยีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น
พยานโจทย์(n) witness for the prosecution, Count Unit: ปาก, คน, Thai Definition: ผู้รู้เห็นที่ให้การฝ่ายโจทก์
อย่างต่อเนื่อง(adv) continuously, See also: consecutively, in succession, in a row, Example: เทคโนโลยีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น
คณะบริหาร(n) management team, See also: executive management, Syn. คณะผู้บริหาร, Example: งานนี้ประสบความสำเร็จเกินคาดเพราะความสามารถของคณะบริหารทุกคน
ประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูง(n) senior executive managing director
เลขาผู้บริหาร(n) excutive secretary, Example: เจ้านายเอาใจเลขาผู้บริหารคนนี้มาก เพราะเป็นผู้ที่มีความสามารถมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจบริหาร[amnāt børihān] (n, exp) EN: executive power ; administrative power ; executive authority  FR: pouvoir exécutif [m]
ดำเนินการ[damnoēnkān] (adj) EN: administrative ; executive
ฝีมือ[fīmeū] (n) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; proficiency ; knack  FR: adresse [f] ; habileté [f] ; maîtrise [f] ; exécution [f]
ฟ้องร้อง[føngrøng] (v) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute  FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre
จำนวนถัดไป[jamnūan thatpai] (n, exp) EN: consecutive numbers
กรรมการบริหาร[kammakān børihān] (n, exp) EN: executive director
กรรมการผู้จัดการ[kammakān phūjatkān] (n, exp) EN: managing director (M.D.) ; manager of the board ; chief executive officer (CEO) ; president
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร[kammakān thī mai pen phūbørihān] (n, exp) EN: non-executive director (NED)
การบังคับ[kān bangkhap] (n) EN: execution  FR: contrainte [f]
การบังคับคดี[kān bangkhap khadī] (n) EN: execution of a sentence  FR: exécution d'un jugement [f]
การบังคับคดีตามคำพิพากษา[kān bangkhap khadī tām khamphiphāksā] (n, exp) EN: judgement enforcement ; judgment enforcement (Am.) ; execution of judgement ; execution of judgment (Am.) ; enforcement of a judgement ; enforcement of a judgment (Am.)  FR: exécution d'un jugement[f]
การดำเนินการ[kān damnoēnkān] (n) EN: administration ; execution ; action  FR: action [f]
การดำเนินคดี[kān damnoēnkhadī] (n) EN: proceedings ; prosecution ; legal proceedings ; judicial proceedings
การฟ้อง[kān føng] (n) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against  FR: accusation [f] ; charge [f]
การฟ้องคดีอาญา[kān føng khadī āyā] (n, exp) EN: criminal prosecution ; criminal action ; prosecution
การฟ้องร้อง[kān føngrøng] (n) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against
การฟ้องเท็จ[kān føng thet] (n, exp) EN: malicious prosecution
การกระทำการ[kān krathamkān] (n) EN: execution ; performance
การปฏิบัติตามสัญญา[kān patibat tām sanyā] (n, exp) EN: execution of a contract
การประชุมบริหาร[kān prachum børihān] (n, exp) EN: executive meeting
การประหารชีวิต[kān prahān chīwit] (n, exp) EN: execution  FR: exécution [f]
คณะกรรมการบริหาร[khanakammakān børihān] (n, exp) EN: executive board ; board of directors  FR: comité exécutif [m]
คณะมนตรีบริหาร[khanamontrī børihān] (n, exp) EN: executive congress
คนขายหมู[khonkhāi mū] (n, exp) FR: charcutier [m] ; charcutière [f]
เครื่องประกอบ[khreūang prakøp] (n) EN: secutity  FR: accessoires [mpl]
กรมอัยการ[Krom Aiyakān] (org) EN: Public Prosecution Department
เลขาผู้บริหาร[lēkhā phūborihān] (n, exp) EN: executive secretary
นกขัติยา[nok khattiyā] (n, exp) EN: Cutia  FR: Cutie du Népal ; Cutia (du Népal) [m]
เป็ดหางแหลม[pet hāng laēm] (n, prop) EN: Northern Pintail ; Common Pintail  FR: Canard pilet [m] ; Canard acuticaude [m] ; Canard à longue queue [m] ; Canard queue d’hirondelle [m] ; Canard faisan [m] ; Pointard [m]
พยานโจทก์[phayān jōt] (n, exp) EN: witness for the prosecution ; witness for the Crown  FR: témoin de l'accusation [m]
เพชฌฆาต[phetchakhāt] (n) EN: executioner ; hangman ; slaughterer  FR: bourreau [m] ; exécuteur [m] (vx) ; tueur [m]
พิธีโกนจุก[phithī kōn juk] (n, exp) EN: topknot-cuting ceremony
ผู้อำนวยการแสดง[phū-amnūaykān sadaēng] (n, exp) EN: director ; executive producer
ผู้บริหาร[phūbørihān] (n) EN: executive ; administrator ; director ; manager  FR: administrateur [m]
ผู้บริหารอาวุโส[phūbørihān āwusō] (n, exp) EN: Chief Executive Officer ; CEO  FR: PDG [m]
ผู้บริหารเชิงรุก[phūbørihān choēng ruk] (n, exp) EN: proactive executive
ผู้บริหารงาน[phūbørihān ngān] (n, exp) EN: executive ; administrator
ผู้บริหารระดับสูง[phūbørihān radap sūng] (n, exp) EN: chief executive ; top executive ; top management  FR: haut dirigeant [m]
ผู้ใหญ่[phūyai] (n) EN: boss ; executive people ; responsible person ; one's superior
เรียงรัน[rīengran] (v) EN: arrange in consecutive order ; put something in order ; arrange in order
รวด[rūat] (adv) EN: at once ; at one time ; at a stretch ; throughout ; in succession ; one after another ; repeatedly  FR: de suite ; en ligne ; consécutivement ; l'un après l'autre ; sans cesse ; à chaque fois
ซีอีโอ[Sī.Ī.ō.] (x) EN: CEO (Chief Executive Officer)  FR: p-dg = p.-d.g.
สุนทรพจน์[suntharaphot] (n) EN: speech ; address ; harangue ; oration  FR: discours [m] ; allocution [f]
สุนทรพจน์ต้อนรับ[suntharaphot tønrap] (n, exp) EN: welcome speech  FR: discours de bienvenue [m] ; allocution de bienvenue [f]
ตะแลงแกง[talaēngkaēng] (n) EN: gallows ; scaffold ; gibbet ; place where prisoners are executed ; place for the execution of criminals  FR: échafaud [m] ; potence [f] ; gibet [m]
ตามลำดับ[tām lamdap] (adv) EN: respectively ; in turn ; in order ; consecutively  FR: dans l'ordre
ทุเลาการบังคับคดี[thulao kān bangkhap khadī] (v, exp) EN: suspend the execution of a sentence ; stay the execution of a sentence
ติด ๆ กัน[tit-tit kan] (adv) EN: closely ; frequently ; consecutively ; successively  FR: de suite ; coup sur coup
ติดต่อกัน[tittø kan] (x) EN: succesive ; consecutive  FR: successif ; consécutif
ต่อเนื่อง[tøneūang] (adj) EN: ongoing ; continuing ; continuous ; sustained ; regular; succeeding ; successive  FR: consécutif ; successif ; continu ; durable ; constant ; incessant ; persistant

CMU English Pronouncing Dictionary
CUTICLE K Y UW1 T AH0 K AH0 L
CUTICLE K Y UW1 T IH0 K AH0 L
CUTILLO K Y UW2 T IH1 L OW0
EXECUTIVE IH0 G Z EH1 K Y AH0 T IH0 V
EXECUTION EH2 K S AH0 K Y UW1 SH AH0 N
EXECUTING EH1 K S AH0 K Y UW2 T IH0 NG
ELOCUTION EH2 L AH0 K Y UW1 SH AH0 N
EXECUTIVES IH0 G Z EH1 K Y AH0 T IH0 V Z
ELOCUTIONS EH2 L AH0 K Y UW1 SH AH0 N Z
EXECUTIONS EH2 K S AH0 K Y UW1 SH AH0 N Z
PERSECUTION P ER2 S AH0 K Y UW1 SH AH0 N
PROSECUTING P R AA1 S IH0 K Y UW2 T IH0 NG
PERSECUTING P ER1 S IH0 K Y UW2 T IH0 NG
EXECUTIVES' EH0 G Z EH1 K Y AH0 T IH0 V Z
PROSECUTION P R AA2 S AH0 K Y UW1 SH AH0 N
EXECUTIVE'S EH0 G Z EH1 K Y AH0 T IH0 V Z
CONSECUTIVE K AH0 N S EH1 K Y AH0 T IH0 V
EXECUTIONER EH2 K S AH0 K Y UW1 SH AH0 N ER0
PERSECUTIONS P ER2 S AH0 K Y UW1 SH AH0 N S
PROSECUTIONS P R AA2 S AH0 K Y UW1 SH AH0 N Z
NONEXECUTIVE N AA1 N IH0 G Z EH1 K Y AH0 T IH0 V
EXECUTIONERS EH2 K S AH0 K Y UW1 SH AH0 N ER0 Z
NON-EXECUTIVE N AA1 N IH0 G Z EH1 K Y AH0 T IH0 V
EXECUTIONER'S EH2 K S AH0 K Y UW1 SH AH0 N ER0 Z
ELECTROCUTION IH2 L EH2 K T R AH0 K Y UW1 SH AH0 N
CONSECUTIVELY K AH0 N S EH1 K Y AH0 T IH0 V L IY0
PROSECUTION'S P R AA2 S AH0 K Y UW1 SH AH0 N Z
ELECTROCUTIONS IH2 L EH2 K T R AH0 K Y UW1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cuticle (n) kjˈuːtɪkl (k y uu1 t i k l)
cuticles (n) kjˈuːtɪklz (k y uu1 t i k l z)
locution (n) lˈəkjˈuːʃən (l @1 k y uu1 sh @ n)
elocution (n) ˌɛləkjˈuːʃən (e2 l @ k y uu1 sh @ n)
executing (v) ˈɛksɪkjuːtɪŋ (e1 k s i k y uu t i ng)
execution (n) ˌɛksɪkjˈuːʃən (e2 k s i k y uu1 sh @ n)
executive (n) ˈɪgzˈɛkjutɪv (i1 g z e1 k y u t i v)
locutions (n) lˈəkjˈuːʃənz (l @1 k y uu1 sh @ n z)
executions (n) ˌɛksɪkjˈuːʃənz (e2 k s i k y uu1 sh @ n z)
executives (n) ˈɪgzˈɛkjutɪvz (i1 g z e1 k y u t i v z)
consecutive (j) kˈənsˈɛkjutɪv (k @1 n s e1 k y u t i v)
executioner (n) ˌɛksɪkjˈuːʃənər (e2 k s i k y uu1 sh @ n @ r)
persecuting (v) pˈɜːʳsɪkjuːtɪŋ (p @@1 s i k y uu t i ng)
persecution (n) pˌɜːʳsɪkjˈuːʃən (p @@2 s i k y uu1 sh @ n)
prosecuting (v) prˈɒsɪkjuːtɪŋ (p r o1 s i k y uu t i ng)
prosecution (n) prˌɒsɪkjˈuːʃən (p r o2 s i k y uu1 sh @ n)
elocutionary (j) ˌɪləkjˈuːʃənəriː (i2 l @ k y uu1 sh @ n @ r ii)
elocutionist (n) ˌɛləkjˈuːʃənɪst (e2 l @ k y uu1 sh @ n i s t)
executioners (n) ˌɛksɪkjˈuːʃənəz (e2 k s i k y uu1 sh @ n @ z)
persecutions (n) pˌɜːʳsɪkjˈuːʃənz (p @@2 s i k y uu1 sh @ n z)
prosecutions (n) prˌɒsɪkjˈuːʃənz (p r o2 s i k y uu1 sh @ n z)
consecutively (a) kˈənsˈɛkjutɪvliː (k @1 n s e1 k y u t i v l ii)
electrocuting (v) ˈɪlˈɛktrəkjuːtɪŋ (i1 l e1 k t r @ k y uu t i ng)
electrocution (n) ˈɪlˌɛktrəkjˈuːʃən (i1 l e2 k t r @ k y uu1 sh @ n)
elocutionists (n) ˌɛləkjˈuːʃənɪsts (e2 l @ k y uu1 sh @ n i s t s)
circumlocution (n) sˌɜːʳkəmləkjˈuːʃən (s @@2 k @ m l @ k y uu1 sh @ n)
electrocutions (n) ˈɪlˌɛktrəkjˈuːʃənz (i1 l e2 k t r @ k y uu1 sh @ n z)
circumlocutions (n) sˌɜːʳkəmləkjˈuːʃənz (s @@2 k @ m l @ k y uu1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
检察官[jiǎn chá guān, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄍㄨㄢ, / ] the prosecution (in a court case), #10,242 [Add to Longdo]
免除[miǎn chú, ㄇㄧㄢˇ ㄔㄨˊ, ] to prevent; to avoid; to exempt sb (from duty); exempt from; exemption; immunity (from prosecution); to release sb (from obligation); to relieve sb (of a position); to remove (from office); to depose; to sack, #13,215 [Add to Longdo]
表皮[biǎo pí, ㄅㄧㄠˇ ㄆㄧˊ, ] epidermis; cuticle, #14,680 [Add to Longdo]
处死[chǔ sǐ, ㄔㄨˇ ㄙˇ, / ] an execution; to put sb to death, #17,007 [Add to Longdo]
角质[jiǎo zhì, ㄐㄧㄠˇ ㄓˋ, / ] cutin; keratin, #17,019 [Add to Longdo]
缓刑[huǎn xíng, ㄏㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] stay of execution, #20,677 [Add to Longdo]
罗斯[Luó sī, ㄌㄨㄛˊ ㄙ, / ] Roth (e.g. HRW Executive Director Kenneth Roth), #22,267 [Add to Longdo]
曾荫权[Céng Yìn quán, ㄘㄥˊ ㄧㄣˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] Sir Donald Tsang or Tsang Yam-Kuen (1944-), Hong Kong chief executive from 2005, #23,590 [Add to Longdo]
李开复[Lǐ Kāi fù, ㄌㄧˇ ㄎㄞ ㄈㄨˋ, / ] Lee Kai-Fu (1961-), Taiwanese computer scientist and IT executive, from 2005 Vice president of Google and president of Google China, #24,132 [Add to Longdo]
彭德怀[Péng Dé huái, ㄆㄥˊ ㄉㄜˊ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] Peng Dehuai (1898-1974), top communist general, subsequently politician and politburo member, disgraced after attacking Mao's failed policies in 1959, and died after extensive persecution during the Cultural Revolution, #25,831 [Add to Longdo]
贺龙[Hè Lóng, ㄏㄜˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] He Long (1896-1969), important communist military leader, died from persecution during the Cultural Revolution, #26,891 [Add to Longdo]
行政院[xíng zhèng yuàn, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄩㄢˋ, ] Executive Yuan (government body in Taiwan), #28,108 [Add to Longdo]
董建华[dǒng jiàn huá, ㄉㄨㄥˇ ㄐㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˊ, / ] Tung Chee-hwa (Hong Kong chief executive from 1997 to 2005), #33,481 [Add to Longdo]
刽子手[guì zi shǒu, ㄍㄨㄟˋ ㄗ˙ ㄕㄡˇ, / ] executioner; headsman; slaughterer; fig. indiscriminate murderer, #35,198 [Add to Longdo]
行政命令[xíng zhèng mìng lìng, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˋ ㄌㄧㄥˋ, ] executive order, #38,000 [Add to Longdo]
刑场[xíng chǎng, ㄒㄧㄥˊ ㄔㄤˇ, / ] place of execution, #39,884 [Add to Longdo]
邓拓[Dèng tuò, ㄉㄥˋ ㄊㄨㄛˋ, / ] Deng Tuo (1912-1966), sociologist and journalist, died under persecution at the start of the Cultural Revolution; wrote under the pen name Ma Nancun 馬南邨|马南邨, #48,956 [Add to Longdo]
冤死[yuān sǐ, ㄩㄢ ㄙˇ, ] to die of persecution, #64,929 [Add to Longdo]
厨师长[chú shī zhǎng, ㄔㄨˊ ㄕ ㄓㄤˇ, / ] executive chef; head chef, #65,668 [Add to Longdo]
临刑[lín xíng, ㄌㄧㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] facing execution, #69,960 [Add to Longdo]
法场[fǎ chǎng, ㄈㄚˇ ㄔㄤˇ, / ] execution ground, #86,641 [Add to Longdo]
郭小川[Guō Xiǎo chuān, ㄍㄨㄛ ㄒㄧㄠˇ ㄔㄨㄢ, ] Guo Xiaochuan (1919-1976), PRC communist poet, hero in the war with Japan, died after long persecution during Cultural Revolution, #96,433 [Add to Longdo]
金领[jīn lǐng, ㄐㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ, / ] gold collar; high level senior executive; highly-skilled worker, #104,823 [Add to Longdo]
翘辫子[qiào biàn zi, ㄑㄧㄠˋ ㄅㄧㄢˋ ㄗ˙, / ] to die; lit. the executioner raises one's queue; to kick the bucket, #115,646 [Add to Longdo]
审处[shěn chǔ, ㄕㄣˇ ㄔㄨˇ, / ] to deliberate and decide; to try and punish; trial and execution, #149,401 [Add to Longdo]
[ruò, ㄖㄨㄛˋ, ] cuticle of bamboo plant, #274,146 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] (executioner's) block, #617,213 [Add to Longdo]
中央执行委员会[Zhōng yāng zhí xíng wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Central Executive committee (of Communist party or Guomindang) [Add to Longdo]
主管人员[zhǔ guǎn rén yuán, ㄓㄨˇ ㄍㄨㄢˇ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] executive [Add to Longdo]
二茬罪[èr chá zuì, ㄦˋ ㄔㄚˊ ㄗㄨㄟˋ, ] suffer second persecution [Add to Longdo]
二遍苦[èr biàn kǔ, ㄦˋ ㄅㄧㄢˋ ㄎㄨˇ, ] second persecution [Add to Longdo]
刀锯斧钺[dāo jù fǔ yuè, ㄉㄠ ㄐㄩˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, / ] knife, saw, ax and hatchet (成语 saw); facing torture and execution [Add to Longdo]
执行人[zhí xíng rén, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] executioner (hangman); business executor [Add to Longdo]
执行指挥官[zhí xíng zhǐ huī guān, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄍㄨㄢ, / ] executing commander [Add to Longdo]
执行长[zhí xíng zhǎng, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄤˇ, / ] chief executive [Add to Longdo]
工欲善其事,必先利其器[gōng yù shàn qí shì, bi4 xian1 li4 qi2 qi4, ㄍㄨㄥ ㄩˋ ㄕㄢˋ ㄑㄧˊ ㄕˋ, bì xiān lì qí qì, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄢ ㄌㄧˋ ㄑㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] To do a good job, an artisan needs the best tools (成语 saw). Good tools are prerequisite to the successful execution of a job [Add to Longdo]
汇映[huì yìng, ㄏㄨㄟˋ ㄧㄥˋ, / ] joint screening; consecutive screening of collection of movies [Add to Longdo]
欲善其事,必先利其器[yù shàn qí shì, bi4 xian1 li4 qi2 qi4, ㄩˋ ㄕㄢˋ ㄑㄧˊ ㄕˋ, bì xiān lì qí qì, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄢ ㄌㄧˋ ㄑㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] To do a good job, an artisan needs the best tools (成语 saw). Good tools are prerequisite to the successful execution of a job [Add to Longdo]
斧钺汤镬[fǔ yuè tāng huò, ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ ㄊㄤ ㄏㄨㄛˋ, / ] battle-ax and boiling cauldron (成语 saw); facing torture and execution [Add to Longdo]
档案执行[dàng àn zhí xíng, ㄉㄤˋ ㄢˋ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] file execution; executable file [Add to Longdo]
检控[jiǎn kòng, ㄐㄧㄢˇ ㄎㄨㄥˋ, / ] to prosecute (criminal); the prosecution [Add to Longdo]
检控方[jiǎn kòng fāng, ㄐㄧㄢˇ ㄎㄨㄥˋ ㄈㄤ, / ] the prosecuting side (in a trial); the prosecution [Add to Longdo]
火刑[huǒ xíng, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥˊ, ] execution by fire; burning at the stake [Add to Longdo]
行政会议[xíng zhèng huì yì, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] Executive Council (Hong Kong) [Add to Longdo]
行政部门[xíng zhèng bù mén, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] executive (government branch) [Add to Longdo]
豁免权[huò miǎn quán, ㄏㄨㄛˋ ㄇㄧㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] diplomatic immunity; immunity from prosecution [Add to Longdo]
连败[lián bài, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄞˋ, / ] consecutive defeats; to lose several times in a row [Add to Longdo]
首席执行官[shǒu xí zhí xíng guān, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄨㄢ, / ] CEO, Chief Executive Officer [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
実行中[じっこうちゅう, jikkouchuu] TH: อยู่ในระหว่างดำเนินการ  EN: internal execution

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anklage {f}; Anklagevertretung {f}; Vertreter {m} der Anklagecounsel for the prosecution [Add to Longdo]
Anklagevertreter {m}prosecuting counsel [Add to Longdo]
Aufeinanderfolge {f}consecutiveness [Add to Longdo]
Ausdrucksweise {f}; Ausdruck {m}locution [Add to Longdo]
Ausführung {f}; Abwicklung {f}; Durchführung {f} | Ausführungen {pl}execution | executions [Add to Longdo]
Ausführung {f}executing [Add to Longdo]
Ausführungsanordnung {f}implementing ordinance; execution order; implementing regulation [Add to Longdo]
Ausführungsbestätigung {f}confirmation of execution; fill report [Add to Longdo]
Ausführungsbeispiel {n}execution example [Add to Longdo]
Ausführungsbestimmungen {pl}regulatory statutes; executive regulations [Add to Longdo]
Ausführungsstand {m}execution state [Add to Longdo]
Bauabwicklung {f}execution of construction work [Add to Longdo]
Bauausführung {f}building construction; execution of construction work [Add to Longdo]
Befehls-Ausführungszeit {m}execution time [Add to Longdo]
Belastungszeuge {m} | Belastungszeugen {pl}witness for the prosecution | witnesses for the prosecution [Add to Longdo]
Betreibung {f}prosecution [Add to Longdo]
Chefsessel {m}executive chair [Add to Longdo]
Diktion {f}; Vortragskunst {f} | Diktionen {pl}; Vortragskünste {pl}elocution | elocutions [Add to Longdo]
Diplomatenkoffer {m}executive briefcase [Add to Longdo]
Durchführung {f}prosecution [Add to Longdo]
Erledigung {f} | in Erledigung Ihres Auftragesexecution; carrying out; settlement | in execution of your order [Add to Longdo]
Exekutivgewalt {f}executive power [Add to Longdo]
Folgesatz {m}consecutive clause [Add to Longdo]
Führungsaufgabe {f}executive function [Add to Longdo]
Führungskraft {f} | Führungskräfte {pl}; leitende Angestellteexecutive; leader | senior staff; executives [Add to Longdo]
Führungskräfte {pl}executive personnel [Add to Longdo]
Geschäftsführer {m}Executive Director; Chief Executive Director [Add to Longdo]
Geschäftsführung {f} | mit der Geschäftsführung beauftragt (m.d.G.b.)management; executives | in charge of administration [Add to Longdo]
Gespräch {n}interlocution [Add to Longdo]
Hautschere {f}cuticle scissors [Add to Longdo]
Hinrichtung {f}execution [Add to Longdo]
Hinrichtung {f} auf dem elektrischen Stuhlelectrocution [Add to Longdo]
Judenverfolgung {f}persecution of the Jews [Add to Longdo]
Kontaktmann {m}account executive [Add to Longdo]
Kurzfassung {f}executive summary [Add to Longdo]
Managerkrankheit {f}executive burnout [Add to Longdo]
Managerspielzeug {n}executive toy [Add to Longdo]
Nagelhaut {f} [anat.]cuticle [Add to Longdo]
Oberhaut {f} [biol.] | Oberhäute {pl}cuticle | cuticles [Add to Longdo]
Paginierung {f} | fortlaufende Paginierung {f}pagination | consecutive numbering [Add to Longdo]
Personalleiter {m}staff executive [Add to Longdo]
Präsidium {n}chairmanship; presidium; executive board [Add to Longdo]
Privatjet {m} für Managerexecutive jet [Add to Longdo]
Programmausführung {f}program execution [Add to Longdo]
Projektabwicklung {f}project execution [Add to Longdo]
Projektausführungsansatz {m}project execution approach [Add to Longdo]
Redewendung {f} | eine feststehende Redewendungidiom; idiomatic expression | a set locution [Add to Longdo]
Rhetorik {f}elocution [Add to Longdo]
Scharfrichter {m}; Vollstrecker {m} des Todesurteilsexecutioner [Add to Longdo]
Scharfrichter {m}executioners [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CEO[シーイーオー, shi-i-o-] (n) (See 最高経営責任者) chief executive officer; CEO [Add to Longdo]
かわい子ちゃん[かわいこちゃん, kawaikochan] (n) (sl) popsy; cutie; sweetie [Add to Longdo]
アウトオブオーダー実行[アウトオブオーダーじっこう, autoobuo-da-jikkou] (n) {comp} out of order execution [Add to Longdo]
アカウントエグゼクティブ[akauntoeguzekuteibu] (n) account executive [Add to Longdo]
エクスキューショナー[ekusukyu-shona-] (n) executioner [Add to Longdo]
エグセクティブクラス[egusekuteibukurasu] (n) executive class [Add to Longdo]
エグゼクティブ[eguzekuteibu] (n) executive; (P) [Add to Longdo]
エロキューション[erokyu-shon] (n) elocution [Add to Longdo]
カモミール;カモマイル[kamomi-ru ; kamomairu] (n) (See カミツレ) German chamomile (Matricaria recutita); German camomile [Add to Longdo]
キューティー[kyu-tei-] (n) cutie [Add to Longdo]
キューティクル[kyu-teikuru] (n) cuticle [Add to Longdo]
キューティクルクリーム[kyu-teikurukuri-mu] (n) cuticle cream [Add to Longdo]
キューティクルリムーバー[kyu-teikururimu-ba-] (n) cuticle remover [Add to Longdo]
クチクラ[kuchikura] (n) cuticule (lat [Add to Longdo]
クチン[kuchin] (n) cutin [Add to Longdo]
チーフエグゼクティブ[chi-fueguzekuteibu] (n) chief executive [Add to Longdo]
パーシ人[パーシじん, pa-shi jin] (n) Parsee; Parsi (adherent of Zoroastrianism, esp. descendants of those who fled to India to escape persecution in Persia) [Add to Longdo]
ヤンエグ[yan'egu] (n) (abbr) (sl) young executive [Add to Longdo]
欧州委員会[おうしゅういいんかい, oushuuiinkai] (n) European Commission (executive of the EU) [Add to Longdo]
仮執行[かりしっこう, karishikkou] (n) provisional execution [Add to Longdo]
加密列(ateji);加密爾列(ateji)[カミルレ;カミツレ, kamirure ; kamitsure] (n) (uk) (See カモミール) German chamomile (Matricaria recutita) (dut [Add to Longdo]
画龍点睛;画竜点睛;画竜天睛(iK);臥龍点睛(iK)[がりょうてんせい;がりゅうてんせい(ik), garyoutensei ; garyuutensei (ik)] (n) finishing touch; completing (something) by executing the final, critical step [Add to Longdo]
角皮[かくひ, kakuhi] (n) cuticle [Add to Longdo]
幹事[かんじ, kanji] (n,vs) executive secretary; coordinator; organizer; person in charge of making arrangements; (P) [Add to Longdo]
幹部[かんぶ, kanbu] (n,adj-no) management; (executive) staff; leaders; leadership; top brass; upper echelons; (P) [Add to Longdo]
感電死[かんでんし, kandenshi] (vs) (1) to be electrocuted; (n) (2) electrocution [Add to Longdo]
甘皮[あまかわ, amakawa] (n) epidermis; cuticle [Add to Longdo]
管理責任[かんりせきにん, kanrisekinin] (n) managerial liability; executive responsibility; accountability [Add to Longdo]
企業トップ[きぎょうトップ, kigyou toppu] (n) senior executives; corporate management [Add to Longdo]
棄市;棄死(iK)[きし, kishi] (n) (arch) execution by decapitation, followed by public display of the body (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
起訴[きそ, kiso] (n,vs,adj-no) prosecution; indictment; (P) [Add to Longdo]
技あり;技有り[わざあり, wazaari] (n) {MA} waza-ari (in judo, a half-point awarded for good but incomplete execution) [Add to Longdo]
求刑[きゅうけい, kyuukei] (n,vs,adj-no) prosecution; recommended sentence; prosecution's demand for punishment; (P) [Add to Longdo]
共謀共同正犯[きょうぼうきょうどうせいはん, kyouboukyoudouseihan] (n) criminal conspiracy (participation in the planning a crime, but not its execution) [Add to Longdo]
強制執行[きょうせいしっこう, kyouseishikkou] (n) compulsory execution; forcible execution [Add to Longdo]
強制処分[きょうせいしょぶん, kyouseishobun] (n) compulsory execution [Add to Longdo]
業務執行[ぎょうむしっこう, gyoumushikkou] (n) management (of corporate affairs); business execution; administration of business matters [Add to Longdo]
刑死[けいし, keishi] (n,vs) execution [Add to Longdo]
刑場[けいじょう, keijou] (n) place of execution [Add to Longdo]
刑吏[けいり, keiri] (n) executioner [Add to Longdo]
刑戮[けいりく, keiriku] (n,vs) punishment; penalty; execution [Add to Longdo]
経営最高責任者[けいえいさいこうせきにんしゃ, keieisaikousekininsha] (n) chief executive officer; CEO [Add to Longdo]
経済同友会[けいざいどうゆうかい, keizaidouyuukai] (n) Keizai Doyukai (Japan Association of Corporate Executives) [Add to Longdo]
警察官職務執行法[けいさつかんしょくむしっこうほう, keisatsukanshokumushikkouhou] (n) police execution of duties law [Add to Longdo]
検察審査会[けんさつしんさかい, kensatsushinsakai] (n) Committee for the Inquest of Prosecution [Add to Longdo]
公訴[こうそ, kouso] (n,vs) accusation; prosecution; (P) [Add to Longdo]
公訴権[こうそけん, kousoken] (n) authority of prosecution; authority to indict [Add to Longdo]
公務員管理職[こうむいんかんりしょく, koumuinkanrishoku] (n) executive positions in the civil service [Add to Longdo]
公務執行妨害[こうむしっこうぼうがい, koumushikkoubougai] (n) interference with a public servant in the execution of his or her duties [Add to Longdo]
絞罪[こうざい, kouzai] (n) execution by hanging; hanging [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実行[じっこう, jikkou] execution (vs), implementation, run [Add to Longdo]
実行プロファイル[じっこうぷろファイル, jikkoupuro fairu] execution profile [Add to Longdo]
実行環境[じっこうかんきょう, jikkoukankyou] execution environment [Add to Longdo]
実行形式ライブラリ[じっこうけいしきライブラリ, jikkoukeishiki raiburari] execution image library [Add to Longdo]
実行時[じっこうじ, jikkouji] execution time, run time, object time [Add to Longdo]
実行時間[じっこうじかん, jikkoujikan] execution time, run time [Add to Longdo]
実行順序[じっこうじゅんじょ, jikkoujunjo] execution order, execution sequence [Add to Longdo]
実行速度[じっこうそくど, jikkousokudo] execution speed [Add to Longdo]
実行不成功[じっこうふせいこう, jikkoufuseikou] unsuccessful execution [Add to Longdo]
逐次実行[ちくじじっこう, chikujijikkou] sequential execution [Add to Longdo]
動作[どうさ, dousa] execution (vs), action [Add to Longdo]
命令再試行[めいれいさいしこう, meireisaishikou] instruction execution retry [Add to Longdo]
命令実行段階[めいれいじっこうだんかい, meireijikkoudankai] execution cycle [Add to Longdo]
連続[れんぞく, renzoku] consecutive [Add to Longdo]
連続関係[れんぞくかんけい, renzokukankei] consecutive relation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top